8
Yóꞌo káꞌa̱n sa̱ꞌá na̱ ñáꞌa̱ ni̱ chi̱ndeé Jesús
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌa̱n Jesús ni̱ xi̱onoo na ndidaá ñoo náꞌano xíꞌín ñoo kuálí, ta ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi koo ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. Ta ni̱ xi̱onoo na xíꞌín ndin uxi̱ uu̱ ta̱a ni̱ ka̱xi mií ná ñoó. Ta ni̱ xi̱onoo taꞌani dao na̱ ñáꞌa̱ xíꞌín ná, táꞌa̱n na̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa na, chi̱ dao na ni̱ sa̱ ñoꞌo espíritu kini, ta dao ka̱ na̱ ni̱ sa̱ kúꞌu̱. Ta tein na̱ ñáꞌa̱ yóꞌo nákaa̱ María Magdalena, táꞌa̱n ñá sa̱ ñoꞌo usa̱ espíritu kini ni̱ taó Jesús. Ta nákaa̱ taꞌani ñáꞌa̱ naní Juana, ñá kúú ñadiꞌí ta̱a naní Chuza, táꞌa̱n ra̱ ndaá veꞌe rey Herodes, xíꞌín ñáꞌa̱ naní Susana, xíꞌín kua̱ꞌá ka̱ na̱ ñáꞌa̱ sa̱ chi̱ndeé ñaá xíꞌín ña̱ ió noo̱ ná.
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ na̱kani Jesús saꞌa̱ iin ta̱a xíti tata
Kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ kii iin rá iin ñoo ni̱ na̱taka noo̱ nákaa̱ Jesús. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:
―Iin ta̱a xíti ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kuti ra tata no̱ñóꞌo̱ rá. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ koon niꞌini ra tata ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó dao ña ni̱ kue̱i yuꞌú íchi̱. Ta ni̱ sei̱n niꞌini naa̱n. Kúú ni̱ ka̱sáa̱ laa, ta kúú ni̱ seí vá ría̱n. Ta dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i tein yuu̱, ta ni̱ xita̱a̱n. Tído ni̱ ichi̱a̱n, dá chi̱ ko̱ ta̱ꞌón ko̱ꞌoyo sa̱ꞌán. Ta dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i tein ta̱ꞌíón. Ta ni̱ saꞌano dáó ñá xíꞌín ta̱ꞌíón ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ku̱yáta̱ váán ni̱ kee rá. Ta kúú dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i noo̱ kúú ñoꞌó va̱ꞌa. Kúú ni̱ saꞌano va̱ꞌa vaan. Ta kúú kua̱ꞌá ndava̱ꞌo noni̱ ni̱ xi̱ꞌoan, dá chi̱ iin ciento noni̱ ni̱ xi̱ꞌo iin iin tata ñoó ―kaá Jesús.
Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n na̱:
―¡Ndi ndáa ndoꞌó ió do̱ꞌo, ta kúú kueídóꞌo va̱ꞌa ndó!
Dá ví ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná:
―¿Ndí dándáki to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌan ní ni̱ kaꞌa̱n ní xíꞌín nduꞌu̱?
10 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―Noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ náꞌá mií ná saꞌa̱ ndi kée na dándáki na. Tído dákíꞌin táꞌan yuꞌu̱ dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱ noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, dá kía̱n, va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ndéꞌé ná, tído o̱ kándaa̱ taꞌon ini na̱ ndi kóni̱ kaaa̱n, ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ná kueídóꞌo na, tído o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱.
