4
Halimbawa Si Abraham
Saka, pan-o si Abraham na aton kalulululuhi? Kun ginpatanos siya tungod san iya mga nahimo, igwa kuntani siya sin ikakahambog pwera lang sa atubangan san Dios. Niyan, amo ini an nasurat sa Banal Na Kasuratan,
“Nagtuod si Abraham sa ginsabi san Dios, kaya tungod sani gin-ako siya san Dios bilang matanos.”*
Halimbawa, ginasuhulan an nagatrabaho, dili ginaregaluhan. Ugaling, ginakita san Dios bilang katanusan ina na pagtuod san mga tawo na dili nagatrabaho agod magin matanos kundi nagasarig lang sa iya na amo an nagapatanos sa mga dili diosnon. Ginsambit man san hadi kasadto, na si David, an kalipayan san tawo na bisan waraʼn nahimuan agod magin matanos ginpatanos siya san Dios. Sabi ni David,
“Malipay an tawo na an mga pagsupak pinatawad na kag hinali na an kasal-anan.
Malipay gayod siya na dili na mananabat san iya mga sala sa Dios.”
Nano, ini na kalipay para lang sa mga tinuri o para man sa mga dili turi? Sabi naton gin-ako na matanos si Abraham tungod san iya pagtuod. 10 Kasan-o ini nangyari? Sadto na turi na siya? Dili, sadto na dili pa siya turi. 11 Kay an pagkaturi sa iya pagpamatuod lang na gin-ako na siya na matanos paagi sa pagtuod antes pa siya ginturi. Kaya siya an kalulululuhi san tanan na nagatuod kag gin-ako na matanos san Dios tungod san pagtuod sa iya bisan dili naturi. 12 Sugad man siya an kalulululuhi san mga Judio na dili lang tinuri kundi nabubuhay man sa pagtuod pareho niya bisan sadto na dili pa siya naturi.
An Pagpatanos Sa Tawo
13 Niyan, dili nakuha ninda Abraham kag san iya mga anak paagi sa Kasuguan an panuga hali sa Dios na iiredaron ninda an kinab-an kundi nakuha ninda ini paagi sa inda pagtuod sa Dios na nagpatanos sa inda. 14 Kay kun ihahatag lang an mga biyaya san Dios sa mga nagatuman sa Kasuguan, mawawar-an sin pulos an pagtuod san tawo kag an panuga san Dios, 15 dahilan na kastigo an nahuhumanan san Kasuguan. Pero waraʼn pagsupak kun wara man sin kasuguan.
16 Niyan, ina na panuga bunga san pagtuod agod an gintuga sigurado na mag-abot bilang biyaya san Dios para sa tanan na mga lahi ni Abraham. Dili lang ina para sa mga nagasunod sa Kasuguan kundi sa mga nagatuod man pareho ni Abraham kay siya bilang kalulululuhan san tanan na nagasunod sa Dios. 17 Tungod sani nasurat ngani sa Banal Na Kasuratan manungod san ginsabi san Dios kan Abraham: “Ginhimo ko ikaw na ama san damo na nasyon.” Kaya, sa Dios na ginatuudan niya, ini si Abraham amo an kalulululuhan man gayod naton tanan na may pagtuod. Ini na Dios ni Abraham an nagabuhay man samga patay kag nagahimo san mga bagay hali sa wara.
18 Bisan ngani bagaʼn waraʼn mangyayari sa paglaom ni Abraham, nagtuod kag nagsarig lang gihapon siya na magigin ama man gayod san damo na mga nasyon, susog san ginsabi sa iya, “Magigin pareho sani kadamo na mga bituon an imo mga anak.”§ 19 Wara magluya an iya pagtuod bisan ngani maluya na an iya lawas kay usad na ka gatos an iya edad kag halapit na mamatay. Usad pa, baog man si Sara.
20 Wara magluya an pagtuod ni Abraham kag wara siya magduda sa gintuga san Dios. Lalo lugod na nagakusog pa an iya pagtuod pag-umaw niya sa Dios, 21 kay bilog an iya pagsarig na kaya tumanon san Dios ini na gintuga sa iya. 22 Kaya naman, “gin-ako si Abraham na matanos”* tungod san iya pagtuod. 23 Pero dili lang para kan Abraham ini na mga surmaton na “gin-ako na matanos”. 24 Ini para man sa aton na nagatuod sa Dios na nagbuhay gihapon san aton Ginoo na si Jesus. Kaya pagapatanuson kita san Dios. 25 Si Jesus an ginpatay tungod san aton mga sala kag ginbuhay gihapon agod mapatanos kita sa pagkita san Dios.
* 4:3 Kitaa sa Genesis. 15:6. 4:8 Kitaa sa Salmo 32:1-2. 4:17 Kitaa sa Genesis. 17:5. § 4:18 Kitaa sa Genesis. 15:5. * 4:22 Kitaa sa Genesis. 15:6.