4
Ia duabar gan da asavsuigh
+Nan adarasi, akam inigha izir gumazir ifarir avɨriba nguazir kam garui. Egha kamaghɨn mɨgei, Godɨn Duam akam e ganɨngi. Kamaghɨn ia nɨghnɨzir gavgavim men ikian markɨ. Egh deravɨra men araziba ko mɨgɨrɨgɨaba asavsuigh fogham, da Godɨn Duam o duar kuraba. +Tuavir ia Godɨn Duam gɨfoghamimra kara: Gumazitam suam, Krais Iesus, a gumazir nivafɨzimɨn nguazir kamɨn ize, gumazir kam Godɨn Duam an iti. +Gumazitam suam, Krais Iesus a guizɨn gumazim puvatɨ, gumazir kam a duar igharazim iti, Godɨn Duam puvatɨ. A Krais Iesusɨn apanimɨn duam. Ia fomɨra Kraisɨn apanim izamin mɨgɨrɨgɨam baraghizɨ, a datɨrɨghɨn izegha gɨvagha nguazir kamɨn iti.
+Nan adarasi, ia guizbangɨra Godɨn boriba. Godɨn Duam ian aven itima, an gavgavim bar ekevegha Satanɨn gavgavim gafira. Satan, a nguazir kamɨn gavgavimɨn gumazir dapanim. Ezɨ kamaghɨn ia akam inigha izir gumazir ifaribagh afira. +Gumazir kaba, me nguazir kamɨn gumaziba. Ezɨ men mɨgɨrɨgɨaba nguazir kamɨn mɨgɨrɨgɨaba. Ezɨ nguazir kamɨn gumazamiziba me barasi. +Ezɨ e, Godɨn gumazamiziba. Ezɨ gumazamizir God gɨfoziba, me en akaba barasi. Ezɨ God bagha itir puvatɨzir gumazamiziba me en akaba barazir puvatɨ. Egh tuavir kamɨn e guizbangɨra mɨgeir Duam ko mɨgɨrɨgɨar ifavaribagh amir duam gɨfogham.
Gumazim God gifueghɨva, egh uaghan gumazir igharazibagh ifongegh
+Nan adarasi, God igharaz darazigh ifongezir arazim en akazɨ. Kamaghɨn, e uari uarigh ifueka. Gumazir igharazibagh ifongezim, a Godɨn borim, egha a guizbangɨra God gɨfo. +Kar Godɨn arazim, a dughiaba zurara gumazamizibagh ifonge. Ezɨ e fo, gumazir igharazibagh ifongezir puvatɨzir gumazim, a bar God gɨfozir puvatɨ. +God borir vamɨra ikiava, e ikɨrɨmɨrir aghuim iniasa a ifuegha, an e bagha nguazir kamɨn anemada. Tuavir kamɨn God en akazɨ, e fo, God guizbangɨra gumazamizibagh ifonge. 10 +Igharazibagh ifongezir arazimra kara. E kamaghɨn nɨghnɨghan kogham, e faragha God gifonge. Puvatɨ. God faragha e gifuegha, uan Otarim amadazɨ an en arazir kuraba gɨn amangasa nguazir kamɨn izegha areme. 11 +Nan adarasi, God arazir kam en aka, a bar e gifonge. Kamaghɨn, e uaghan bar igharazibagh ifuegham. 12 +Gumazitam dughiatam Godɨn ganizir puvatɨ. E uari uarigh ifongezir arazim damutɨ, God angamra en aven ikɨtɨ, an ifofer arazim en navir averiabagh izɨvaghtɨma an daghem otivam.
13 +God uan Duam e ganɨngizɨma, a vaghvagha en itima, ezɨ e kamaghɨn fo, e an poroghav itima, a en poroghav iti. 14 +Ezɨ e Afeziar Ekiam amizir bizimɨn gani. A nguazimɨn itir gumazamizibar akurvaghasa, uan Otarim amada. Ezɨ e bizir kamɨn ganigha an gun mɨgei. 15 +Gumazitam an gun mɨkɨm suam, Iesus, Godɨn Otarim, eghtɨ God gumazir kamɨn poroghɨv ikɨtɨ, a Godɨn poroghɨv ikiam.* 16 +E kamaghɨn fo, God e gifuegha, egha an e gifongezir arazim bagha nɨghnɨzir gavgavim an iti.
