16
Jeremaia Godɨn Akar Gavgavim akunamin ingangarim iti
Kɨ Jeremaia, Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ nguazir kamɨn amizitamɨn ikian markɨ, egh nɨ boriba puvatɨgh. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ nguazir kamɨn itir boriba ko, men amebaba ko afeziar me batamiba, kɨ me bativamin bizibar gun nɨ mɨkɨmasa. Me bar arɨghiregham. Tarazi arɨmariar kuraba iniva arɨmighiram. Eghtɨ apaniba izɨ taraziv soghtɨ me arɨghiram. Eghtɨ men tarazi dagheba puvatɨghɨva, arɨmɨghiram. Eghtɨ gumazir men kuabar apangkuv aziva, me isɨ mozibar afamiba puvatɨgham. Eghtɨ men kuaba pura tintinibar afiar buaribar mɨn nguazim girɨv ikiam. Eghtɨ kuarazir pɨn mɨghagha aruiba ko asɨzir atiaba men kuabar amam.
“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ua kamaghɨn mɨgei: Nɨ gumazir ovevem gɨbua itibar pɨzir isam bagh, men dɨpenimɨn mangan markɨ. Gumazamizir kaba, kɨ ua deragh men apangkuv me damu navir amɨrizim me ko a inian aghua. Kamaghɨn, nɨ me bagh azirakar ighiabar amuan markɨ. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa. Kɨ ghaze, nguazir kamɨn gumazamizir ziaba itiba, ko ziaba puvatɨziba sarama arɨghiregham. Eghtɨ gumazir men kuaba mozibar afamiba puvatɨgham. Eghtɨ gumazir me bagh aziva uan apangkuvim akakagh mɨkarzim aghorɨva, dapanir arɨzim gisamiba puvatɨgham. Eghtɨ gumazitaba gumazir aremeziba bagh azi ikɨtɨ, gumazir me bagh dagheba ko dɨpaba ater izɨ men navibar amutɨ, me navir amɨrizimɨn ikɨ nɨmɨra ikiamiba puvatɨgham. Eghtɨ men amebaba ko afeziaba aremeghtɨ, gumazir izɨ gumazir kabagh ibua itiba bagh dagheba ko, dɨpaba ater izɨ me danɨng, me ko ikɨva gavgavim me danɨng me ko ikiamiba puvatɨgham.
“Nɨ gumazamizir isar ekiabagh amibar dɨpenibar mangɨ, me ko ikɨ dagheba ko dɨpabar aman markɨ. +Kɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ guizbangɨra mɨgei, gumazamiziba ua nguazir kamɨn ikian kogham. Eghtɨ bar akongezir arazim ko navim deragha itir arazim ko poroghamiba uarir itir arazim, kɨ bar moghɨra da agɨvagham. Eghtɨ gumazamizir datɨrɨghɨn itiba, uari uan damazibar bizir kamɨn gantɨ, an otivam.
10 “Jeremaia, nɨ kamaghɨn me mɨkɨmtɨ, me ti kamaghɨn nɨ mɨkɨmam, ‘Manmaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God bizir kurar kabar amutɨ da e bativasa mɨgei? En arazir manam ikufi? E uan God, Ikiavɨra Itir God, arazir kurar manamɨn a gami?’ 11  +Eghtɨ nɨ kamaghɨn me mɨkɨm suam, ‘Ian inazir afeziaba nan akam batuegha, na ategha ghua asebar ziaba fe. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ arazir kabar ia damuasa. 12 Ezɨ ian arazir kuraba bar ian inazir afeziaba amizir arazir kurabagh afira. Ia vaghvagha nan akam batogha, uari uan nɨghnɨzir kurabar gɨn zui. 13 Kamaghɨn amizɨ, kɨ nguazir kamɨn ia batueghtɨ, ia mangɨ, nguazir igharazir ia ko ian inazir afeziaba fomɨra fozir puvatɨzimɨn ikiam. Kɨ ian apangkuvighan kogham, kamaghɨn amizɨ, ia nguibar kamɨn arueba ko dɨmagaribar ia asebar ziaba fam.’ ”
Ikiavɨra Itir God ua gumazamiziba inigh men nguibamra izam
14-15 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ gumazamizir kaba batuegh, gɨn ua men aku nguazir kɨ men inazir afeziabagh anɨngizimɨn izam. Me datɨrɨghɨn uan akam gavgavim a danɨngɨsɨ mɨkɨm suam, ‘Bar Guizbangɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn zurara itim, a Isipɨn e inigha en akua ize, e an ziamɨn gun mɨgei.’ Egh kɨ ua men aku izamin dughiam, me arazir kam giragh kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn zurara itimɨn ziamɨn, notɨn amadaghan itir kantri ko kantrin igharazir an e amadazɨ e ghua ikeziba, a ua e inigha en akua en nguazimɨn ize, ezɨ e an ziamɨn gun mɨgei.’ ”
Judaba Ikiavɨra Itir Godɨn mongɨva avegham
16 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ apaniba amadaghtɨ, me izɨva Judan gumazamizibar suigh me iniam, mati gumazim uan ivem akunigha osirir avɨriba ini. Eghtɨ gɨn kɨ uam apanir igharaziba ameghtɨ, me mangɨ gumazamizir mɨghsɨabar mongeziba, ko dagɨar toribar mongeziba, buri men suigham, mati gumazim ruarimɨn asɨziba buria dar suisi. 17  +Me amir biziba bar nan modozir puvatɨ. Da bar nan damazimɨn azenara iti. Me uan arazir kuraba mongɨva avegham. 18 Me nguazir kɨ me ganɨngizir kam, marvir guar kurar kaba isa nan nguazim garɨghizɨ, da nan damazimɨn mɨze. Kamaghɨn kɨ me amizir arazir kuramɨn ivezim givɨragh, ua a ikaragham.”
Gumazamiziba bar moghɨra Ikiavɨra Itir God gɨfogham
19 O Ikiavɨra Itir God, nɨ gavgavim na ganɨga, nan danganir mogomemɨn mɨn ikia, egha osɨmtɨzibar dughiabar nɨ nan akurvasi. Nguazir kamɨn oteviba bar dar gumazamiziba bar, nɨ bagh izɨ kamaghɨn mɨkɨmam: En inazir afeziabar aseba, da pura bizir kɨniba, da e gifara, en akuraghan kogham. 20 Gumaziba uari baghvɨra godɨn tabar ingaram ti? Puvatɨ. Marvir guar gumaziba ingariba, da guizbangɨra godba puvatɨ.
21  +Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, “Nɨ oragh! Kɨ gumazamizir arazir kurabagh amiba dughiar vamɨrara men sure damigham. Dughiar kamɨn kɨ men sure damutɨ, me nan gavgavir ekiam gɨfogham. Egh me fogh suam, Nan ziam, Ikiavɨra Itir God.”
+ 16:9 Jeremaia 7:34; 25:10; Akar Mogomem 18:23 + 16:11 Nehemia 9:26-29; Esekiel 11:21; 1 Pita 4:3 + 16:17 Onger Akaba 90:8; Luk 12:2; 1 Korin 4:5; Hibru 4:13 + 16:21 Onger Akaba 9:16; Aisaia 43:3; Amos 5:8