Nákani Jesús ndi kóni̱ kaa ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ sa̱ꞌá ta̱a xíti tata
11 ’Diꞌa dándáki to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌin ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó. Kanaꞌá ndó ña̱ tata ñoó kúú to̱ꞌon Ndios. 12 Ta yuꞌú íchi̱ no̱ó ni̱ kue̱i dao tata ñoó, ño̱ó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, tído kásaa̱ ña̱ uꞌu̱, ta kúú dítá váán to̱ꞌon Ndios ña̱ nákaa̱ nío̱ ná, dá ná o̱ kándísa naa̱n, ta o̱ níꞌi̱ ná ña̱ ka̱ki na. 13 Ta tein yuu̱ no̱ó ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó, ño̱ó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta nátiin naa̱n xíꞌa̱n kádii̱ iní na̱. Tído ko̱ ta̱ꞌón yo̱ꞌan ini nío̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó tóó vá kándísa naa̱n. Chi̱ tá kásáꞌá ndóꞌo na ta̱ndóꞌó, kúú kéxoo na no̱ó ña̱ kándísa na. 14 Ta tein ta̱ꞌíón no̱ó ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó, ño̱ó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios. Tído kásáꞌá ndíꞌi cháá ka̱ ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ió noo̱ ná, ta kátoó na̱ koo kuíká ná, ta ndíꞌi ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ꞌa luu ió ñayuú yóꞌo. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ sísa na xíꞌín to̱ꞌon Ndios. 15 Tído no̱ñóꞌo̱ va̱ꞌa no̱ó ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó, ño̱ó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios xíꞌín ndinoꞌo ini na̱, ta ndíta ndaa̱ na̱ xíꞌán. Ta ko̱ sá tuu na kée na ña̱ kóni̱ Ndios.
Miía̱n kánian naꞌa̱ yo̱ mií yó ña̱ kúú yó kuendá Jesús, ta kueídóꞌo va̱ꞌa yó ña̱ dánaꞌa̱ na̱ noo̱ yo̱
16 ’Ko̱ íin taꞌon chíñóꞌo̱ iin íti̱, ta chíkani ndei na iin ki̱di noo̱án, ta ni ko̱ chíkani de̱ꞌé na̱án ti̱xi xi̱to. Diꞌa noo̱ di̱kó chínóo naa̱n, dá ná katoo̱a̱n noo̱ ndidaá na̱ ko̱kuꞌu ini veꞌe. 17 Chi̱ ndidaá ña̱ꞌa dáꞌi noo̱ ndo̱ viti, daí ña̱ natu̱uan. Ta ndidaá vá ña̱ꞌa ñóꞌo de̱ꞌé viti, daí ña̱ natu̱uan, dá ná katoo̱n noo̱án. 18 Ta kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó, chi̱ ndidaá na̱ natiin to̱ꞌon káꞌi̱n, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kandaa̱ cháá ka̱ ini na̱. Tído ndidaá na̱ ko̱ xi̱ín natiin to̱ꞌon káꞌi̱n, no̱ón kúú na̱ kexoo ña̱ káꞌán ná náꞌá ná ―kaá na̱.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáa̱ na̱ veꞌe Jesús nándukú ñaá ná
19 Dá ni̱ ka̱sáa̱ naná Jesús xíꞌín ñani na̱ nándukú ñaá ná. Tído ko̱ ní kúu taꞌon natuu yati na noo̱ ió na̱, chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ na̱taka ñoó. 20 Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon iin ña̱yuu nákaa̱ tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó xíꞌín Jesús:
―Naná ní xíꞌín ñani ní ndíta na sata̱ véꞌe, ta kóni̱ na̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ní.
21 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:
―Ndi ndáa ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta kée na choon saꞌándáa̱n, no̱ón vá kúú nanái̱ xíꞌín ñanii̱.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱
22 Iin kuu̱, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ini iin barco. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―Ná koꞌo̱ chikaꞌanda yo̱ iin ka̱ xoo yuꞌú ta̱ñoꞌo̱.
Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱. 23 Ta tein yáꞌa na kuaꞌa̱n na̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó, kúú ni̱ kidi̱ va Jesús. Kúú iin ndakána va ni̱ ka̱sáꞌá kána tachi̱ dée̱n no̱ó ta̱ñoꞌo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ko̱kee ta̱kui̱í ini barco. Ta i̱o nda̱ꞌo ió ña̱ ke̱ta kaꞌani ra ini ta̱kui̱í ñoó. 24 Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús noo̱ kánduꞌu̱ ná. Dá ni̱ da̱ndóto ñaá rá, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:
―¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ió ña̱ kuu yo̱!
