2
Ikiavɨra Itir God bar pazavɨra Jerusalem gami
Ame! Saionɨn nguibar ekiar aghuir kam, noka!
Ekiam nɨn anɨngaghegha mamaghɨra iti,
ezɨ an anɨngagharim mati overiar pɨzim nguazim avarazɨ mɨtatem oto.
Fomɨra kantri Israelɨn, Jerusalemɨn nguibar ekiam, an ganganim bar deragha an ziam bar pɨn iti,
ezɨ datɨrɨghɨn Ekiam anekunigha anebɨrazɨma, nguibar ekiar kam bar ikuvigha iti.
Ezɨ Ekiam Jerusalem gasɨghasɨzir dughiam, a uan Dɨpenir nguibar ekiamɨn itim gɨnɨghnɨzir pu.
Puvatɨ. A nguibar ekiam bar a gasɨghasɨki.
 
Bar guizbangɨra, Ekiam Jekopɨn ovavir boribar apangkuvizir puvatɨgha,
bar men dɨpenibagh asɨghasɨki.
A bar men anɨngaghegha
men nguibar ekiar gavgavir aghuarir Judan kantrin aven itiba,
a tintinibar bar ada apɨragharɨki.
A kantri ko an itir gumazir dapaniba sara a bar me abɨrazɨma
me bar aghumsɨki.
 
Datɨrɨghɨn Ekiam bar anɨngaghegha Israelian gavgavim gasɨghasɨghizɨ me bar amɨra.
Ezɨ apaniba Israelia mɨsoghasa izima a men akurazir puvatɨ. Bar puvatɨ.
A bar Jekopɨn ovavir borir kabar nguazim gasɨghasɨki,
mati avir bar ekiam isia biziba bar ada agɨfa.
 
Egha a Saionɨn nguibar ekiamɨn apanim gamigha,
an itir gumazamiziba, uan barir pimɨn me gasasa men akuighav iti.
A uabɨ uan gavgavimɨn Jerusalemɨn gumazamizir e bar ifongeziba,
a bar me mɨsuagharɨki.
An anɨngagharim
mati avir fefem Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn isi.
 
Faragha Ekiam Israelian apanim gamigha
men kantri bar a gasɨghasɨki.
A men nguibar ekiar gavgavibagh asɨghasigha
egha uaghan men atrivibar dɨpenir diriba tintinibar da apɨragharɨki.
Egha Judan adarasi, an osɨmtɨzir ekiaba me ganɨdima me naviba bar osemegha azia mamaghɨra iti.
 
Gumazim uan azenimɨn itir averpenim apɨriaghatɨzɨ moghɨn,
Ikiavɨra Itir God uan Dɨpenir me a bagha ghua an ziam fem a gasɨghasɨki.
Egha arazir kamɨn, Ekiam,
me an ziam fer isar ekiabar dughiaba ko, Sabatɨn dughiaba sara a bar da gɨfa.
Kamaghɨra, Jerusalemɨn itir gumazamiziba
ua isar ekiaba ko Sabatɨn dughiabar an ziam fer puvatɨ.
Ekiam bar atriviba ko ofa gamir gumazibar anɨngaghegha,
men ingangaribar me agɨfa.
 
Ghua tintinibar Godɨn Dɨpenimɨn aven itir apanir kaba,
Ekiam uan Dɨpenim ko ofa gamir dakozim isa men taki.
Egha apaniba ataghizɨ,
me Jerusalem ko an itir atrivibar dɨpenir gavgaviba ini.
Egha me an Dɨpenimɨn ikia nɨgɨnir ekiam gami,
mati Israelia fomɨra an Dɨpenimɨn ikia isar ekiabagh amua an ziam fe mokɨn.
Kamaghɨra, Ekiam uabɨ,
bar uan ofa gamir dakozim ko an Dɨpenim,
a bar akɨrim ragha aning gasaragha gɨfa.
 
