An Surat Ni Pablo
SA MGA TAGA-ROMA
PAARAM
Ini na libro ginsurat ni Apostol Pablo sa mga nagaturuod sa Roma para isabi sa inda an ginatuudan niya manungod kan Jesu-Cristo kay nagaisip siya na bisitahon sinda. Kasadto wara pa siya nakakadto didto. An mga parte sani na libro amo ini:
Mga pangumusta ni Pablo 1:1-17
Ginpahayag ni Pablo an pagkasalbar 1:18 - 5:21
An pagpahayag kun pan-o madaog an pagkasala 6:1 - 8:39
An plano san Dios para sa mga Judio 9:1 - 11:36
Pan-o magpakabuhay bilang Kristyano 12:1 - 15:13
Pangurhi na pangumusta ni Pablo 15:14 - 16:27
1
Mga Pangumusta Ni Pablo
Mga kamaranghod ko sa pagtuod dida sa Roma, ako si Pablo na suruguon ni Jesu-Cristo kag amo ako an nagasurat sani sa iyo. Aram niyo, gin-agda ako san Dios na magin apostol, tapos pinili niya ako agod magtukdo san Maayo Na Barita.
Ini na Maayo Na Barita dugay na gintuga san Dios paagi sa iya mga propeta na nakasurat manungod sani sa Banal Na Kasuratan. Manungod ini sa iya Anak na si Jesu-Cristo na aton Ginoo na sa iya pagigin-tawo gin-anak siya sa lahi ni David. Manungod naman sa iya banal na pagkadios, ginpamatuudan siya na amo an Anak san Dios paagi sa gamhanan na himo san ginbuhay siya gihapon hali sa kamatayan. Paagi sa iya hinatagan kami san Dios sin pribilihiyo na magin apostol alang-alang kan Cristo agod tukduan an tanan na katawuhan sa kinab-an na magtuod kag magtuman san kabubut-on san Dios. Sani na katawuhan kaupod man kamo na pinili san Dios na magin para kan Jesu-Cristo.
Kaya ginasuratan ko kamo tanan na mga taga-Roma na namumut-an san Dios kag pinili na magin banal niya na katawuhan. Nagapangadyi man ako na an Dios na aton Ama kag an Ginooʼn Jesu-Cristo magaataman sa iyo sin maayo kag magapalinaw san iyo isip.
An Paghandom Ni Pablo Na Magbisita Sa Mga Taga-Roma
Una sa tanan nagapasalamat ako sa akon Dios sa ngaran ni Jesu-Cristo kay an pagtuod niyo tanan nababaritaan sa bilog na kinab-an. Maaram an Dios na pirme ko kamo ginadumdom sa akon mga pangadyi. Siya an makapatunay na matuod ini na ginasabi ko kay siya an ginasirbihan ko sin hugot sa buot sa pagtukdo san Maayo Na Barita manungod sa iya Anak. 10 Ginaparaayo ko sa Dios na kun igbuot niya na sa kadugayan makabisita ako sa iyo.
11 Ginaayo ko ini kay gusto ko gayod na mag-aratubang kita agod makibahin ako sa iyo sin diosnon na katukduan na makapakusog sa iyo. 12 An gusto ko sabihon na kamo kag ako magpaburulig-bulig. Kamo na mabuligan paagi san akon pagtuod kag ako man paagi san iyo pagtuod.
13 Aram niyo, mga kamaranghod ko sa pagtuod, damo na na beses na nagplano ako pagbisita sa iyo, kaya lang may nakaulang pirme sa akon. Gusto ko na mapatuod kamo pareho man san ginhimo ko sadtoʼn iba na mga dili-Judio. 14 Igwa ako sin obligasyon sa tanan na mga tawo, sa mga Griego kag dili, sa may inadalan kag wara. 15 Kaya dako gayod an akon buot na magtukdo man san Maayo Na Barita sa iyo na mga taga-Roma.