Dá ni̱ ndoto Jesús. Dá ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Kúú ni̱ sa̱ tuu va tachi̱ ñoó xíꞌín ña̱ ndákuei no̱ó ta̱ñoꞌo̱, ta kúú ni̱ na̱káa̱ tádi̱ vá rá. 25 Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:
―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ kándéé iní ndo̱ yuꞌu̱?
Kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó, ta ni̱ naá iní ra̱. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan míí rá:
―¿Ndá yoo ví kúú na̱ yóꞌo, chi̱ nda̱ tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱ seídóꞌo choon saꞌándá na̱?
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taó Jesús espíritu kini ni̱ sa̱ ñoꞌo ini iin ta̱a
26 Dá ni̱ saa̱ na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱ noo̱ kúú kuendá Gadara, ña̱ xírndaa táꞌan xíꞌín kuendá Galilea. 27 Dá tá ni̱ noo Jesús barco ñoó, dá ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a ñoo ñoó, ta sa̱ naꞌá nda̱ꞌo ñóꞌo espíritu kini ini ra̱, ta ko̱ ndíxi taꞌon ra dáꞌo̱n, ta ni veꞌe ko̱ ió ra̱, chi̱ ini káo̱ noo̱ ñóꞌo ndi̱i va ió ra̱. 28 Tá ni̱ xini ra̱ Jesús, kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú rá. Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá noo̱ ná, dá ni̱ ka̱sáꞌá ni̱ꞌi nda̱ꞌo káꞌa̱n ra̱ xíꞌín ná:
―¿Ndá ki̱án ndóꞌo ní xíꞌín yuꞌu̱, Jesús, mií ní na̱ kúú de̱ꞌe Ndios ndáya̱ꞌi? Seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ní ña̱ ná dáꞌa ni dándóꞌo naní ní nío̱í.
29 Dión ni̱ kaaa̱n, dá chi̱ sa̱ saꞌanda va Jesús choon noo̱án ña̱ ná kankuei ña ini ta̱a ñoó koꞌa̱n. Sa̱ naꞌá nda̱ꞌo ñóꞌan dándákian ta̱a ñoó. Chi̱ va̱ꞌará sa̱ soꞌoni ña̱yuu ndáꞌa̱ rá xíꞌín saꞌa̱ rá xíꞌín cadena xíꞌín ka̱a viti, tído vaá óon va saꞌándá ra̱ cadena ñoó. Ta sa̱ kendúsa̱ espíritu kini ñoó xíꞌín rá kandaka ñaáán kuaꞌa̱n noo̱ kúú ñoꞌó i̱chí. 30 Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Jesús:
―¿Ndi nanón?
Dá ni̱ kaa espíritu kini ñoó:
―Legión naníí.
Dión ni̱ kaaa̱n chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo espíritu kini ñóꞌo ini ta̱a ñoó. 31 Dá ni̱ seí ndaꞌí ña̱ noo̱ Jesús ña̱ ná dáꞌa ni tandaꞌá ñaá ná koꞌa̱n nda̱ ma̱á noo̱ íin naá. 32 Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo kochí ñóꞌo sásáꞌan ndi̱ka yúku̱ ñoó. Dá ni̱ seí ndaꞌí espíritu kini ñoó noo̱ Jesús ña̱ ná konó ná koꞌa̱n ndu̱ꞌan ini ri̱. Dá ni̱ sonó ná noo̱án. 33 Ta kúú ni̱ ka̱nkuei espíritu kini ñoó ini ta̱a ñoó. Dá ni̱ saꞌa̱n ni̱ ndu̱ꞌan ini kochí ñoó. Dá ni̱ taxí táꞌan ndi ndiꞌi rí kuaꞌa̱n ri̱ yuꞌú daꞌo̱. Dá ni̱ kue̱i ndava̱ꞌa rí ini ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Ta kúú ni̱ ka̱ndaa ri̱, dá ni̱ xiꞌi̱ ri̱.
