17
Ndaꞌí kúu ví na̱ kándéé dákaꞌa̱n kue̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu, dá ya̱ꞌa na kee na kua̱chi
Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:
―Miía̱n ndaa̱ kuiti kíán ña̱ daá ió va ña̱ꞌa kini kexíxi xíꞌín ndó, dá kasáꞌá nakani ini ndo̱ kee ndó kua̱chi. Tído ndaꞌí kúu ví na̱ kándéé dákaꞌa̱n kue̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu, dá ya̱ꞌa na kee na kua̱chi. Va̱ꞌa ka̱ ná kandiko̱ yuu̱ molino diko̱ ná, ta ná dáke̱ta ñaá ná ini ta̱ñoꞌo̱, o̱ du̱ú ka̱ ña̱ koo na dákaꞌa̱n kue̱ꞌé na̱ iin talóꞌo̱ ña̱ kía̱n ya̱ꞌa xi kee xi kua̱chi. Sa̱ꞌá ño̱ó kandaa ndo̱ mií ndó.
’Tá ni̱ ya̱ꞌa iin ñani ndo̱ ni̱ kee na kua̱chi xíꞌín ndó, dá kía̱n dána̱ni ñaá ndó. Tá ni̱ na̱ndikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na, dá kía̱n kuꞌu̱ káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱ ná. Ta va̱ꞌará usa̱ taꞌándá ni̱ ya̱ꞌa na ni̱ kee na kua̱chi xíꞌín ndó iin kuu̱, tído tá ni̱ na̱ndió ko̱o na usa̱ taꞌándá ni̱ ndaka̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na xíꞌín ndó, dá kía̱n kánian kuꞌu̱ káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱ ná ndin usa̱ taꞌándá ―kaá na̱.
Kóni̱ ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús kandeé cháá ka̱ ini ñaá rá
Dá ni̱ kaa ta̱a xíonoo xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesús:
―Chindeé ní nduꞌu̱, dá ná kuaꞌano cháá ka̱ ndu̱ xíꞌín ña̱ kándéé iní ndu̱ mií ní.
Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ xíꞌín rá:
―Va̱ꞌará lúꞌu̱ va kándéé ini ndo̱ yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo leé ndíki̱ mostaza, dá kía̱n kuu va kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín iin yíto̱ káꞌano: “Toꞌon yoꞌó miíón, ta ná kuíi̱n ini ta̱ñoꞌo̱ káa.” Ta kúú kueídóꞌo va rá ña̱ kaꞌa̱n ndo̱.
’Ta ndi ndáa ndoꞌó ió iin ta̱ kéchóon noo̱ ndo̱, tá ni̱ ndi̱sáa̱ ra̱ ni̱ saꞌa̱n ra̱ yúku̱ ni̱ xiti ra o ni̱ sa̱ ndaka ra kíti̱, ta, ¿á káꞌa̱n ndo̱ diꞌa xíꞌín rá: “Kuaꞌán ya̱ꞌa mesa kako̱ón kasáꞌón”? Ko̱ó, chi̱ diꞌa káꞌa̱n ndo̱ xíꞌín rá: “Kenduu kíi̱ yo̱ꞌó ña̱ꞌa ná kadínii, ta xaa̱n ní kandatón ná ndiꞌi kasáꞌin, ta koꞌi ta̱kui̱í. Tá ni̱ ndiꞌi, dá kasáꞌan yoꞌó”, kaá ndo̱. ¿Á náki̱ꞌo ndó ndivéꞌe no̱ó ra̱ kéchóon noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ra choon ni̱ saꞌanda ndo̱ noo̱ rá? Ko̱ó, ko̱ kée taꞌon ndó dión. 10 Ta ki̱ꞌo dión taꞌani ndoꞌó, tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ndó ndidaá choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ ndo̱, dá kía̱n kaa ndo̱ xíꞌín ná: “Na̱ kéchóon oon va kúú nduꞌu̱, dá chi̱ sa̱va̱ꞌa choon, ña̱ kía̱n ni̱ saꞌanda ní no̱ó nduꞌu̱, sa̱va̱ꞌa ño̱ó vá kía̱n ni̱ kee ndu”, kaa ndo̱ ―kaá Jesús.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús uxi̱ ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱
11 Tá noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén, ta yáꞌa na kuaꞌa̱n na̱ noo̱ raya noo̱ kúú kuendá Galilea xíꞌín kuendá Samaria. 12 Tá ni̱ kasa̱ndaá na̱ yúꞌu̱ iin ñoo lóꞌo̱ nákaa̱ ñoó, dá ni̱ ka̱nkuei uxi̱ ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱ ve̱i ra niꞌi̱ rá Jesús, tído xíká vá ni̱ sa̱ kui̱ta ra. 13 Dá ni̱ ka̱yuꞌú rá:
―¡Jesús, na̱ kúú maestro, kuꞌu̱ ini ní sa̱ꞌá nduꞌu̱!
14 Tá ni̱ xini ñaá Jesús, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Kuaꞌán ndo̱ naꞌa̱ ndo̱ mií ndó no̱ó ta̱ duti̱.
