Tesalonikaba gumazamizir ingangaribar amɨrazibar
arazibar kɨrigh
3
(Sapta 3)
Ia God ko mɨkɨmtɨ, an en akuragham
+ +En adarasi, en akar abuananam, a kamakɨn. Ia God ko mɨkɨmtɨma, an en akuragham, eghtɨ Ekiamɨn akam zuamɨra nguibaba bar a dar mangɨtɨ gumazamiziba a iniva an gɨn mangɨ, nɨghnɨzir gavgavim an ikiam, mati ia faragha a inizɨ mokɨn. + +Ia God ko mɨkɨmtɨma a gumazir kurabar dafaribar e inigh, kar arazir kurabagh amir gumaziba. Ia fo, gumazamizir maba nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn itir puvatɨ.
+ +Ezɨ Ekiam guizɨn arazibagh ami, eghtɨ ia bar nɨghnɨzir gavgavimra an ikɨ. A gavgavim ia danɨngɨva, ia geghuvtɨ, Satan paza ia damighan kogham. + +Ezɨ Ekiam e gamizɨma e bar deravɨra kamaghɨn fo, ia arazir e ia mɨkemeziba, bar dagh amuavɨra iti. Egh gɨn ia kamaghɨra damuam.
E kamaghsua, Ekiam ian faragh mangɨ, ian navibar amutɨ, ia fogh suam, God guizbangɨra ia gifonge. A ian navibar amutɨ, ia Kraisɨn arazimɨn gɨn mangɨva osɨmtɨziba aterɨva tugh gavgavigham.
Gumazamiziba bar, ingangaribar amu
+ +En adarasi, en Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn e akar gavgavim mɨgɨa kamaghɨn ia mɨgei, en marazi pura amɨrvagha ikia, akar e ia ganɨngizimɨn gɨn zuir puvatɨ. Ia vaghvagh men saghon ikɨ. + +Ia fo, ia en arazibar gɨn mangɨ. Dughiar e ia ko itiba, e pura apiaghav itir puvatɨ. + +E pura ian dafaribar daghetaba inizir puvatɨ. E dagh ivesi. E kamaghsua, e osɨmtɨziba ia darɨghan kogham. Kamaghɨn e puvɨra arueba ko dɨmagaribar ingari. + +God ghaze, e dagheba bagh ian azangsɨghtɨma, ia en akurvagham. Ezɨ e ian azangsɨzir pu. E ghaze, e arazir aghuim ian akaghtɨma ia an gɨn mangam. Ezɨ kamaghɨn, e ian azangsɨzir puvatɨ.
10 + +Ia fo, dughiar e ia ko itibar, e akar gavgavim ia ganɨngi: gumazamiziba ingangaribar amuan aghuaghtɨ, ia dagheba me danɨngan kogham.
11 + +Ezɨ e datɨrɨghɨn orazi, ian marazi pura iti. Me ingangaritam gamir puvatɨ. Me pura gumazamizir igharazibar biziba tintinibar dav gei. Kar men biziba puvatɨ. 12 + +Ezɨ datɨrɨghɨn Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn e akar gavgavir kam kamaghɨn gumazir kabav gei, me bar deravɨra dapiaghɨva, ingarɨva, me daghebar uarira uarir akurvagh.
13 + +Ezɨ en adarasi, ia arazir aghuibar amuva dar amɨrvaghan markɨ.
14 + +Eghtɨ gumazitam o amizitam akar e akɨnafarir kamɨn osirizibar gɨn mangan koghtɨma, ia deravɨram an gan. Ia kamaghɨn damutɨ, gumazir kam uan arazir kam gɨfoghɨva aghumsɨgham, kamaghɨn ia an saghon ikɨ. 15 + +Ia apanimɨn mɨn a gɨnɨghnɨghan markɨ, ia aveghbuamɨn mɨn a damuva, egh arazir aghuibar amusɨ an sure damu.
Pol uan akar abuananam me ganɨdi
16 + +Ekiam a navir amɨrizimɨn mɨngarim, a zurara ia damutɨ ia navir amɨrizimɨn biziba bar dar ikiam. Ekiam bar moghɨra ia ko ikiam.
17 + +Kɨ Pol, kɨ uan dafarimɨn osira ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Nan akɨnafariba bar, osizirir abuananam kɨ zurara uan ziam kamaghɨn an osiri. Kar kɨ kamaghɨn osiri.
18 En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim bar moghɨra ia ko ikiam.
+ 3:1 Ef 6:19, Kl 4:3, 1 Te 5:25 + 3:1 Efesus 6:19; Kolosi 4:3; 1 Tesalonika 5:25 + 3:2 Ap 28:24, Ro 10:16, 15:31 + 3:2 Aposel 28:24; Rom 10:16; 15:31 + 3:3 Jo 17:15, 1 Ko 1:9, 1 Te 5:24, 2 Pi 2:9 + 3:3 Jon 17:15; 1 Korin 1:9; 1 Tesalonika 5:24; 2 Pita 2:9 + 3:4 2 Ko 7:16, Ga 5:10, 1 Te 4:10 + 3:4 2 Korin 7:16; Galesia 5:10; 1 Tesalonika 4:10 + 3:6 Mt 18:17, Ro 16:17, 1 Ko 5:11-13, 1 Te 3:11-14, 1 Ti 6:5, 2 Jo 10 + 3:6 Matyu 18:17; Rom 16:17; 1 Korin 5:11-13; 2 Tesalonika 3:11-14; 1 Timoti 6:5; 2 Jon 1:10 + 3:7 1 Ko 4:16, Fl 3:17, 1 Te 1:6 + 3:7 1 Korin 4:16; Filipai 3:17; 1 Tesalonika 1:6 + 3:8 2 Ko 11:9, 1 Te 2:9 + 3:8 2 Korin 11:9; 1 Tesalonika 2:9 + 3:9 1 Ko 9:4-6, 1 Te 1:6 + 3:9 1 Korin 9:4-6; 1 Tesalonika 1:6 + 3:10 1 Te 4:11 + 3:10 1 Tesalonika 4:11 + 3:11 1 Ti 5:13, 1 Pi 4:15 + 3:11 1 Timoti 5:13; 1 Pita 4:15 + 3:12 1 Te 4:11 + 3:12 1 Tesalonika 4:11 + 3:13 Ga 6:9 + 3:13 Galesia 6:9 + 3:14 1 Ko 5:9-11 + 3:14 1 Korin 5:9-11 + 3:15 1 Te 5:14, Ta 3:10 + 3:15 1 Tesalonika 5:14; Taitus 3:10 + 3:16 1 Te 5:23 + 3:16 1 Tesalonika 5:23 + 3:17 1 Ko 16:21 + 3:17 1 Korin 16:21