48
Me notɨn itir nguazim abɨgha Israelian anababa vaghvagha me ganɨdi
Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei, “Israelian anababar ziabar kara:
“Kantri Israelɨn nguazir mɨtaghniar notɨn itim, a Mediterenianɨn Ongarir Ekiamɨn mɨriamɨn ikegh mangɨ, aruem anadi naghɨn mangɨ nguibar ekiam Hetlonɨn otogham, kar nguibar ekiam Hamatɨn zuir tuavir akam. Egh an mɨtaghniam mangɨ nguibar ekiam Enonɨn otogh mangɨ, nguibar ekiamning Damaskus ko Hamatɨn mɨtaghniamɨn tugham. Eghtɨ Danɨn anabamɨn adarasi, notɨn amadaghan itir nguazir kamɨn, nguazir otevir kam iniam. Men nguazimɨn mɨtaghniam, kantrin kamɨn aruem anadi naghɨn itir mɨtaghniam ikegh, ua izɨ aruem uaghiri naghɨn amadaghan mangɨ, Mediterenianɨn Ongarir Ekiamɨn tugham.
2-7 “Ezɨ Aserɨn anabamɨn nguazim Danɨn anabamɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Naptalin anabamɨn nguazim, Aserɨn anabamɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Manasen anabamɨn nguazim, Naptalin anabamɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Efraimɨn anabamɨn nguazim, Manasen anabamɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Rubenɨn anabamɨn nguazim, Efraimɨn anabamɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Judan anabamɨn nguazim, Rubenɨn anabamɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Nguazir mɨtaghniar kaba bar aruem anadi naghɨn ikegha, ghua aruem uaghiri naghɨn tu.”
God ghaze, Israelɨn kantrin tongɨra, nguazir ekiar mam ikiam
(Esekiel 45:1-8)
Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei, “Judan anabamɨn nguazimɨn mɨtaghniamɨn, sautɨn amadaghan nguazir otevir ekiar mam ikiam. Ia an ingangarir bar igharazim bagh anebigh igharaghvɨra anetɨgh. An arozimɨn ababanim, 12 kilomita ko akuamɨn tugham, kar arozir notɨn ikegh mangɨ sautɨn otoghamim. Eghtɨ nguazir otevir kam, aruem anadi naghɨn ikegh mangɨ aruem uaghiri naghɨn Mediterenianɨn Ongarir Ekiamɨn otogham, an ruarimɨn ababanim mati Israelɨn anababar nguazibar ruarimɨn ababanim. Eghtɨ Godɨn Dɨpenim nguazir otevir kamɨn tongɨra ikiam.
9-10 “Nguazir kamɨn tongɨra, ia nguazir otevir tam isɨ Ikiavɨra Itir God bagh anetɨgh. An mɨtaghniar notɨn itim ko mɨtaghniar sautɨn itim, aningɨn ababanimning uaghara mangɨ, 12 kilomita ko akuamɨn tugham. Eghtɨ an mɨtaghniar aruem anadi naghɨn itim ko mɨtaghniar aruem ghuaghiri naghɨn itim, aningɨn ababanimning uaghara mangɨ, 5 kilomitan tugham. Nguazir otevir kam, a ofa gamir gumazibar nguazimra. Eghtɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim, nguazir otevir kamɨn tongɨra ikiam. 11 Nguazir kam bar zuegh na baghvɨra ikɨ. Egh ofa gamir gumazibar tongɨn, Sadokɨn ovavir boriba, me na baghvɨra ikiamin gumaziba, a men nguazimra. Sadokɨn ovavir boriba, dughiar Israelɨn ikɨzim akɨrim ragha na gasarazimɨn, merara nan Dɨpenimɨn aven itir biziba deravɨra dar garava nan ingangarim bagha gavgafi. Mati Livain anabamɨn adarazir marazi amizɨ moghɨn, me amizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, na baghvɨra ikiamin nguazir kam, ia me baghvɨra anetɨgh. 12 Kamaghɨn amizɨma, kɨ nguazir otevir kam isɨ me danɨngam. A bar moghɨra anogoregh, bar zuezir nguazimɨn ikiam. Nguazir kamɨn mɨtaghniam, a Livain anabamɨn nguazir mɨtaghniam ko poroghɨv ikiam.
