3
Iesus Nikodemus ko mɨgei
+Gumazir mam iti, an ziam Nikodemus, a Farisin mam, egha a Judabar gumazir aruar mam. +Dɨmagarir mam gumazir kam Iesus bagha izegha kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, e fo, God tisan mɨn nɨ amadazɨma nɨ ize. E fo, God gumazitam ko ikian koghtɨma, eghtɨ gumazir kam mirakelɨn nɨ amir kaba, a tam damuva avegham.”
+Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Kɨ bar guizbangɨra nɨ mɨgei. Gumazitam ua gumazir igiamɨn otoghan koghɨva, a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikian kogham.” Ezɨ Nikodemus an azara, “Manmaghɨra gumazim ghurigha gɨvagha egha ua igiam gava? A ti uamategh uan amebamɨn navir averiamɨn mangɨtɨ an amebam uam a bategham?”
+Ezɨ Iesus kamaghɨn a ikara, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, gumazitam dɨpam ko Godɨn Duamɨn ua gumazir igiamɨn otoghan kogh, egh a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikian kogham. +Nguazir kamɨn itir amiziba boriba batima, borir igiaba otifi. Ezɨ Godɨn Duam gumazimɨn duam gamima, a gumazir igiamɨn oto. Nɨ akar kɨ nɨ mɨkemezimɨn nɨ dɨgavir kuram damuan markɨ, ‘Ia ua igiabar otifigh.’ +Amɨnim a uan ifongiamɨn gɨn tɨgha egha pura tintinibar vua zui. Nɨ an nɨgɨnim barasi, egha nɨ fozir puvatɨ, a managh iza egha ua managh zui. Kamaghɨra, Godɨn Duam gumaziba bar me gamima me igiabar otifi.”
Ezɨ Nikodemus kamaghɨn an azara, “Bizir nɨ mɨgeir kam, a manmaghɨn otogham?”
10 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Manmaghɨn ami? Nɨ Israelbar tongɨn itir tisan ekiam, egha nɨ ti bizir kabagh fozir puvatɨ, o? 11 +Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, e fozir bizim e a mɨgei. Egha e bizir e ganizimɨn gun mɨgei. Ezɨ ia, e mɨkemezir akam akɨrim ragha a gasara. 12 +Kɨ nguazir kamɨn bizibar ia mɨkeme, ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim dar itir puvatɨ. Eghtɨ kamaghɨn kɨ Godɨn Nguibamɨn bizibar ia mɨkɨmtɨ, ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim dar ikiam? 13 +Gumazir igharazitam Godɨn Nguibamɨn ghuavanabozir pu. Puvatɨ. Gumazibar Otarim uabɨra Godɨn Nguibam ategha zaghirɨ.
14 +“Fomɨra Moses gumaziba puvatɨzir danganimɨn ikia kuruzimɨn nedazir aghorimɨn itim a ghufe, eghtɨ kamaghɨra me Gumazibar Otarim ghufam. 15 +God kamagh sua, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Gumazibar Otarimɨn itiba, me bar zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagh me Gumazibar Otarim ghufam.
16 +“God Otarir bar vamɨra iti. Egha God nguazimɨn itir gumazamiziba, bar me gifonge. A kamagh sua, gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim an Otarimɨn ikɨva ovengan koghɨva, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagha an Otarir bar vamɨran kam me ganɨngi. 17 +God uan Otarim nguazimɨn gumazamizibar jasɨn mɨn me tuisɨghasa anemadazir puvatɨ. A men akurvaghasa anemada. 18 +Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn ti, a kotiaba puvatɨ. Ezɨ gumazim nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghua, a kotɨn ikia bar ovegha gɨfa. A nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarir vamɨran kamɨn itir puvatɨ, kamaghɨn an ovegha gɨfa. 19 +Ezɨ Godɨn kotiamɨn mɨngarimɨn arazim kamakɨn, Godɨn angazangarim nguazimɨn izegha gɨfa. Ezɨ gumazamiziba, me amir araziba bar ikufi, kamaghɨn amizɨ me mɨtatem bagha bar ifonge, me angazangarimɨn aghua. 20 +Gumazir arazir kurabagh amiba bar, angazangarimɨn apaniba. Men arazir kuraba azenim giran me aghua, kamaghɨn amizɨ me angazangarimɨn izir puvatɨ. 21 Ezɨ gumazir guizbangɨn arazim gamim, a Godɨn angazangarimɨn izi. A kamaghɨn ifonge, Godɨn angazangarim deravɨra kamaghɨn gumazamizir igharazibar akagham, a Godɨn gavgavimɨn uan ingangarim gami. Ezɨ kamaghɨn gumazir kam Godɨn angazangarimɨn aven izi.”
Jon Gumaziba Ruer Gumazim, deraghavɨra bighatɨgha ghaze, Iesus a tina
22 +Ezɨ bizir kabar gɨn Iesus uan suren gumaziba ko me Judian Distrighɨn zui. A me ko danganir kam ikia gumazamiziba rue. 23 Jon Ainonɨn nguibamɨn ikia gumazamiziba rue, Salimɨn nguibamɨn boroghɨra. Dɨpar avɨrim danganir kamɨn ti, ezɨ gumazamizir avɨrim rurim iniasa izi. 24 +(Dughiar kam Herot Jon tɨghar a isɨ kalabus darɨgham.)
