Pol, a damuasava amir bizibav gei
16
(Sapta 16)
Me Jerusalemɨn amangasava amir dagɨaba, Pol dav gei
+Kɨ datɨrɨghɨn dagɨar ia Jerusalemɨn itir Godɨn adarasi bagha darɨghasava amibav kɨmasa. Kɨ faragha Galesian Provinsɨn itir siosba, arazir kam men aka, egha kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, ia uaghan arazir kam damuam. +Ia bar, Sandebar zurara, vaghvagh dagɨar ia isiba mɨrara, dagɨataba tuiragh, egh da isɨ uan dɨpenibar da mongegh. Eghtɨ dagɨaba tong avɨrasemegham. Eghtɨ dughiar kɨ izamimɨn, ia ua dagiaba burian kogham. Kɨ izeghɨva, gumazir ia mɨseveziba, kɨ men gun mɨgeir akɨnafarim me danɨngɨva, me amadaghtɨ, me mangam. Eghtɨ me dagɨar ia anɨngizir kaba inigh mangɨ Jerusalemɨn itir darazir dafarim darɨgham. Biziba deraghtɨ, kɨ uaghan mangɨtɨ, me na ko mangam.
Pol mangɨ Korinbar ganasa ifonge
+Kɨ ia bagh mangɨsɨ, Masedonian Provins abigh mangɨgh, gɨn ian bighan otogham. Kɨ faragh Masedonian mangasa ifonge. +Kɨ ti tong dughiatabar ia ko ikegham, kɨ foghan kogham, kɨ ti ia ko ikɨtɨma orangtɨzim ko aminir gavgavimɨn dughiam gɨvaghtɨma, kɨ managh mangɨsɨ ifongeghtɨ, ia nan akuraghtɨma kɨ mangam. +Kɨ izɨ, dughiar otevimɨn ia ko ikian aghua. Kɨ tong dughiar ruarimɨn ia ko ikiasa ifonge. Ekiam kamaghɨn ifongeghtɨ, kɨ dughiar ruarim ia ko ikiam.
+Kɨ Efesusɨn Nguibamɨn kagh ikɨ mangɨtɨ, Pentikosɨn Dughiar Ekiam gɨvagham.* +Kɨ fo, God na bagha tuavim kuizɨma, kɨ kagh ikɨ ingangarim damuamin dughiar aghuim iti. Egh kɨ gumazamizir avɨribar akuraghtɨma, me Kraisɨn adarazir otivigham. Ezɨ uaghan gumazir avɨriba en apanim gami.
10 +Timoti ia batoghtɨma, ia a inigh an akurvaghtɨma, a ian tongɨn ia ko navir amɨrɨzimɨn ikɨ, egh atiatingan kogham. Ia fogh, kɨ Ekiam bagha ingari moghɨn, a ingari. 11 Ian tarazi an gan kamaghɨn mɨkɨman markɨ, a pura bizim. Ia an akuraghtɨ, a navir amɨvɨzim sara mangɨ darorim gɨvagh, egh ua na bagh izam. Kɨ, an aveghbuaba ko izasa, kɨ a bagha mɨzua gari.
12 +Ezɨ en aveghbuam Apolosɨn mɨgɨrɨgɨam a kamakɨn. Kɨ dughiar avɨribar aveghbuar igharaziba ko izɨ, ian ganasa pamtemɨn a mɨgei. Ezɨ a datɨrɨghɨn tong izasa nɨghnɨzir puvatɨ. Gɨn, tuavitam ikɨtɨ, a izam.
Mɨgɨrɨgɨar abuananaba
13 +Ia uari bagh gan, egh nɨghnɨzir gavgavimɨn tugh gavgafigh. Egh gavgavighɨva bizitamɨn atiatingan markɨ. 14 +Ia God ko gumazamizir igharaziba bar me gɨfongeghɨva uan ingangaribar amu.
15-16 Nan adarasi, ia Stefanas ko an adarazigh fo. Me Akaian Provinsɨn ikia faraghavɨra Kraisɨn adarazir otifi, ezɨ gɨn Akaian Provinsɨn itir gumazamizir igharaziba gɨn Kraisɨn adarasi otifi. Ezɨ Stefanas uan adarazir ko, uari isa ingangarir Godɨn gumazamizibar akurvaghamim ganɨngi. Nan adarasi, kɨ kamaghɨn ia gakaghora ghaze, ia kamaghɨn amir gumazibar apengan ikɨ, egh uaghan gumazir me ko ingaribar apengan ikɨ.
17 Stefanas ko Fortunatus ko Akaikus na bagha ize. Ia na bagh izamin tuaviba puvatɨzɨ, ezɨ me ian danganim inigha na ko iti. Kamaghɨn kɨ bar akonge. 18 +Me nan navim gamizɨ, an amɨra, egha uaghan ian navibagh ami. Ia kamaghɨn amir gumazibar akaba baragh.
19 +Esian Provinsɨn itir siosba uan akam isa ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ezɨ Akwila ko Prisila, ko aningɨn dɨpenimɨn uari akuvir sios, Ekiamɨn ziamɨn uan akam isa ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. 20 +Kagh itir Kraisɨn adarazi, me bar uan akaba isa ia bagha da amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Ia Kraisɨn adarasi, ia uan arazimɨn gɨn mangɨva, egh ia uan adarazir agharibar suigh.
21 +Kɨ Pol, kɨ uabɨ uan dafarimɨn dughiar aghuir kam ia bagha an osiri.§
22 +Tina Ekiam gɨfongezir puvatɨ, a ikuvigh. En Ekiam, nɨ izɨ!
23 En Ekiam Iesusɨn apangkuvim, ia ko ikɨ.
24 E bar Krais Iesus ko poroghav ikia, egha arazir kamɨn kɨ bar moghɨra ia gɨfonge. Guizbangɨra.
+ 16:1 Ap 24:17, Ro 15:25-26, 2 Ko 8:1-9, Ga 2:10 + 16:2 Ap 20:7, MAA 1:10 + 16:5 Ap 19:21 + 16:6 Ro 15:24, Ta 3:12 + 16:7 Ap 18:21 + 16:8 Wkp 23:15-21, Lo 16:9-11 * 16:8 (16:8) “Pentikosɨn Dughiar Ekiam”, Aposel 2:1ɨn itir mɨgɨrɨgɨamɨn gan. + 16:9 Ap 14:27, 19:8-10, 2 Ko 2:12, Kl 4:3, MAA 3:8 + 16:10 1 Ko 4:17 16:11 (16:11) Timoti a gumazir igiam, ezɨ bizir kam bagha gumazir maba akɨrim ragha a gasi. Nɨ 1 Timoti 4:12ɨn gan. + 16:12 1 Ko 1:12, 3:6 + 16:13 Sng 31:24, 1 Ko 15:1, Ef 6:10, Fl 1:27, Kl 1:11, 1 Te 5:6 + 16:14 1 Ko 14:1, 1 Pi 4:8 16:17 (16:17) Grighɨn akam vezɨn kamɨn deragha akatam mɨgeir pu. + 16:18 Fl 2:29 + 16:19 Ap 18:2, 18:18, 18:26, Ro 16:5, 2 Ti 1:15 + 16:20 Ro 16:16, 2 Ko 13:12 + 16:21 Kl 4:18, 2 Te 3:17 § 16:21 (16:21) Pol uabɨ uan akɨnafariba osirir pu. Puvatɨ, a mɨgeima gumazir igharazim a bagha osiri. Ezɨ mɨgɨrɨgɨar vezɨn kamɨn itim, Pol uabɨ uan dafarimɨn an osiri. + 16:22 Ga 1:8-9