4
Ekiam uabɨ uan ingangarir gumaziba tuisɨsi
+Ia kamagh e gɨnɨghnɨgh, e Kraisɨn ingangarir gumaziba. Egha Godɨn akar mogomeba deraghvɨra dar ganamim ingangarim gami. +Eghtɨ gumazitam tavɨn ingangarir gumazimɨn ikɨ, egh a uan gumazir ekiamɨn akaba deraghvɨra dar gɨn mangɨ. Kamaghɨn amizɨ, ia nan araziba tuisɨghsɨ, o gumazir igharazitaba nan araziba kotɨn da tuisɨghsɨ damutɨ, kar pura bizim. Kɨ uaghan uabɨ uan araziba tuisɨzir puvatɨ. +Guizbangɨra, kɨ uan arazir kuratam gɨfozir puvatɨ. Kɨ kamaghɨn mɨkɨman kogham, “Kɨ gumazir arazir kuraba puvatɨzim.” Puvatɨ, na tuisɨghamin ingangarim, kar Ekiamɨn bizimra. +Kotiamɨn Dughiam tɨghar otivam. Kamaghɨn amizɨ, ia gumazir igharazibar araziba tuisɨghan markɨ. Ia Ekiam izamin dughiam mɨzuam. A bizir mɨtarmemɨn mueghav itiba inigh angazangarimɨn dar atɨgham. Egh a gumaziba bar men navir averiabar itir nɨghnɨziba, azenim darɨgham. Eghtɨ dughiar kamɨn, God bar vaghvagh e mɨkɨm suam, en ingangarim dera, o a ikufi.
Korinba uari uan ziaba fe
+Nan adarasi, kɨ ian nɨghnɨzibar akurvaghasa, egha Apolos ko ga uaning geghari. Ia ga gɨnɨghnɨgh, egh Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn deravɨra an gɨn mangɨ. Egh ia arazir osirizir kamɨn mɨrara mangɨ. Ia akaba batogh uari fɨva, gumazir mabar ziaba fɨva igharazibar ziaba abɨnan markɨ. +Namakam, tina gumazir ekiamɨn nɨ atɨ? Nɨ ti bizir aghuir nɨ ititam, God dama a inizir puvatɨ, o? Ezɨ guizbangɨra, bizir nɨ itiba, God nɨ ganɨngi, ezɨ nɨ manmagh sua nɨ uabɨ uan ziam fe, mati nɨ bizir kabagh amizɨ, da otifi?
+Guisɨ, ia ti biziba bar izɨvaghama? Ia ti biziba bar izɨvagha deraghavram apia? Ia ti e gafiragha atrivibar otivighama? A dera, kɨ mamagh sua, ia guizɨn atrivibar ikɨtɨma, e ia ko uaghan atrivibar ikiam. +Kɨ ghaze, puvatɨ. Nan nɨghnɨzimɨn, God ti e aposelba isa, danganir bar gɨn itimɨn e atɨ. E mati gumaziba me kotɨn aven ghaze, e aremegham, egh me nguazir kamɨn itir enselba ko gumazamiziba bar, men damazimɨn e mɨsueghtɨ, e aremegham. 10 +E Kraisɨn ziam fer arazim bangɨn, e gumazir onganibar mɨn iti. Ezɨ ia Krais ko poroghav ikia, egha ia fofozir gumazibar mɨn iti. E gavgaviba puvatɨ, ezɨ ia bar gavgafi. E ziaba pu, ezɨ ia ziar ekiaba iti. 11 +Bar fomɨra iza datɨrɨkɨn, e mɨtiriaba sara iti, ezɨ kuariba puv en pɨri, ezɨ e korotiar bɨaghreziba azui. Ezɨ me tintinibar e mɨsosi. Ezɨ e deravɨra danganitam gaperazir puvatɨ. 12 +E uari uan dafaribar ingangarir bar osɨmtɨzibagh ami. Me pazava e mɨgei, ezɨ e deragh me damuasa Godɨn azangsɨsi. Me arazir kurabar e gami, e pura nɨmɨra ikia osɨmtɨziba ateri. 13 +Me akar bar kurabar e mɨgei, e akar aghuaribar men akaba ikarvasi. E mati bizir kurar gumaziba makuniziba. Gumazibar damazibar e mati bizir kurar bar mɨzɨrɨziba. E kamaghɨra ikia iza datɨrɨkɨn.
