66
Ikiavɨra Itir God uan apaniba dɨkabɨragh, egh an apengan itir darazi deragh me damuam
++Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
“Overiam, a nan atrivir dabirabim,
ezɨ nguazim kɨ uan dagarimning arɨzir danganim.
Eghtɨ ia managh nan Dɨpenimɨn ingaram?
Eghtɨ danganir manamra nan avughsazir danganimɨn mɨn ikiam? Bar puvatɨgham.
+Kɨ uabɨ, uan dafarimningɨn overiam ko nguazim ko biziba bar dar ingarizɨ,
da otivigha iti.
Nan navim kamaghɨn amir gumazamizibar iti:
Gumazamizir uari abɨrava, uan arazir kuraba bagha osemegha,
nan akam baregha nan atiatia nɨgha, nan apengan itiba,
kɨ men gara bar me gifonge.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.
 
“Gumazamizir maba uan ifongiar kuramɨn gɨntɨgha arazir kurabar amuasa bar ifonge.
Egha me uari kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, me guizbangɨra nan ziam fe.
Egha me amir ofan kaba, kɨ bar dar aghua.
Kɨ garima, me bulmakaubav sogha na bagha ofabagh amua,
merara uaghan gumazir maba isa, me mɨsuegha uan aseba bagha ofabagh ami.
Me na bagha sipsipɨn nguzibar ofabagh amua,
me uaghan afiaba isa dav suegha, aseba bagha dar ofabagh ami.
Me witba isa na bagha ofabagh amua,
me uaghan uan aseba bagha dabar ghuzibar ofabagh ami.
Me na bagha pauran me iter balsamɨn eborimɨn ingarizimɨn ofabagh amua,
egha uaghan asebar marvir guaba bagha ofabagh ami.*
Eghtɨ kɨrara, kɨ me amir arazir kam baghvɨra osɨmtɨzim amɨseveghtɨ me aneteram,
kar osɨmtɨzir me ateran bar atiatingizɨm.
Guizbangɨra, kɨ men dei, ezɨ me nan dɨmdiam ikarvaghan aghua.
Kɨ uaghan uan akam me mɨkɨri, ezɨ me an gɨntɨghan aghua.
Puvatɨ. Me nan akaba munasi.
Egha arazir kurabara nan damazimɨn dagh ami,
kar arazir kurar kɨ bar aghuaziba.
 
“Ia Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh an apengan ikia, an akamɨn atiatia agoi darasi,
ia akar kɨ datɨrɨghɨn ia mɨkɨnamim baragh!
Ia an gɨntɨghasa bar gavgafi,
kamaghɨn amizɨ, ian adarazi bar ia gifongezir puvatɨgha, akɨrim ragha ia gasaragha ghaze, ia men tongɨn ikian kogham.
Egha me dɨbovir akabar ia mɨgɨa, kamaghɨn mɨgei,
‘Ikiavɨra Itir God uan gavgavir ekiam ko izɨ ia damutɨ, ia bar akongeghtɨ, e ganika.’
Ezɨ kɨ kamaghɨn ia mɨgei, Ia men gantɨ, me bar aghumsigham.
Ia nguibar ekiamɨn aven otivir dɨmdɨar ekiar munam baragh!
Egh nan Dɨpenimɨn aven otivir nɨgɨnir dafar kam baragh!
Kɨ Ikiavɨra Itir God, mar nan dɨmdiam ko nɨgɨnimra.
Kɨ uan apanibar arazir kuraba ikarvagha ivezir kuram me danɨngasa an gun mɨgei.
 
