Osɨmtɨzir bar ekiam Kraisɨn adarazi batozɨ, me mɨzaziba isi
4
(Sapta 4-5)
E navir ghurimɨn araziba ataghragham
+Kamaghɨn Kraisɨn mɨkarzim mɨzazim inizɨ, eghtɨ e uaghan an mɨn nɨghnɨzir kamra suiragh gavgavigham. E fo, gumazitam uan mɨkarzimɨn mɨzazim inighɨva, egh an arazir kuraba ategham.* +Kamaghɨn datɨrɨghɨn tugh mangɨ, ian nivafɨzimɨn ikɨrɨmɨrim gɨvaghamin dughiam, ia navir ghurimɨn arazibar gɨn mangan markɨ; ia God ifongezir arazibar gɨn mangɨ. +Ia fomɨra dughiar ruarimɨn navir ghurimɨn arazibar gɨn zui. Ia, nɨghnɨzir gavgavim puvatɨzibar arazir kurabar amuasa ifongezɨ moghɨn ia fomɨra arazir kabagh ami. Arazir kaba, dara kara: me afiar arazibagh amuava; arazir mɨzɨrɨzibar amuasa bar kufi; egha dɨpar onganiba apava onganigha; isar dafabagh amua dagher avɨriba apava, egha pura gumazamiziba isa pura pamtemɨn diava ighiar kurabar arazibagh ami; egha nguazir kamɨn biziba e God gami moghɨn uari isa dagh anɨdi, egha bizir kam gamua aghumsɨziba puvatɨ. +Ezɨ ia datɨrɨghɨn ua gumazir kurar kaba ko arua, me ko arazir kurar avɨrir kabagh amir puvatɨ. Ezɨ me bizir kamɨn dɨgavir kuram gamigha, akar kurar avɨribar ia mɨgei. +Egh me gɨn uari jasɨn ekiamɨn kotɨn tuivam, egh uari uan arazibar gun a mɨkɨmam, me tizim bagha bizir kabagh ami. Jasɨn kam, a gumazamiziba bar men araziba tuisɨghasa iti, gumazamizir ovengeziba ko angamra itiba. +Bizir kam bagha, Iesus gumazir ovengeziba uaghan akar aghuim me mɨkɨri. Men ovevem kamaghɨn oto, God me tuisɨghizɨ, ezɨ me arɨaghɨre, mati gumaziba bar kamaghɨn ariaghɨre. Egh me Godɨn mɨrara, men duaba angamra ikiasa, Iesus akar aghuim me mɨkɨri.
E, God puram e ganɨngizir bizir aghuiba, deraghvɨra dar an ingangarim damuam
+Dughiar biziba bar gɨvamim roghɨra ize. Kamaghɨn ia God ko mɨkɨmsɨ, ia bar deragh nɨghnɨgh, egh navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. +Nɨ igharaz tav gifueghtɨ, an arazir kuratam nɨ damightɨ, nɨ zuamɨra an arazir kurar kam gɨn amadagham. Kamaghɨn ia Kraisɨn adarazi, uan navir averiabar uarira uarigh ifongegh. Arazir kam an araziba bar dagh afira. +Eghtɨ gumazamizir igharaziba izɨ ia ko ikɨtɨma, ia bar deravɨra arazir aghuibar me damu. Egh ia men osɨman markɨ. 10 +God uan apangkuvimɨn bizir guar avɨrir aghuiba vaghvagha ia ganɨdi. Kamaghɨn ia bar vaghvagh Godɨn ingangarir gumazir aghuibar ikɨva, egh ia bizir aghuir God pura ia ganɨngizibar, ia Godɨn gumazamizibar akurvagh. 11 +Ia kamaghɨn ifongegh, gumaziba ian arazir amiba bar dar ganɨva, Krais Iesusɨn ziamɨn me Godɨn ziam fam. Tina akar aghuim akurir fofozim God a danightɨ, a deravɨra Godɨn akam akun. Eghtɨ tina igharaz darazir akurvazir fofozim, God a danightɨ, a Godɨn gavgavimɨn igharaz darazir akurvagh. Eghtɨ Krais Iesus zurara, atrivimɨn gavgavim ko ziar ekiam sara, a ko ikɨvɨra ikiam. Bar guizbangɨra.
