5
Jerusalemia bar akɨrim ragha Ikiavɨra Itir God gasara
+Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Ia Jerusalemɨn gumazamiziba, ia uan tuaviba bar dar aru,
uan biziba amadir danganibar ganigh fogh suam,
gumazamizir aghuitam iti, o puvatɨ.
Egh ia gantɨ, gumazamizir arazir aghuim ko guizɨn arazimɨn gɨn zuitam ikɨtɨ,
kɨ nguibar ekiar kamɨn arazir kuraba gɨn amadagham.
Egha ia gavgavim uan mɨgɨrɨgɨabar anɨngasa
Ikiavɨra Itir Godɨn ziam dɨbora pɨn arɨgha mɨgei,
kar ia ifara pura mɨgei.”
 
Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God ikaragha ghaze:
“Kɨ fo, nɨ gumazamizir deravɨra guizɨn arazimɨn gɨn zuiba, nɨ bar me gifonge.
Egha nɨ gumazamizir kabav soghezɨ, me mɨzazim baraghizir puvatɨ.
Nɨ me akɨrasa me gasɨghasɨghizir bizir kam, me an ganigha fofozim inian aghua.
Men dapaniba dagɨabar mɨn gavgafi, ezɨ me uan navibagh iraghan aghua.
Ezɨ kɨ ghaze,
Gumazamizir kaba, pura onganarazibagh amir gumazamizibar mɨn ikia,
egha fofoziba bar men puvatɨ.
Egha me Ikiavɨra Itir God, men God,
a me damuasa ifongezir araziba, me deravɨra dagh fozir puvatɨ.
Kamaghɨn, me arazir onganibagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ mangɨ gumazir dapanibar gan, me ko mɨkɨmam.
Me ti Ikiavɨra Itir God, men God, a me damuasa ifongezir arazibagh fo.
Ezɨ kɨ fo, gumazir dapanir kaba uaghan Ikiavɨra Itir Godɨn akaba batuegha,
an ifongiamɨn gɨn mangan aghua.
Gumazamizir kaba arazir kurar avɨribagh amua,
egha dughiar avɨribar Ikiavɨra Itir God, akɨrim ragha a gasara.
Bizir kam bagh, men apaniba, laionɨn ruarir ghuribar itiba azenan izɨ
me mɨsoghtɨ me arɨmɨghiram.
Apanir kaba, afiar atiar danganir kɨnibar itibar mɨn izɨ me gasɨghasɨgham.
Apanir kaba, kaziar atiar ekiabar mɨn izɨ,
Judan nguibar ekiabar boroghɨn mongegh ikɨ ganam,
eghtɨ gumazim o amizitam nguibam ategh azenan izɨtɨ,
apaniba kaziar ekiar kabar mɨn uari fɨ me mɨkɨn, men mɨkarziba abɨghɨrarigham.”
 
Ikiavɨra Itir God akar kam Jerusalemɨn nguibamɨn itir gumazamizibav gɨa ghaze,
“Bizir me ifongeziba, kɨ bar ada isa me ganɨngi,
ezɨ me ua na ategha aser kabar gɨn zui,
mati gumazim uan amuim ategha, tuavimɨn amizibar gɨn ghu.
Kamaghɨn, kɨ manmaghsuvɨra ian arazir kuraba gɨn amangam?
Bar puvatɨgham.
Gumazir kabar naviba, gumazir igharazibar amuiba bagha dɨkafi,
mati afiar apurir gavgaviba, afiar amebaba bagha naviba dɨkafi.
+Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze,
Gumazamizir kaba nan ziar ekiam gasɨghasɨsi.
Kamaghɨn, kɨ guizbangɨra gumazamizir kabar arazir kuraba ikarvaghɨva,
bar me gasɨghasigham.
 
