35
Rekapia deravɨra uan ovavibar akabar gɨn zui
+Josaian otarim Jehoiakim, Judan atrivimɨn itir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Nɨ mangɨ Rekapɨn adarazir gumazamizibar ganɨva, egh me ko mɨkɨmɨva men aku nan Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven itir danganir mam bagh izɨ. Egh nɨ wain isɨ me danightɨ me aneremam.” Ikiavɨra Itir God mɨkemegha gɨvazɨ, kɨ ghua Rekapian mav ini, an ziam Jasania. A Jeremaian otarim, egha Habasinian igiavotarim. Kɨ an aveghbuaba ko, an otariba ko, Rekapɨn adarazir gumazir igharaziba bar me inigha, men akua Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ghu. Egha kɨ men akua Ikdalian otarim Hananɨn adarazir danganimɨn ghu. Hanan a Godɨn akamɨn gɨn zuir gumazir mam. Danganir kam, a Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn gumazir ekiabar danganimɨn boroghɨn iti. Egha a Masean danganim gisɨn iti, a Salumɨn otarim. Masea, a Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn gumazir ekiar faragha itim, egha a Dɨpenibar Tiar Akabar gari gumazim.
Ezɨ kɨ wainɨn mɨner izɨvɨrɨzim ko kavɨn dɨpaba apiba inigha Rekapɨn adarazi ganɨga, kamaghɨn me mɨgei, “Aria, ia damɨ.” Ezɨ me kamaghɨn akam ikaragha ghaze, “Noki, e wainɨn dɨpam aman kogham. En ovavim Jonadap, Rekapɨn otarim, a ikiangsɨzir mam e ganɨga, e ko en ovavir boriba wainɨn dɨpabar aman en anogoroke. Bizir kam bangɨn, e wainɨn dɨpaba apir puvatɨ. Jonadap uaghan e mɨgɨa ghaze: Ia dɨpenibar ingaran markɨ, egh azeniba oparan markɨ, egh wainɨn azenibar ingaran kogh, uaghan wainɨn azenitam ikian markɨ. Puvatɨ. E zurara averpenibar ikiam. Egh akar kabar gɨn mangam, egh e zuamɨram oveghan kogham. E dughiar ruarimɨn nguazir kamɨn ikiam. En ovavim, Rekapɨn otarim Jonadap, e ganɨngizir akar kaba e zurara bar dar gɨn zui. E uan amuiba ko boriba sara wainɨn dɨpaba apir puvatɨ. E dɨpenibar ingarir puvatɨgha, egha e wainɨn azeniba ko azenir igharaziba puvatɨ. 10 E purirpenibar iti, ezɨ arazir kamɨn, e Jonadap e ganɨngizir akaba bar adar gɨn zui. 11 Ezɨ dughiar Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar iza nguibar ekiar kam ko mɨsozima, e Kaldia ko Sirian mɨdorozir gumazibar atiatingi, egha e Jerusalemɨn ikiasa akam mɨsoke. Kamaghɨn amizɨ, e datɨrɨghɨn Jerusalemɨn ikiavɨra iti.”
12 Me mɨkemegha gɨvazɨma, ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaia mɨgei, 13 “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ kamaghɨn mɨkeme: Nɨ mangɨ Judaba ko Jerusalemia kamaghɨn me mɨkɨm suam, Kɨ Ikiavɨra Itir God, ia nan akamɨn gɨn mangamin arazimɨn, kɨ ian sure damuasa. 14 Fomɨra Rekapɨn otarim Jonadap, uan adaraziv gɨa ghaze, me wainɨn dɨpabar aman kogham. Ezɨ fomɨra ikegha iza datɨrɨghɨn tugha zui, Rekapia uan ovavimɨn akaba deravɨram dar gɨn ghua, egha wainɨn dɨpaba apir puvatɨ. Ezɨ kɨ dughiar avɨribar akaba ia ganɨdi, ezɨ ia nan akam barazir puvatɨ. 15 Nan akam inigha izir gumaziba, kɨ dughiar avɨribar me amadima, me ia bagha izi, me nan ingangarir gumaziba. Me kamaghɨn mɨgɨa ghaze: Ia vaghvagh uan nɨghnɨzibagh ira uan arazir kuraba ategh, uan araziba akɨrigh. Egh ia asebar gɨn mangɨva, dar ziaba fan markɨ. Ia nan akar kamɨn gɨn mangɨva, nguazir kɨ ian ovaviba ko ia ganɨngizir kam, deraghvɨram an ikiam. Nan akam inigha izir gumaziba akar kamɨn gun ia mɨkeme, ezɨ ia nan akam barazir puvatɨgha, an gɨn zuir puvatɨ. 16 Rekapɨn otarim, Jonadapɨn adarasi, deravɨra uan ovavimɨn akabar gɨn zui. Ezɨ ia gumazamiziba nan akamɨn gɨn zuir puvatɨ. 17 Kamaghɨn, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ kamaghɨn mɨkeme: Ia Judaba ko Jerusalemia, ia oragh! Kɨ fomɨra akam ia mɨkɨni, ezɨ ia kuariba arigha akar kam barazir puvatɨ. Kɨ ian diazɨ, ia nan dɨmdiam ikarazir puvatɨ. Bizir kam bangɨn, kɨ damuasa mɨkemezɨ moghɨn, kɨ bizir kuraba bar adar amutɨ da ia bativam.”
18 Egha gɨn, Jeremaia kamaghɨn Rekapia mɨgei, “Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a Israelian God, a ghaze: Ia uan ovavim Jonadapɨn akaba baragha, egh an akaba bar dar gɨn ghua, a damuasa ia mɨkemezir biziba ia bar adagh ami. 19 Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar itim, Israelian God, kɨ ian mɨgei, ia Rekapɨn otarim Jonadapɨn adarasi, ian ovavir boriba zurara nan ingangarim damuamin gumazamizibar ikiam.”
+ 35:1 2 Atriviba 23:36--24:6; 2 Eghaghaniba 36:5-7