+“Nan nguibar ekiam mati, amizim borim zuamɨram a bate.
A borim batasa mɨzazim baraghizir puvatɨgha, a bate.
Gumazitam fomɨra bizir kamɨn ganigha, a baraghizir puvatɨ!
Kantrin tam ti dughiar vamɨram otozir puvatɨ!
Bar guizbangɨra, ikɨzir ekiatam dughiar vamɨran, zuamɨram otozir puvatɨ. Bar puvatɨ!
Eghtɨ Saion borim batɨsɨ mɨzazim baragh, a bar zuamɨram uan boriba bategham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, kɨ ian azai,
Kɨ ti amizim gamima a borim batasa mɨzazim isi,
egh manmaghsua, kɨ an navim apɨrightɨ, an borim otoghan kogham?
Bar puvatɨgham.
 
10 “Ia Jerusalem gifongezir darasi, ia a ko bar akongegh.
Ia gumazamizir a bagh azia itiba, ia datɨrɨghɨn a bagh bar akongegh.
11 A datɨrɨghɨn deravɨra ikɨtɨ, ia an aven itir bizir aghuir avɨrim inisɨ bar akuegham.
A mati amebar otem boribagh anɨdir mam.
Eghtɨ ia mati, an boriba an otem amɨ bar izɨvagh navir amɨrizimɨn ikiam.”
 
12 Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Ia oragh! Kɨ Jerusalemɨn nguibar ekiam damightɨ, a zurara bar deravɨra ikiam.
A kantrin igharazibar bizir aghuir avɨriba iniam.
Mati faner zurara emɨra ivemara gevir puvatɨzɨ moghɨn,
bizitamɨn oteveghan kogham.
Ia bizir kaba iniva bar akuegham,
mati borim amebamɨn otem apava bar akongezɨ,
amebam a ifiragha aruima a bar akonge.
Egha amebam a isa
uan apozim gatɨgha a gikararaima, a bar akonge.
13 Ia Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba,
amebam deravɨra uan borimɨn gara akar aghuimɨn a mɨgeima, a navir amɨrizim iti moghɨn,
kɨ bar deraghvɨra ian gan
navir amɨrizim isɨ ia danɨngtɨ, ia deraghvɨra ikiam.
14 Kɨ ia gamizir bizir kam, ia an ganigh ian naviba bar akueghtɨ,
ian mɨkarziba bar gavgavightɨ ia deravɨra ikiam.
Eghtɨ gumazamiziba kamaghɨn fogh suam, Ikiavɨra Itir God uan gavgavimɨn uan ingangarir gumazamizibar akura.
Egha apanibara, a men atarima, me an anɨngagharimɨn mɨzazim barasi.”
 
15 Ia gan! Ikiavɨra Itir God avim sara izam,
mati a uan karis daperagh amɨnir bar gavgavimɨn mɨn bar puv akɨgh izam.
Eghtɨ an anɨngagharimɨn avivzariaba, an apanibar isitɨ,
a ivezir kuram me danɨng, bar me agɨvagham.
16 Guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God, avim isɨ, ivezir kuram gumazamizibar anɨngam.
Eghtɨ an mɨdorozir sabam, gumazamizir bar avɨrimɨn arazir kuraba ikarvagh
me mɨsoghtɨ, me arɨmɨghiregham.
 
