23
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús no̱ó ta̱ naní Pilato
Dá ni̱ nda̱kuei ndiꞌi ra ndáka ra Jesús kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ Pilato. Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dátai̱ kua̱chi ra Jesús, ta kaá ra̱:
―Ni̱ na̱tiin nduꞌu̱ ta̱a yóꞌo xíonoo ra dándaꞌí ra̱ na̱ ñoo ndu̱. Ta ko̱ kóni̱ ra̱ ña̱ chíya̱ꞌi ndu saꞌa̱ ñóꞌo̱ ndú noo̱ rey César, ta kaá ra̱ ña̱ mií rá kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, chi̱ kaá ra̱ ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ ñoo ndu̱.
Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón Pilato Jesús:
―¿Á yoꞌó kúú rey no̱ó na̱ Israel?
Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Ta dión kaá mií ní.
Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu tákuei kuaꞌa̱n ñoó:
―Ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ta̱a yóꞌo ko̱ nániꞌi̱ yuꞌu̱.
Tído ndúndeé ña̱yuu ñoó káꞌa̱n kua̱chi na saꞌa̱ Jesús:
―Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ xíonoo dána̱á táꞌan na̱ ñoo ndu̱ xíꞌín ña̱ dánaꞌa̱ ra̱ iin níí kúú kuendá Judea yóꞌo. Chi̱ ni̱ ka̱sáꞌá rá dánaꞌa̱ ra̱ kuendá Galilea, ta ni̱ kasa̱ndaá ra̱ nda̱ ñoo yóꞌo viti.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús noo̱ Herodes
Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo Pilato ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ kuendá Galilea, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá ña̱yuu ñoó:
―¿Á ta̱a Galilea kúú ta̱a yóꞌo?
Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ nákaa̱ na̱ ti̱xi ndáꞌa̱ Herodes, ta̱ néꞌe choon chí kuendá Galilea, dá ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá rá kuaꞌa̱n na̱ noo̱ Herodes, chi̱ tein kuu̱ dáá ñóó nákaa̱ ra̱ ñoo Jerusalén.
Tá ni̱ xini Herodes Jesús, kúú ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini ra̱, chi̱ sa̱ ió kuu̱ vá kátoó ra̱ koni ñaá rá. Chi̱ kua̱ꞌá ndava̱ꞌo ña̱ꞌa seídóꞌo ra káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Jesús, ta ndáti ra koni xíꞌín noo̱ rá kee na iin ña̱ꞌa ndato. Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Herodes, tído ni iin ña̱ꞌa ko̱ ní káꞌa̱n na̱. 10 Ta ndíta ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley ndúndeé rá káꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ Jesús. 11 Dá ni̱ ka̱sáꞌá Herodes xíꞌín ndidaá soldado ra̱ kénóo ñaá rá, ta ni̱ kedi̱ki ndaa ñaá rá. Kúú ni̱ da̱kuíꞌino ñaá rá xíꞌín dáꞌo̱n táyíí káa ndíxi mií rá. Ta dión káa na ni̱ ta̱ndaꞌá tuku ñaá rá kuaꞌa̱n na̱ noo̱ Pilato. 12 Ta mií tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan va̱ꞌa Herodes xíꞌín Pilato, chi̱ sa̱ xini uꞌu̱ táꞌan va ra tá sata̱.
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ ná karkaa Jesús ndi̱ka cruz
13 Dá ni̱ kana Pilato ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel, xíꞌín mií na̱ ñoo ñoó, 14 dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―Ndáka ndó ta̱a yóꞌo ni̱ ka̱sáa̱ ndo̱ noo̱ yúꞌu̱. Ta káꞌa̱n ndo̱ ña̱ xíonoo ra dána̱á táꞌan ra na̱ ñoo ndo̱ xíꞌín ña̱ dánaꞌa̱ ra̱. Tído ni̱ nda̱to̱ꞌón va̱ꞌi ra̱ noo̱ mií ndó, ta ni iin taꞌon kua̱chi káꞌa̱n ndo̱ sa̱ꞌá ta̱a yóꞌo ko̱ ní kasandaá kakuu ña̱ ndaa̱. 15 Ta ni Herodes ko̱ ní nániꞌi̱ kua̱chi ra̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá tuku ñaá rá ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ noo̱ yúꞌu̱. Ta ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi, ña̱ kía̱n kánian kuu ra̱, ko̱ ní ya̱ꞌa ra kee ra. 16 Sa̱ꞌá ño̱ó, tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱ndóꞌi nío̱ rá, dá dáyaa̱i̱ rá koꞌo̱n ra̱ ―kaá ra̱.
