Gumazir maba akar kuramɨn Polɨn mɨkeme, egha Korinbagh amizɨ, me Polɨn oseme. Ezɨ Pol men nɨghnɨziba ua dar kɨri.
10
(Sapta 10-13)
Pol gumazir an ingangarim abɨnasava amibar akaba ikarvasi
+Gumazir maba kamaghɨn akam na gasa na mɨgɨa ghaze, Pol e ko ikia bar uabɨ abɨragha iti. Egha a saghon ikia akar bar gavgaviba e ganɨdi. Ezɨ kɨ Pol, nan ifongiam kamakɨn, ia uari amɨragha itir arazim, ko igharazibar asughasugha deragha me gamir arazir Krais amizim gɨnɨghnɨgh. Egh kɨ Kraisɨn arazir kabar gɨn ghua, egha akar kɨ mɨgeiba ia deragh dagh nɨghnɨghasa kɨ ian azangsɨsi.* +Kɨ kamagh ia gaghora ia mɨkɨmasa, ia deravɨra ganigh fogh, kɨ izɨ ia ko ikɨva uam akar bar gavgavitam ia mɨkɨman maraghe. Kɨ, gumazir e mɨgɨa ghaze, e nguazimɨn bizibar gɨn zuiba, kɨ akar gavgavim me mɨkɨmamin gavgavim iti. Guizbangɨra e nguazir kamɨn iti, egha e nguazir kamɨn itir gumazibar mɨn mɨsozir puvatɨ. +Ezɨ inogovir bizir e suighiziba, da nguazimɨn inogovir biziba pu. Bar puvatɨ. Bizir kaba, Godɨn gavgavim dar iti. Eghtɨ e da suighɨva apanibar dɨvɨnir gavgavim abɨghrarɨgham. +Egha e ifavarir akaba, ko nɨghnɨzir guar avɨriba dɨkabɨri. Nɨghnɨzir kaba, gumazamiziba Godɨn fofozim iniasava amima, da men tuaviba apɨri. Ezɨ e gumazamizibar nɨghnɨziba ikiagharɨki, mati me gumazir kuram isa kalabus gatɨ. Egh e men nɨghnɨzibar amightɨ, men nɨghnɨziba Kraisɨn akamɨn gɨrara mangasa. +Ezɨ e iarara mɨzuai. Ia en akaba bar dar gɨn mangɨtɨ, e gumazir akaba batoziba, mɨzazim me danɨngam.
+Ia bar deravɨra bizir azenan itir ia gariba tuisɨgh. Egh gumazitam uabɨra uabɨ mɨkɨm suam, a guizbangira Kraisɨn anav, egh a bar deravɨra nɨghnɨgh egh kamaghɨn fogh, e uaghan an mɨrara Kraisɨn ananaba. +Ekiam ingangarir kam damuasa gavgavim e ganɨngi. Egha, e ian nɨghnɨzir gavgaviba fasa, a ifonge. Egha e ian nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨghan a bar aghua. Kamagh amizɨ, kɨ ingangarir e amir kam bagh bar akueghɨva, egh uan ziaba tong ada fegh, egh akar mɨkemezir kamɨn aghumsɨghan kogham. Ia kamaghɨn na gɨnɨghnɨgham kɨ aghua, kɨ gumazir akɨnafariba ia bagha da osira egha atiatim ia ganɨdim. 10 Gumazir maba guizbangɨra kamaghɨn na mɨgei, Polɨn akɨnafariba akar gavgavir igharagha gariba dar iti. Ezɨ a uabɨ iza e ko mɨgeir dughiaba, e an garima a gavgaviba puvatɨ. Egha akam akurir arazim bar deragha a gɨfozir puvatɨ. 11 +Gumazir mɨgɨrɨgɨar kabagh amiba, me bar deragh nɨghnɨgh egh kamaghɨn fogh, arazir e iza ia ko ikia amiba, da mati arazir e saghon ikia ia bagha Akɨnafarim osirizɨ moghɨn, da adar mɨrara ghu.
