Iesus uan ingangarim gamua egha Sabatɨn dughiabar gumazamizibar sure gami
5
(Sapta 5-10)
Iesus Betesdan mozir dɨpamɨn gumazir mam gamizɨ a ua dera
Dughiar maba gɨvazɨ, Judabar isar ekiam otozɨma, ezɨ Iesus isam bagha Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghu.* Ezɨ Jerusalemɨn mozir dɨpar ekiar mam iti, ezɨ Hibrun akam me Betesda, a garɨsi. A Sipsipba Aven Zuir Tiar Akar Ekiamɨn boroghɨra iti. Ezɨ mozir dɨpar kamɨn mɨriam azuarir 5 pla iti. 3-4 Ezɨ azuarir kaba arɨmariar gumazamizir avɨrim dar iti, damazir okavɨrɨziba ko suer kuraba, ko soroghafariba amɨraziba.
Gumazir mam an azuarir mamɨn iti, an suemning bar amɨrazɨma a 38 plan azenibar arɨmariar kam an iti. Ezɨ Iesus gumazir kamɨn garima a irɨghav iti, ezɨ a fo, a fomɨram arɨa iti. Ezɨ Iesus an azara, “Nɨ ua deraghasa nɨ ifonge?”
Ezɨ arɨmariar gumazim kamaghɨn Iesusɨn akam ikara, “Gumazir ekiam, kɨ akurvazir gumaziba puvatɨ. Dɨpam sɨrvamadir dughiam, gumazitam na inigha ghua mozir dɨpamɨn averiam gatɨzir puvatɨ. Kɨ uabɨ mangasa ifonge, ezɨ gumazir igharaziba faragha ghuaghira egha na gafisi.”
+Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.” Ezɨ gumazir kamɨn suemning zuamɨra ua dera. Ezɨ a uan daguivsiaba inigha egha zui.
Ezɨ dughiar kam a Sabatɨn dughiam, 10 +ezɨ Judaba me gumazir kamɨn ganigha egha kamaghɨn a mɨgei, “Datɨrɨghɨn Sabatɨn dughiam. Moses Osirizir Araziba, da ghaze, nɨ Sabatɨn dughiamɨn uan daguivsiaba ater daruan kogham.” 11 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikara, “Gumazir na gamizɨma kɨ derazim, a kamaghɨn na mɨgei, ‘Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.’ ”
12 Ezɨ me an azara, “Gumazir manamra, nɨ mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ dɨkavighɨva uan daguivsiaba inigh, daru mangɨ.’ ” 13 Ezɨ gumazir ua derazir kam a fozir puvatɨ, tinara a mɨkeme. Dughiar kam gumazamizir avɨrim nguibar kamɨn iti, ezɨ Iesus men tongɨn suiaghrɨgha ghu. Kamaghɨn amizɨma, gumazir kam fozir puvatɨ, tina an akura.
14 +Ezɨ gɨn Iesus Godɨn dɨpenimɨn mɨriamɨn aven ghua an garima a iti. Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ oragh. Nɨ datɨrɨghɨn ua dera. Nɨ uam arazir kuratam damuan markɨ. Nɨ oraghan koghtɨ, osɨmtɨzir bar ekiatam nɨ batogham.”
15 Ezɨ gumazir kam ghua kamaghɨn Judabav gei, “Gumazir na gamizɨ kɨ derazim, a Iesusra.” 16 +Iesus Sabatɨn dughiamɨn bizir kabagh ami, bizir kamɨn Judaba osɨmtɨziba Iesus garɨgha ghaze, an en apanim.
17 +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Nan Afeziam a zurara ingara iza datɨrɨkɨn. Ezɨ kɨ uaghan kɨ ingari.” 18 +Ezɨ Judaba me akar kam baregha me fo, Iesus Sabatɨn dughiamɨn Arazimɨn gɨn zuir puvatɨ, egha a uaghan ghaze, God guizbangɨra nan Afeziamra. Akar kamɨn, a uabɨ uabɨ gamigha egha Godɨn mɨn oto. Kamaghɨn amizɨ, Judaba Iesus mɨsueghtɨ an aremeghasa me bar ifonge.
