5
Kateka Ngae Uasaia Ipura
Tamoata naita lama iuni Iesus ka Kristus nge Nanaranga natu. Kita takaua tamoata naita kamoang irereretaki nge natu irereretaki be. Nge bokainatuka be masa takaua kita Nanaranga natu tarereretakidi: Nanaranga tarereretaki be mata ne moarunga tatagatagadi. Nanaranga reretaka nge labu bokai: Nanaranga mata ne moarunga tatagatagadi. Bokai kamakaua, Nanaranga mata ne nge tago dimoatubu, bakara tamoata moarunga Nanaranga-lo be nekiakadi dipura nge Nanaranga kaiboang iandi be kateka ngae diuasai be dibalaki. Lama tauni ka tauasa be kateka ngae mata ne tabalaki. Naita iboadu ngauasa be kateka ngae mata ne ngabalaki? Tamoata naita lama iuni Iesus ka Nanaranga Natu ka iboadu ngauasa be kateka ngae mata ne ngabalaki.
Iesus Kristus Mata-ita Ne
Iesus Kristus ka dang* be dara zaiza be ipura. Tago dang-lanalo be ipura. Tago. Dang be dara zaiza be ipura. Be nge Oli Spirit ka pile ngaedi bokai mangata inanga, bakara Oli Spirit ka pile kalingodi labudi. Maka ma kana toli ka pile mangata dinangananga: Oli Spirit, dang be dara. Be kana toli ngaedi nge ilodi tekedia-doi be pile tekedia-doi ka dipilepile. Moimoi kita nge pile maka kateka tamoata mangata dipilepile nge tadokidoki, ata bokai kamakaua, Nanaranga pile mangata ipilepile nge diuasa-tina be atabala-tina dieno. Be Nanaranga ambe pile ngaedi ane be Natu mangata irangaki. 10 Tamoata naita Nanaranga Natu lama iunani nge ambe pile mangata Nanaranga irangaki ngaedi nge idoki be ilona-lo dieno. Tamoata naita Nanaranga lama tago iunani nge ipile Nanaranga bolinga ratadi, bakara ngai pile mangata Nanaranga ono Natu irangaki nge lama tago iundi. 11 Pile Nanaranga mangata irangaki nge labudi bokai: Nanaranga ambe ono moauriuri-la nem-kusoaki soaki nge iang-kita. Moauriuri-la nem-kusoaki soaki ngae nge Natu-nalo ka ieno. 12 Bokaibe tamoata naita Nanaranga Natu lama iunani be idokimatei nge moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura ienoni. Be bokainatuka-la, tamoata naita Nanaranga Natu tago lama iunani be idokimatei nge moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge tago ienoni.
Moauriuri-la Nem-kusoaki Soaki Ipurapura
13 Pile ngaedi ugere-kaming nge daduma-kaming be ono kamakauatina-uia moauriuri nem-kusoaki soaki ipurapura nge kam-lo ieno. Bakara, kam nge Nanaranga Natu lama kaunani. 14 Kita takaua rakana teke Nanaranga rerengana-lo tasinaui masa moimoi be ngalongo be ngang-kita. Bokaibe kita kaiboang dieno-kita taboadu Nanaranga lili-be-matanao tatui. 15 Bong moarunga tasinaunaui nge ilongolongo-doi. Kita takaua nge moimoi, be takaua rakana tasinautaki nge ngangkita-la be kana.
16 Tamoata naita taritoka teke ite muzigoala teke tago ono iboadu ngamate iemaki nge Nanaranga ngasinaui. Bokai masa Nanaranga ono moauringa ngani. Nge tamoata maka muzigoala nedi tago iboadu mate-lo dalakuaki kana ka urangaki. Ata muzigoala teke ieno ono tamoata mate-lo ilakulakuakidi. Be nge tago upile muzigoala ngae emaka ipura nge Nanaranga kamasinaui. Tago. 17 Giriki moarunga nge muzigoala, ata muzigoala teke ieno tago iboadu ono mate ngapura.
18 Kita takaua Nanaranga natu moarunga tago iboadu muzigoala daememaki-la. Maka ma Nanaranga Natu ka aurukana-lo disukoaki be Satang tago iboadu ba ngabasakidi.
19 Kita takaua kita nge Nanaranga tamoata ne. Ata tamoata be aine moarunga kateka-o nge Satang eruma ka disoaki.
20 Be kita takaua Nanaranga Natu ipura be kaua iang-kita, be ono Nanaranga moimoi be kalingo takauataki. Be soakingada moarunga nge Nanaranga moimoi be kalingo ngaena-lo dieno, be Natu Iesus Kristus-lo dieno be. Ngai ka Nanaranga moimoi be kalingo, be ngai ka moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura.
21 Bokaibe, natugu negu, ‘propet’ bolingadi ratadi kamasibongakidia-tina. Moakina-tina kasaringadi!
* 5:6 Dang nge rukuia ipura kilala ne. 5:6 Dara nge matenga kilala ne.