2
Ekiam a dagɨar aghuir angamra itim
+Ia gumazamizir igiabar otivigha gɨfa, kamaghɨn ia arazir kuraba bar, ko akar ifavariba ko, arazir ifavariba ko, biziba bagha navim ikuvir arazim ko, gɨrakɨrangɨn mɨgeir araziba, ia bar da atakigh. 2-3 E fo, borir iririvim an otem bagha bar kufi. Kamaghɨra, ia Godɨn Duam ia ganɨngizir daghem baghɨva mɨtiriam ian aghɨ, bizir kuratam an itir puvatɨ. Guizbangɨra, Godɨn arazir a ia gamim, ia a gɨfo, Ekiam a bar moghɨra dera. Kamaghɨn ia Godɨn Duamɨn daghem amɨva aghungɨva egh Godɨn Duamɨn aven gumazir aruabar mɨn ikiam.
+Egh ia Ekiam bagh izɨ, a dagɨar aghuir angamra itimɨn mɨn iti. Gumazamiziba an aghua, ezɨ God a ginabagha egha an garima a bar pɨn ko. +Ezɨ ia uaghan, dagɨar angamra itibar mɨn. God ia gami, eghtɨ ia dɨpenimɨn mɨn otoghtɨ, an Duam dɨpenir kamɨn aven ikiam. Eghtɨ God ua bagh ia mɨseveghtɨ, ia an ofa gamir gumazibar mɨn ikiam. Egh ia Krais Iesusɨn ziamɨn ia bar ofan mɨn uari isɨ God danɨng. Arazir kam, God bar a gifonge.
+Godɨn Akɨnafarim ghaze,
 
“Ia gan.
Kɨ dagɨar aghuir mam amɨsevezɨma a bar pɨn ko.
Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn Sionɨn mɨghsɨamɨn dagɨar kam anerɨsi.
Ezɨ a dɨpenim aterir dagɨamɨn mɨn oto.
Ezɨ gumazir nɨghnɨzir gavgavim an itim, an aghumsɨzim inian kogham.”
+Ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itiba, ia fo Krais mati dagɨar bar aghuim. Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim puvatɨziba, Godɨn Akɨnafarimɨn me ghaze,
 
“Dagɨar kam, dɨpenimɨn ingarir gumaziba, an aghuagha a batoke,
ezɨ datɨrɨghɨn a dɨpenim aterir dagɨamɨn oto.”
 
+Ezɨ Godɨn Akɨnafarim uaghan ghaze,
 
“Dagɨar kam a gumazamizibagh amima,
me asaghpora daighiri.”
Me akam barazir puvatɨgha kamaghɨn, me daighiri. Fomɨra God fo, bizir kam me bativam.
+Ezɨ God ia mɨsevegha gɨvazɨma ia an adarazir otifi. Egha ia atrivimɨn ofa gamir gumazibar otifi. Ia guizbangɨra Godɨn gumazamizibara, egha God baghavɨra iti. Egh ia Godɨn gumazamizibar ikɨva egh an arazir aghuir a ia gamizibar gun mɨkɨmasa, ia mɨsefe. Ia faragha mɨtarmemɨn ikezɨ, a ian diagha uan angazangarir aghuimɨn ia atɨ. 10 +Fomɨra ia pura gumazamizir kɨnibar mɨn iti, egha datɨrɨghɨn ia Godɨn gumazamiziba. Egha fomɨra ia Godɨn apangkuvim inizir puvatɨ, egha datɨrɨghɨn ia an apangkuvim inigha gɨfa.
E igharazibar tongɨn deraghvɨra daruam
(Sapta 2:11-3:22)
E Godɨn ingangarir gumazibar mɨn ikiam
11 +Nan roroaba, kɨ akar gavgavimɨn ia mɨgei, ia nguazir kamɨn ikia mati gumazamizir pura guighav itiba, ko gumazir nguibaba puvatɨzibar mɨn iti. Ezɨ kɨ ia mɨgei, ia bar navir ghurimɨn arazir kuraba bar ada atakigh. Arazir kaba ian duaba ko mɨsosi. 12 +Ia bar deraghvɨra Kraisɨn azenan itir gumazibar tongɨn daru. Eghtɨ me akar kuraba ia mɨkɨmɨva, gɨn ian arazir aghuibar ganɨva, egh me God izamin Dughiamɨn, an ziam fam.
13 +Ia Ekiamɨn gɨn zui, kamaghɨn ia gavman osirizir araziba bar da baraghɨva dar gɨn mangɨ. Atrivir bar ekiam, ia an akam baragh. 14 Gavmanɨn gumazir dapaniba, a me amɨsevegha ingangarir kam me ganɨngi, me gumazir arazir kurabagh amiba me ivezir kuraba me danɨngam. Egh gumazir arazir aghuibagh amiba, me men ziaba fam. Kamaghɨn ia uaghan gavman gumazir dapanibar akabar gɨn mangɨ. 15 +Gumazir onganiba zurara akar kuraba ia gasi. Ezɨ God arazir aghuiba ia dar amuasa a ifonge, eghtɨ tuavir kamɨn ia men akaba minivagham, eghtɨ me mɨkɨman kogham. 16 +Ia bar fɨriaghrɨzir gumazibar mɨn ikɨ. Egh kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, “E datɨrɨghɨn fɨriaghɨre, egh mangɨ arazir kurabar amuam.” Puvatɨ. Ia Godɨn ingangarir gumazamizibar mɨn ikɨ. 17 +Egh ia arazir aghuibar gumaziba bar me damu: Egh uan naviba isɨva Godɨn gumazamizibar anɨng. Ia uaghan Godɨn gɨn mangɨva an apengan ikɨ. Egh ia ziar ekiam atrivir ekiam danɨng.
E Kraisɨn arazibar gɨn mangɨva, egh mɨzaziba iniam
18 +Ia pura ingangarir gumaziba, ia uan gumazir ian garir ekiabar apengan ikɨva, egh men akaba baragh, egh deraghvɨra me damu. Kɨ gumazir ian asughasuziba ko gumazir aghuibara mɨgeir puvatɨ, ia uaghan, gumazir ian gara ian asughasuzir puvatɨziba sara, men apengan ikɨ. 19 E fo, gumazitam Godɨn gɨn mangɨva ingangarim damutɨ, me pura mɨzaziba a danɨngam, eghtɨ a mɨzaziba iniam, eghtɨ God an arazir tugha gavgavizim bagh bar ifongeghɨva, bar deraghvɨra a damuam. 20 +Egh ia arazir kuram damutɨ me ia mɨsoghtɨ, ia mɨzazim inigh tugh gavgavigham, ian arazir kurar kamɨn ivezir aghuiba puvatɨ. Egh ia arazir aghuim damutɨ, me ia mɨsoghtɨma ia mɨzazim inigh tugh gavgavigham, eghtɨ God arazir aghuim ia damuam.
21 +Krais mɨzazim inigha ian akura, kamaghɨn God Kraisɨn arazir kamɨn gɨn mangasa ian dia. Egha a uan arazir amizir kam en aka, eghtɨ e an gɨn mangam.
 
