Korinba, Judian itir Kraisɨn adarazir akurvaghsɨ dagɨabar arɨgh
8
(Sapta 8-9)
Kraisɨn adarazi, Judian itir Kraisɨn adarazi bagha dagɨaba arɨsi
Nan adarasi, e kamaghɨn ia mɨkɨmasa, God Masedonian Provinsɨn itir siosba bar men apangkuvigha men akurvasi. Osɨmtɨzir ekiam me batozɨ, dughiar kamɨn me biziba bar puvatɨ. Ezɨ God me gamizɨ, me bar akuegha, egha Kraisɨn adarazigh nɨghnɨgha, egha men akurvaghasa dagɨar bar avɨriba arɨzi, da bar izɨfa. Kɨ deravɨra kamaghɨn ia mɨkɨmasa, me uari uan ifongiamɨn gɨn ghua dagɨar kaba anɨngi. Bizir me danɨngamin itiba, me da anɨga, egha dagh isɨn bar avɨriba anɨngi. +Me pamten e gaghora e mɨgɨa ghaze, e men amamangatɨghtɨ, me Godɨn apangkuvir arazim inigh, siosɨn igharaziba ko ingar, egh Judian itir Godɨn gumazamizibar akurvagham. E kamaghɨn nɨghnɨsi, me dagɨataba anɨngam. Ezɨ men arazir aghuim, en nɨghnɨzi moghɨn, bar a gafira. Me uari isa God bar a ganiga, egha God ifongezir arazimɨn gɨn ghua egha uaghan uari isa bar e ganɨngi.
Taitus faragha Godɨn apangkuvir arazimɨn gɨn ghua ingangarir aghuir kam ian tongɨn a gami. Kamaghɨn amizɨ, e anemadi, eghtɨ a uamategh mangɨ, uan ingangarir nam bar anegɨvagham. +Bizir ia amiba bar, da guizbangɨra bar dera. Ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha deravɨram an gun mɨgei. Egha ia fofozir ekiam ikia, egha Godɨn ingangarim damuasa bar moghɨra ifonge. Egha ia uaghan e bagha bar ifonge. Kamaghɨra, datɨrɨghɨn ia apangkuvir arazimɨn gɨn mangɨva a gisɨn arazir bar aghuir kam isafuragh ingangarir kam damu.
Ia nan akar kamɨn gɨrara mangasa kɨ akar gavgavim ia ganɨdir puvatɨ. Puvatɨ, kɨ kamaghɨn nɨghnɨgha ia mɨgei, gumazamizir igharaziba ingangarir kam damuasa naviba me dɨkafi. Eghtɨ ia damuamin arazir manatamɨn, kɨ dar ganɨva da tuisɨgh deragh dagh fogham, ia igharaz darazigh ifongezir arazim a guizbangrama otifi, o puvatɨ? +Ia fo, en Ekiam Krais Iesus, en apangkuvir arazim bar ekefe. A Godɨn Nguibamɨn bizir aghuir bar avɨriba ikia, egha ia bangɨn nguazir kamɨn izegha onganarazimɨn mɨn iti. A ian akuraghtɨ, ia bizir avɨriba iniasa, ezɨ kamaghɨn a biziba puvatɨzir gumazimɨn mɨn oto.
10 Kɨ datɨrɨghɨn ia dagɨaba arɨzir ingangarir kamɨn uan nɨghnɨzim ia danɨngasa. Ia azenir gɨvazimɨn ingangarir kam ia a gamizɨ a dɨkafi. Egha ia ingangarir kam damuasa bar ifonge. 11 Egh ia datɨrɨghɨn ingangarir amir kam, ia gavgavigh anegɨfagh! Ia faragha ingangarir kam damuamin ifongiam iti moghɨn, ia zuamɨra a damigh anegɨfagh. Ia itir bizibar amodoghɨn, ia ingar mangɨ otogh. 12 +Gumazim bizibar anɨngsɨ bar ifueghtɨ, God da inisɨva bar akuegham. God bizir gumaziba vaghvagha ikiava anɨdibagh nɨghnɨgha, egha bizir me anɨdiba isi. A gumazir biziba puvatɨzibagh nɨghnɨgha egha men araziba tuisɨzir puvatɨ.
