18
God mati nguazir mɨnebar ingarir gumazim
Kɨ Jeremaia, Ikiavɨra Itir God, na mɨgɨa ghaze, “Nɨ dɨkavigh gumazir nguazir mɨnebar ingarimɨn dɨpenimɨn magɨrɨtɨma kɨ ua nɨ mɨkɨmam.” Ikiavɨra Itir God, na mɨkemegha gɨvazɨ, kɨ gumazir nguazir mɨnebar ingarimɨn dɨpenimɨn ghua garima, a mɨnebar ingarir wilɨn boroghɨn aperaghav ikia mɨnemɨn ingara a gɨghavkɨri. A garima, dughiar mabar nguazir mɨner a uan dafarimɨn ingarir kam, an damazimɨn mong derazir puvatɨ. Egha a ua mɨner kamɨn nguazir kamra inigha an suiragha, ua an ingara uan ifongiamɨn gɨn ghua nguazir mɨner igharagha garimɨn ingari.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgei. +“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ akar mam Israelia ian iti. Kɨ ti gumazir nguazir mɨnemɨn ingarizɨ moghɨn bizibar ia damuan kogham, a? Puvatɨ, kɨ uan ifongiamɨn gɨn mangam. Mati gumazim mɨnemɨn ingarasa nguazimɨn suirazɨ an an dafarimɨn iti moghɨn, ia Israelia nan dafarimɨn iti. Egh kɨ kamaghɨn mɨkɨm suam, gumazamizitaba o kantrin tam, kɨ me abɨnigh me batuegh, me gasɨghasɨghsɨ me damuam. Eghtɨ kantrin kamɨn gumazamiziba navibagh iraghtɨ, kɨ uan nɨghnɨzim giragh, bizir kurar kɨ me damuasa mɨkemezibar amuan kogham. Egha dughiar mabar kɨ kantrin maba gavgavim me danɨng, men akurvaghtɨ me deravɨra ikiasa mɨgei. 10 Eghtɨ me nan damazimɨn arazir kuram damutɨ, kɨ uan nɨghnɨzim giragh, me damuasa mɨkemezɨ moghɨn me damuan kogham.
11 “Jeremaia, nɨ kamaghɨn Judaba ko Jerusalemia mɨkɨm, ‘Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze, ia oragh! Bizir kurar kɨ ia damuamim, kɨ anekɨrigha gɨfa. Kɨ ivezir kuram ia danɨngasava ami. Kamaghɨn amizɨ, ia vaghvagh uan arazir kuraba ategh, uan dabirabiba akɨrigh arazir aghuibara gɨn mangɨ.’ 12 Eghtɨ gumazamiziba kamaghɨn nɨn akam ikaragham, ‘Markɨ e aghua. E uari uan nɨghnɨzibar gɨn mangasa ifonge. E bar moghɨra nɨn akam baraghan aghua, e uan navir averiar kurabar gɨn mangasa.’ ”
Gumazamiziba Ikiavɨra Itir God gɨn amada
13 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Nɨ mangɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizibar azaragh fogh,
me tong kamaghɨn oraghiz, o?
Israelia amizir arazir kurar kaba, kantrin igharazir taba uaghan, Israelian mɨn arazir kurabagh amiz, o? Puvatɨ.
Israel, mati nan guivir igiar kɨ bar ifongezimɨn mɨn iti.
Ezɨ an arazir bar kurar kɨ bar ifongezir puvatɨzim gami.
14 Lebanonɨn kantrin dagɨar mɨghsɨaba, ti dughiar tabar ais dar amera ira uaghiri o? Ti puvatɨ.
Mɨghsɨar kabar dɨpar orangtɨziba ti dati, o?
Bar puvatɨ.
15 Ezɨ nan gumazamiziba bar na gɨn amada.
Egha me aseba bagha ofan mɨgharir mughuriar aghuim zuibagh ami.