13 “Eghtɨ Livain anabamɨn adarasi, men nguazim, ofa gamir gumazir kabar nguazimɨn mɨriamɨn mɨtaghniam ko poroghɨv ikiam. Eghtɨ an ruarimɨn ababanim, 12 kilomita ko akuamɨn tugham, eghtɨ an arozimɨn ababanim, 5 kilomitan tugham. 14 Nguazir me bigha Ikiavɨra Itir God baghvɨra ikiamim, a nguazir bar aghuir nguazir igharaziba bar dagh afiraghamim. Eghtɨ ofa gamir gumaziba an akua tam isɨ dagɨaba bagh anemangan kogham. Me bizir igharaziba bagh a ikarvaghan kogham. Me gumazir igharazitamɨn amamangatɨghtɨ, an a inian kogham. Bar guizbangɨra, a Ikiavɨra Itir Godɨn nguazimra, egh bar anogoregham.
15 “Nguazir zuruzir kamɨn akuigha itir danganir igharazim, a pura nguazir kɨnim. An ruarimɨn ababanim, 12 kilomita ko akuamɨn tughtɨ, an arozimɨn ababanim, 2 kilomita ko akuamɨn tugham. Nguazir kamɨn, nguibar ekiar mam an tongɨn ikɨ, eghtɨ nguibar ekiamɨn gumazamiziba, an uan dɨpenibar ingaram. Eghtɨ an danganir maba pura ikiam. 16 Eghtɨ nguibar ekiar kam avɨnizir dɨvazimɨn mɨriar 4pla, dar ababaniba uaghara mangɨ, 2,250 mitan tugham. 17 Nguibar ekiam avɨnizir nguazir azenan itim, a pura ikiam. Eghtɨ an arozimɨn ababanim, 125 mitan tugham. 18 Men nguibar ekiam, gumazamizibar nguazimɨn tongɨn an ingarigh gɨvaghtɨ, nguibar ekiam nguazim abightɨ nguazir otevir pumuning otogh, vong ko vong ikɨ pura ikiam. Nguazir otevir tam, aruem anadi naghɨn ikɨtɨ, nguazir otevir igharazim aruem ghuaghiri naghɨn ikiam. Eghtɨ aningɨn ruarimningɨn ababanimning uaghara 5 kilomitan tugham. Nguazir otevir kamning, gumazamizir nguibar ekiamɨn aven ingar ikiamiba, aningɨn ingarɨva opar aningɨn daghebar amam. 19 Israelɨn gumazamiziba nguibar ekiar kamɨn aven ikia ingariba, me nguazir kamningɨn azenibar ingarɨva oparam.
20 “Eghtɨ nguazir ekiar otevir kam, an aven, nguazir me God bagh datɨghamim ko ofa gamir gumazibar nguazim, ko Livain anabamɨn adarazir nguazim, ko gumazamizir nguibar ekiamɨn itibar nguazim, da bar nguazir ekiar kamɨn ikiam. Eghtɨ an ruarimning ko arozimningɨn ababaniba, uaghara mangɨ 12 kilomita ko akuamɨn tugham.
21-22 “Nguazir na baghvɨra ikiamin kam, ko gumazamiziba itir nguibar ekiamɨn nguazir kam, aning nguazir bar ekiamɨn tongɨra iti. Eghtɨ kɨ nguazir bar ekiam isɨ, ingangarir igharazim bagh anetɨgham. Nguazir an vong ko vongɨn itimning, aning atrivimɨn nguazimningra. Nguazir otevir mam, na baghvɨra ikiamin nguazimɨn ikegh mangɨ aruem anadi naghɨn Jordanɨn Fanemɨn tugham. Eghtɨ nguazir otevir igharazim, na baghvɨra ikiamin nguazimɨn ikegh mangɨ aruem ghuaghiri naghɨn Mediterenianɨn Ongarir Ekiamɨn tugham. Eghtɨ nguazir otevir nan Dɨpenim an torimɨn ikiamim, ko gumazamizibar nguazir men nguibar ekiam ikiamim ko Livaibar nguazim, da bar atrivimɨn nguazimɨn torimra ikiam. Egh mangɨ notɨn amadaghan Judan anabamɨn nguazir mɨtaghniamɨn otogham. Egh mangɨ sautɨn amadaghan, Benjaminɨn anabamɨn nguazir mɨtaghniamɨn tugham.”
