14
Judan kantri amoziba puvatɨ
Dughiar kamɨn Judan kantri amoziba izi puvatɨzɨma, Ikiavɨra Itir God, an gun mɨgɨa akar kam isa Jeremaia ganɨngi:
 
Judan kantrin gumazamiziba bar osɨmtɨzir ekiamɨn ikia azi.
An nguibabar aven itir gumazamiziba bar pazavɨra iti.
An gumazamiziba tintinibar nguazim girav ikia puvɨram azima,
men azirakam Jerusalemɨn nguibamɨn ikegha, nan kuarim bagha ghuavanadi.
Men gumazir dapaniba dɨpaba tuasa ingangarir gumaziba amangizɨ,
me mozir dɨpabar ghuegha gari mozir paba dakegha gɨfa.
Ezɨ me mɨner mɨseviba ua da inigha nguibar ekiamɨn ghue.
Egha me paza uari baragha aghumsigha, osemegha uan guaba monge.
Amoziba Judan kantri gizir puvatɨzɨ,
nguazim bar mɨsɨngi.
Kamaghɨn amizɨ, gumazir azeniba opariba,
bar osemegha aghumsigha uan guaba monge.
Ezɨ asɨzir atiaba nguziba batima, da damamin graziba puvatɨ.
Kamaghɨn, me uan nguziba ataghɨrazi, da pura iti.
Ezɨ donkin atiaba mɨghsɨabar tuivav ikia, afiar atiabar mɨn avɨghagha pamtemɨn amɨnim isi.
Da pamtem damamin graziba bagha ruia gari.
Ezɨ graziba bar puvatɨ,
kamaghɨn men damaziba bar mɨkɨrvagha iraghue.
 
Ezɨ nan gumazamiziba kamaghɨn na ko mɨgɨa dɨa ghaze,
“Bar guizbangɨra, e akɨrim ragha nɨ gasaragha gɨvagha, arazir kurar avɨrim gami.
Ezɨ en arazir kurar kaba e isa kotiam gatɨ.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nɨ uan ziar ekiam gɨnɨghnɨgh,
en apangkufigh.
E Israelia zurara uarir akurvaghasa nɨrara nɨghnɨgha nɨ mɨzua iti.
Egha osɨmtɨzibar dughiabar nɨ uam e isi.
Ezɨ manmagh amizɨ, nɨ datɨrɨghɨn e gɨfozir puvatɨzɨ moghɨn iti?
Manmagh amizɨ, nɨ nguibar igharazimɨn gumazir guraghav itimɨn mɨn iza
dɨmagarir vamɨran e ko ikegha ghu?
+Manmagh amizɨ, nɨ gumazir okam nɨghnɨzimɨn mɨn, en akurvaghamin gavgaviba puvatɨ?
Manmagh amizɨ, nɨ mati, mɨdorozir gumazim uan apaniba abɨnamin gavgaviba puvatɨ?
Ikiavɨra Itir God, e bar fo, nɨ kamaghɨn amir puvatɨ.
E fo, nɨ en tongɨn itima, e nɨn gumazamizibara iti.
Kamaghɨn, nɨ e ataghɨraghan markɨ.”
 
10 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, gumazamizibagh nɨghnɨgha ghaze:
“Me pura tintinibar daruasa bar ifuegha, deragha uan daroribar garir puvatɨgha akɨrim na gasara.
Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ arazir kam bagha bar me gakongezir puvatɨ.
Kɨ datɨrɨghɨn men arazir kurar kabagh nɨghnɨgh,
me ikaragh ivezir kuram me danɨngam.”
 
11 Egha Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgɨa ghaze:
“Jeremaia, gumazamizir kaba, kɨ deragh me damusɨ,
nɨ me bagh nan azangsɨghan markɨ.
12 Eghtɨ me ti na bagh dagheba ataghɨragh nan akurvazim bagh na ko mɨkɨmtɨ,
kɨ me bareghan kogham.
Eghtɨ me ti, ofan na bagh tueghtɨ bar isi mɨghɨramiba ko, witɨn ofan tuamiba, na danɨngtɨ,
kɨ dagh ifuegh da inighan kogham. Puvatɨ.
Kɨ apaniba amadaghtɨ, me izɨ me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham.
Egh kɨ me damutɨ, me dagheba puvatɨgh arɨmɨghiregham.
Egh kɨ arɨmariar ekiabar amutɨ,
da me bativtɨ me arɨmɨghiregham.”
 
13 Ezɨ kɨ an akam ikaragha ghaze,
“Oio, Ikiavɨra Itir God, en Ekiam, nɨ oragh.
Nɨn akam inigha izir gumazir maba akar igharagha garibar gumazamizibav gei.
Me kamaghɨn nɨn akam akura ghaze,
Apaniba ia mɨsueghtɨ ia arɨmɨghireghan kogham.
Egh ia dagheba otevegha arɨmɨghireghan kogham.
Egh Ikiavɨra Itir God deragh ia damightɨ,
ia nguazir kam bar deraghvɨrama an ikiam.”
 