34 Dá tá ni̱ xini ta̱ ndáka kochí ñoó ña̱ dión ni̱ ndoꞌo rí, dá ni̱ taxí táꞌan ra kuaꞌa̱n ra̱ kasto̱ꞌon ra xíꞌín na̱ ndéi ñoo ra̱ xíꞌín na̱ ndéi yúku̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kuu dión. 35 Dá ni̱ ka̱nkuei ña̱yuu ñoó kuaꞌa̱n na̱ kande̱ꞌé ná ña̱ ni̱ kuu. Tá ni̱ saa̱ na̱ noo̱ íin Jesús, kúú ni̱ xini na̱ ña̱ ió ta̱a ni̱ sa̱ ñoꞌo espíritu kini ñoó noo̱ sáꞌa̱ ná. Ta kúú sa̱ ndíxi va ra dáꞌo̱n ió ra̱. Ta sa̱ iin ta̱a ió va̱ꞌa vá kúú rá. Kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó. 36 Ta ña̱yuu ni̱ xini ña̱ ni̱ kuu dión kúú na̱ ni̱ na̱kani xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu ndi ni̱ kuu ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a sa̱ ñoꞌo espíritu kini ñoó. 37 Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndidaá ña̱yuu ndéi chí kuendá Gadara ñoó seí ndaꞌí na̱ noo̱ Jesús ña̱ ná koꞌo̱n na̱ iin ka̱ xíán, dá chi̱ yuꞌú na̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kuu dión. Dá ni̱ kaa Jesús ini barco koꞌo̱n na̱. 38 Tído ni̱ seí ndaꞌí ta̱a ni̱ sa̱ ñoꞌo espíritu kini ñoó noo̱ ná ña̱ ná konó ná koꞌo̱n ra̱ xíꞌín ná. Tído ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ rá ña̱ ná noꞌo̱ ra̱, ta kaá na̱ xíꞌín rá:
39 ―Nandió ko̱o kuaꞌa̱n nóꞌo̱n veꞌón, ta nakanón xíꞌín na̱ ñooo̱n saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa ndato ni̱ kee Ndios xíꞌón.
Dá ni̱ kiꞌin ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá. Ta ni̱ ka̱sáꞌá rá nákani ra xíꞌín ndidaá na̱ ñoo ra̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa ndato ni̱ kee Jesús xíꞌín rá.
Diꞌa ni̱ ndoꞌo de̱ꞌe diꞌí ta̱ naní Jairo xíꞌín ña̱ ni̱ ndoꞌo iin ñáꞌa̱ ndóꞌo kueꞌe̱ tái̱ nii̱
40 Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku Jesús ni̱ ndi̱sáa̱ na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ñaá kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu xíꞌa̱n kádii̱ ini na̱, chi̱ sa̱ ndéi ndidaá vá ná ndáti ñaá ná. 41 Dá ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a naní Jairo, táꞌa̱n ra̱ dándáki veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ndéi ñoo ñoó. Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá noo̱ Jesús. Dá ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná ña̱ ná koꞌo̱n na̱ veꞌe ra, 42 chi̱ ni̱ kaa ra̱ ña̱ ió iin tóꞌón de̱ꞌe diꞌí ra̱, ta ió xi̱ uxi̱ uu̱ kuia̱, ta sa̱ xíꞌi̱ va xi. Dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá, ta dándútí ñaá ña̱yuu kuáꞌa̱ kuaꞌa̱n xíꞌín ná ñoó. 43 Ta tein ña̱yuu ñoó nákaa̱ taꞌani iin ñáꞌa̱ ndóꞌo kueꞌe̱ tái̱ nii̱, ta sa̱ ni̱ xi̱no uxi̱ uu̱ kuia̱ ndóꞌán dión. Ta sa̱ ni̱ da̱ndíꞌi vaan di̱ꞌón néꞌe va̱ꞌán ni̱ chi̱ya̱ꞌavián ta̱ kétátá ñaá. Tído ni iin tóꞌón taꞌon ra ko̱ ní kándeé nduva̱ꞌán. 44 Dá ni̱ na̱tuu yatián sata̱ Jesús. Dá ni̱ ka̱ko̱ꞌon ndáꞌa̱n yuꞌú dáꞌo̱n ná. Ta kúú vitíꞌón diꞌa ni̱ na̱tuu nii̱ ñoó.