Anabar igharazibar nguazir oteviba
23-27 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei, “Israelɨn anabar igharazibar nguaziba, ia me bagh nguazir otevir kaba isɨ me danɨngam:
“Nguazir me bigha God bagh datɨghamimɨn mɨtaghniam, sautɨn amadaghan itir nguazim, a Benjaminɨn anabamɨn adarazir nguazir otevim. Men nguazimɨn mɨtaghniam, kantrin kamɨn aruem anadi naghɨn itir mɨtaghniamɨn ikegh, ua izɨ aruem uaghiri naghɨn amadaghan mangɨ, Mediterenianɨn Ongarir Ekiamɨn tugham.
“Ezɨ Simeonɨn anabamɨn nguazim, a Benjaminɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Isakarɨn anabamɨn nguazim, a Simeonɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Sebulunɨn anabamɨn nguazim, a Isakarɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Ezɨ Gatɨn anabamɨn nguazim, a Sebulunɨn nguazir otevimɨn akuighav iti. Nguazir mɨtaghniar kaba bar aruem anadi naghɨn ikegha ghua, aruem uaghiri naghɨn tu.
28 “Nguazir me bigh Gatɨn anabamɨn adarazi danɨngamim, kantrin kamɨn sautɨn itir nguazir mɨtaghniamɨn iti. A nguibar ekiam Tamarɨn ikegh mangɨ aruem uaghiri naghɨn amadaghan bar mangɨ, dɨpaba itir danganim, Kades Meriban otogham. Egh mangɨ Isipɨn nguazir mɨtaghniamɨn itir fanemɨn magɨrɨ bar mangɨ Mediterenianɨn Ongarir Ekiamɨn otogham. Kar Israelɨn kantrin sautɨn amadaghan itir mɨtaghniam. 29 Ia arazir kamɨn gɨn mangɨ nguazim abɨgh Israelɨn anababar anɨngightɨ, me dar ikɨ uari bagh da iniam. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Ekiam, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”
God Jerusalemɨn tiar akabar gun mɨgei
30-34  +Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei, “Gɨn otivamin nguibar ekiam avɨnamin dɨvazim, an azenan mangamin tiar akar 12pla ikɨ. Eghtɨ dɨvazir kamɨn 4plan mɨriaba vaghvagh dar ababaniba, uaghara mangɨ, 2,250 mitan tugham. Egh dɨvazimɨn mɨriar 4plan kaba vaghvagh, 3plan tiar akaba ikɨ. Tiar akaba, Israelɨn anababar ziaba vaghvagh dar ikɨ. Tiar akar notɨn amadaghan ikiamibar ziabar kara: Ruben, Juda, ko Livai. Ezɨ tiar akar aruem anadi naghɨn ikiamibar ziabar kara: Josep, Benjamin, ko Dan. Ezɨ tiar akar sautɨn ikiamibar ziabar kara: Simeon, Isakar, ko Sebulun. Ezɨ tiar akar aruem uaghiri naghɨn ikiamibar ziabar kara: Gat, Aser, ko Naptali. 35  +Kamaghɨn amizɨ, nguibar ekiam avɨnizir dɨvazimɨn 4plan mɨriaba, dar ababanim bar moghɨra 9,000 mitan tugham. Eghtɨ dughiar kamɨn ikegh mangɨ zurazurara ikiamin dughiamɨn, me nguibar ekiar kamɨn ziam dɨpon suam, ‘Ikiavɨra Itir God Kagh Iti.’ ”
+ 48:30-34 Akar Mogomem 21:12-13 + 48:35 Jeremaia 3:17; 33:16; Joel 3:21; Sekaraia 2:10; Akar Mogomem 21:3; 22:3