14 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgei:
“Akam inigha izir gumazir kaba nan ziamɨn ia mɨgɨa, ifavarir akabar ia mɨgei.
Kɨ me amangizir puvatɨ, egha uaghan akatam me ganɨngizir puvatɨ.
Akam inigha izir gumazir kaba, me uari uan nɨghnɨzibar mɨgei.
Me ghaze, me irebamɨn mɨn garir bizibar gara mɨgei.
Puvatɨ, me ifari.
Egha bizir otivamiba me dav gɨa, pura mɨgei.
15 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ gumazir iza nan ziamɨn akam akunizir kaba, kɨ men gun nɨ mɨgɨa ghaze,
Kɨ me amangizir puvatɨ.
Me ifara pura iza nan ziamɨn ghaze,
‘Mɨdoroziba ko dagheba puvatɨghamin dughiam kantrin kamɨn otivan kogham.’
Ezɨ kɨ ia mɨgei,
Mɨdoroziba ko mɨtiriar arazimra,
Godɨn akam inigha izir gumazir kabara bativ bar me kuavaremegh.
16 Eghtɨ gumazamizir akam inigha izir gumazir kabar akaba baraghiziba,
me mɨdorozim ko dagheba puvatɨzir bizim bagh arɨmɨghirɨtɨ,
me men kuaba isɨ Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn tuavir toribav kɨnightɨ,
gumazir men kuaba isɨ mozibar afamiba bar puvatɨgham.
Eghtɨ men amuiroghboriba uaghan, arazir kamra men kuaba bativigham.
Kɨ garima, Jerusalemia arazir kuram gami, kamaghɨn kɨ bar me gasɨghasigham.”
 
17 “Jeremaia, nɨ gumazamizibar apangkuvamin akamɨn me mɨkɨm. Nɨ kamaghɨn mɨkɨm,
‘Kɨ Jeremaia, kɨ arueba ko dɨmagaribar azivɨra ikɨtɨ,
nan damazimning temeriba dagh izɨvagh mamaghɨra ikiam.
Nan gumazamiziba, guivir kɨ bar ifongezimɨn mɨn, kɨ bar deravɨra men gari.
Ezɨ apaniba nan gumazamiziba puvɨra me mɨsoagharɨghizɨ,
me bar moghɨra ikufi, mati me duar dafar kuraba iti.
18 Kɨ nguibar ekiamɨn azenan ghua gari,
mɨdorozimɨn ariaghirezir gumazibar kuaba irav iti.
Egha nguibar ekiamɨn tuavibar aven arua gumazir dagheba otevezibar gari,
me arɨava men mɨkarziba ikuvigha aghariba guni.
Kɨ arua garima,
akam inigha izir gumaziba ko ofa gamir gumaziba purama arua
bizitam gɨfozir puvatɨ.’ ”
Jeremaia amozim amangasa Godɨn azangsɨsi
19 Ezɨ kɨ kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn azangsɨsi,
“O Ikiavɨra Itir God, nɨ bar akɨrim ragha Judan kantri gasara, o?
Nɨ Saionɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba bar me gifongezir puvatɨ, a?
Egha nɨ manmaghsua, bar e gasɨghasɨghizɨ, e ua deraghan kogham?
E ghaze, e ti deraghvɨra dapiam.
Ezɨ puvatɨ, e deragha apiazir puvatɨ.
E ghaze, e ti osɨmtɨziba ategh, avughsɨ deravɨra ikiam.
Ezɨ puvatɨ, apaniba iza e gamima e bar atiatingi.
20  +Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God, e fo,
e uan inazir afeziaba ko, arazir kurar avɨribagh amua,
nɨn damazimɨn e dar osɨmtɨziba iti.
21 Nɨ uan ziar ekiam bagh akɨrim ragh e gasan markɨ.
Nɨn Dɨpenim, a mati nɨn atrivir dabirabir aghuim,
nɨ a gɨnɨghnɨgh, apaniba ateghtɨ me Dɨpenir kam paza a damuan markɨ.
Egh nɨ e ko amizir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gɨnɨghnɨgh
anebɨghan markɨ.
22 Kantrin igharazitamɨn aser kuratam amozim damightɨ an arigham ti? Puvatɨ.
O overiam uabɨ amozim e danigham ti? Bar puvatɨ.
Ikiavɨra Itir God, en God, nɨrara nɨ bizir kamagh garibagh ami da otifi.
Kamaghɨn amizɨ, e nɨghnɨzir gavgavim nɨn iti.”
+ 14:9 Onger Akaba 27:9; Aisaia 63:19 + 14:20 Nehemia 9:2; Onger Akaba 32:5; Jeremaia 8:14