25 Ezɨ akavdorozir mam Jonɨn suren gumaziba ko Judan gumazir mamɨn tongɨn oto. Me uari adogha ghaze, e rurir arazir manamɨn gɨn mangɨ, Godɨn damazim zuegham? 26 +Egha suren gumaziba Jon bagha ghuegha kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, gumazir kam fomɨra nɨ ko Jordanɨn dɨpamɨn vongɨn ike, ezɨ nɨ an gun mɨkeme, gumazir kam datɨrɨghɨn gumazamiziba ruema, gumazamiziba bar a bagha zui.” 27 +Ezɨ Jon kamaghɨn ikara, “Godɨn uan Nguibamɨn itim, bizitam gumazim danigan koghtɨ, an a inighan kogham. 28 +Kɨ fomɨra akar kam ia mɨkeme, ezɨ ia uari a baraki, ‘Kɨ God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim puvatɨ. God na amadazɨma kɨ an faragha ize.’ 29 +Gumazitam amizitamɨn ikiam, eghtɨ amizir kam a gumazir kamɨn amuim. Ezɨ gumazir kamɨn namakam, a tugha gumazir amuimɨn itimɨn akam baraghasa bar akonge. Ezɨ kamaghɨra agorogem nan navir averiam bar a gizɨfa. 30 An ziam bar ekevegh mamaghɨra ikɨtɨ, eghtɨ nan ziam bar magɨrɨgh.
31 +“Gumazir Godɨn Nguibamɨn pɨn ikegha izezim, a bar bizibagh isɨn iti. Ezɨ nguazir kamɨn gumazim, a nguazir kamɨn bizibagh amua egha nguazir kamɨn bizibav gei. Ezɨ gumazir Godɨn Nguibamɨn izezim a bar bizibar isɨn iti. 32 +A bizir a ganiziba ko oraghizibar gun mɨgei. Ezɨ gumazitam a mɨkemezir akar katam inigha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 33 +Ezɨ gumazim an akam inigha nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha tuavir kamɨn kamaghɨn men aka, God a guizɨn akam mɨgei. 34 +Gumazir God amadazir kam, God uan Duam isa bar a ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, a Godɨn akam akuri. 35 +Afeziam uan Otarim bar a gifonge, egha biziba bar an agharim gatɨzɨ a bar dagh atifa. 36 +Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn ti, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. Ezɨ gumazim Otarimɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim inian kogham, Godɨn anɨngagharim an ikɨvɨra ikiam.”
+ 3:1 Jo 7:50, 19:39 + 3:2 Mt 22:16, Jo 9:16, 9:33, Ap 2:22, 10:38 + 3:3 Mt 18:3, Ga 6:15, Ta 3:5, Je 1:18, 1 Pi 1:23, 1 Jo 3:9 + 3:5 Ese 36:25-27, Mk 16:16, Ap 2:38, Ta 3:5 + 3:6 Sng 51:5, Jo 1:13 + 3:8 Sav 11:5, 1 Ko 2:11 + 3:11 Mt 11:27, Jo 3:32, 7:16, 8:26 + 3:12 Lu 22:67 + 3:13 Snd 30:4, Jo 3:6, 6:33, 6:38, Ap 2:34, Ro 10:6, 1 Ko 15:47, Ef 4:9-10 + 3:14 Nam 21:9, Jo 8:28, 12:32 + 3:15 Jo 3:36, 6:47, 20:31 + 3:16 Jo 3:36, 10:28, Ro 5:8, 8:32, 1 Jo 4:9-10 + 3:17 Lu 19:10, Jo 5:22, 5:45, 12:47, Ap 17:31, 1 Jo 4:14 + 3:18 Jo 3:36, 5:24, 6:40, 6:47, 20:31 + 3:19 Jo 1:4-5, 1:8-12, 8:12 + 3:20 Jop 24:13-17, Ef 5:11-13 + 3:22 Jo 4:1-2 + 3:24 Mt 4:12, 14:3, Mk 6:17, Lu 3:19-20 + 3:26 Jo 1:26-34 + 3:27 Jo 19:11, 1 Ko 4:7, Hi 5:4, Je 1:17 + 3:28 Mal 3:1, Mt 11:10, Mk 1:2, Lu 1:17, Jo 1:20, 1:23, 1:27 + 3:29 Mt 9:15 + 3:31 Mt 28:18, Jo 8:23, Ro 9:5, 1 Ko 15:47, Ef 1:21, Fl 2:9, 1 Jo 4:5-6 + 3:32 Jo 3:11, 8:26, 15:15 + 3:33 Ro 3:4, 1 Jo 5:10 + 3:34 Ais 42:1, Jo 1:16, 7:16 + 3:35 Mt 11:27, Lu 10:22, Jo 5:20, 10:17, Hi 2:8 + 3:36 Lu 3:7, Jo 1:12, 3:16-18, 6:47, Ro 1:17, 1 Jo 5:10-12