2
Na foro xu ni, na jé ɲìi sicuumɔ ni
Yee taɲaa wuu bye ba xuu ɲɛ wɛ, yee tiibaara ni yee jurumu wʼa lee pye. Yee taɲaa wuu bi ɲaari ke koŋɔ ke wo ɲaarigana na, na daha munaakuuŋɔɔ ki wo ɲuŋɔfɔɔ wu fɛni, lee munaa lemu lʼa baari pyi nʼa she fɛɛ pu funyɔ ni ge. Wèe ni pee bɛɛri pu bye kariɲɛɛgɛ ni, na taha wù wo lakuuŋɔ ke fɛni, na wùyɛ pyaa wo ɲidaan ni wùyɛ pyaa wo fungɔnyɔ keree pyi. Lee funŋɔ ni Kilɛ wo loyire le li bi da ba nɔ wèe na ba pusamaa ɲɛ wɛ. Ga Kilɛ wo ɲiɲaara tʼa pɛlɛ fo xuuni! Wèe ya taan wu mu taangana lemu na ge, lee wuu na wʼa wèe ni Kirisa pinnɛ ɲɛ shiizhan na wèe yaha wèe na bi bye bɛ xuu wù wo jurumu wu wuu na. Kilɛ wo niimɛ wu yɛ pe gbɔɔrɔ ni yee ya shɔ. Wèe ni Yesu Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni Kilɛ ya wèe pinnɛ ɲɛ, na wèe pinnɛ teŋɛ bɛ ni wu ni fugba wu ni.
Tɛhɛnɛ baa niimɛ wemu wʼa shɛ wèe shizhaa na wu wo saama pu funŋɔ ni Yesu Kirisa baraga ni ge, wʼa li pye mu kɔnhɔ wee tɛhɛnɛ baa niimɛ we di da zhɛɛ wʼa fiinŋɛ cabaya yi na. Bani Kilɛ wo niimɛ wu yɛ nigin pe gbɔɔrɔ ni yee ya shɔ nʼa daa baraga ni. Lee ya ta yìri yeeyɛ pyaa yíri wɛ, Kilɛ wo loolodaa lʼa pye lere. Lee ya ta pye yee wa shishiin wo kapyegee baraga ni wɛ, kɔnhɔ wa shishiin ganha bu tabaara le wuyɛ ni wɛ. 10 Kilɛ wʼa wèe yàa. Yesu Kirisa baraga ni Kilɛ ya wèe da kapyegee nizaaŋaa kaa na, kee kiimu wʼa bi gbegele kɔnhɔ wèe di ba já wʼà kee pyi ge.
Shi wusama ni Yawutuu pʼa ɲɛri pye nigin Kirisa baraga ni
11 Yee ya ta pye Yawutuu wɛ. Yawutuu pu pʼa cekɔɔnrɔ ti pye ge, pee di yee pyi cekɔnbaalaa, na ta pee wo cekɔɔnrɔ tʼi ɲɛ sipya wo keŋɛ fɛ. Yi yi funyɔ yaha nidogo ni taashiinɛ li wo torogana li ni. 12 Yee bi sanha Kirisa cɛ wee tuun we ni wɛ. Taa bye yee mu Izirayɛli wo nagoo pu niŋɛ ni wɛ. Kilɛ ya kariɲɛɛgɛ ɲɔmɛhɛɛ kiimu lɔ ge, yee bi bye kee nabuun. Tadaŋa bye yee na wɛ, Kilɛ bɛ di ɲɛ yi mu ke koŋɔ ke na wɛ. 13 Ga nimɛ, yee piimu sanha ki bi lii Kilɛ na ge, yee ni Yesu Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni yee ya wu tɛɛŋɛ Kirisa wo shishan pu baraga ni.
14 Bani Kirisa yɛ pyaa kʼa pa ni ɲaɲiŋɛ ni wèe mu. Shi wemu ɲɛ Yawutuu wɛ, wʼa wee shi we ni Yawutuu pu bɛɛri pinnɛ na pye nigin. Kasɔrɔgɔ ke ki bi pu waagi laha puyɛ na, na pu pye pɛɛn ge, wʼa kee shan laha wà. 15 Wʼa Yawutuu pu wo saliya we ni wu ɲɔmɛhɛɛ ki bɛɛri yirige laha wà, kɔnhɔ wu Yawutuu ni shi wusama pinnɛ wu wo kariɲɛɛgɛ ki baraga ni, wu pu pye shi nigin wemu ɲɛ nivomɔ ge, wʼi ɲaɲiŋɛ le pu tɛ ni. 16 Wu na xu korikoritige ki na, lee wo baraga ni wʼa pu shuun wu pinnɛ, na pu pye ceepuuro nigin, na bɛ le pu ni Kilɛ tɛ ni. A tee pɛɛnrɛ tʼi xhɔ korikoritige ki baraga ni. 17 Piimu pʼa lii, ni piimu pʼa tɛɛŋɛ ge, wʼa pa ɲaɲiŋɛ ki jomɔ jo pee bɛɛri mu. 18 Bani Yawutuu fara shi wusama na, Kirisa gbɔɔrɔ ni wèe wa bɛɛri da já vulo To Kilɛ na Fɛfɛɛrɛ Munaanunɔ li baraga ni.
19 Lee wuu na do, yee ɲɛ nige nabuun kelee nadadiinmɛɛ wɛ. Ga yee ni Kilɛ wo nagoo pʼa ɲɛri nimɛ fiinuŋɔ nigin nagoo. Yee ya ɲɛri Kilɛ wo puga ki sipyii. 20 Nɔhɔ shanma pemu na pʼa yee yereŋɛ ge, pee ɲɛ tudunmɔɔ pee, ni Kilɛ wo tudunmɔɔ pu wo pe, Yesu Kirisa yɛ pyaa di ɲɛ gunŋmii li kagereŋɛ ke. 21 Puga ki bɛɛri na kiyɛ co, na yere Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki ni. Kʼa bye Fɛfɛɛrɛ ti bɛɛri wo fɛfɛɛrɛ xuu we Kilɛ mu. 22 Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni yee bɛ ya pinnɛ faanri ni pusamaa ni, kɔnhɔ yʼi bye puga, kemu ɲɛ Kilɛ tatɛɛngɛ wu Munaa li gbɔɔrɔ ni ge.