13
Iesus Nanaranga Pera Ne Gamana Irangaki
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Iesus ambe Nanaranga pera ne ipepereki nge tagataga ne teke Nanaranga pera ne kailo itunuri be bokai ipile, “ ‘Tisa!’ Goita! Pera kailo keliadi dileuakia-tina! Patu uarikadia-tina ane ka dikeli.”
Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Pera bibia moarunga maka kaita? Tago teke masa nena-la bokana ngatuitui. Patu ono keliadi dipura masa tago teke kabana-lo ngaeno. Moarunga masa gamanadi dapura be dagalalai!”
Sururu Bibia-tina Masa Dapura
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)
Olib buku nge Nanaranga pera ne ege takaianao ka ieno. Bokaibe Iesus Nanaranga pera ne ipereki nge makara Olib buku-nao ilako. Makara isoaki be Pita, Zems, Zon be Endru rubediato dipurato be ditegiato, “Gorakama! Masa aira be kana ngaedi dapura? Masa rakana teke ngapura be ono kaua ngapura kana ngaedi ambe emakadi dapura be dakalingo kana?”
Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Kaba kamaitaita uia! Tamoata teke ngabolesi-kaming takana! Tamoata kokoko masa aragu-o daboli be dapura be masa bokai dapile, ‘Ngau ka ngai.’ Be masa tamoata kokoko-tina dabolesidi be dabaga-uiadi. Koai bibia masa kamalolongori. Be alu masa rukudia-ba kamalongolongoraki. Ata moaki ilo-ming dibuku. Kana bokainaina masa dapura mua noko. Ata bong ono manubunga masa noko ngapura. Ungguma alu masa dataguraki be ungguma takadi zaiza daeung. Anuatanepoa alu gadagada nedi zaiza masa dataguraki be anuatanepoa takadi gadagada nedi zaiza daundi. Rike masa ege-ege dapurapura. Tole bibia masa dapurapura. Kana ngaedi nge sururu matamatanatuka aine nganekineki be dapurani bokana kaoa.
“Kam neming-la kaba kamaitaita uia! Masa dauauri-kaming be giriki adoadoraki arodi datuiraki-kaming. Be pera ono serereinga-lo be rautotoki-kaming dapura. Ngau kanabe masa tamoata bibia aradi otioti be anuatanepoa arodi kamatui. Bokai masa kam mata-ita bokana be Pile Uia mangata kamarangakadi. 10 Ata Pile Uia ngae nge ungguma moarunga-lo rangaka ngapura noko bong on manubunga ngapura. 11 Bong diuauri-kaming be giriki adoadoraki arodi dituiraki-kaming nge moaki ilo-ming dibuku-ba mua masa bakara kamapile. Bong ngaradi-o be pile ania-ming dipura nge ramoramo kamapile-lako. Nge tago kam ka kamapile kana. Pile kamapile kana nge Oli Spirit ka ngang-kaming be kamapile kana.
12 “Tamoata alu masa taritokadia-tina dadoki be erekei luma-dio danangadi be masa daumoatedi. Be kamoang masa natudi bokai dabasakidi. Be natu masa dataguraki be tinadi be tamadi daerekeidi be dadokidi be tamoata takadi luma-dio danangadi be daumoatedi. 13 Tamoata moarunga masa ngau kanabe dasegeaki-kaming! Ata tamoata ikaiboang be isoaki-la nibe ilako manubunga-nao masa uketa ngapura.”
Kana Goalakana-tina
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)
14 “Kana goalakana-tina anua gagamang * masa kaba tago ngatuitui kanana-lo ngatuitui be kamate.” [Tamoata naita pile ngaedi ileze nge labudi ngakaua-tina uia.] “Bong ngaradia-lo masa tamoata Zudea kaba-lo disoaki nge dairatu be buku kaba-lo dalako. 15 Tamoata pera kana aro isoaki nge moaki pera-lo isili be kana ne teke idoki. 16 Tamoata uma-lo isoaki nge moaki imule be kusi-sili ne ibagai. 17 Aine tinetine be aine isi natu diarururungdi nge dimakadoma-tina! 18 Nanaranga kamaraboi be kana ngaedi nge moaki aoara bong-lo dipura. 19 Sururu bong ngaedia-lonalona nge dalaba-tina kana. Toira Nanaranga lang be kateka iemaki be imai kaituka nge sururu bokainaina tago teke ipura. Sururu ngaedi dagoala-tina kana. Be alauri masa sururu bokainaina tago teke kababe ngapura. 20 Ata Tanepoa ambe amaridi salagatikadi ono kana goalakadi ngaedi dapura kana nge iaka-tukuradi. Tago ngaka-tukuradi bokana nge ambe tago teke moauriuri ngasoaki. Nanaranga ambe tamoata ne inangadi be idokidi be disoaki. Bokaibe di kanabe bong ngaedi iaka-tukuradi.
