12
Jeremaia osɨmtɨzim ikia Ikiavɨra Itir Godɨn azangsɨsi
O Ikiavɨra Itir God, nɨ kotiaba tuisɨzir arazim a bar dera,
ezɨ kɨ zurara uan osɨmtɨzim akɨrsɨ akamadarim nɨ ko a damuan kogham.
Ezɨ arazir kɨ fozir puvatɨzir maba iti, ezɨ guizɨn nɨn arazir kotiaba tuisɨzim,
kɨ a bagh nɨn azangsɨghasa.
Manmaghɨram amizɨ gumazamizir arazir kurabagh amiba me zurara deragha iti?
Ezɨ manmagh amizɨ, ifavaribagh amir gumaziba deraghavɨra ikia ghuavɨra iti?
Nɨ me isa nguazir kam garɨghizɨ, me deraghvɨram otiva,
mati gumazim temem akarazɨ, an biba nguazim giraghuezɨ,
temem aghuigha bava ovɨziba iti.
Me zurara nɨn ziam dɨborava,
men nɨghnɨziba nɨn saghuiamɨn iti.
O Ikiavɨra Itir God, nɨ bar na gɨfogha, kɨ amir araziba sara fo.
Egha na tuisigha bar deravɨra na gɨfo.
Nɨ na bagh apanir kaba batueghasa, kɨ ifonge.
Mati gumaziba sipsipbav sueghtɨ da aremeghasa, da inigha zui.
Kɨ nɨn azai, nɨ inabazir dughiamɨn,
nɨ me mɨsueghtɨ me arɨghiregham.
Gumazamizir kaba arazir kurabagh ami.
Egha uaghan me ghaze,
“Bizir e bativamin kaba, Jeremaia bar dar ganighan kogham.”*
Kamaghɨn amizɨ, nɨ gumazamizibar arazir kurabar osɨmtɨziba ikarvagha nguazim gamizɨ,
an aghazagharizɨ, graziba bar mɨsɨngi.
Ezɨ asɨziba ko kuaraziba tintinibar ariaghiri.
Ezɨ kɨ nɨn azai, Nɨ dazoghɨn bizir kam agɨvaghtɨ,
nguazim ua deragham?
 
+Ezɨ Ikiavɨra Itir God na ikaragha ghaze:
“Jeremaia, osɨmtɨzir nɨ datɨrɨghɨn isir kam, a gɨn otivamin osɨmtɨzim mɨn garir puvatɨ.
Nɨ gumaziba ko ia tuavimɨn ivemar, nɨ me gitavɨraghsɨ damuva avegham, nɨ avɨghaghegham,
egh nɨ manmaghɨn hoziaba ko ivemaram?
Nɨ nɨmɨra uan kantrin aven danganir azentuzimra deragh ikɨ,
nɨ manmaghɨn mangɨ Jordanɨn Fanemɨn boroghɨn itir ruarir averiamɨn ikiam?
Ezɨ nɨn aveghbuaba ko nɨn adarazi akɨrim nɨ gasaragha,
osɨmtɨzim nɨ darɨgh pazɨ nɨ damuasa akam mɨsoke.
Egha uari akuvagha nɨ ekɨarugha gɨvagha,
bar nɨn suighasa roghɨra izi.
Kamaghɨn amizɨ, me izɨ akar aghuibar nɨ mɨkɨmtɨ,
me baraghan markɨ.”
Ikiavɨra Itir God, uan gumazamiziba bar me baseme
Ikiavɨra Itir God ghaze,
“Israelian gumazamizir kɨ ua baghavɨra mɨseveziba,
kɨ akɨrim ragha me gasaragha gɨfa.
Gumazamizir kɨ bar gifongezir kaba,
kɨ datɨrɨghɨn apanibar amamangatɨghtɨ,
me me dɨkabɨragham.
Nan gumazamizir kaba, nan apanim gamigha,
na dɨkabɨnasa pamten diava arai,
mati laionɨn mam ruarimɨn ikia pamten aroi.
Kamaghɨn, kɨ me gifongezir puvatɨ.
Nan gumazamizir kɨ ua baghavɨra inabaziba,
me mati kuarazir mam, kuarazir isaba iza anekɨarugha a gasɨghasɨsi.