17 Ta tein iin iin víko̱ ñoó kánian dáyaa̱ Pilato iin ta̱a nákaa̱ veꞌe ka̱a. 18 Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ndidaá ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:
―¡Ko̱ó, kaꞌání ní ta̱a xaa̱n, ta dáyaa̱ ní Barrabás!
19 Ta ta̱a yóꞌo kúú ra̱ nákaa̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ ni̱ nda̱kono ra naá ra̱ xíꞌín ta̱ romano dándáki ñoo ñoó, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ kúú rá iin ta̱a saꞌání ndi̱i.
20 Dá ni̱ kaꞌa̱n tuku Pilato xíꞌín ña̱yuu ñoó, chi̱ kóni̱ ra̱ dáyaa̱ ra̱ Jesús. 21 Tído ni̱ na̱ndió kuéi tuku na ni̱ ka̱yuꞌú ná:
―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz, chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!
22 Ta ni̱ na̱ndió ko̱o Pilato ni̱ kaꞌa̱n ra̱ taꞌándá kúú oni̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:
―¿Ndi káa kua̱chi ni̱ kee ta̱a yóꞌo? Ta ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ra̱ ko̱ nániꞌi̱ yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ kánian kuu ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó koꞌi̱n dándóꞌi nío̱ rá, dá tá ni̱ ndiꞌi, dá dáyaa̱i̱ rá koꞌo̱n ra̱ ―kaá ra̱.
23 Tído ni̱ ka̱sáꞌá ndúndeé ka̱ ví ña̱yuu ñoó káyuꞌú ná ña̱ ná karkaa kíi̱ Jesús ndi̱ka cruz. Tído sa̱ꞌá ña̱ ndúndeé ña̱yuu ñoó káyuꞌú ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xino̱ ini Pilato kee ra ña̱ kóni̱ na̱. 24 Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xika̱ ña̱yuu ñoó koo. 25 Kúú ni̱ da̱yáa̱ ra̱ Barrabás, táꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱káa̱ ra̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ naá ra̱ xíꞌín ta̱ romano, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ saꞌání ra̱ ndi̱i, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xika̱ mií ña̱yuu ñoó. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ra Jesús ndoꞌo na táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ña̱yuu ñoó.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz
26 Ta noo̱ ndáka ra Jesús kuaꞌa̱n ra̱, ñoó ni̱ tiin ra iin ta̱a naní Simón, ta̱ kuendá Cirene. Ta̱ yóꞌo kúú ra̱ ko̱ndii ni̱ saꞌa̱n ra̱ yúku̱. Dá ni̱ chi̱nóo ra cruz Jesús doko̱ ta̱a yóꞌo, dá ni̱ kee ra kádo̱kó ra̱ cruz ñoó tákaa ra kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ Jesús. 27 Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n xíꞌín dao ka̱ na̱ ñáꞌa̱, ta ndaꞌí sáki na, ta ndaꞌí kúu ini na̱ saꞌa̱ Jesús kuaꞌa̱n na̱. 28 Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Jesús ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná no̱ó na̱ ñáꞌa̱ yóꞌo. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:
―Na̱ ñáꞌa̱ ñoo Jerusalén, o̱ sa̱ kuáki ndó saꞌa̱ yúꞌu̱. Diꞌa kuaki ndó saꞌa̱ mií ndó xíꞌín sa̱ꞌá de̱ꞌe ndó, 29 dá chi̱ kasandaá kuu̱ kaa ña̱yuu diꞌa: “Ndikáꞌán ví na̱ ko̱ ku̱ú kandei de̱ꞌe, ta ndikáꞌán ví dókó, ña̱ ko̱ ní sá ñóꞌo taleé, ta ndikáꞌán ví ndódo̱, ña̱ ko̱ ní dákuáꞌano taleé.” 30 Ta tein kuu̱ dáá ñóó kaa na̱ xíꞌín yúku̱: “Ná kue̱i ndó sa̱tá nduꞌu̱.” Ta kaa na̱ xíꞌín koꞌondo: “Dándu̱xi ndó nduꞌu̱.” 31 Dá chi̱ tá ki̱ꞌo diꞌa kée na xíꞌín yíto̱ kuíi̱, xíni̱ ndí ki̱án kee na xíꞌín yíto̱ ichí ―kaá na̱.