12 +E kamagh mɨkɨman kogh, uari tuisɨgh suam, e gumazir uarira uan ziaba feba ko, e vɨrara ghue. Egh e kamaghɨn mɨkɨman kogham, en araziba men araziba ko magh ghu. Puvatɨ, gumazir kaba uari uan araziba tuisɨsi. Egha gumazir mam uan arazim igharazitavɨn arazim koma a tuisɨsi. Gumazir kamaghɨn amiba, me fofozir aghuiba bar puvatɨ. 13 +Ezɨ e uari uari gisɨvagh pɨn mavanangan aghua, eghtɨ en ziaba bar pɨn mar ikiam. Puvatɨ, e ingangarir God e bagha inabazim damuasa, egh God e bagha abarazɨ moghɨn, e uan araziba tuisɨghasa. Ezɨ ingangarir God e ganɨngizir kamɨn ababanim, ia Korinba uaghan aven iti. 14 +Ezɨ ingangarir God e ganɨngizir kamɨn ababanim, a uaghan ia avara. Kamaghɨn, dughiar e akam ia mɨkɨrim, e ababanir kamɨn ikiavkɨnizir puvatɨ. Erara bar faraghavɨra Korinɨn iza akar aghuir kam ia bagha a inigha ize. 15 +E uan ababanim gafirazir puvatɨgha, egha gumazir igharaziba amizir ingangarim gɨnɨghnɨgha, egha uan ziaba fer puvatɨ. Bar puvatɨ: E ingangarir God e ganɨngizim guizbangrama a damuasa ifonge. Eghtɨ ian nɨghnɨzir gavgaviba gavgavightɨ, en ingangarir kam ian tongɨn bar ekevegham. 16 Eghtɨ e akar aghuim inigh ian gɨrakɨrangɨn itir kantribar mangam. E nguibar gumaziba ingangarim gamigha gɨvazibar mangan aghua. Egha e gumazir igharaziba amigha gɨvazir ingangarim bagh pura uan ziaba fan aghua. 17 +Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam bar akueghsɨ, egh Ekiam bagh bar akongegh.” 18 +E fo, gumazim bar akuegha uabɨra uan ziam fe, gumazir kam Godɨn damazimɨn ziaba puvatɨ. Bar puvatɨ. Eghtɨ Ekiam gumazimɨn ziam fɨtɨ, gumazir kam guizbangɨra ziam iti.
+ 10:1 1 Ko 2:3 * 10:1 (10:1) Sapta 10-13ɨn itir mɨgɨrɨgɨaba, ada 2 Korinɨn itir saptan igharaziba, mong adar mɨrara ghuzir puvatɨ. Pol sapta 9ɨn mɨgɨa ghaze, a Korinbar araziba bagha bar ifonge. Egha ua sapta 10ɨn bar akar gavgavibar me gami. Bizir kamɨn fofozir gumazir maba kamagh nɨghnɨsi, Sapta 10-13ɨn akɨnafarir Pol dughiar igharazimɨn osirizimɨn aven iti. Ezɨ gɨn moghɨrama gumaziba vɨrara aning isafura. + 10:2 1 Ko 4:21 + 10:4 1 Ko 2:5, Ef 6:13-17, 1 Te 5:8, 1 Ti 1:18 + 10:5 1 Ko 1:19, 3:19 + 10:6 2 Ko 2:9 + 10:7 1 Ko 3:23, 14:37, 2 Ko 5:12, 1 Jo 4:6 + 10:8 2 Ko 12:6, 13:10 + 10:11 2 Ko 7:14, 12:6, 13:2, 13:10 + 10:12 2 Ko 3:1, 5:12 + 10:13 Ro 12:3 + 10:14 1 Ko 3:5, 3:10, 4:15, 9:1 + 10:15 Ro 15:20 10:16 (10:16) Pol, Korinɨn gɨrakɨrangɨn itir kantribav gei. Kar, a ti Korinɨn aruem uaghiri naghɨn itir kantribagh nɨghnɨsi. A ti Rom ko Spen aningɨn mɨgei. + 10:17 Ais 65:16, Jer 9:24, 1 Ko 1:31 + 10:18 Snd 27:2, Ro 2:29, 1 Ko 4:4-5