2
Pol Korinɨn itir gumazamizibar nɨghnɨzir gavgavimɨn mɨgei
+Nan adarasi, kɨ ia bagha izezir dughiamɨn, kɨ Godɨn akar mogomemɨn ia mɨgɨa, egha fofozir gumazibar mɨn akar ekiar guar avɨritaba ia mɨkemezir puvatɨ. +Kɨ faraghavɨra kamaghɨn nɨghnɨki, kɨ ian tongɨn ikiamin dughiamɨn, kɨ bizir igharazitam gɨnɨghnɨghan kogham. Puvatɨgham. Kɨ Krais Iesusra nɨghnɨghɨva, egh uaghan a ter ighuvimɨn aremezir ovevem gɨnɨghnɨgham. +Kamaghɨn, kɨ ia ko itir dughiamɨn, kɨ guizbangɨra gavgaviba puvatɨ. Kɨ atiatiava, egha mɨghavɨram agoi. +Ezɨ akar kɨ mɨkemezim ko akar aghuir kɨ kunizim, kɨ nguazir kamɨn itir fofozim o nɨghnɨzibagh etuir akam, ia mɨkemezir pu. Puvatɨ. God uan Duamɨn gavgavimɨn, a ian akazɨ, ia fo, kɨ mɨgeir akaba da guizbangɨra. +Guizbangɨra, kɨ kamagh sua, ian nɨghnɨzir gavgavim nguazir kamɨn itir fofozim gisɨn ikian kogham. Puvatɨ. Ian nɨghnɨzir gavgavim, Godɨn gavgavimra, a gisɨn tugham.
Godɨn Duam nɨghnɨzir aghuim ko fofozim e ganɨdi
+Guizbangɨra, gumazamizir gavgavigha Godɨn arazibar gɨn zuiba, e fofozir aghuim me ganɨdi. Ezɨ fofozir me inizir kam, a nguazir kamɨn itir fofozim puvatɨ. Egha uaghan a nguazir kamɨn gumazir dapanibar fofozim puvatɨ, kar gumazir ovengasava amiba. +Puvatɨ. Fofozir aghuir e ia ganɨdir kam, a Godɨn nɨghnɨzir mogomem. Fomɨra, God tɨghar nguazimɨn ingaramin dughiamɨn, a uan fofozir aghuimɨn a kamaghɨn ifonge, e an Nguibamɨn ikɨ, ziar ekiam ko dabirabir aghuim a ko a iniam. Ezɨ dughiar kamɨn ikegha iza datɨrɨghɨn an fofozir aghuir kam en modo. +Ezɨ, nguazir kamɨn gumazir dapanitam a gɨfozir pu. Puvatɨ. Me ti foghava, ziar ekiam itir Ekiam isa ter ighuvim gafughan koghai. +Ezɨ e Godɨn Akɨnafarimɨn itir akamɨn mɨgɨrɨgɨar kam mɨgei, a kamakɨn,
 
“Bizir gumazitam faragha ganizir puvatɨziba,
ko akar gumazitam faragha oraghizir puvatɨziba,
ko bizir gumazitamɨn nɨghnɨzimɨn itir puvatɨziba,
bizir bar aghuir kaba,
God gumazamizir a gɨfongeziba bagha dar kɨri.”
 
10 +Bizir kabar mɨgɨrɨgɨam fomɨra modo, ezɨ Godɨn Duamɨn ingangarimɨn God da azenim gatɨzɨ, e dar gari. Godɨn Duam biziba bar deravɨra dar gari, egha uaghan Godɨn nɨghnɨzir mogomebar gara fo. 11 +Tav gumazir igharazitamɨn nɨghnɨzim gɨfoghan kogham. Puvatɨ. Gumazir kamɨn duar an aven itimra fo. Kamaghɨra, gumazitam Godɨn nɨghnɨzim gɨfoghan kogham. Godɨn Duam, a uabɨra fo. 12 +E nguazir kamɨn duam inizir pu. Puvatɨ. E God amadazir Duam ini. Eghtɨ tuavir kamɨn, e bizir aghuir God e ganɨngiziba, e deraghvɨra dagh fogham. 13 +E bizir aghuir kabav gei, ezɨ en mɨgɨrɨgɨaba nguazimɨn itir fofozimɨn tuavimɨn otozir pu. Puvatɨ. Godɨn Duam uabɨ en sure gamima, e akar kabagh ami. E Godɨn Duamɨn akaba isa, Godɨn Duam itir gumazamiziba akar kaba bɨgha me geghari. 14 +Ezɨ gumazir Godɨn Duam puvatɨzim, a Godɨn Duamɨn bizir aghuiba inighan kogham. Guizbangɨra, a kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, da bizir onganiba, egha mɨngariba puvatɨ. Bizir aghuir kaba, da Godɨn Duamɨn otifi. Kamaghɨn amizɨ, gumazir Godɨn Duam itiba, merara Godɨn Duamɨn bizir aghuir kaba tuisɨghamin fofozim iti. 15 +Gumazir Godɨn Duam itim, a biziba bar da tuisɨsi. Eghtɨ gumazitam, Godɨn Duam itir gumazimɨn araziba tuisɨghɨva avegham. 16 +Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei,
 
“Tina Ekiamɨn nɨghnɨzim gɨfo?
Tina an sure damuam?”
 
Ezɨ erara, Kraisɨn nɨghnɨzim en iti.
+ 2:1 1 Ko 1:17 + 2:2 Ga 6:14, Fl 3:8 + 2:3 Ap 18:9, 2 Ko 10:1 + 2:4 Ro 15:19, 1 Ko 1:17, 1 Te 1:5, 2 Pi 1:16 + 2:5 2 Ko 4:7, 6:7 + 2:6 1 Ko 1:28, Ef 4:13, Fl 3:15, Hi 5:14 + 2:7 Ro 16:25-26, Ef 3:5, 3:9, Kl 1:26, 2 Ti 1:9 + 2:8 Lu 23:34, Jo 7:48, Ap 13:27, 2 Ko 3:14 + 2:9 Ais 64:4 + 2:10 Mt 13:11, 16:17, Jo 14:26, 1 Jo 2:27 + 2:11 Snd 20:27, Jer 17:9, Ro 11:33-34 + 2:12 Jo 16:13-14 + 2:13 1 Ko 1:17, 2:4, 2 Pi 1:16 + 2:14 Mt 16:23, Jo 8:47, 14:17, Ro 8:5-7, 1 Ko 1:18, 1:23 + 2:15 1 Te 5:21, 1 Jo 2:20, 4:1 + 2:16 Jop 15:8, Ais 40:13, Jer 23:18, Jo 15:15, Ro 11:34