45 Dá ni̱ kaa Jesús:
―¿Ndá yoo ni̱ ka̱ko̱ꞌon ndáꞌa̱ dáꞌa̱ma̱í?
Tído ni iin tóꞌón ña̱yuu ñoó ko̱ ní kaꞌa̱n. Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:
―Maestro, ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo kúú na̱ dándútí ñaá. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa ndáto̱ꞌón ní ndá yoo ni̱ ka̱ko̱ꞌon ñaá?
46 Dá ni̱ kaa Jesús:
―Ko̱ó, chi̱ ni̱ da̱kóꞌo̱n ndáꞌa̱ iin ña̱yuu dáꞌa̱ma̱í, chi̱ ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa iin ña̱yuu ni̱ kee ndée̱í ―kaá na̱.
47 Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ñáꞌa̱ ñoó ña̱ o̱ kúu taꞌon chide̱ꞌáa̱n ña̱ ni̱ keeán, kúú ni̱ ka̱sáa̱a̱n noo̱ Jesús, ta ndéi̱ ni̱noán. Dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíán noo̱ ná. Ta noo̱ ndidaá ña̱yuu ñoó ni̱ na̱kanián ndiva̱ꞌa ni̱ ka̱ko̱ꞌon ndáꞌa̱n dáꞌo̱n Jesús, ta ni̱ na̱kani taꞌanián ña̱ vitíꞌón kuií vá ni̱ ndu̱va̱ꞌán tá ni̱ keeán dión. 48 Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:
―De̱ꞌe diꞌíi̱, ni̱ ndu̱va̱ꞌón sa̱ꞌá ña̱ kándéé inóo̱n yuꞌu̱. Ta viti, kuaꞌán nóꞌo̱n veꞌón xíꞌa̱n ió va̱ꞌa inóo̱n.
49 Ta kúú káꞌa̱n ii̱ vá Jesús íin na xíꞌán, kúú ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a ni̱ kii veꞌe Jairo, ta̱ dándáki veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ñoó, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:
―Sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va de̱ꞌe diꞌí ní. Ná dáꞌa ka̱ ni dátaꞌán ní maestro xaa̱n.
50 Tá ni̱ seídóꞌo Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Jairo:
―O̱ sa̱ yu̱ꞌóo̱n. Sa̱va̱ꞌa yuꞌu̱ kandeé inóo̱n, ta kúú nduva̱ꞌa xi.
51 Dá tá ni̱ saa̱ na̱ ni̱ ku̱ꞌu na veꞌe ra, ta ko̱ ní sónó ná ña̱ ku̱ꞌu dao ka̱ ña̱yuu xíꞌín ná, sa̱va̱ꞌa Pedro xíꞌín Jacobo, xíꞌín Juan xíꞌín tatá tadiꞌí ñóó, xíꞌín naná va xi. 52 Ta ndidaá ña̱yuu ndéi ñoó ndéíꞌi̱ na̱ ndéi na, ta ndaꞌí káyuꞌú ná saꞌa̱ tadiꞌí ñóó. Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:
―O̱ sa̱ kuáki ndó, chi̱ ko̱ ní xiꞌi̱ taꞌon xi, kídi̱ va xi.
53 Ta kúú ndidaá ña̱yuu ñoó ni̱ saki̱ ndaa va na Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, chi̱ náꞌá vá ná ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va xi. 54 Dá ni̱ tiin Jesús ndáꞌa̱ xí, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín xí:
―Diꞌí lóꞌo̱, ndako̱o.
55 Ta kúú ni̱ na̱taki va xi. Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ nda̱ko̱o xi. Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó na̱ veꞌe xi ña̱ ná ki̱ꞌo na ña̱ꞌa kasáꞌan xi. 56 Ta tatá xi̱ xíꞌín naná xi̱ ni̱ naá nda̱ꞌo ini na̱. Tído ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ ná ña̱ ná o̱ sa̱ nákani na xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na.