13-14 Kɨ ia osɨmtɨzir ekiam atertɨ, igharaz darasi deravɨra ikiasa, kɨ mɨgeir pu. Puvatɨ. Kɨ e arazir magh garibara e vaghvagh uarir amuasa, kɨ ifonge. Ia datɨrɨghɨn dughiar kamɨn bizir avɨriba iti, egha ia biziba otevezir gumazamizibar akuragh. Eghtɨ gɨn ia bizibar oteveghtɨ, me bizir avɨrir me itibar ian akurvagham. Kamaghɨn, ia bar arazir vabara amu, egh ia deravɨra ikiam. 15 +Mati Godɨn Akɨnafarim mɨkeme, “Dagher avɨrir gumaziba iniziba, da me isir dɨbobonim gafirazir puvatɨ. Ezɨ dagher muziarir gumaziba iniziba, men dagheba otevir puvatɨ.”
Pol gumaziba amangizɨma me Korinɨn ghue
16 God Taitusɨn navim fezɨma, an e ko nɨghnɨzir vamɨrama ami, egha uaghan ian akurvaghasa bar akonge. Kamaghɨn e God mɨnabi. 17 E ua ia bagh mangasava an azangsɨsi, ezɨ a mangasa bar ifonge. Egha a uaghan ingangarir kam damuasa bar ifonge. Kamaghɨn amizɨ, a uabɨ ifuegha, egha ia bagha ghu. 18 Ezɨ e uaghan Kraisɨn adarazir mav amadima, a Taitus ko mar zui. Egha gumazir kam siosba bar dar akar aghuim akura, egha iziam iti. 19 Ezɨ bizir kamra puvatɨ. Siosba, en gɨn daru egh apangkuvim itir ingangarir kam damuasa, anemɨsevegha ghaze, an en akuragh dagɨabar arɨgham. E kamagh sua, e ingangarir kamɨn e Ekiamɨn ziam fam, eghtɨ uaghan gumazamiziba fogham, en naviba ingangarir kam damuasa dɨkavima e a gami. Bizir kamning bagha, e ingangarir kam gami. 20 E bizir ekiar gumazamiziba anɨngizir e garim, gumazitam a bagh akar kuratam e gasan e aghua. Kamaghɨn amizɨ, e Kraisɨn adarazir kav inizɨ an e ko izi. 21 +E arazir aghuibara damuasa. Egh e arazir aghuir kam Godɨn damazimra a damuan aghua. Puvatɨ, e gumazamizibar damaziba uaghan, dar amuam.
22 Ezɨ e Kraisɨn adarazir gumazir igharazir mam uaghan anemadazɨma, an aning ko zui. E dughiar avɨribar ingangarir guar avɨriba a ganɨga an garima, a gavgavigha deragha dagh ami. A bar fo, ia bar arazir aghuibara damuam. Kamaghɨn datɨrɨghɨn a ingangarir kam damuasa bar ifonge.* 23 Ia Taitus gɨfogha gɨfa, a nan roroam ko na ko ingarir gumazim, egha a ian akurvasi. Ezɨ en aveghbuar kamning, ia kamaghɨn aning gɨfo, aning siosbar ingangarir gumazimningɨn ikia, aningɨn ingangarimɨn aning Kraisɨn ziam fe. 24 +Eghtɨ ia arazir bar aghuibar gumazir kabar amu. Eghtɨ ian arazir kam siosbar gumazamizibar akaghtɨ, me fogh suam, ia guizbangɨra igharaz darazigh ifonge. Egh me fogham, e faragha me mɨgɨa e ian ziam fe, ezɨ akar kam, a guizbangɨra, e pura mɨgeir puvatɨ.
+ 8:4 2 Ko 9:1-2 + 8:7 1 Ko 1:5, 12:13, 16:1-2, 2 Ko 9:8 + 8:9 Mt 8:20, Lu 9:58, Fl 2:6-7 + 8:12 Mk 12:43, Lu 21:3 + 8:15 Kis 16:18 + 8:21 Snd 3:4, Ro 12:17, Fl 4:8, 1 Pi 2:12 * 8:22 (8:22) E aveghbuar, Taitus ko Korinɨn mangasava amir kamningɨn ziamning, e deragha aning gɨfozir puvatɨ. Pol ves 18 ko 20ɨn mavɨn gun mɨkeme. Egha igharazitav Pol ves 22ɨn an gun mɨkeme. + 8:24 2 Ko 7:13-14, 8:1-7