Godɨn Otarim a ingangarim damuamin gavgavim iti
19 +Ezɨ Iesus Judabar akam ikara, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Otarim bizitam a uan nɨghnɨzimɨn a damighan kogham. Puvatɨ. An Afeziamɨn gari, an amir biziba darara a dagh ami. Egha bizir Afeziam amiba, Otarim uaghan dagh ami. 20 +Afeziam bar Otarim gifonge, egha bizir a uabɨ amiba, a bar ada isa uan Otarimɨn aka. Afeziam kamagh sua, a ia damutɨ ia dɨgavir kuram damuam, kamaghɨn a ingangarir ekiar igharaziba sara uaghan uan Otarimɨn akagham, da ingangarir an amigha gɨvazibagh afiragham. 21 +Afeziam gumazir ariaghrezibagh amima me ua dɨkavima an angamra itir ikɨrɨmɨrim me ganɨdi. Ezɨ kamaghɨra Otarim uaghan gumazir a mɨseveziba angamra itir ikɨrɨmɨrim me ganɨdi. 22 +Afeziam kotɨn gumazitamɨn araziba tuisɨzir puvatɨ. Egha gumazibar araziba tuisɨghamin ingangarim, an a isa Otarim ganɨngi. 23 +Afeziam kamagh sua, gumaziba bar Afeziamɨn ziam fe moghɨn, me Otarimɨn ziam fam, kamaghɨn a gumaziba tuisɨghamin ingangarim isa Otarim ganɨngi. Gumazim Otarimɨn ziam fer puvatɨ, an Afeziar Otarim amadazimɨn ziam fer puvatɨ.
24 +“Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazim nan akam baragha, egha nɨghnɨzir gavgavim Afeziar na amadazimɨn ikiava, egha a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. A kotiaba puvatɨ. An ovevem ategha, egha datɨrɨghɨn an angamra iti.
25 +“Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, dughiar otivamim, a datɨrɨghɨn otogha gɨfa. Ezɨ gumazir ariaghreziba me Godɨn Otarimɨn akam baragham. Gumazamizir a baraghiziba, me angamra ikiam. 26 Afeziam, a uabɨ ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨngamin gavgavim iti. Kamaghɨra a uan Otarim gamizɨ, a uaghan ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨngamin gavgavim iti. 27 +A Gumazibar Otarim, kamaghɨn amizɨma Afeziam gumazibar araziba tuisɨghamin gavgavim a ganɨngi. 28 Ia nan akar kam inigh egh dɨgavir kuram damuan markɨ. Dughiam otivasava amima gumazir ariaghreziba, me bar Otarimɨn akam baragham. 29 +Egh me bar moziba ategh azenimɨn izam. Gumazamizir arazir aghuibagh amiziba, me ua dɨkavighɨva egh zurara angamra ikiam. Eghtɨ gumazamizir arazir kurabagh amiziba, me ua dɨkavighɨva kotiamɨn ikiam, eghtɨ kɨ kamaghɨn me mɨkɨmam, me bar helɨn mangɨva ivezir kuram iniam.”
Marazi uaghan ghaze, Iesus a tina
30 +Egha Iesus kamaghɨn mɨgei, “Kɨ uabɨ uan nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨ bizitam damighan kogham. Kɨ akar Afeziam da inizimɨn gɨn ghua, egha gumazamizibar araziba tuisɨsi. Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn gɨn zuir puvatɨ. Kɨ Afeziamɨn ifongiamɨn gɨn zui, anemadazɨma kɨ ize. Kamaghɨn amizɨ, kɨ gumazamizibar araziba deravɨra da tuisɨsi, ezɨ nan kotiam a bar guizbangɨra ghua egha bar dera.