32 Ta ndáka taꞌani ra uu̱ ta̱a kini kuaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Jesús, dá kaꞌání taꞌani ñaá rá. 33 Dá tá ni̱ saa̱ ra̱ iin xíán noo̱ naní Calavera, dá ni̱ chi̱rkuei ñaá rá ndi̱ka cruz. Ta iin ta̱a kini ñoó tárkaa iin cruz xoo kuáꞌa Jesús, ta iin ka̱ ra̱ tárkaa iin cruz xoo íti na̱. 34 Dá ni̱ kaa Jesús:
―Tatá, káꞌano koo ini ní sa̱ꞌá ña̱yuu yóꞌo, dá chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon na ndí ki̱án kée na.
Ta ni̱ sa̱dikí ra̱ suerte xíꞌín dáꞌo̱n ná, ná kande̱ꞌá ndá yoo kandeé niꞌi̱ iin rá iian.
35 Ta ndidaá ña̱yuu ñoó ndíta ndéꞌé, ta nda̱ ta̱ néꞌe choon ndíta kédi̱ki ndaa ra̱ Jesús, ta kaá ra̱:
―Dao ka̱ va ña̱yuu sa̱ ka̱ndeé rá sa̱ da̱káki ra, sa̱ꞌá ño̱ó ná dáka̱ki ra mií rá tá miía̱n ndaa̱ kúú rá Cristo, na̱ ni̱ ka̱xi Ndios kasaa̱ dáka̱ki ñaá.
36 Ta nda̱ soldado ñoó ni̱ kedi̱ki ndaa taꞌani ñaá, chi̱ ni̱ na̱tuu yati ra ni̱ da̱kóꞌo̱n ra̱ vino iá yúꞌu̱ ná, 37 dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:
―Tá miía̱n ndaa̱ rey no̱ó na̱ Israel kúú yoꞌó, dáka̱ki miíón viti, ná nde̱ꞌá.
38 Ta ndáꞌa̱ iin tabla dini̱ cruz noo̱ tárkaa Jesús, ta tándaa letra káꞌa̱n yúꞌu̱ griego xíꞌín yúꞌu̱ latín, xíꞌín yúꞌu̱ hebreo, ta kaáa̱n diꞌa: “Ta̱a yóꞌo kúú rey no̱ó na̱ Israel.”
39 Ta iin ta̱a kini tákaa iin ka̱ cruz ñoó, ni̱ ka̱sáꞌá kána̱ꞌá ra̱ xíꞌín ná, ta kaá ra̱:
―Tá ndaa̱ ndisa Cristo kúú yoꞌó, dáka̱ki miíón, ta dáka̱ki taꞌánón nduꞌu̱.
40 Tído ta̱a tákaa iin ka̱ cruz ñoó ni̱ da̱náni ra iin ka̱ ta̱a kini ñoó, ta kaá ra̱ xíꞌín rá:
―¿Á ni lúꞌu̱ ví ko̱ yu̱ꞌú yo̱ꞌó Ndios, va̱ꞌará sa̱ tákaaón ndóꞌo naní nío̱o̱n? 41 Miía̱n ndaa̱ kuiti tárkuei yó ndóꞌo nío̱ yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee yó, chi̱ ki̱ꞌo dión kánian ndoꞌo yó. Tído na̱ yóꞌo, ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa kini ko̱ ní ya̱ꞌa na kee na.