Kɨ kantrin igharazibar diaghtɨ me izɨ nan gumazamizir kɨ ua baghavɨra inabazibagh asɨghasɨgham,
Mati gumazim asɨzir atiabar diaghtɨ, me uaghan izɨ kuarazir kam amam.
 
10 “Kantrin Igharazibar Gumazamizibar gumazir dapanir avɨriba iza,
nan wainɨn azenir dirim gasɨghasɨki.
Me azenir dirir kam dɨkezɨ,
a danganir mɨdiarimɨn mɨn iti.
Ezɨ gumazamiziba uam an itir puvatɨ.
11 Eghtɨ nguazir kam pura ikɨtɨ, gumazamiziba an puvatɨgham.
A dɨpaba puvatɨzir danganimɨn mɨn otogham.
Eghtɨ nguazim ikɨva azitɨ, kɨ a baragham.
Eghtɨ nguazir kamɨn itir gumaziba,
ua a gɨnɨghnɨghan kogham.
12 Eghtɨ apanir avɨriba otivigh, gumazamiziba puvatɨzir danganir mɨghsɨabar tuavimɨn izɨ,
biziba bar dagh asɨghasɨgham.
Guizbangɨra, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ apanibar amutɨ,
me ian kantrin otevir mamɨn ikegh, mangɨ otevir igharazimɨn gumazamiziba bar me gasɨghasɨgham.
Eghtɨ gumazitam ua deragh ikian kogham.
13 Ia Israelia witɨn ovɨziba oparigh,
da iniamim dughiamɨn, ia benir dɨkonibar gantɨ darara ikiam.
Ia pura ingangarir mɨtɨabagh amua bizir muziaribara isi.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, nan anɨngagharim ian ikiavɨra iti,
kamaghɨn ia witɨn ovɨzir muziariba bangɨn aghumsɨgham.”
Ikiavɨra Itir God, Israelian boroghɨn itir kantriba bagha akar dɨkɨrɨzim gami
14 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Israelian boroghɨra itir kantriba akam men iti. Me arazir kurabagh amua, egha nguazir kɨ uan gumazamizibagh anɨngizir kam pazav a gami. Nɨ oragh! Kɨ apanir kaba men nguazimra me batuegham. Judaba uaghan apanibar tongɨn uan nguazir kɨ me ganɨngizimra iti, eghtɨ kɨ uaghan me batuegham. 15  +Kɨ bar moghɨra me batuegh gɨvagh, gɨn ua men apangkuvigh, men aku men nguazibara mangam. 16  +Eghtɨ nan gumazamiziba nan ziam fer araziba, me dughiar kamɨn dar gan dagh fofogham. Fomɨra gumazir kaba nan gumazamiziba, me aser Balɨn ziamɨn guizbangɨra mɨkɨmasa pɨn arɨgha mɨgei, egha nan gumazamizibar sure gami. Me datɨrɨghɨn uari nan ziamɨn pɨn darɨgh guizbangɨra mɨkɨm suam, Ikiavɨra Itir God, a zurara ikɨ mamaghɨra ikiam. Me arazir kabar gɨn mangɨ, uaghan nan gumazamizibar otivigham. 17  +Eghtɨ kantrin tamɨn gumazamiziba nan akam bareghan aghuaghtɨ, kɨ me batuegh bar me gasɨghasigham. Kɨ Ikiavɨra Itir God kɨ mɨkemegha gɨfa.”
* 12:4 Gumazir maba kamaghɨn akar kam gɨra, “God bizir e amibar gari puvatɨ.” Gumazamiziba kamaghɨn Jeremaian mɨkɨmam, egh me ti kamaghɨn nɨghnɨgh suam, a men faragh ovegham. O me ti ghaze, me uari an mɨsueghtɨ an aremegham. Nɨ Jeremaia 11:18-23ɨn an gan. + 12:5 Jeremaia 49:19; 50:44 + 12:15 Jeremaia 48:47; 49:6; 49:39 + 12:16 Josua 23:7; Aisaia 49:6; Jeremaia 3:17; 16:19 + 12:17 Onger Akaba 2:8-12; Aisaia 60:12