15
Iesus Pailot Aro Itui
(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Zon 18:28-38)
Izama nge oabuna-tina be tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi, tamoata Moses Mata ne disulesuletaki, Iuda tamoata nedi bibia, be Iuda tamoata nedi bibia ‘Kansolo’ nedia-lo disoaki nge dipura be pile dipali be Iesus diuauri be dieluaki Pailot-lo.
Kodeka Pailot itaguraki be Iesus bokai itegi, “Kaiko Iuda anuatanepoa nedi?”
Be Iesus pilenga ikatu be bokai ipile, “Kaiko-la kupile bokana.”
Tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi nge pile moagili-moagili Iesus ono dinangalako. Kabana-ma ka Pailot bong ruaia itegi, “Bakara? Pile nem ono goiakiko kana tago ki? Gote! Pile kokoko-tina omo diuaulako!”
Ata Iesus pile tago tekena-tina ikatungi. Iesus pile tago sesu ikatu nge Pailot ipitilaki-tina be tago sesu ipile.
Dipile Be Iesus Ngamate Kana
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Zon 18:38–19:16)
Bong ‘Pasoba’ moanako rakeaka ipurapura barasi teke-teke ilodia-lo nge muzi nedi teke bokai ieno: Tamoata be aine dapura kodeka tamoata uaura-lo disoaki nge rerengadia-lo teke darangaki be Pailot ngarubetaki. Bong ngaedia-lo nge tamoata teke uaura-lo isoaki, ara Barabas. Tamoata ngae nge Iuda tamoata alu zaiza be eung biabia teke ungguma Rom diemakadi be tamoata alu diundi be dimate. Kodeka tamoata be aine dipura be barasi moarunga-lo dimuzimuzi bokana Pailot dirai be tamoata uaura-lo disoaki nge teke ngarubetaki kana.
Makara be Pailot ikatu be bokai iradi, “Kam karere Iuda anuatanepoa kandi mrubetaki be miang-kaming ki?” 10 Pailot ikaua tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi ka Iesus dinama-rataki be ngaia-lo dieluaki. 11 Ata tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi ditaguraki be tamoata be aine ilodi diung be dapile Barabas ngarubetaki be ngandi.
12 Bokaibe Pailot kaba itegidi, “Be tamoata ngae kam Iuda anuatanepoa kana-ming kana kapile nge ba mbasaki?”
13 Be tamoata be aine dimere be bokai dipile, “Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura!”
14 Be Pailot kaba itegidi, “Bakara ka? Giriki nangata iemaki?”
Ata di kodeka dipi-tina be dimere be bokai dipile, “Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura!”
15 Be ono ilodi ngaka-uiadi kana nge Pailot itaguraki be Barabas irubetaki be iandi. Kodeka ipile be Iesus dirautotoki be kai kapalapala uauau-o darokatagaki kana.
Koai Tamoata Iesus Ono Dimanai
(Mat 27:27-31; Zon 19:2-3)
16 Alauri nge Rom koai-bagi tamoata Iesus didoki be dilakuaki Pailot pera kana malala-nalo disoakingaki, kodeka koai-bagi tamoata takadi dikiladi be dipura. 17 Makara be kusi-sili biabia daradara teke disiliakani be oarige ragaragadi diraulemoang be pangana-nao dinangaria. 18 Kodeka luma-di dirorokakini be bokai dirarai, “Aram atabala-tina ngaeno, Iuda anuatanepoa nedi!” 19 Be kai oti pangana-nao diuniuni. Kodeka dimoangori be aro tukudi-o dirokazokuria be diboadukuni. 20 Ono dimanai-doi kodeka kusi-sili daradara dipasikani be nena-tina disiliakani. Kodeka dibagai be dieluaki be kai kapalapala uauau-o darokatagaki kana.
Iesus Kai Kapalapala Uauau-o Dirokatagaki
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Zon 19:17-27)
21 Zala-lo nge Sairini tamoata teke Aleksanda be Rupus tama-diaru ara Saimon dite be diakangaoi be Iesus kai kapalapala uauau ne ibazi. Saimon nge anua sisiki-lo ka Ierusalem ilakolako. 22 Makara be Iesus dilakuaki kaba tekedi aradi Golgota-lo. Ara ngae labu bokai, “Tamoata pangana paki kaba ne.” 23 Makara be ‘uain’ ngesi ara ‘mir’ zaiza dibairi nge diani be ngasing kana, ata isege. 24 Kodeka kai kapalapala uauau-o dirokatagaki, be kusi ne dinege be nedi didoki. Kusi ne dadoki kana nge guzui teke diemaki be ono dikaua kusi nangata masa naita ngauasai be ngadoki.
