Me marvir guabar ofa gamir asɨziba, Kraisɨn adarazi dar amam, o puvatɨ?
8
(Sapta 8-10)
Pol asɨzir me isa marvir guabar ofa gamibav gei
+Kɨ datɨrɨghɨn asɨzir me marvir guabar ofa gamua apir arazimɨn mɨkɨmasa. Gumazir maba ghaze, “E bar, fofozim iti.” Akar kam guizbangɨra, fofozir kɨnim, gumazamizibagh amima, me uarira uan ziaba fe. Ezɨ gumazir igharazibagh ifongezir arazim, a gumazamizibagh amima, men nɨghnɨzir gavgavir Kraisɨn itim bar gavgafi.* +Gumazitam suam, a biziba bar dagh fo. Ti puvatɨ, an fofozim apengara iti. +Ezɨ gumazir God gifongezim, God bar a gɨfo.
+Ezɨ, asɨzir me marvir guabar ofa gamua apir arazimɨn, kɨ a mɨkɨmasa. E fo, marvir guam, a guizɨn bizim puvatɨ, a nedazir kɨnim. Godɨn avɨriba puvatɨ. Godɨn bar vamɨra iti. Guizbangɨra, bizir avɨriba me “god” dagh arɨsi, egha bizir avɨriba me “ekiam” dagh arɨsi. Da guizɨn overiam o nguazimɨn iti, da pura biziba. +E Godɨn vamɨra iti, a God Afeziam. A biziba bar dar mɨngarim, ezɨ e an gumazamizibar mɨn iti. Ezɨ Ekiar vamɨra iti, a Krais Iesus. A biziba bar dar ingarigha, egha e gamima, e angamra iti.
+Ezɨ gumazir maba bizir kabagh fozir puvatɨ. Marazi fomɨra marvir guabar arazibar gɨn ghue, kamaghɨn amigha, datɨrɨghɨn asɨzir me apir kaba, me ghaze, kar marvir guabar guizɨn ofa. Men nɨghnɨziba kuiaghrezir puvatɨgha egha gavgavizir puvatɨ, ezɨ me asɨzir kaba apava ghaze, me derazir puvatɨzir arazim gami. +Guizbangɨra, daghem e damightɨ, e bar Godɨn boroghɨra mangan kogham. E daman koghtɨ, bizir kam e damightɨ, e Godɨn damazimɨn ikuvighan kogham. Egh e damɨtɨ, bizir kam uaghan e damightɨ, e Godɨn damazimɨn deravɨra ikian kogham.
+Ia deravɨra ganigh. Ia kamaghɨn fo, dagher tizir ia ifongezim, ia pura aneremam. Ezɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgavir muziariba itiba, ian arazir ia amir kamɨn ganɨva, arazir kuramɨn aven mangam.
10 Nɨ gumazir fofozim itim, nɨ marvir guabar dɨpenimɨn mangɨ asɨzibar amɨtɨ, eghtɨ gumazir nɨghnɨziba kuiaghrezir puvatɨgha gavgavizir puvatɨziba, izɨ nɨn gantɨ, eghtɨ nɨn arazir kam gavgavim an navim a danightɨ, me uaghan asɨzir me marvir guabar ofa gamibar amam. 11 +Ezɨ nɨn arazir kamɨn, nɨn fofozim gumazir nɨghnɨzir gavgavir muziarim itim gasɨghasɨgham. Kar, nɨn anav, Krais uaghan a bagha areme. 12 Ia oragh. Kraisɨn adarazi, men marazi, men nɨghnɨziba kuiaghrezir puvatɨgha gavgavizir puvatɨ. Ezɨ ia arazir kurar kam me gamua egha men nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨsi, egha arazir kamɨn ia mati arazir kuram Krais gami. 13 +Kamaghɨn, dagher manam nan aveghbuam damutɨ, eghtɨ an arazir kuramɨn aven mangɨtɨ, kamaghɨn kɨ tong uam asɨzitam rameghan kogham. Kɨ uan aveghbuam damutɨ, an arazir kuramɨn aven mangan, kɨ aghua.
+ 8:1 Ap 15:20, 15:29, Ro 14:3, 14:10, 14:14, 1 Ko 10:19 * 8:1 (8:1) Polɨn Dughiamɨn, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzir gumaziba asɨziba isa, marvir guabar dɨpenibar ghua dav sogha, marvir guabar ofa gami. Egha me gɨn asɨzir kaba isa maketɨn ghua da amadi. Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir darazi, bizir kam bagha Polɨn azangsɨsi, me asɨzir kamaghɨn amizibar amam, o puvatɨgham? + 8:2 1 Ko 13:8-9, 13:12, Ga 6:3, 1 Ti 6:4 + 8:3 Nah 1:7, Mt 7:23, Ga 4:9 + 8:4 Lo 4:35, 4:39, 6:4, Ais 41:24, 1 Ko 10:19, Ga 4:8, Ef 4:6, 1 Ti 2:5 + 8:6 Mal 2:10, Jo 1:3, Ap 17:28, Ro 11:36, 1 Ko 12:6, Ef 4:5-6, Fl 2:11 + 8:7 Ro 14:14, 14:23, 1 Ko 10:28-29 + 8:8 Ro 14:17 + 8:9 Ro 14:13-15, 14:20, Ga 5:13 + 8:11 Ro 14:15-20 + 8:13 Ro 14:21, 2 Ko 11:29