Ikiavɨra Itir God Saionɨn nguibar ekiar aghuimɨn dɨvazir gavgavim akarasa nɨghnɨsi.
A bar deravɨra an dɨvazimɨn gara anesavsuisi,
egha mati dɨpenimɨn ababanim damuasa benim inigha an ababanim gamigha gɨvagha,
bar a gasɨghasɨki.
A ingangarir kam damuasa iburaghburazir puvatɨ.
A bar dɨvazir gavgavim akara a gasɨghasɨki, ezɨ da bar ikuvigha gɨfa.
Dɨvazir kaba mati gumazamiziba bar ikuvigha azia mamaghɨra iti.
 
Kar dɨvazimɨn itiar akaba, God tintinibar da akarizɨ, da vazim gireghav iti.
Egha itiar akaba asir tiar iguguniba an ada apɨragharɨki.
Ezɨ da mɨzumzuiaribar otifi.
Egha da nguazimɨn irezɨma nguazir mɨneziba ada avara.
Ezɨ apaniba men atriviba ko gumazir dapaniba inigha
kantrin igharazibar ghua kalabus garɨki.
Ezɨ ofa gamir gumaziba ua deravɨra Godɨn Akar Gavgaviba gumazamizibagh eghari puvatɨ.
Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba ua irebabar mɨn garir bizibar garir puvatɨgha,
ua Ikiavɨra Itir God da mɨgɨrɨgɨaba isir puvatɨ.
 
10 Merara, Saionɨn gumazir aruaba, me pura nguazim gapiaghav ikia
akabar kumigha nɨmɨra iti.
Me osemegha nguazir mɨneziba uan dapanibagh aghuigha
azir akar korotiar pɨziba aghui.
Ezɨ Jerusalemɨn amizir igiaba bar osemegha
dapaniba avigha pura nguazimɨn gari.
 
11 Nan navim bar osemezɨ,
kɨ bizir bar kurar Jerusalemɨn otivizibagh nɨghnɨgha azia,
kamaghɨra ikia ghua nan damazimning na gami.
Kɨ uan gumazamizibar gari, me bar ikuvigha onganarazibagh amua itima,
kɨ bar pazavɨra uabɨ barasi.
Kɨ garima, borir iririviba ko borir igiaba pura nguibar ekiamɨn tintinibar tuavir arɨzibar ariaghira irav iti,
kamaghɨn amizɨ, nan dɨghorim bar bɨki.
 
12 Nguibar kamɨn itir borir kaba,
mɨtiriam ko dɨpam bagha mɨkɨrvagha arava uan amebabar gari.
Me ghaze, Mamo, dagheba, dagheba, mɨtiriam en azi.
Me pura tuavir arɨzibar ariaghira irav iti,
mati mɨdorozir gumaziba mɨdorozimɨn aven ariaghira irav iti.
Ezɨ men amebaba men suigha itima
me men dafaribar ariaghire.
 
13 O, nan guivim Jerusalem, kɨ bar nɨn apangkufi.
Osɨmtɨzir nɨ inizir kam, nguibar ekiatam a inizir puvatɨ.
Ezɨ kɨ manmaghɨn garir mɨgɨrɨgɨa tam damuva
gavgavim nɨn navim danɨngam?
Nɨn osɨmtɨzim, mati nɨ duar ekiam atɨ,
egha ongarimɨn mɨn bar kone.
Ezɨ tinara ua nɨ damightɨ nɨ ua ghuamaghegham?
 
14 Pura nɨ gifarir gumazir Godɨn akam inigha iziba, me nɨ gifara ghaze,
me irebamɨn mɨn garir bizibar gani.
Puvatɨ, me bar nɨ gifara.
Me nɨn akuraghtɨ nɨ deragh ikiasa,
nɨn arazir kurabar gun nɨ mɨkemezir puvatɨ.
Me Godɨn akamɨn gun mɨgeir ingangarimɨn abazim gami,
ezɨ men akaba nɨ gamizɨ, nɨ bar navim gɨrazir puvatɨ.
 
15  +Raghɨragha uan dapaniba roava nɨ dɨpovava, atiniba muno kura iparav amaga sighsirir akabar uariv gei darasi,
kar Jerusalemian gumazamizir nguibar ekiar kam garuiba, me nɨn gari.
Egha me ifara dɨgavir kuram gamua
dafariba nɨn akakagha arui.
Egha me kamaghɨn nɨ mɨgɨa ghaze,
“Kar ti nguibar ekiar bar aghuir me mɨgɨava ghufer kamnang, a?
Nguazir kamɨn itir gumazamiziba bar, me ti bar a gifonge, a?
Ti bar puvatɨ!”
 