31 +“Eghtɨ kɨ uabɨ ua bagh uan ingangariba ko arazibar gun mɨkɨmtɨma eghtɨ gumaziba nɨghnɨzir gavgavim kɨ gun mɨgeir akar kamɨn ikian markɨ.§ 32 +Ezɨ igharazitav a iti, egha a uaghan nan araziba ko nan ingangaribar gun mɨgei. Ezɨ kɨ fo, a kon gun mɨgeir akam guizbangɨra.**
33 “Iarara fomɨra gumazir maba amangizɨ me Jon bagha ghuezɨ a nan gun mɨkeme, ezɨ an akam guizbangɨra. 34 Kɨ uabɨ, kɨ gumazitamɨn akam nan akam gavgavim a danɨngasa nɨghnɨzir puvatɨ. Egha kɨ God ian akurvaghasa, kɨ ifonge. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Jonɨn akamɨn gun ia mɨgei. 35 +Jon a lamɨn mɨn ikia isia angazangarim gumazamizibagh anɨdi. Ezɨ dughiar otevimɨn ia an akam iniasa ifongezɨ ezɨ Jonɨn angazangarim ia gisiragha ia gamima ia bar akonge.
36 +“Ezɨ nan gun mɨgeir akar mam iti, a Jonɨn akam gafira, akar kam datɨrɨghɨn a nan gun ia mɨgei. Afeziam, kɨ ingangarir kam damuva egh anegɨvasa, na ganɨngi. Ezɨ ingangarir kɨ amir kaba, da bar deraghavɨra nan gun gumazamizibav mɨgei, Afeziam na amadazɨ kɨ ize. 37 +Ezɨ Afeziar na amadazɨ kɨ izezim, a uabɨ nan gun mɨgei. Ezɨ ia tong an akam barazir puvatɨ. Egha ia dughiatam an guamɨn ganizir puvatɨ. Bar puvatɨ. 38 Ia Afeziam amadazir gumazir kamɨn akam nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Ian arazir kaba ian gun mɨgei, Afeziamɨn akam uaghan ian navir averiabar itir puvatɨ.†† 39 +Ia ghaze, akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim ia ganɨdi. Kamaghɨn amizɨma ia akar Godɨn Akɨnafarimɨn itibar gara da tuisɨsi. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim uaghan nan gun mɨgei! 40 +Ezɨ ia na bagh izɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim inian aghua.
41 +“Kɨ gumaziba da ziar ekiam iniasa, egha mɨgɨrɨgɨar kabagh amir puvatɨ. 42 Ezɨ kɨ ia gɨfo. Ian navir averiabar, ia guizbangɨra God gifongezir puvatɨ.‡‡ 43 +Kɨ uan Afeziamɨn ziamɨn ize, ezɨ ia nan akam baraghan aghua. Eghtɨ gumazitam uabɨ uan ziamɨn izeghtɨ, ia an akam zuamɨram a baregham. 44 +Ia uan adarazira me da ziar ekiaba isi. Ezɨ God uabɨra ziar ekiam anɨdima, ia a inian aghua. Egh ia arazir kabar amuva, egh ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim nan ikiam? Bar puvatɨgham!
45 +“Ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, kɨ Afeziamɨn damazimɨn akam ia gasam. Puvatɨ. Gumazir akam ia gasamim, a Moses uabɨ, a gumazir kam ia ghaze, a ian akuragham. 46 +Ezɨ akar Moses osiriziba, da nan gun mɨgei. Kamaghɨn, ia Mosesɨn akam nɨghnɨzir gavgavim an ikɨva, egh uaghan nɨghnɨzir gavgavim nan akamɨn ikiam. Kamaghɨn amizɨ, ia guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Mosesɨn akam ko nan akamɨn itir puvatɨ. 47 +Ezɨ kamaghɨn ia nɨghnɨzir gavgavim Moses osirizir akabar itir puvatɨ, egh ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim na akamɨn ikiam?”