17 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
“Gumazamizir maba, asebar ziaba fasa uari zueghamin arazibar gɨn ghua,
egha uan azenibar itir marvir guabar ziaba fer danganibar ghua,
men tongɨn itir gumazir dapanimɨn gɨn zui.
Egha me dabar tuziba ko kuarziba ko bizir igharazir nan damazimɨn zuezir puvatɨziba saram api.
Egh me bar moghɨra ikuvigh bar gɨvagham.”
Kantriba bar men gumazamiziba, Ikiavɨra Itir Godɨn apengan ikiam
18 Ikiavɨra Itir God ghaze,
“Kɨ gumazamizibar nɨghnɨziba ko arazibar ganigha fo,
kar dughiar kɨ gumazamiziba bar me akuvamim.
Kantriba bar dar itir gumazamiziba ko akar igharazibav mɨgeir gumazamiziba, me bar moghɨra izam.
Me izɨ uari akuvaghamin dughiamɨn, me nan angazangarir ekiam ko gavgavimɨn ganam.§
19 Eghtɨ kɨ men tongɨn ababanitam asaragh men akagham.
Egh kɨ gumazamizir ikiavɨra itir varazira amangɨtɨ,
me saghon itir arighatɨzibar gumazamizir igharaziba bagh mangam.
Egh nan ziar ekiam ko gavgavimɨn gun gumazamizir tong oraghizir puvatɨzibav kɨmam.
Kɨ kantrin kaba bagh me amangɨtɨ, me mangam,
Tarsisɨn kantri ko, Pulɨn kantri ko, Lidian kantri,
me barir pibar asir fofozir aghuim itir gumaziba.
Egh Tubalɨn kantri, ko Grikɨn kantri,
ko nguibar arighatɨzir ongarir torir saghon itiba, me bagh mangam.
Gumazamizir ikiavɨra itir varaziran kabanang,
kantrin kaba bagh mangegh nan ziar ekiam ko gavgavimɨn gun me mɨkɨmam.
20 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze, gumazamizir kaba mangɨ,
ian namakar kantrin kabar aven itiba, me me isɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ofan mɨn me inigh na bagh izam.
Egh me isɨ hoziaba ko, karisba ko, dabirabir akuriaba ko, donkiba ko, kamelbar afegh,
men aku na bagh nan mɨghsɨamɨn itir nguibar ekiam Jerusalemɨn izam.
Israelia zurara witɨn ovɨziba ofabar mɨn, da isa itarir nan damazimɨn zuezibagh arɨgha, da atera na bagha nan Dɨpenim izi moghɨn,
me men aku na bagh izam.
21 Eghtɨ kɨ men tarazi amɨseveghtɨ
me ofa gamir gumazibar otivtɨ,
tarazi Livaibar adarazir otivam.”
Kar Ikiavɨra Itir God mɨkemezir akaba.
 
22  +“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei,
Overiar igiam ko nguazir igiar kɨ ingarasava amir kamning,
aning nan damazimɨn ikɨ gavgavigh mamaghɨra ikiam.
Eghtɨ kamaghɨra ian ovavir boriba ikɨ gavgavigh mamaghɨra ikɨtɨ,
ian ziam zurara ikɨvɨra ikiam.
23 Eghtɨ iakɨnir igiar otivamba ko Sabatɨn dughiar ekiar nan ziam famiba,
nguazir kamɨn itir ruaghateviba bar dar itir gumazamiziba izɨ nan damazimɨn teviba apɨrigh,
bar moghɨra izɨ nan ziam fam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.
 
24  +“Me nan Dɨpenim ategha zuir dughiamɨn,
me gumazir nan akaba munasa na barazir puvatɨzibar kuabar gantɨ,
me ireghɨv ikiam.
Me ariaghiregha gɨvagha pura tintinibar nguazim gireghav iti.
Ezɨ apizir muziariba men kuaba amɨvɨra ikɨ mangɨ da gɨvaghan kogham.
Eghtɨ avir men kuabar isim uaghan mungeghan kogham.
Men kuaba bar bizir kuribar mɨn gantɨ,
gumazamiziba bar dar aghuagham.”
+ 66:1 Matyu 5:34-35; 23:22 + 66:1 Aposel 7:49-50 + 66:2 Onger Akaba 34:18; 51:17; Aisaia 57:15 * 66:3 Hibrun akam vezɨn kamɨn deragha gumazir kaba mɨkemezir puvatɨ. Fofozir gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, God ti kamaghɨn mɨgei, ofan me amiba da bar an damazimɨn zuezir puvatɨzɨ, a bar dar aghua. 66:5 Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. + 66:7 Akar Mogomem 12:5 66:17 Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. § 66:18 Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn faragha itir akamɨn mɨngarim abigha an gun mɨkemezir puvatɨ. + 66:22 Aisaia 65:17; 2 Pita 3:13; Akar Mogomem 21:1 + 66:24 Mak 9:48