16 Saghuiaba ko roghɨra itir nɨn apaniba bar,
nɨn aghuagha akar bar kurabar nɨ mɨgɨa nɨ gasɨghasɨghasa.
Egha atariba kuskugha
iriviba tagharɨgha nɨn ingaravaka kamaghɨn mɨgei,
“Bar guizbangɨra e Jerusalem gasɨghasigha gɨfa.
Dughiar e mɨgɨa mɨzua itir kam a datɨrɨghɨn otogha gɨfa.”
 
17  +Tiziba Ikiavɨra Itir God fomɨra damuasa nɨghnɨghizɨ moghɨn
a datɨrɨghɨn a gami.
A fomɨra kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Israelia an akam batueghtɨ, a bar me gasɨghasigham.
O Jerusalem, a datɨrɨghɨn nɨn apangkuvir puvatɨ.
A nɨn apanibagh amizɨ me bar gavgavigha nɨ abɨragha gɨfa.
Ezɨ nɨ ikuvizɨ bizim bangɨn me bar akonge.
A me gamizɨ me gavgavir bar ekiam iti.
 
18 Uarir akurvaghsɨ uan navir averiabar Ekiamɨn dɨmɨva an azangsɨgh.
O Saion, noka!
Nɨn dɨvazir mɨtiar gavgaviba uaghan, arueba ko dɨmagaribar puvɨram aziam,
eghtɨ nɨn teriba irɨ mamaghɨra ikɨ,
mati aperiam otogha ivemari.
Nɨ avughsan markɨ,
nɨ azi mamaghɨra ikɨ.
 
19 Vɨrara dafarimning feghɨva,
dɨmagaribar dughiar avɨribar Ekiamɨn dɨm.
Nɨ pamtemɨn a ko mɨkɨmɨva
an damazimɨn uan navir averiamɨn aven itir osɨmtɨzim ko nɨghnɨzimɨn gun an mɨkɨm.
Nɨn boriba mɨtiriam bangɨn ariaghira
tintinibar nɨn tuavibagh irav iti.
Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God nɨn boribar apangkuvighsɨ,
nɨ uabɨn gun a mɨkɨm.
 
20-22 Zurara Jerusalemia kamaghɨn mɨgei,
“O Ikiavɨra Itir God, nɨ bizir kurar nɨ uan adarazi gamizir kamɨn gan.
Amizir bar uan boribagh ifongeziba, me datɨrɨghɨn uan boribar kuaba api.
Ezɨ apaniba nɨn Dɨpenimɨn aven ghuegha,
ofa gamir gumaziba ko nɨn akam inigha izir gumazibav soghezɨ me ariaghire.
Apaniba uaghan nan amizir igiaba ko nan gumazir igiaba afuzibar bar me ginivizɨ,
me ariaghire.
O Ikiavɨra Itir God, nɨ bar nan gumazamizir kabar anɨngaghe,
egha nɨ tong men apangkuvir puvatɨ. Bar puvatɨ.
Nɨ bar me mɨsoghezɨ me ariaghire.
Zurara, nɨ bar nan anɨngaghegha tintinibar apanibar diazɨ,
me izava bar pazavɨra na gami.
Apanir bar avɨriba ize, mati gumazamizir bar avɨrim isar ekiam gamir dughiamɨn otivi moghɨn,
otivigha dughiar kamɨn uari akufa.
Egha apaniba nan gumazamiziba bar me mɨsoghezɨ me ariaghire,
ezɨ tav ua itir puvatɨ.
Kɨ bar uan gumazamizibagh ifongegha deravɨra me geghufi.
Ezɨ nan apaniba izava bar me agɨfa.”
+ 2:15 Onger Akaba 48:2; 50:2 + 2:17 Godɨn Araziba 28:15; 28:43-44; Onger Akaba 89:42; Esekiel 5:11