10 “Ia Israelian apaniba,
ia mangɨ men wainɨn azenibar aruva dagh asɨghasɨgh.
Egh bar dagh asɨghasɨghan markɨ.
Purama adar aghariba aghoregh.
Wainɨn ikarɨzir agharir kaba, da nan biziba puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, ia dar aghariba aghoregh.
11 Guizbangɨra, Israelia ko Judabar gumazamiziba, me akɨrim ragha bar na gasaragha gɨfa.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Ikiavɨra Itir God, apaniba amangightɨ me Israelia gasɨghasɨgham
12  +Israelia Ikiavɨra Itir God, an gɨn mangan aghuagha ifara ghaze:
“Ikiavɨra Itir God, arazir kuratam damightɨ an e batoghan kogham.
Apaniba izɨva e mɨsoghan kogham,
eghtɨ mɨtiriar ekiatam otoghan kogham.
13 Guizbangɨra, akam inigha izir gumaziba akar kabar e mɨgei.
Ezɨ men akar kabar mɨngariba puvatɨ, da mati amɨnim ivai.
Ikiavɨra Itir God, akatam me ganɨngizir puvatɨ.
Kamaghɨn, bizir manam me a mɨgei, bizir kamra ua ragh maghɨra me gasɨghasɨgham.”
 
14 Gumazamizir kaba akar kamagh garir mabav keme,
kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kamaghɨn na mɨgɨa ghaze,
“Jeremaia, mɨgɨrɨgɨar kɨ nɨ ganɨdiba nɨ darara Israelia mɨkɨm.
Mɨgɨrɨgɨar nɨn aka torimɨn otivamin kaba, da avimɨn mɨn otiv mangɨ.
Eghtɨ gumazamizir kaba dazibar mɨn ikɨtɨ,
nan akam me girɨ, mati avim men isi moghɨn, bar men isigham.”
 
15 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn Israelia ia mɨgɨa ghaze,
Ia Israelia, ia oragh!
Kɨ saghon itir nguibar mamɨn mɨdorozir gumaziba inigh izɨtɨ,
me ia ko mɨsogham.
Me fomɨra uan kantrin ikia iza datɨrɨkɨn, egha me gumazamizir bar gavgaviba.
Egh ia men akar me mɨgeim mɨkɨman iburagham.
Egh uaghan a gɨfoghsɨ damuva avegham.
16 Men mɨdorozir gumaziba bar moghɨra, mɨdorozir gumazir bar gavgaviba.
Egha me barir pibar asa bar fogha,
gumazamizibagh asi me ariaghiri.
17 Ia ti ghaze, ian nguibaba dɨvazir gavgaviba dar iti,
eghtɨ ia deravɨra dar aven ikiam.
Bar puvatɨgham.
Apanir kaba izɨ ian nguibar kabagh asɨghasigham.
Egh ian azenibar itir dagheba ko dɨpenibar itiba sara,
dar amɨ da agɨvagham.
Egh ian otariba ko guivibav soghɨrarigh,
ian sipsipba, bulmakauba, bar a dav soghɨrarightɨ
da arɨghiregham.
Egh me ian wainɨn ikarɨziba, ko fighɨn temebagh asɨghasigham.
 