E Kraisɨn mɨn mɨzaziba inisɨ bar akuegham
12 +Nan namakaba, osɨmtɨzir mam avimɨn mɨn ia tuivigh gavgavighasa ia batifi. Eghtɨ ia dɨgavir kuram damuan markɨ, egh suam, bizir igharagha gariba e batifi. 13 +Ia osɨmtɨzir kabar aven Krais mɨzazim isi moghɨn, ia uaghan mɨzazim isi. Kamaghɨn ia bar akongegh. Egh gɨn ia a uamateghamin dughiamɨn ia an atrivimɨn angazangarimɨn ganɨva ian agorogem pɨn ikɨtɨ, ia guizbangɨra bar akuegham. 14 +Godɨn Duar angazangarim itim ia avara. Kamaghɨn me Kraisɨn ziam bangɨn me akar kuraba ia mɨkɨmtɨma, eghtɨ ia bar akuegham. 15 +Ia uari uan osɨmtɨziba bagh mɨzazim iniam, kamaghɨn derazir puvatɨ. Ian tongɨn tav gumazitam mɨsueghtɨma an aremegham, o a biziba okɨmam, o a tintinimɨn arazir kurabar amuam, o a tintinimɨn gumazir igharazibar bizibar ganam, me an arazir kaba baghɨva osɨmtɨzim a darɨghtɨma, kamaghɨn derazir puvatɨ. 16 +Ia Kraisɨn adarazi, eghɨva Kraisɨn ziam bagh ia mɨzaziba iniva, aghumsɨghan markɨ. Kraisɨn ziam ian iti, kamaghɨn ia Godɨn ziam fɨ. 17 +Dughiar God uan adarazir araziba tuisɨghamim, an otogha gɨfa. An gumazamiziba faragh kotiamɨn otoghtɨma, eghtɨ gɨn Godɨn akar aghuim akɨrim ragha a gasarazir gumaziba me uaghan kotiamɨn otoghɨva, egh guizbangɨra bar kuvigham. 18 +Godɨn Akɨnafarim ghaze,
 
“Godɨn damazimɨn derazir gumaziba osɨmtɨziba sara zuima,
God abuan men akurvasi.
Eghtɨ Godɨn aghuagha arazir kurabagh amiba,
me bar ikuvigham.”
 
19 +Kamaghɨn Godɨn ifongiamɨn, gumazir maba mɨzaziba iniam, egh me bar uari isɨva Godɨn agharim darɨgh, egh arazir aghuibar amuvɨra ikɨ God en ingarigha, zurara bar deravɨra en gari.
+ 4:1 Ro 6:2, 6:7, Ga 5:24, Kl 3:3-5 * 4:1 (4:1) Mɨzazim isir arazimɨn akar maba, da uaghan 1 Pita 3:13-22 + 4:2 Jo 1:13, Ro 6:11, 2 Ko 5:15, Ga 2:20, 1 Jo 2:16 + 4:3 Ap 17,30, Ef 2:2-3, 4:17, Ta 3:3 + 4:4 Ap 13:45, 18:6, 1 Pi 3:16 + 4:5 Ap 10:42, 17:31, 1 Ko 15:51-52, Je 5:9 + 4:6 Ro 8:10, 1 Ko 5:5 4:6 (4:6) Grighɨn akam vezɨn kamɨn bizir kam deragha a mɨgeir puvatɨ. Gumazir maba ghaze, a ti 1 Pita 3:19 itir bizir kamra mɨgei, ezɨ me kamaghɨn a gira, “Bizir kam bagha Krais akar aghuim gumazamizir ovengezibav kɨm. Me gumaziba ariaghiri moghɨn me areme, men arazir kurabar ivezim. Kamaghɨn an akar aghuim me mɨkɨni, eghtɨ me ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim iniva, duaba mɨn ikiam, mati God uabɨ.” + 4:7 Mt 24:13-14, Lu 21:34, Ro 13:11-12, 1 Ko 10:11, Fl 4:5, Kl 4:2, 2 Pi 3:9, 1 Jo 2:18 + 4:8 Snd 10:12, 1 Ko 13:7, Kl 3:14, Hi 13:1, Je 5:20, 1 Pi 1:22 + 4:9 2 Ko 9:7, Fl 2:14, Fm 14, Hi 13:2 + 4:10 Ro 12:6-8, 1 Ko 4:1-2, 4:7, Ta 1:7 + 4:11 1 Ko 3:10, 10:31, Ef 5:20, 1 Pi 5:11, MAA 1:6 + 4:12 1 Ko 3:13, 1 Pi 1:6-7 + 4:13 Ap 5:41, Ro 8:17, 2 Ko 1:7, 2 Ti 2:12, Je 1:2, 1 Pi 1:5-6, MAA 1:9 + 4:14 Sng 89:50-51, Mt 5:11, 2 Ko 12:10, Je 1:12, 1 Pi 2:20 + 4:15 1 Te 4:11, 1 Ti 5:13, 1 Pi 2:20 + 4:16 Ap 11:26, Fl 1:20 + 4:17 Jer 25:29, Mal 3:5, Lu 10:12-14, 23:31, 2 Te 1:8 + 4:18 Snd 11:31, Lu 23:31 + 4:19 Sng 31:5, Lu 23:46, 2 Ti 1:12