16
Chahá ra Pablo tuhun chi ñu Corinto yoso caa tyinyee ñu chi tahan ñu cuenda Nyoo
Ta tuhun cha tyinyeé ndo xuhun chi ñu ndahvi, ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Cu̱nyacuvi ndo tari catyí chi ñu nyicú tandɨhɨ vehe ñuhu ityi Galacia. Ma cuatu ndo nya quichi ta cuhva ndo xuhun. Soco tahan tahan nu ndɨhɨ vitya ri ta tyihi sɨɨn ndo cha tahán chi cuhva ndo chi ñu, yoso cuhva cha chahá Nyoo chi ndo. Ta quɨvɨ cha quichi, cutachi nya ra cha cuñí maa ndo vatyi cunyaca ra xuhun cuan chihin carta chi tahan yo cha canyicú nya Jerusalén. Ta tatu tahan tucu chi cuhin, cuhun coyo ra chihin.
Yɨhɨ́ iñi ra Pablo nya ndɨhɨ nu cucahan ra tuhun ra Cristo
Cuhin nu nyicu ndo Corinto chiña, soco cuhun xihne ityi Macedonia. Vatyi ityi cuan cuyahi. Ta tatu chahá chi cuhva cundoi chihin ndo nyacua nya yahá yoo vichin. Tyicuan ta cuví tyinyeé ndo chiin chii ta cuhin inga ñuu. Ña cuñí cha ɨɨn yaha ri yahi nu nyicu ndo. Vatyi cuñí ndoi suhva quɨvɨ chihin ndo tatu Sutu Mañi yo ta cuñí ra. Soco cunyai ñuu Éfeso ihya, nyacua nya yaha quɨvɨ cha sanducahnú ñu Israel vico Pentecostés. Tyicuan ta quichi nu nyicu ndo. Cundoi suhva ihya vatyi vasɨ cuaha xaan ñáyɨvɨ ña cuñí nyehe ñu tuhun Nyoo, soco chahá xaan chi cuhva cahín tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ ñuu ihya.
10 Tatu chaa ra Timoteo, na cunyaa ra chihin ndo. Ta vaha tyi̱ñuhu ndo chi ra. Vatyi sahá tyiño tucu maa ra cuenda Sutu Mañi yo tari mai. 11 Ta vaha co̱o iñi ndo nyehé ndo chi ra. Ta tyi̱nyee ndo chiin chi ra tyi quichi ra nu nyaí. Vatyi nyatí chi ra chihin inga yañi yo.
12 Ta yañi yo, ra Apolos, chacu̱ ndahvi xain nuu ra nacuhun ra chihin inga yañi yo nu nyicu ndo. Soco ña cuñí ra. Soco cuhun maa ra nacuhva chi cuhva chi ra, na.
Chahá ra Pablo nocumi chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Corinto
13 Sa̱ñihi ndo chinó ca iñi ndo chi Nyoo. Ta cunɨɨ iñi ndo ta nacoo vaha fuerza Nyoo chi ndo. 14 Tandɨhɨ cha sacuví ndo, sa̱cuvi ndo cha cuenda cha cuñí ndo chi Nyoo ta chi tahan ndo.
15 Chitó ndo yañi vatyi ñáyɨvɨ chi ra Estéfanas xihna ca ñu chinó iñi tuhun ra Cristo ityi Acaya chiña. Ta vityin sacuví ñu tyiño nuu ra hermano. 16 Ta catyí chi ndo vatyi sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ñu cha iyó tari iyó ñu chiña, ta chi tandɨhɨ ñu cha tyinyeé ta sahá tyiño cuenda Nyoo. 17 Ta cusɨɨ xaan cuñi cha quichi̱ coyo ra Estéfanas ta ra Fortunato ta ra Acaico. Vatyi maa ra catyinyeé ra chi ndi. Vatyi tandɨhɨ ndo ña cuví quichi ndo vatyi cañi xaan ñuu ndo. 18 Soco maa ra quichi̱ coyo ra. Ta sandunyeé ca ra iñi chihin tuhun Nyoo. Tari sandunɨɨ́ ra iñi nyoho ñandɨhɨ. Ta vaha co̱o iñi ndo nyehé ndo tyiño casacuví ra. Vatyi maa ra ɨɨn ri chi Nyoo canyicón ra.
19 Ta vachí nocumi chi ndo sahá tandɨhɨ yañi yo ta tahan yo cha ndu ɨɨ́n ri ityi Asia ihya. Ta vachi tucu nocumi chi ndo sahá ra Aquila ta cu Priscila, ta ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo cha ndu ɨɨn ri vehe ñuhu nu cuví vehe ñu. 20 Vachi nocumi chi ndo sahá tandɨhɨ yañi yo, ta na̱cuhva maa ndo nocumi chi noo noo ndo nu nyicú ndo chiña.
21 Nocumi cha vachí chi ndo ihya, yuhu ra Pablo tyai̱ chihin ndahi.
22 Tatu nya ñáyɨvɨ ña cuñí chi Sutu Mañi yo Jesucristo, nacuhun ñu anyaya. Soco yuhu catyí: ¡Sutu Mañi yuhu, ña̱ha!
23 Ta nasoco Sutu Mañi yo Jesucristo chi tandɨhɨ ndo. 24 Ta catyí chi ndo vatyi yuhu cuñí chi tandɨhɨ ndo cha cuenda ra Cristo Jesús. Ta nacuví chi tyicuan caa.