Kar Godɨn arazim, a dughiaba zurara gumazamizibagh ifonge. Gumazitam gumazir igharazibagh ifueghɨva, Godɨn poroghɨv ikɨtɨ, God an poroghɨv ikiam. 17 +Tuavir kamɨn, e fo, God e gifongezɨ, e God ko gumazir igharazibagh ifongezɨ, ezɨ ifofer arazir kam bar e gizɨvaghtɨma, an daghem otivam. Kamaghɨn gumaziba bar Godɨn kotiamɨn tuivamin dughiam, e atiatingan kogham. E nguazir kamɨn itir dughiam e Iesusɨn mɨn ikiam, kamaghɨn e gɨn Godɨn atiatingan kogham. 18 Gumazir igharazibagh ifongezir gumazim, a Godɨn atiatir puvatɨ. Atiatir gumazim, a fo, a ivezir kuram iniam, ezɨ nɨghnɨzir kam a gamima, an atiati. Eghtɨ gumazim igharazibagh ifongezir arazim a gɨzɨvagh daghem otivtɨ, kamaghɨn a Godɨn atiatingan kogham. Gumazim atiatingtɨ, e fo, a God a gifongezir arazim deravɨra a gɨfozir puvatɨzɨ, kamaghɨn igharazibagh ifongezir arazir an itimɨn dagheba puvatɨ.
19 God faragha e gifongezɨ, ezɨ e gɨn a gifonge. Kamaghɨn e God ko igharazibagh ifongezir gavgavim iti. 20 +Gumazitam Godɨn ganizir puvatɨ. Gumazitam Godɨn borir a garir igharazibagh ifueghan koghɨva, egh a manmaghɨn Godɨn a ganizir puvatɨzim gifuegham? Puvatɨ. An a gifueghan kogham. Ezɨ e kamaghɨn fo, gumazitam suam, Kɨ God gifonge, egh Godɨn borir igharazim gɨfueghan koghtɨ, e fo, a gumazir ifarim. 21 +God akar gavgavir kam e ganɨngi. Tina God gifueghɨva, egh a uaghan Godɨn borir igharazim gifongegh.
+ 4:1 Mt 7:15, 24:4-5, 24:24, 1 Te 5:21, 2 Pi 2:1, 1 Jo 2:18, 2 Jo 7, MAA 2:2 + 4:2 1 Ko 12:3, 1 Jo 5:1 + 4:3 2 Te 2:7, 1 Jo 2:18, 2:22, 2 Jo 7 + 4:4 Mt 12:29, Jo 16:33, 1 Ko 2:12, Ef 2:2, 6:12, 1 Jo 5:4-5 + 4:5 Jo 3:31, 15:19, 17:14 + 4:6 Jo 8:47, 10:27, 14:17, 1 Ko 14:37, 2 Ko 10:7 + 4:7 1 Jo 2:29, 3:10-11, 3:23 + 4:8 1 Jo 2:4, 3:6, 4:16 + 4:9 Jo 3:16, Ro 5:8, 8:32, 1 Jo 5:11 + 4:10 Jo 15:16, Ro 5:8-10, Ta 3:4, 1 Jo 2:2 + 4:11 Mt 18:33, Jo 15:12-13, 1 Jo 3:16 + 4:12 Jo 1:18, 1 Ti 6:16, 1 Jo 2:5-6, 4:18-20 + 4:13 Jo 14:20, 2 Ko 1:22, 1 Jo 3:24 + 4:14 Jo 1:14, 3:17, 1 Jo 1:1-2 + 4:15 Ro 10:9, 1 Jo 5:1, 5:5 * 4:15 (4:15) Nɨ akar 1 Jon 4:2ɨn itimɨn gan. + 4:16 1 Jo 3:24, 4:8, 4:12 + 4:17 Je 2:13, 1 Jo 2:28, 3:3, 3:19-21 + 4:20 1 Jo 2:4, 3:17, 4:12 + 4:21 Mt 5:44-45, Mk 12:29-31, Jo 13:34, 15:12, 1 Jo 3:23