11
Iesus Anuatanepoa Bokana Be Ierusalem-lo Isili
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Zon 12:12-19)
Bong ambe Ierusalem disaringaringai nge anua rua ara-diaru Betpeiz be Betani-lo dipura. Makara be dilako Olib buku-nao. Kodeka Iesus tagataga ne rua inepi-diaru be damuaru kana. Dalaleru kana nge bokai ira-diaru, “Anua ene aro-mingru ieno kanana-lo kamalakoru. Kasilisiliru masa ‘dongki’ natu teke makara ditukui nge kamatearu. Tamoata tago teke isi ono ibuli be ialaleaki. Kamarubetakiaru be makare kamadoka-mairu. Teke itegi-kamingru, ‘Bakara ka bokai kamuzimuziru?’ nge kamaraiaru, ‘Tisa’ malipi ne ono dieno. Masa oaikiki-la be ngamuleaki.’ ”
Kodeka tagataga rua nge dialaleru. Dilakopuraru nge ‘dongki’ natu teke eluku zala bibia-lo tukuia ipura nge ditearu. ‘Dongki’ ngae nge pera teke babaduadua-nalo ka ditukui be ituitui. Diruberubetiaru nge tamoata alu zala-lo dituitui bokai ditegi, “Nge rakana kaememakiaru? Bakara ka ‘dongki’ ngara karuberubetiaru?” Be diaru Iesus-la ira-diaru bokana pilengadi dikatu. Bokaibe tamoata ngaedi nge dilikitaki-diaru be ‘dongki’ dibagaiaru be dialaleru.
‘Dongki’ ngae Iesus-lo dilakuakiaru, kodeka kusi-sili nediaru dipasiru be ‘dongki’ ono dinangariaru be Iesus ikautaki be odio isoaki. Be tamoata be aine kokoko-tina kusi nedi zala-lo diulalakiria. Be alu kai sapara singaba-lo ditoto nge diulalaki. Kodeka alu dimua be alu dialauri nge ditaguraki be dimeremere be bokai dipilepile,
“Nanaranga tarakeaki! Tamoata naita Tanepoa ara-nao be ipura masa marou ngadoki! (Sam 118:26)
10 Tubuda Debiti tanepoanga ambe dapura kana nge Nanaranga iboadu marou ngandi! Nanaranga tarakeaki be atabala-tina tanangai!”
11 Iesus Ierusalem-lo ipura nge ilako-sosoa be Nanaranga pera nena-lo isili be kana moarunga ililiti. Ata ambe irairai-tina bokana tagataga ne kulemoa-be-rua zaiza be Betani anua-lo dilako.
Iesus Kai Teke Ingesuaki
(Mat 21:18-19)
12 Izama be Betani anua dipereki be dialalale nge Iesus tole imate-tina. 13 Makara nge kai teke kalingo kangkang ara ‘pig’ kasau-lo dau italako, be taona itao be kalingo ngaita be ngakang kana. Ata isi tago bong ono nainga nedi. Bokaibe ilako nge kalingo tago. Daunaba ita. 14 Kodeka Iesus kai ngae bokainatuka irai, “Alauri masa tagona-tina teke iboadu kalingom teke ngakang!” Bokai ipile nge tagataga ne dilongo.
Iesus Nanaranga pera Nena-lo Isili
(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Zon 2:13-22)
15 Ierusalem-lo dilakopura nge Iesus ilako-sosoa Nanaranga pera nena-lo. Be tamoata makara pera zage-o ditabulibuli be kana dizazaza nge itaodi. Tamoata ‘mone’ dibubuiri nge bagi nedi ibagabuiri. Be tamoata bune dinegenege be tamoata takadi dizazaza nge bagi nedi ono soakinga isuburaki. 16 Be babari bibia inanga be tamoata tago teke iboadu kana ne ono tabulinga ngabazidi be Nanaranga pera nena-lo ngasiliaki. 17 Kodeka makara be isuledi. Isulesuledi nge bokai iradi, “Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai ipile,
‘Pera negu masa ungguma moarunga ono rabonga nedi kana rangaka ngapura.’ (Ais 56:7)
Ata kam ambe anako ono komanga nedi bokana kabasaki!”
18 Tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata Moses Mata ne disulesuletaki nge zala dilelei be ono Iesus daumoatei kana. Di nge ambe Iesus dimatakuri, bakara tamoata be aine moarunga sulenga dilongolongo nge dikabakabakia-tina. 19 Ambe irairai nge Iesus tagataga ne zaiza Ierusalem dipereki be dialale.
Kai Marango Ono Sule Doki Ipura
(Mat 21:20-22)
20 Izama be dialale be dilako nge kai ara ‘pig’ nora Iesus ingesuaki nge dite. Marango nge sakurina-lo be dibala be zirina-lo dilako. 21 Makara nge Pita ilo ikauani be itaguraki be Iesus bokai irai, “ ‘Tisa!’ Gote! Kai kungesuaki ambe imarango!”
22 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Nanaranga lama kamaunani! 23 Moimoina-tina ka ura-kaming! Iboadu-tina tekem buku ngae bokai gorai, ‘Nem-la godokiko be makasi-lo gorokakikolako.’ Bokai ipile be ilona-lo be ilo tago iruani, be ne pilenga lama iungdi be kana ngapurani kana irere nge masa emakani ngapura! 24 Nge bokai ka ngau bokai ura-kaming: Kana teke kareretaki be Nanaranga karaboi be moimoi be lama kauni kamadoki kana nge kamadokia-la be kana! Rakana kareretaki be rabo-lo be kasinau nge Nanaranga ngang-kaming kana, ata lama kamaunia-ba mua, suri kana kareretaki nge ambe kadokia-doi bokana.
25 “Be bong katui be karaborabo be tamoata kata giriki ne teke kam-lo ieno nge giriki ne ngae kamarokaka-le! Bokai masa Tama-ming lang anua-lo isoaki muzigoala neming ngarokakile-kaming. [ 26 Bokainatuka-la, tamoata takadi muzigoala nedi tago karokakiledi masa Tama-ming lang anua-lo isoaki muzigoala neming tago ngarokakile-kaming.”]
Iesus Kaiboang Ne Ditegiaki
(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Kaba Ierusalem-lo dimule nge Iesus ilako be Nanaranga pera nena-lo ialalale. Bokai ialalale nge tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi, tamoata Moses Mata ne disulesuletaki be Iuda tamoata nedi bibia alu dipurakani. 28 Be bokai ditegi, “Kaiboang nangatadi-o ka bokai kumuzimuzi? Naita kaiboang iangko ka bokai kumuzimuzi?”
29 Be Iesus pilengadi ikatu be bokai iradi, “Ngau tegi teke mtegi-kaming, be kakatu uiana masa mra-kaming kaiboang nangatadi-o ka kana ngaedi uememaki. 30 Kamaraia! Ruku ono tamalinga Zon tamoata be aine ono irukudi nge kaiboang nedi inanga ka dipura? Lang anua-lo ka dipura ki tamoata-lo ka dipura?”
31 Makara nge nedia-la bokai dietegi, “Masa baituka tapile? Lang anua-lo kana tapile masa bokai ngara-kita, ‘Nge bakara ka lama tago kaunani?’ 32 Tamoata-lo kana tapile...!” (Tamoata be aine dimatakuridi, bakara, di dipile Zon nge moimoina-tina ‘propet’ kata.)
33 Bokaibe bokai dirai, “Tago kikaua.”
Kodeka Iesus itaguraki be bokai iradi, “E, ngau bokai! Tago iboadu mra-kaming kaiboang ono kana ngaedi uememaki nge inanga ka udoki!”