42
Gumazamiziba Ikiavɨra Itir God ko mɨkɨmasa Jeremaian azangsɨsi
Egha gɨn, Karean otarim Johanan ko, Hosaian otarim Jesania ko, mɨdorozir gumazir maba ko, gumazamiziba bar, kar gumazir aruaba ko gumazir kɨniba, me bar dɨkavigha, Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia bagha ghue. Egha me kamaghɨn a mɨgei, “E uari, nɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn God, nɨ a ko mɨkɨm, egh an azaraghtɨ, a en gumazamizir ikiavɨra itir varazira an en akuragham. E fomɨra avɨraseme, ezɨ datɨrɨghɨn nɨ garima, e bar ikɨzir muziariba iti. E kamaghsua, Ikiavɨra Itir God, nɨn God, tuavir manamɨn e mangam, ko bizir tizir e damuamim, an e mɨkemegh.” Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia kamaghɨn mɨgei, “A dera. Kɨ ian akamɨn amamangatɨ. Ezɨ ia nan azarazɨ moghɨn, kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, a ko mɨkɨmam. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God akar manamɨn na ikaraghtɨ, kɨ an gun ia mɨkɨmam. Kɨ akatam ian modoghan kogham.”
Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God, nɨn God, e an akaba bar adar gɨn mangam. Ikiavɨra Itir God guizɨn araziba ko, voroghɨra zuir araziba zurara adagh ami. Eghtɨ e an akar, an e bagha nɨ ganɨngizibar gɨn mangan koghtɨ, a uan kotɨn aven e tuisɨgham. Ikiavɨra Itir God e bagha en azangsɨziba ikarvagha nɨ ganɨdir akar kaba, da pazɨ e damuam o, da deragh e damuam, e pura dar gɨn mangam. Bar guizbangɨra, e Ikiavɨra Itir Godɨn akabar gɨn mangam, an en God, ezɨ e deraghvɨra ikiam.”
Ikiavɨra Itir God Jeremaian azangsɨzim ikara
Ezɨ Jeremaia Ikiavɨra Itir God ko mɨgeima, 10plan dughiabar gɨn, an akam a ganɨngi. Ezɨ Jeremaia dɨkavigha, Karean otarim Johanan ko mɨdorozir gumazibar dapanir a ko itiba ko, gumazamiziba bar, kar gumazir aruaba ko gumazir kɨniba, a men diazɨ me a bagha ize. Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia Ikiavɨra Itir God ko mɨkɨmasa nan azangsɨki. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kamaghɨn mɨgei: 10  +Ia Judan nguazimɨn kagh ikɨtɨ, kɨ gavgavim ia danɨngigh, egh ia dɨkabɨraghan kogham. Guizbangɨra, bizir kurar kɨ ia gamizir kam, a na gamima kɨ bar oseme. Kamaghɨn kɨ ia akaragh, ua ia asighan kogham. 11 Ia Babilonɨn atrivimɨn atiati, ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, Kɨ ia ko iti. Egh kɨ ian akuragh an dafarimɨn ua ia inigham. Kamaghɨn, ia uam an atiatingan markɨ. 12 Kɨ ian apangkuvigh, egh a damutɨ, a uaghan ian apangkuvigham. Egh ia ateghtɨ, ia uamategh uan nguazimɨn mangam. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.
13 “Ezɨ ia nan akaba batoghan markɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God. Egh ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ, ‘E Judan nguzimɨn ikian aghua. 14 Puvatɨ. E Isipɨn mangam. E Isipra ikɨtɨ, apaniba e mɨsueghan kogham. Eghtɨ gumazamiziba mɨsoghsɨ sɨghabagh iviva, en dɨman kogham. Eghtɨ e daghebar oteveghan kogham. E pura Isipɨn ikiam.’ 15 O Judan ikiavɨra itir varazira, ia oragh! Ia akar kamaghɨn amizim mɨkemeghtɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ akam ian ikiam. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ ia mɨgei, Ia ti gavgavigh mangɨ Isipɨn ikɨtɨ, 16 bizir ia atiatiba, da Isipɨn ia bativam. Apaniba ia mɨsoghtɨ ia arɨghiram, egh ia dagheba puvatɨgh arɨghiram. 17 Gumazamizir otuegh gavgavigh, mangɨ Isipɨn ikiamiba, me bar arɨghiregham. Apaniba taraziv sueghtɨ me arɨghiram, eghtɨ tarazi dagheba puvatɨgh arɨmɨghiregham, eghtɨ tarazi arɨmariar kuram iniva arɨmɨghiram. Kɨ bizir kurar kabar amutɨ, da me bativtɨ, men adarazi bar gɨvaghtɨ, men ikiavɨra itir varazira, ua ikian kogham.
18 “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ guizbangɨra mɨgei: Kɨ faragha puvɨra Jerusalemian anɨngagha, bar pazavɨra me gasɨghasɨki. Eghtɨ kamaghɨra, ia Isipɨn mangɨghtɨ, kɨ bar puvɨra ian anɨngaghegh, bar pazɨvɨra ia gasɨghasigham. Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, bizir kɨ ia gamiziba bareghɨva, atiating, dɨgavir kuram damigham. Egh me pazɨ ia damuva, egh dɨbovir akabar ia mɨkɨmam. Egh me uari akar kurabar uan apaniba mɨkɨmsɨ, me kamaghɨn mɨkɨmam, ‘Ia Judaba ikuvizɨ moghɨn, ia ikuvigham.’ Egh ia ua uan nguazir kamɨn ganighan kogham.”
19 Jeremaia Ikiavɨra Itir Godɨn akam akunigha gɨvagha, kamaghɨn mɨgei, “O ia Judan gumazamizir ikiavɨra itir varazira, ia oragh! Ikiavɨra Itir God, Isipɨn mangan ian anogoregha mɨkeme. Ezɨ ia akar ikiangsɨzir kɨ datɨrɨghɨn ia ganɨngizir kam deraghvɨram a gɨnɨghnɨgh. 20 Ia, Ikiavɨra Itir God, ian God, a ko mɨkɨmasa nan azangsɨgha, kamaghɨn mɨgei, ‘Jeremaia, nɨ mangɨ Ikiavɨra Itir God, en God, nɨ a ko mɨkɨm, egh an azaraghtɨ, an akam e danɨngigh. Eghtɨ akar manam a nɨ danightɨ, nɨ e mɨkemeghtɨ, e an gɨn mangam.’ Ezɨ ia datɨrɨghɨn arazir igharazim damuasava ami. Ian arazir kam, a bar derazir puvatɨ. A ia damutɨ, ia ikuvigham. 21 Ikiavɨra Itir God, ian God, a ia danɨngasa na ganɨngizir akam, kɨ datɨrɨghɨn ia ganɨngi. Ezɨ ia akar kamɨn gɨn zuir puvatɨ. 22 Kamaghɨn, ia deraghvɨra fogh, danganir ia mangɨ ikiasa amir kam, apaniba ian taraziv sueghtɨ me arɨmɨghiregham, eghtɨ tarazi dagheba puvatɨgh arɨmɨghiregham, eghtɨ tarazi arɨmariar kuram iniva arɨmɨghiregham.”
+ 42:10 Jeremaia 1:10