15
Kásaa̱ usa̱ ka̱ ángel, ta néꞌe na ndin usa̱ ta̱ndóꞌó noo̱ ndíꞌi
Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ iin ka̱ ña̱ꞌa ndato, ña̱ káꞌano, ña̱ naá inío̱ xinío̱ chí induú. Ta ña̱ yóꞌo kúú usa̱ ángel, ta néꞌe na ndin usa̱ ta̱ndóꞌó noo̱ ndíꞌi kandoꞌo ña̱yuu, dá ndiꞌi ña̱ xído̱ ini Ndios. Dá ni̱ xini taꞌanii iin ña̱ꞌa káa táto̱ꞌon káa ta̱ñoꞌo̱, ta yéꞌe̱ ra̱ táto̱ꞌon yéꞌe̱ yuu̱ ta̱tá, ta ni̱ na̱kiꞌin táꞌan rá xíꞌín ñoꞌó kéi̱ ita̱. Ta ni̱ xini taꞌanii ndidaá na̱ ni̱ ka̱ndeé xíꞌín kíti̱ chi̱káꞌano ñoó, xíꞌín naꞌáná ri̱, chi̱ ko̱ ní sá ndaño̱ꞌo ñaá ná, ta ko̱ ní kándía na ña̱ni tóni̱ ná xíꞌín kuu̱ ri̱ o número kuu̱ ri̱. Ndidaá na̱ yóꞌo ndíta no̱ó ta̱ñoꞌo̱ yéꞌe̱ táto̱ꞌon yéꞌe̱ yuu̱ ta̱tá ñoó, ta ndidaá na̱ yóꞌo néꞌe arpa Ndios ndíta na. Ta xíta na yaa ni̱ xita Moisés, táꞌa̱n na̱ sa̱ xinkuáchí noo̱ Ndios, xíꞌín yaa xíta na̱ kúú léko, ta diꞌa xíta na:
Ña̱ náꞌano kée ní, ta ña̱ ndato nda̱ꞌo kée ní, satoꞌo ndu̱.
Mií ní kúú na̱ kándéé kée ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa.
Ta mií ní kúú na̱ kéndúsáꞌano, ta mií ní kúú na̱ kée ña̱ ndaa̱.
Ta iin tóꞌón dini̱ mií ní kúú rey dándáki ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu.
¿Ndá yoo ví ná kaa ña̱ o̱ yu̱ꞌú na̱ mií ní,
ña̱ o̱ kékáꞌano na mií ní, satoꞌo ndu̱?
Ko̱ íin taꞌon, dá chi̱ iin tóꞌón dini̱ mií ní vá kúú na̱ ii̱.
Sa̱ꞌá ño̱ó ná kuita ndidaá táꞌa̱n nación noo̱ mií ní, ta kandaño̱ꞌo na mií ní,
dá chi̱ sa̱ ni̱ naꞌa̱ ní ña̱ kéyíko̱ ndaa̱ ní ndidaá ña̱.
Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xinii̱ ña̱ chí induú ni̱ nono̱ yéꞌé noo̱ kúú noo̱ ii̱ cháá ka̱ ini veꞌe ño̱ꞌo, ña̱ náꞌa̱ ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o Ndios kemáni̱ ná yó. Ta ini veꞌe ño̱ꞌo ñoó ni̱ ka̱nkuei usa̱ ángel, ta ndin usa̱ ángel ñoó néꞌe iin rá iin kueꞌe̱ kandoꞌo ña̱yuu. Ta ndíxi na dáꞌo̱n ku̱xí kachi̱, ta náyeꞌe̱ ndaa oon víán, ta ni̱ kao̱ noo iin cincho oro yuꞌú ndíká na̱. Ta tein ndin komi̱ ña̱ ta̱kí ñoó ni kana iian, ta néꞌan usa̱ copa oro. Dá ni̱ xi̱ꞌoan iin rá iian noo̱ ndin usa̱ ángel ñoó, ta ni̱ chití inia̱n ñóꞌo ña̱ xído̱ ini Ndios, na̱ daá takí kuií. Ta kúú ni̱ na̱kutí veꞌe ño̱ꞌo ñoó xíꞌín ñoꞌo̱ma̱, ta dión, dá ni̱ naꞌa̱ Ndios ndi ki̱ꞌo káꞌano na, ta ni̱ naꞌa̱ na̱ ndi ki̱ꞌo nda̱kí na̱. Ta ni ko̱ íin taꞌon kuu ku̱ꞌu ini veꞌe ño̱ꞌo Ndios nda̱ ná xi̱nko̱o ndin usa̱ kueꞌe̱ néꞌe ndin usa̱ ángel ñoó.