21 “Bong ngaradia-lo be tamoata teke ira-kaming, ‘Kamate! Kristus * makare isoaki’ ki ngapile ‘Kristus ene isoaki’ nge moakina-tina pilenga kalongo be lama kaunani. 22 Kristus bolingadi ratadi be ‘propet’ bolingadi ratadi masa dapura be Nanaranga tamoata ne inangadi be disoaki nge dabobolesidi. Masa kilala kaiboangdi be kilala Nanaranga-la iboadu ngaemaki nge kokoko-tina daemaki be ono dabolesidi. Iboadu-tina dabolesidi be dabaga-uiadi, ata tago iboadu. 23 Kaba kamaitaita-tina uia! Kana ngaedi isi tagona-la dipura be ngau urakaming-ba mua.
Tamoata Natu Mulenga
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Bong goalakadi ngaedi muridi masa
‘amari ngaoabubu be kalea masa tago ngamalamalama.
25 Goai masa lang-lo be dasapasi be kaiboang moarunga makatabala lang-lo dieno nge damoakusu-ramo.’ (Ais 13:10; 34:4)
26 “Kodeka bong ngaradia-lo masa tamoata be aine moarunga Tamoata Natu ngapurapura be date. Masa oaru-o ngasoaki be ngapura. Be masa kaiboang ne ono tanepoanga, be kaiboang be malama ne zaiza be ngapura. 27 Be masa ‘enzel’ ne nganepidi be kateka ege oati-lo dalako be tamoata ne ambe Nanaranga inangadi be disoaki nge dabagadi. Masa kateka ege takaianao be dabagabagadi nibe dalako ege takaianao darokasapangaki.
Kai Ara ‘Pig’ Ono Tonanga Doki Ngapura
(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 “Kai ara ‘pig’ kamate be ono tonanga kamadoki. Sapara dikarai be kauneunedi uia dipura nge ambe kamakaua kana nge amari bong ka dapura kana. 29 Bokainatuka-la, alauri kaba bokai kaita nge ambe kamakaua kana ngaedi ambe disaringa be babaduadua kanaming-lo dieno. 30 Moimoi ka ura-kaming! Tamoata bong ngaedia-lonalona masa tagona-la damate be kana ngaedi dapura. 31 Lang be kateka masa damanubu, ata pilengagu tagona-tina iboadu damanubu.
Bong Nangata Be Amari Nangata Nge Tago Teke Ikaua
(Mat 24:36-44)
32 “Tamoata tago teke bong ngae ki amari siriki ngae ikauataki. ‘Enzel’ lang anua-lo tago dikaua. Tamoata Natu tago ikaua. Tamagu-la ka ikaua. 33 Kamanarinari-tina uia be kamasukoaki. Kaba kamaitaita-tina uia! Bong ono kana ngaedi dapura kana nge tago kakaua. 34 Kana ngaedi nge tamoata teke pera kana ipereki be masaua-lo ilako bokana. Ngalale kana nge malipilipi kana inangadi be malipi kana daememakini kana. Malipi nge nem-nem be iandi be diememaki. Tamoata babaduadua inarinaringi nge irai be nganarinari-tina uia be kaba ngaitaita. 35 Bokaibe kamanarinari uia be kaba kamaitaita uia! Tago kakaua bong nangatanao masa pera-marau ngamule. Masa rairaituka, ki oabubu lukanganao, ki mang-o, ki anua ngazamazama ka ngamule. 36 Puranga tago kakauataki be oaikiki-tina ipura nge moaki kaeno be ite-kaming. 37 Pile ngaedi ura-kaming nge tamoata be aine moarunga ka uradi: ‘Kaba kamaitaita uia!’ ”
* 13:14 Dan 9:27 * 13:21 Mesaia