13
Mara Damona ana Matakira
Iesu God ana yove i bisumarei maranai wai, ana nonorayauna kesana i wona, “Bibeyebeyena biyim, ke kinani! Awaki akima naki kaikaposi ba abi yove nuwarubarubasi!”
Ba Iesu i kaobeyei i wona, “Nikosi yove kaikaposi ku kinana? Kega kesana nina kana gawarai ina mana ereonowasi wai sini garu kikirana.”
Maranai Iesu God ana yove taparoro sepinai, Olive koyana tepanai i makira i mamana, ba Peter, James, John ba Andrew bibune yai si toirubai, “Ke wonikai, mara awaika sina tupuwa? Ba awaika ini matakira kata nikosi wose ereonowasi sina tupuwa?”
Ba Iesu kurisi i wona, “Koi kinana kabitam kata kega kesana kotoi ina kwarumimi. Pipiya pesarisi kau wabai sina botu sina wona kata, kosi wai yauku, ba pipiya pesarisi sini geruvisi. Maranai abiya damana ba abiya sisiyisi kwarukwarumisi pesarisi kona nonora wai, kega kona nagara. Nikosi sawara sina tupuwa, saba mara damona wai karaku wata ina botu. Dam kesana ina bomsiri ba dam kesana yabata sini abiya ba basileiya sini gebeyana bibirana, kupura ereonowana nukenuke ba kapoe kabakaba. Nikosi wai bituwa siniyarana dagudaguna.
Komi yebo ko kita kabitamnimi. Sina patumimi ba sini buibuiyimi ba sina ravimi ba babada naosi yai koni msiri ba yauku kairaviku koni sisiya.* 10 Ba wara gairena dam ereonowana kurisi sina kai rumamarei ba muri yai mara damona. 11 Saba maranai sina patumim ba bibuibuiyim kairavina wai, kega kona ki nuwapoyei kata mekabage kuni sisiya, ba awaika kona maranai ina berim wai kona ki sisiyei, kairavina kega kom kuni sisiya saba Kanuma Kaobasiyena ini sisiya.
12 Ba sebasebare tuwateiteisi, sina kaotaveyisi sina rabobo, ba tama yebo kesanina natuna kurina ina wosei. Ba pipiya gunaguna sini kawakasekase tutunusi sina kaotaveyisi, ba sina yaunisi sini kasibunuwana. 13 Pipiya ereonowasi yauku kairaviku sini sinikikiyim, saba kotoi ini msi kikita yepo mara ku damona wai ina yawasa.*
14 Saba maranai sawara bisugoyona kona kinani e mamana memena kega i ta mana ba yawasa e bigoyoni, wai kom baiyawa biyim ke kuiri, ba iyabosi Judea yai te mamana wai sina vera ku koya. 15 Ba kega kesana kotoi ana ku yove, wadakupunai ina gakira, ba ina riu ana ku yove ba awaika kesana ina yauni. 16 Kona kega kesana kotoi ana kwapu ai ina veramaga kana nuba garana ina yauni.* 17 Kona maranai sinasina iyabosi manamanawisi ba ere pepeyisi wai kurisi ina goyo saki. 18 Ko rupari kata nikona kega yaugura maranai ina tupuwa. 19 Kairavina kona maranai nuwapoya ina rakata saki, kega bage dagudagunai God dobu i wosei ba i botu karaku wai, kega ina tupuwa mena.* 20 Bada nikosi mara kega iti dubodubo wai kega kesana kotoi ita yawasa. Saba iyabosi i binesi wai kairavisi i duboduboi.
21 Saba kona maranai kotoi wata kurim ina wona, ‘Ke kinani, Keriso nina!’ kona ina wona, ‘Ke kinani, kona wai noi!’ kega ki geruwei. 22 Kairavina Keriso kwarukwarumisi, ba peroveta kwarukwarumisi, sina rerematara, ba matakira ba kiyakiyaya sina wose sina tupuwa, kata iyabosi God i binebineisi wai sina wose rubai kata sina taina sireysi. 23 Ko kinana kabitamnimi, kairavina awaika ereonowana matapa a wonewonimi.
24 Saba kosi marasi yai nuwapoya murinai,
‘Kao ini baidibari
ba nawaravi kega ina yasegana;
25 Ba gwamegwame kaidamonai sina peku,*
ba sapamai awaika ereonowana ina rugusugusui.’
26 Kona maranai Sebare Natuna guba kamonai ana maragata kaikapo sakinai ba ere kadarina, ina botubotu wai, pipiya sina kinani.* 27 Ba ana aneya ini poraisi ana binebineisi ereonowana sina urabaisi, ba sini kesanisi dobu ereonowana sapama gaburinai.
28 Bibeyebeyena koveya keyaminai ko yauni. Maranai ini ruragei ba senasenana sina numo wai ko kuiri kata kainumo i neratui. 29 Kesanina yebo, nikosi sawara kona kinana sina tuputupuwa wai kona kuiri kata marana wai matapa nina matam ketai damana. 30 A bisuwonim kata, niko kimta kega sina rabobo yepo nikosi sawara ereonowasi sina tupuwa. 31 Sapama ba dobu sina kakaba saba Wonaku kega meyana ina kakaba.”
Kega Kesana Kotoi Marana i Kuiri
(Mat 24:36-44)
32 “Kega kesana kotoi kaona kona marana i kuiri aneya sapamai kega si kuiri, kona Natuna, Tama ikesina wata. 33 Ko kinana kabitamni, ba ko bobunaga, kairavina kega ko kuiri, kata marana meyana ina botu.
34 Nikona nanakasike bage sebare, i tauya ba ana yove i kasibau taveyei, ba ana saibisaibirisi kesakesasike bibadana maragasina i bineisi, ba kesana matamketai, kata ita kinana kabitam.* 35 Kona kairavina koi kinana kabitam, kairavina komi kega ko kuiri, mara awaika yove badana ina veramaga memena bage rabisi yai, kona pom basunai, kona kokorereko sina tutou maranai, kona maratom ai. 36 Memei bage bisikwana rutainina ina botu wai kega ina pananim kata ke dudauwa. 37 Awaika kom a wonewonim wai ereonowami kurimi a wonawona, ‘Koi kinana kabitam!’ ”
* 13:9 Matthew 10:17-20; Luke 12:11,12 * 13:13 Matthew 10:22 * 13:16 Luke 17:31 * 13:19 Daniel 12:1 * 13:25 Joel 2:10,31, 3:15; Revelation 6:12,13 * 13:26 Revelation 1:7 * 13:34 Luke 12:36-38