22 +“Krais arazir kuratam gamizir puvatɨ,
egha uaghan akar ifavaritam mɨkemezir puvatɨ.”
 
23 +Ezɨ me akar kurabar a mɨgeima, a men akatam ikarazir puvatɨ, egha a mɨzazim inigha paza me damuasa me mɨgeir puvatɨ. A uabɨ isa jas ganɨngi, jas a God. A fo, kar jasɨn bar deravɨra bizibar tuisɨzim. 24 +Ezɨ Krais en arazir kuraba isa uan mɨkarzim gatɨgha, egha ter ighuvimɨn areme. A kamagh sua, e arazir kuraba bar ada ateghɨva, angamra ikɨva arazir aghuibar amuam, kamaghɨn an areme. Me a mɨsoghezɨma an mɨzazir dafar kam ia gamima, ia ua dera.
25 +Ia bar sipsipbar mɨn tintinibar ghuegha ovenge. Ezɨ datɨrɨghɨn ia uamategha sipsipbar garir gumazim bagha ize, a ian duabagh eghuvir gumazim.
+ 2:1 Ef 4:22, 4:25, Kl 3:8, Hi 12:1, Je 1:21 + 2:4 Sng 118:22, Ais 28:16, Mt 21:42, Ap 4:11 + 2:5 Kis 19:6, Ais 61:6, Hos 14:2, Mal 1:11, Ro 12:1, Ef 2:21-22, Fl 4:18, Hi 13:15-16, MAA 1:6 + 2:6 Ais 28:16, Ro 9:33, Ef 2:20 + 2:7 Sng 118:22, Mt 21:42, Ap 4:11 + 2:8 Ais 8:14-15, Ap 4:11, Ro 9:22, 9:33, 1 Te 5:9 + 2:9 Kis 19:5-6, Lo 4:20, 7:6, 14:2, Ais 9:2, 40:20-21, 43:20-21, Jo 17:19, Ap 20:28, 26:18, Ef 5:8, Kl 1:13, Ta 2:14, 1 Pi 2:5 + 2:10 Hos 1:9-10, 2:23, Ro 9:25 + 2:11 1 Sto 29:15, Sng 39:12, Ro 13:14, Ga 5:17, 5:24, Hi 11:13, Je 4:1 + 2:12 Mt 5:16, Lu 19:44, Ro 12:17, 2 Ko 8:21, Fl 2:15, Ta 2:8 + 2:13 Mt 22:21, Ro 13:1, Ta 3:1 + 2:15 Ta 2:8, 1 Pi 2:12, 3:16 + 2:16 1 Ko 7:22, Ga 5:1, 5:13 + 2:17 Snd 24:21, Mt 22:21, Ro 12:10, Fl 2:3, Hi 13:1, 1 Pi 1:22 + 2:18 Ef 6:5, Kl 3:22, 1 Ti 6:1 + 2:20 1 Pi 3:14, 3:17, 4:14-15 + 2:21 Mt 16:24, Jo 13:15, Ap 14:22, 1 Pi 3:18, 1 Jo 2:6 + 2:22 Ais 53:9, Jo 8:46, 2 Ko 5:21, Hi 4:15 + 2:23 Ais 53:7, Mt 27:39, Jo 8:48-49, Hi 12:3, 1 Pi 3:9 + 2:24 Ais 53:5, Ro 6:2, 6:11, 7:6, Hi 9:28 + 2:25 Ais 53:6, Ese 34:5-6, 34:23, Mt 9:36, Jo 10:14, Hi 13:20