Ta noo̱ xíka ra nákiꞌin ra kuaꞌa̱n ra̱ ñoó, kúú ni̱ nda̱ñóꞌó níꞌini va kueꞌe̱ ndóꞌo ra. 15 Tído tá ni̱ xini iin ta̱a ñoó ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra, kúú ni̱ na̱ndió ko̱o ra káyuꞌú rá kékáꞌano ra Ndios ve̱i ra. 16 Tá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ íin Jesús, dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá no̱ó saꞌa̱ ná, ta ni̱ xino̱ taan ra̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ra ndivéꞌe noo̱ ná. Ta̱a yóꞌo ni̱ sa̱ kuu ta̱ kuendá Samaria. 17 Dá ni̱ kaa Jesús:
―¿Á o̱ du̱ú uxi̱ ta̱a ni̱ ndu̱va̱ꞌa yuꞌu̱? Ta, ¿ndeí kuaꞌa̱n ii̱n ka̱ ro̱ón? 18 ¿Á nda̱dá iin tóꞌón dini̱ ta̱ tu̱kú yóꞌo va ni̱ na̱ndió ko̱o naki̱ꞌo ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios?
19 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a ñoó:
―Ndakuii̱n ndichi, ta kuaꞌán viti, chi̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌón sa̱ꞌá ña̱ kándéé ino̱n yuꞌu̱.
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndí ki̱án koo, dá kasandaá kuu̱ nandió ko̱o tuku na
20 Iin kuu̱, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo Jesús:
―¿Ndá oon kasáꞌá Ndios dándáki na yó?
Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu o̱ ko̱ní xíꞌín noo̱ táto̱ꞌon dándáki Ndios ña̱yuu na̱. 21 O̱ kúu taꞌon kaa na̱ ña̱ yóꞌo nákaa̱a̱n, o káa nákaa̱a̱n. Dá chi̱ sa̱ dándáki va Ndios nío̱ ña̱yuu na̱.
22 Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:
―Kasandaá iin kuu̱, dá katoó ndo̱ koni ndo̱ kuu̱ nandió ko̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, tído o̱ ko̱ní taꞌon ndóa̱n. 23 Dá kasáꞌá dao ta̱a kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ndó: “Yóꞌo ni̱ ka̱sáa̱ na̱”, o “Káa nákaa̱ na̱”, kaa ra̱. Tído ná dáꞌa ni kandía ndó koꞌo̱n ndo̱ kande̱ꞌé ndó, ta o̱ sa̱ kárkuei ndó sata̱ rá koꞌo̱n ndo̱. 24 Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúu tá sá nduta̱, ta náyeꞌe̱ ndaa iin níí kúú induú, ki̱ꞌo dión koo tá ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱. 25 Tído miía̱n ndúsa̱ dinñóꞌó ka̱ ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ yuꞌu̱, ta kañóꞌó ñaá ña̱yuu ndéi tiempo viti.
26 ’Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee ña̱yuu tiempo ni̱ sa̱ io Noé, ki̱ꞌo dión taꞌani kee ña̱yuu kuu̱ nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo. 27 Chi̱ tein kuu̱ dáá ñóó ndéi ña̱yuu sásáꞌan na, ta ndéi na xíꞌi na, ta ndéi na tándaꞌa̱ ná nda̱ kuu̱ ni̱ ndu̱ꞌu Noé ini barco. Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ koon dai̱ dée̱n ñoó, ta ni̱ da̱naá ndiꞌi rá ña̱yuu ñoó. 28 Ta ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ kuu tiempo Lot, chi̱ ndéi ña̱yuu sásáꞌan na, ta ndéi na xíꞌi na, ta ndéi na xíin na ña̱ꞌa, ta ndéi na díkó náa̱n, ta chíꞌi na tata, ta káva̱ꞌa na veꞌe, 29 nda̱ kuu̱ ni̱ keta Lot ñoo káꞌano naní Sodoma ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Ta kúú ni̱ koon va ñoꞌó ita̱ xíꞌín azufre sata̱ ñoo ñoó, ta ni̱ da̱naá ndíꞌan ña̱yuu ni̱ sa̱ ndei ñoó. 30 Ta ki̱ꞌo dión taꞌani koo tá ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱.
31 ’Chi̱ tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, dá kía̱n ña̱yuu kándodó dini̱ véꞌe, ná dáꞌa ni noo na ndu̱ꞌu na̱ veꞌe na nakiꞌin na ña̱ꞌa ñóꞌo inia̱n. Ta na̱ ñóꞌo yúku̱, ná dáꞌa ni nandió kuéi na noꞌo̱ na̱ veꞌe na. 32 Ndusaa̱ ini ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ndoꞌo ñadiꞌí Lot. 33 Chi̱ ndidaá ña̱yuu ndíꞌi ini dáka̱ki na mií ná, no̱ón diꞌa kúú na̱ kuu. Tído na̱ xíꞌo mií ná kuu na̱ saꞌa̱ yúꞌu̱, no̱ón diꞌa kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na. 34 Ta káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ sa̱kuaá kuu̱ dáá ñóó kandei uu̱ ña̱yuu kudi̱ na̱ noo̱ iin xi̱to. Iin na nakiꞌin Ndios kaneꞌe na koꞌo̱n na̱, ta iin ka̱ na̱ kando̱o. 35 Iin veꞌe kañoꞌo uu̱ na̱ ñáꞌa̱ ndiko na. Ta iin na nakiꞌin Ndios kaneꞌe na koꞌo̱n na̱, ta iin ka̱ na̱ kando̱o. 36 Uu̱ ta̱a kañoꞌo yúku̱. Iin ra nakiꞌin na kaneꞌe na koꞌo̱n na̱, ta iin ka̱ ra̱ kando̱o ―kaá Jesús.
37 Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná:
―¿Ndeí kúú noo̱ kooa̱n yóꞌo, tatá?
Dá ni̱ kaa na̱:
―Noo̱ kánduꞌu̱ ndi̱i, ñoó kúú noo̱ nditútí ti̱yo̱kó ñóꞌó.