42 Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:
―Ndiko̱ꞌon ini ní yuꞌu̱ tá ná kasaa̱ ní dándáki ní ñayuú yóꞌo.
43 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ mií kuu̱ víti koo yoꞌó xíꞌín yuꞌu̱ noo̱ ndato téí náyeꞌe̱ ndaa ―kaá na̱.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ Jesús
44 Tá ni̱ kasa̱ndaá ka̱xuu̱, dá ni̱ na̱kuíi̱n naá iin níí kúú ñayuú nda̱ ka̱ oni̱ sa̱ꞌini. 45 Ta ni̱ ndaꞌo̱ ndi̱ndii, ta ni̱ ndata̱ dao dáꞌo̱n tárkaa ndadí ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. 46 Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú Jesús, ta kaá na̱:
―Tatá Ndios, noo̱ ndáꞌa̱ mií ní náki̱ꞌoi espírituí.
Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ xiꞌi̱ na̱. 47 Tá ni̱ xini ta̱ dándáki soldado ña̱ ni̱ ndoꞌo na dión, dá ni̱ xi̱ꞌo ra ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios, chi̱ kaá ra̱:
―Miía̱n ndaa̱ ndisa iin ta̱a ndaa̱ ni̱ sa̱ kuu na̱ yóꞌo.
48 Ta ndidaá ña̱yuu kuáꞌa̱ ni̱ sa̱ ndita ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ña̱ ni̱ ndoꞌo Jesús, ni̱ na̱ndió kuéi na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná, ta kani ndáꞌa̱ ná yuꞌú ndíká ná kuaꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ña̱ ndaꞌí kúu ini na̱. 49 Ta ndidaá na̱ ni̱ sa̱ neꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín Jesús, xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ tákuei ñaá ve̱i nda̱ kuendá Galilea, no̱ón kúú na̱ ndíta xíká ná ndéꞌé ná ndidaá ña̱ ni̱ kuu.
Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱xi Jesús
50 Ta ñoo ñoó ió iin ta̱a naní José, ta kúú rá ta̱ ñoo Arimatea, táꞌa̱n ña̱ nákaa̱ chí kuendá Judea. Ta néꞌe ra choon no̱ó na̱ Israel, ta kúú rá iin ta̱a va̱ꞌa, iin ta̱a ndaa̱. 51 Ta ndáti taꞌani ra kasaa̱ Ndios dándáki na ñayuú yóꞌo xíꞌín ndée̱. Ta ko̱ ní nátaꞌan taꞌon ini ra̱ ña̱ ni̱ kee dao ka̱ ta̱ néꞌe choon ñoó xíꞌín Jesús. 52 Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ saꞌa̱n ni̱ ndaka̱ yikí ko̱ño Jesús noo̱ Pilato. 53 Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱nóo raa̱n ndi̱ka cruz. Dá ni̱ chi̱tuú ñaá rá xíꞌín iin dáꞌo̱n káꞌano. Ta néꞌe ñaá rá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱káa̱ ra̱ ini iin yái̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ndi̱ka iin káo̱, noo̱ ko̱ ñáꞌa̱ kakaa̱ ni iin tóꞌón ndi̱i. 54 Ta mií kuu̱ dáá ñóó kúú kuu̱ kénduu na̱ Israel ña̱ꞌa keí ná, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá vá kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná.
55 Ta na̱ ñáꞌa̱ ni̱ kii xíꞌín Jesús nda̱ Galilea, no̱ón kúú na̱ tárkuei ni̱ saꞌa̱n na̱ nda̱ yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xini na̱ ndeí kíán, ta ni̱ xini na̱ no̱ó ni̱ chi̱nóo ra yikí ko̱ño Jesús. 56 Dá ni̱ na̱ndió kuéi na kuaꞌa̱n na̱ kenduu na̱ kirá támi sáꞌa̱n xíꞌín ña̱ꞌa dákúchi na ñíi̱ Jesús. Tído ni̱ na̱níꞌi̱ ndée̱ ná tein kuu̱ kánian naniꞌi̱ ndée̱ ná, chi̱ ki̱ꞌo dión saꞌándá ley choon.