Korinba Polɨn arazibar gɨn mangasa a ifonge
14 Kɨ akar kam, ia damutɨ ia aghumsɨghasa an osirizir puvatɨ. Kɨ kamagh sua, ia mati nan boribara. Egha kɨ ian nɨghnɨzibar amutɨ ia deragh foghasa. Kamaghɨn, kɨ akar kam osiri. 15 +Gumazir bar avɨrim ia ko ikiam maraghe, Kraisɨn arazibar ian akurvagh, ia geghuf, a pura bizim. Ia afeziar vamɨra iti. Kɨ akar aghuim inigha ia bagha iza ia ganɨngizɨ, ia Krais Iesus ko poroghav iti. Kamaghɨn, kɨ ian afeziamɨn mɨn oto. 16 +Kamaghɨn kɨ ia gakaghori, ia nan arazibar gan, dar gɨn mangɨ. 17 +Bizir kam bagha, kɨ Timoti ia bagha anemada. A nan otarimɨn mɨn iti, ezɨ kɨ bar a gɨfonge. An Ekiamɨn ingangarim deragha an gari. Kɨ kamaghɨn ifonge, a nan arazir kɨ Kraisɨn poroghav ikia amir arazibar gun ia mɨkɨmam. Arazir kabara, kɨ zurara nguibaba bar dar ghua, siosba bar dar men sure gami. Eghtɨ, Timoti arazir kabar ia mɨkɨm, ian nɨghnɨzibar amutɨ, da dɨkavam.
18 Ian marazi ghaze, kɨ izɨ ian ganan kogham, egha me akaba batogha uan ziaba fe. 19 +Ezɨ puvatɨ. Ekiam ifueghtɨma, kɨ ia bagh zuamɨra izam. Egh kɨ izeghamin dughiamɨn, kɨ gumazir uan ziaba feba, kɨ men akaba baraghsɨ izan kogham. Puvatɨ. Kɨ izɨ foghasa, me gavgavir manam iti. 20 +Guizbangɨra, God Bizibagh Ativamin Arazim, kar pura mɨgɨrɨgɨar kɨnimɨn bizim puvatɨ. Kar gavgavir ekiam itir bizim. 21 Ezɨ kɨ manmaghɨn damuasa ia ifonge? Kɨ ia mɨsoghamin aghorim inigh ia bagh izasa, ia ifonge? Kɨ uan navim ia danɨngɨva, egh ian asughasugham?
+ 4:1 Lu 12:42, 1 Ko 3:5, 2 Ko 6:4, Ta 1:7, 1 Pi 4:10 + 4:2 Lu 12:42 + 4:4 Jop 9:2, Sng 143:2, Snd 21:2, Ro 4:2 + 4:5 Ro 2:1, 2:29, 1 Ko 3:8, 2 Ko 5:10, MAA 20:12 + 4:6 Ro 12:3, 1 Ko 1:12, 3:4, 3:21 + 4:7 Jo 3:27, Ro 12:6, Je 1:17, 1 Pi 4:10 + 4:8 MAA 3:17, 3:21 + 4:9 Ro 8:36, 1 Ko 15:30-31, 2 Ko 6:9, Hi 10:33 + 4:10 Ap 26:24, 1 Ko 1:18, 3:18 + 4:11 Ap 23:2, Ro 8:35, 2 Ko 11:23-27, Fl 4:12 + 4:12 Sng 109:28, Mt 5:44, Ap 18:3, 1 Ko 9:14-15, 1 Te 2:9, 2 Te 3:8, 1 Ti 4:10 + 4:13 Kra 3:45 + 4:15 Ap 18:11, Ga 4:19, Je 1:18 + 4:16 1 Ko 11:1, Fl 3:17, 1 Te 1:6, 2 Te 3:9 + 4:17 Ap 19:22, Fl 2:19-22 + 4:19 Ap 18:21, 19:21, 1 Ko 16:5, 2 Ko 1:15, 1:23, Hi 6:3 + 4:20 1 Ko 2:4, 1 Te 1:5