* 5:1 (5:1) Jonɨn akɨnafarimɨn aven itir saptan 5, 6, 7, 8, 9, ko 10, Iesus Sabatɨn dughiaba ko Judabar Isar Ekiamɨn dughiabar, ingangarir avɨribar akaba iti. Nɨ gansɨ, Luk 5:1, 5:9, 6:4, 7:2, 10:22. Fofozir gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, Jon kamaghɨn en akaghasa, Iesus a Judabar Dughiar Ekiaba, a uabɨ dar mɨngarim. Nɨ gansɨ, Luk 2:13 ko 2:23 ko 11:55. 5:2 (5:2) Dughiar kam Jerusalem nguibamɨn dɨvazir bar ekiam iti. Ezɨ tiar akar avɨriba an iti. Ezɨ tiar akar kabar mam, an ziam Sipsipba Aven Zuir Tiar Akam. Betesdan mozir dɨpar ekiam, a tiar akar kam boroghɨra iti. 5:3-4 (5:3-4) Fofozir gumazir maba ghaze, akar igharazir mam uaghan vezɨn kam iti. Akar kam kamakɨn: “Me dɨpar kam siravamangasa, me a mɨzuai. Dughiar maba Ekiamɨn enselɨn mam ghuaghirigha dɨpam gamima a siravamadi. Dɨpam siravamangigha gɨvazɨ, gumazir arɨmariar manam itim, a dɨpamɨn aven magɨrɨgh, egh a ua deragham.” + 5:8 Mt 9:6 + 5:10 Kis 20:10, Neh 13:19, Jer 17:21, Mt 12:2, Mk 2:24, Lu 13:14, Jo 9:14 + 5:14 Jo 8:11 + 5:16 Mt 12:14 + 5:17 Jo 9:4, 14:10 + 5:18 Mt 26:4, Jo 7:1, 7:19, 7:30, 10:30, 10:33, Fl 2:6 + 5:19 Jo 5:30, 8:28-29, 12:49, 14:10 + 5:20 Mt 3:17, Jo 3:35, 2 Pi 1:17 + 5:21 Lo 32:39, 1 Sml 2:6, 2 Kin 5:7, Lu 7:14, 8:54, Jo 11:25, 11:43, Ro 4:17, Ef 2:5 + 5:22 Mt 11:27, Jo 3:17, 5:27, 9:39, Ap 10:42, 17:31, 1 Pe 4:5 + 5:23 Fl 2:10-11, 1 Jo 2:23 + 5:24 Jo 3:15-18, 6:40, 8:51, 1 Jo 3:14 + 5:25 Jo 5:28, Ef 2:1, 2:5-6, Kl 2:13 + 5:27 Dan 7:13-14, 7:22, Jo 5:22, Ap 10:42, 17:31 + 5:29 Ais 26:19, Dan 12:2, Mt 16:27, Jo 6:40, Ap 24:15, 1 Ko 15:52, 1 Te 4:16 + 5:30 Mt 26:39, Jo 4:34, 5:19, 6:38 + 5:31 Jo 8:13-14, MAA 3:14 § 5:31 (5:31) Nɨ Lo 19:15ɨn gan. + 5:32 Mt 3:17, Jo 5:36-37, 8:18, 1 Jo 5:6-9 ** 5:32 (5:32) Iesus “igharazitav” mɨgɨa, a uan Afeziam Godɨn mɨgei. + 5:35 Mt 13:20-21, Mk 6:20, 2 Pi 1:19 + 5:36 Jo 3:2, 10:25, 10:38, 14:11, 1 Jo 5:9 + 5:37 Mt 3:17, 17:5, Mk 1:11, Lu 3:22, Jo 5:32, 6:27, 8:18, 1 Ti 1:17, 1 Jo 4:12 †† 5:38 (5:38) Gumazir Afeziam amadazir kam, a Iesus uabɨ. + 5:39 Lo 18:15-18, Lu 16:29, 24:27, 24:44, Jo 5:46, Ap 13:27, 17:11, 2 Ti 3:15, 1 Pi 1:10-11 + 5:40 Jo 1:11, 3:19 + 5:41 Jo 5:34, 1 Te 2:6 ‡‡ 5:42 (5:42) Gumazir maba akar kam giragha ghaze, “Godɨn apangkuvim ian navibar itir puvatɨ.” + 5:43 Mt 24:5, 24:24 + 5:44 Jo 12:43, Ro 2:29 + 5:45 Lo 31:26-27, Ro 2:12 + 5:46 Stt 3:15, Lo 18:15-18, Jo 1:45, Ap 3:22, 26:22 + 5:47 Lu 16:31