Me kamaghɨn amua iregha, tuavir men afeziba fomɨra gɨn zuim ategha,
datɨrɨghɨn tuavir aguar kurar kabar zui.
16 Kamaghɨn, men nguazim ikuvigha pura danganir kɨnimɨn mɨn iti.
Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba danganir kamɨn izɨ an ganigh,
dapaniba rongɨva dɨbovir akabar me damuva mɨsoribar anɨngɨva,
dɨgavir kuram damigh bar atiatigham.
17  +Eghtɨ kɨ uan gumazamiziba akɨrim me gasaragh men akuraghan koghtɨ,
apaniba izɨ men agɨraghtɨ me aregham.
Mati amɨnim aruem anadi naghɨn ikegha pamtemɨn iza
tintinimɨn bizibagh ivaima, da zui.”
Gumazamiziba Jeremaia pazɨva a damuasa
18 Gumazamiziba kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Jeremaia guizbangɨra akatamɨn mɨgeir puvatɨ. Kamaghɨn, e Jeremaia mɨsoghsɨ tuaviba buriam. E ghaze, Ofa gamir gumaziba suren akam akurir ingangarim ataghɨraghan kogham. Eghtɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuiba itiba, me uan nɨghnɨzim ko fofozir aghuim ateghan kogham. Eghtɨ akam inigha izir gumaziba Godɨn akam e mɨkɨmvɨra ikiam. Kamaghɨn amizɨ, e Jeremaia baraghan kogham. E a isɨ kotiam darɨgham.”
19 Ezɨ kɨ Jeremaia, kɨ kamaghɨn God ko mɨgei, “Ikiavɨra Itir God, nan dɨmdiam barakigh. Nɨ nan apaniba mɨkemezir akam gɨnɨghnɨgh. 20 Gumazitam arazir aghuim damutɨ, gumaziba ti a ikaragh arazir kuram a danɨngam, o? Puvatɨ. Eghtɨ gumazir kaba na gasɨghasigham, me mati gumazim mozim gutui, eghtɨ asɨzim atamakuigh an magɨrɨgham. Nɨ, arazir kɨ fomɨra amizim gɨnɨghnɨgh. Kɨ nɨn boroghɨra iza me bagha nɨn azangsɨgha ghaze, nɨ uan anɨngagharim agɨvagh, gumazamizir kaba deraghvɨra me damu. 21 Ezɨ datɨrɨkɨn, nɨ men boribar amutɨ, me dagheba puvatɨgh arɨghiregham. Egh apaniba ateghtɨ, me izɨ gumazitabav sueghtɨ me arɨghiregh. Eghtɨ gumazitaba arɨmariar kurataba ini arɨghirɨ. Eghtɨ gumazir igiaba mɨdorozimɨn arɨghirɨ. Kamaghɨn, men amuiba boriba ko paba puvatɨgham. 22 Nan apaniba nan suiragh na gasɨghasɨghasa, mati asɨzim mozimɨn magɨrasa mozim gutui, egha mati gumazim asɨzimɨn suighasa azuazim aguragha a mɨzua iti. Kamaghɨn amizɨ, nɨ zuamɨra gumazir kuraba ameghtɨ me izɨ gumazir kaba ko mɨsogh, me gasɨghasɨkigh, eghtɨ me bar puvɨram atiatingɨva, uan dɨpenibar aven mongegh bar puvɨram arangam. 23 Ikiavɨra Itir God, nɨ fo, me na mɨsueghtɨ kɨ aremeghasava ami. Eghtɨ nɨ men arazir kuraba gɨn amangan markɨ. Men osɨmtɨziba agɨvan markɨ. Nɨ men anɨngaghvɨra ikɨva, men apanibar amutɨ, me izɨ nɨn damazimɨn me dɨkabɨragh.”
+ 18:6 Aisaia 45:9; Matyu 20:15; Rom 9:21 + 18:17 Jop 27:21; Jeremaia 13:24; 46:21