An Gahom San Maayo Na Barita
16 May pagsarig gayod ako sa Maayo Na Barita kay may gahom ini hali sa Dios para isalbar an tanan na nagatuod sa iya. Ini na barita nag-abot sa mga Judio anay pakatapos sa mga dili-Judio naman. 17 Niyan, naghayag an Dios kun pan-o niya ginapabanal an mga tawo paagi sa Maayo Na Barita. Ini nangyayari pagtuna pa lang pagtuod san tawo hasta sa katapusan san iya buhay. Pareho san nasurat sa Banal Na Kasuratan,
“Mabubuhay an matanos na tawo paagi sa pagtuod sa Dios.”*
An Dahilan San Grabe Na Kaurit San Dios Sa Katawuhan
18 Nahayag hali sa langit na an Dios urit sa tanan na mga sala kag karautan san mga tawo na tungod san inda mga maraot na gawi nauulang an pagkasabot sa kamatuudan. 19 Matuod ini kay klarado na gayod sa mga tawo an nano man na maaraman ninda manungod sa Dios dahilan na siya mismo an naghayag sana sa inda. 20 Tuna san ginlalang san Dios an kinab-an, nagkaararaman na kaayo an iya mga dili nakikita na abilidad na an gusto sabihon an waraʼn katapusan niya na gahom kag an iya pagka-Dios. Naaraman gayod ini san mga tawo paagi sa mga bagay na ginhimo niya. Kaya wara gayod sinda sin ikakabalibad sa dili pagtuod sa iya.
21 Bisan aram ninda an Dios dili ninda siya ginagalang bilang Dios o nagapasalamat sa iya. An inda lugod mga kaisipan puro gayod kalukuhan kaya nadulman gayod an inda mga waraʼn pulos na isip. 22 Nagaangkon sinda na sinda mga madunong pero nagin mga luku-luko lugod 23 kay imbes na an pagsambahon ninda an Dios na waraʼn kamatayon, an inda lugod ginasamba an mga hinimo na diosdiosan na may hitsuraʼn tawo na mamamatay o sapat o hayop o sawa.
24 Kaya ginpabay-an sinda san Dios sa inda mga maraot na kaila sa kalaw-ayan kag sa paggaramit-gamit san inda mismo sadiri na lawas sa mga malaw-ay na gawi sa usad kag usad. 25 An kamatuudan manungod sa Dios ginsanglian ninda sin kabuwaan. An mga ginlalang niya an ginsamba kag ginhaladan ninda imbes na an Dios mismo na dapat umawon hasta na lang! Amen.
26 Dahilan sani ginpabay-an gayod sinda san Dios sa mga makaaralo na kaila san lawas. Bisan ngani an mga kababayihan, imbes na maila sinda sa kalalakihan, naila sa kapareho mga babayi. 27 Sugad man an mga kalalakihan, ginbayaan ninda an dati na pakiasawa sa mga kababayihan kag nakiuruasawa sa kapareho lalaki. An nangyari, ginahimo ninda an mga makaaralo na kaila sa usad kag usad, kaya ginakastigo ninda mismo an inda sadiri na dapat man lang gayod tungod san inda nahimo na mga sala.
28 Niyan, kay habo man ini na mga tawo mag-ako san matuod na pagkaaram manungod sa Dios, ginpabay-an sinda niya sa inda mga maraot na kaisipan kag sa mga himo na dili dapat himuon. 29 Ada gayod sa inda an tanan na klaseʼn karautan, kapasluan kag paghumot na magpasakit. Sugad man ada sa inda an pagkaawa, pagpatay, pakig-away, panluluko kag mga maraot na mga isip. Paralibak 30 kag paratuya-tuya sinda. Ginakabadlian ninda an Dios, mga waraʼn galang, mga hambugero kag mga nagaisip na labaw sinda sa mga iba. Ginahatagan ninda sin damo na oras an pag-isip sin mga maraot na gawi. Mga sutil sinda sa inda mga ginikanan. 31 Mga waraʼn alo sinda. Dili ninda ginatuman an inda mga panuga kag wara sindaʼn pagkaluoy kag paghinanakit sa kapwa. 32 Aram ninda na susog sa Kasuguan san Dios dapat lang ipapatay an nagahirimo sani. Pero dili lang kay padayon ninda na ginahimo ini kundi ginaasot pa ninda an iba na nagahimo man.
* 1:17 Kitaa sa Habacuc 2:4.