18 Egha Ikiavɨra Itir God, dughiar kamɨn ua kamaghɨn na mɨgei,
“Apaniba dughiar kamɨn izɨ, egh Israelia bar me gasɨghasighan kogham.
19 Eghtɨ gumazamizir itiba kamaghɨn nɨn azangsɨgham,
‘Manmaghsua Ikiavɨra Itir God, en God, akɨrim ragha e gasarazɨ, bizir kurar kam e bato?’
Eghtɨ Jeremaia, nɨ me mɨkɨm suam,
‘Ia akɨrim ragha na gasara, ia uan nguazimɨn ikia kantrin igharazibar asebar apengan ikia
dar ziaba fe.
Kamaghɨn, ia datɨrɨghɨn gumazamizir igharazibar kantrin mangɨ an ikɨ, pura men ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ikɨ, men ingangarim damu
men apengan ikiam.’ ”
Ikiavɨra Itir God, Akar Gavgavim gumazamizibagh anɨngi
20 Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Nɨ akar kam isɨ Jekopɨn ovavir boriba ko Judan nguazimɨn itiba me danɨngigh:
21  +Ia gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba ko foziba puvatɨziba.
Ia damaziba ikia, bizibar garir puvatɨ.
Egha ia kuariba ikia, biziba barazir puvatɨ.
Ia datɨrɨghɨn kuariba arigh
deraghvɨra nan akaba baragh.
22  +Ikiavɨra Itir God kamaghɨn ia mɨgɨa ghaze,
Ia manmaghsua nan damazimɨn atiatiava agoir puvatɨ?
Kɨ ongarim dɨpɨr izɨ mɨtivasa danganimɨn abaragha gɨfa,
ezɨ ongarir dadarim an ongarim dɨpɨr izɨ
tuivamin dɨvazimɨn mɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.
Eghtɨ ongarir ekiam pamten dɨpɨr izɨ,
egh dɨvazir kam azovagh mangɨghan kogham.
23 Ezɨ ia gumazamiziba bar igharaghava ami.
Egha bar puvɨra nan akaba batogha uan nɨghnɨziba bar dar kumi.
Egha akɨrim ragha na gasaragha
tintinibar ghue.
24 Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God.
Ezɨ ia nan apengan ikian aghua.
Egha ia kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ,
kɨ uabɨ azeniba oparir dughiam ko dagheba asir dughiamɨn,
amozim amadi, a izi.
Egha kɨ uabɨ daghebagh amima da uan dughiamram otivima,
ia azenibar, vaghvagha zurara da isi.
25 Ezɨ ian arazir kurar kabara bizir aghuir kabar tuavim apɨrizɨ
ia da isir puvatɨ.
 
26 “Nan gumazamizibar tongɨn marasi, arazir kurabagh amir adarasi.
Me gumazamizir igharaziba arazir kurabar me damuasa mɨzua iti.
Mati gumazim kuarazim izɨ ivemɨn aven mangasa aneguragha a mɨzua iti.
27 Me ifavarir arazibagh amua gumazir igharazibar bizir avɨriba puram ada isi.
Mati gumazim ivem aguragha kuarazir avɨriba inizɨ an akɨram izɨfa.
Egha arazir kamɨn me gavgavigha ikia,
dagheba ko bizir avɨriba iti.
28 Egha me bar puvɨrama apava naviba ifiki.
Me arazir kurabar amuasava atiatir puvatɨgha dagh ami.
Me kotɨn aven guizɨn arazibar gɨn zuir puvatɨgha,
arazir kamɨn borir afeziaba ariaghireziba, arazir kurabar me gami.
Ezɨ onganarazibagh amir gumazamiziba osɨmtɨziba itima,
me men akurvazir puvatɨgha, men osɨmtɨzir kaba agevir puvatɨ.
 
29 “Kɨ Ikiavɨra Itir God, guizbangɨra mɨgei,
Kɨ gumazir kabar arazir kuraba bagh pazɨvɨra me damigham.
Bar guizbangɨra, kɨ gumazamizir kabanang ikarvagh
ivezir kuram me danɨngam.
30 Guizbangɨra, bizir bar kurar atiatim anɨdim
nguazir kamɨn oto.
31 Kɨ garima, akam inigha izir gumaziba,
uari uan akaba akuri, egha gumazamizibagh ifari.
Ezɨ ofa gamir gumaziba,
gumazamizibagh ativagha akam inigha izir gumazibar akar ifavarir kabar gɨn zui.
Ezɨ nan gumazamiziba arazir kam bar a gifonge.
Kɨ mɨzazir kuram ia gaseghtɨ ian arazir kurar kam gɨvagham.
Eghtɨ dughiar kamɨn men tinara ian akuragham?”
+ 5:1 2 Eghaghaniba 16:9; Esekiel 22:30 + 5:9 Godɨn Araziba 29:24-26; 1 Atriviba 9:8-9 + 5:12 Jeremaia 14:13 + 5:21 Aisaia 6:9-10; Esekiel 12:2; Mak 8:18 + 5:22 Jop 38:8-11