45
Jeremaia Ikiavɨra Itir Godɨn akam isa Baruk ganɨdi
+Namba 4ɨn azenimɨn, Josaian otarim Jehoiakim, Judan atrivimɨn itir dughiamɨn, Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia akam isa Nerian otarim Baruk ganɨngi. Jeremaia Ikiavɨra Itir God a ganɨngizir akaba, bar adar gun mɨkeme. Ezɨ Baruk akɨnafarir mamɨn ada osiri. Egha aning ingangarir kam gamir dughiamɨn, Jeremaia kamaghɨn Baruk mɨkeme, 2-4  +“Baruk, nɨ oragh. Nɨ kamaghɨn mɨkeme, ‘Aio! Kɨ osɨmtɨzir avɨriba ko mɨzazir avɨriba iti, ezɨ Ikiavɨra Itir God ua nan osɨmtɨzibagh isɨvagha ghu. Kɨ ikiavɨra ikia, ghua bar iporpore. Nan osɨmtɨziba da gevir puvatɨ. Da kamaghɨra itima, kɨ bar amɨragha avughsaziba puvatɨ.’ Ezɨ Baruk, nɨ oragh. Ikiavɨra Itir God, Israelian God, nɨ mɨkɨmasa kamaghɨn na mɨkeme, ‘Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei. Kɨ datɨrɨghɨn bizir kɨ ingariziba abɨsi. Ezɨ kɨ oparizir biziba, kɨ da asiam. Bizir kɨ bɨghɨva asiamin kaba, da bar nguazir kamɨn gumazamiziba bar me bativam. Ezɨ manmaghɨn amizɨ, bizir aghuibara nɨ bativasa nɨ ifonge? Nɨ nɨghnɨzir kam atakigh. Guizbangɨra, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ nguazir kamɨn gumazamiziba bar pazavɨra me damigham. Egh kɨ nɨn akuragham, eghtɨ nɨ danganir manamɨn mangam, me nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghan kogham.’ ”
+ 45:1 2 Atriviba 24:1; 2 Eghaghaniba 36:5-7; Daniel 1:1-2 + 45:2-4 Jeremaia 1:10