25 Amari isi malala zage atata ieno, kaleti dipile ‘9 kiloki’ be Iesus kai kapalapala uauau-o dirokatagaki. 26 Pile Iesus ono dinangalako be ono diumoatei nge bokainatuka digere, “Iuda Anuatanepoa Kandi.” 27 Tamoata anakonako rua nge Iesus zaiza dirokatagakidi. Takaia oanana-o be takaia ngasina-o. 28 Bokaibe pile tekedi Nanaranga ‘Buku’ nena-lo nge dikalingo, “Masa anakonako zaiza uarea ngapura.” *
29 Tamoata be aine bokai dilakolako be dimulemule nge panganadi ditatatai be Iesus dingengengeri be bokai dipilepile, “Ni! Nge kaiko ka Nanaranga pera ne gogamani be amaridi toli ilodia-lo be kaba gokeli kana! 30 Ak, nem-la gouketiko be kai ngaranao be maka gobala!”
31 Be tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata Moses Mata ne disulesuletaki nge bokaina-doi Iesus ono dimanai be nedia-la bokai dipile, “Tamoata takadi nge iuketidi, ata tago iboadu nena-la ngauketi! 32 Nge ka Kristus-re! Be ngai ka Iuda anuatanepoa kandi! Kai ngaranao be makare gobala masa gateko be lama gauni!” Tamoata rua Iesus zaiza dirokatagakidi nge bokaina-doi takadi bokana dingengeria-ru.
Iesus Imate
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Zon 19:28-30)
33 Amari malala-tina ieno nge kateka oabubu isukumi. Oabubu ieno-la nibe amari aoa-lo ibala. 34 Ambe amari malala zage-aoa * nge Iesus ipi-tina be ikilau be bokai ipile, “Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Nge bokainatuka ka ipile, “Nanaranga negu! Nanaranga negu! Bakara ka kupereka?”
35 Tamoata alu saringa dituitui be dilongori nge bokai dipile, “Kamalongo! Ilaiza ikilakilai.”
36 Kodeka tamoata teke kusi mapala matoli idoki be ipananalako be ‘uain’ kapisana-lo ibizari be kai teke buruna-o inangai be idokiteteki be Iesus ngani be ngasing kana, ata bokai ipile, “Iei, abo noko! Tarapu be kaba taita noko! Baraoa Ilaiza ngapura be ngaori!”
37 Kodeka Iesus ipi-tina be inaboaki be imate. 38 Iesus imate nge kusi biabia Nanaranga pera nena-lo itobitobi nge imasare atabala be ibala be ilako ege rua ipura. 39 Koai-bagi pangana nedi makara Iesus kai ne aro ituitui be merenga ilongo be baituka be imate ita nge bokai ipile, “Moimoina-tina tamoata ngae Nanaranga Natu.”
40 Aine alu nge muku kasauba ditui be kaba ditaita. Aine ngaedi teke nge Magdala aine ara Maria. Takaia nge Maria, Zems sikisiki be Iosep tina-diaru. Be teke nge Salome. 41 Bong Iesus Galili-lo isoaki nge aine ngaedi ka ditagatagai be didumadumai. Be aine takadi Iesus zaiza be Ierusalem dilako-budu nge kokoko makara disoaki be.
Iesus Kumraka Ipura
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-55; Zon 19:38-42)
42 Amari ono Iesus imate nge Iuda bong nedi ono ‘Pasoba’ Moanako dimoatautaungaki. Ngazama nge bong ono manauanga ‘Sabat’ kana. Ambe rairai-tuka nge 43 Arimatea tamoata ara Iosep ipura. Iuda tamoata nedi bibia maradi nge ngai ara otioti. Ngai tamoata iauia be bong ono Nanaranga ngatanepoa kana nge irapurapungi. Bokaibe nena-la ikaingaki be ilako Pailot aro itui be Iesus mate ikeliaki. 44 Pailot ilongo Iesus ambe imate nge ipitilaki-tina. Kodeka koai-bagi pangana nedi ikilai be itegi Iesus ambe moimoi be enumua be imate ki? 45 Pailot koai-bagi pangana nedi ngae pilenga ilongo Iesus ambe imate nge isumoala be Iosep itaguraki be Iesus mate nge ibagai. 46 Kodeka Iosep kusi oaoaoa teke ibagai be Iesus ioraria be kusi ngae oti ikingsukumi be gimoa teke ilona-lo inangalako. Gimoa ngae nge patu kanabiabia teke ilona-lo ka emaka ipura. Kodeka Iosep patu kanabiabia teke igegeakalako be Iesus poda aoa ono ionoti. 47 Magdala aine ara Maria be Maria, Iosep tina nge makara disoakiru be kaba ono Iesus dinangai nge ditaru.
* 15:28 Ais 53:12 * 15:34 Kaleti dipile ‘3 kiloki.’