5
Kirisa ya wèe pye wùyɛ wuu
Kirisa ya wèe ɲuŋɔ wolo, kɔnhɔ wù sii pye wùyɛ wuu can can na. Lee wuu na, yi la le yiyɛ ni, yʼi gori yaha pee yahama pe ni. Yi ganha bu da guri nige kadugo di ba yiyɛ le sanha bulooro ni wɛ. Nɛ Pɔli, nʼa da yi jo yi mu, yi bu daa na yi tadaŋa pye cekɔɔnrɔ, wee tuun wu ni Kirisa ya lemu bɛɛri pye yi mu ge, lee da yaaga ɲɔ yi na wɛ. Nʼa da guri di yi jo yi mu sanha jo sipyaa sipya wʼa wuyɛ kan pʼa kɔn ge, weefɔɔ ya yaa wʼa Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya ɲɔmɛhɛɛ ki bɛɛri koo ɲaari wʼa fani. Yee piimu pu wa Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu koo ɲaari, na giin na wee wo koo ɲaari funŋɔ ni Kilɛ da ba yee jate sipyitiimɛɛ wuyɛ ɲaha tàan ge, yee ya yiyɛ waa laha Kirisa na. Yee niŋɛ ɲɛ nige Kilɛ wo niimɛ wu ni wɛ. Wèe kunni, tadaŋa wa wèe mu na jo Kilɛ na ba wèe jate sipyitiimɛɛ wuyɛ ɲaha tàan, bani wèe wa daa Kirisa na. Lee wo sigimɛ ni wèe ɲɛ Kilɛ Munaa li baraga ni. Sipya wemu bu bye ni Yesu Kirisa ni kariɲɛɛgɛ ni, wufɔɔ ya cekɔɔnrɔ pye yoo, wu shiin yaa cekɔɔnrɔ pye-e yoo, lee la shishiin niŋɛ ɲɛ wɛ. Ga lemu li ɲɛ kagbɔɔ li ge, lee li wa na jo wèe pu dà wu na. Wee nʼa daa we ya yaa na wuyɛ shɛɛ taanɲɛɛgɛ funŋɔ ni.
Yee shɛgana li bi ɲɔ xuuni nʼa daa wu koo li ni. A jɔgɔ di ba yi yereŋɛ, na yi kuruŋɔ can wu koo na wɛ? Kilɛ wemu wʼa yee yiri, na yee pye wuyɛ wuu ge, yee kunni ya dà li na na ke fungɔngɔ ke ka tuugo ya yìri wee yíri wɛ. Ta yee ya li cɛ na jo: «Shizhɛnhɛrɛ nifɛnhɛfɛnhɛŋɛɛ ki ma myɛdɔnhɔŋɔ bɛɛri pye kʼa fugɔfugɔ yìri wɛ?» 10 Ga lee bɛ na, nɛ dà li na Kafɔɔ ni, jo fungɔngɔ katii wa da digi yi mu wɛ. Ga sipya wemu wʼa ma ni piinŋɛ ki ni ge, wu pye sipyituugo bɛɛri, Kilɛ na ba kiiri kɔn wu na.
11 Na cebooloo, li da bi da nago cekɔɔnrɔ ti wo keree nɛ bɛ ya yu, nago ma bu cekɔɔnrɔ pye lee na já ma shɔ, pu bi da da nɛ kana nige wɛ. Yesu Kirisa wo korikoritige ki wo xu wu wo yɛrɛ li bɛ nɛ byi ge, lee bɛ bi da waha sipya wa shishiin na wɛ. 12 Sipyii piimu pʼa yee piinŋɛ mɛ ge, pee ya mɛhɛ yaa na sii kɔn laha yee na fɛɛfɛɛ.
13 Yee kunni na cebooloo, Kilɛ wʼa yee yiri, na yee pye yiyɛ wuu. Ga yi ganha bu da lee pye kaɲuŋɔ yi da yi wo ɲidaan keree pyi wɛ. Ga yʼa kapyeŋɛɛ pyi yiyɛ mu ni taanɲɛɛgɛ ni. 14 Bani Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya ɲɔmɛhɛɛ ki bɛɛri wa daa le ɲɔmɛɛ nigin we funŋɔ ni na: «Ma sipyiɲii wu taan ma mu ba mayɛ pyaa ki ɲɛ wɛ.»* 15 Yi bu daa na yìri yiyɛ fɛni ba naŋa yaaya ɲɛ wɛ, na yiyɛ coni na xhaa, na yiyɛ pahala wɛ. Yi bu bye yʼi ya kasɛɛgɛ yaha yiyɛ na wɛ, yi na ba yiyɛ kyɛɛgi xhɔ.
Sipya ɲidaan ni Fɛfɛɛrɛ Munaa ɲidaan
16 Nʼa da yi jo waha yi mu jo yʼa ɲaari Kilɛ Munaa fanha ni. Lee bu bye, wee tuun wu ni yi da daha nige yiyɛ pyaa wo ɲidaan keree fɛni wɛ. 17 Bani lemu li ɲɛ sipya wo ɲidaan ge, lee ɲɛ Kilɛ Munaa wo ɲidaan wɛ. Kilɛ Munaa li bɛ wo ɲidaan di ɲɛ sipya bɛ wo ɲidaan wɛ. Ye shuun we ya bɛni wɛ, lee funŋɔ ni yee funŋɔ ma bye yi da keree kiimu pyi ge, yee da já da kee pyi wɛ. 18 Ga Kilɛ Munaa li bu yee ɲaha co, wee tuun wu ni Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya ɲɔmɛhɛɛ ki fanha da bye nige yee na wɛ.
19 Na ta keree kiimu ki ɲɛ sipya wo ɲidaan keree ge, kee ya fiinŋɛ. Kee ki wa mɛ: Dɔdɔɔrɔ, cemɔhɔrɔ, shiige baara keree, 20 yapɛrɛgaanra ni siganma, makɔŋɔ, yokɔɔnrɔ ni ɲɛpɛɛn, loyiriguunɔ, nakaara niguuro, bɛganhara ni waagi, 21 ɲɛgbɔɔ, singbaa, laara keree ni ki tuugo keree. Nʼa da yi jo waha yi mu ba nʼa tee yi jo toro yi mu wɛ, jo sipyii piimu pʼa kii keree kii shi pyi ge, jo wee wa shishiin da ga jé bada Kilɛ wo saanra ti ni wɛ.
22 Ga Kilɛ Munaa ya keree kiimu leni sipya zɔ ni ge, kee ɲɛ: taanɲɛɛgɛ, fundanga, ɲaɲiŋɛ, loxulo, ɲubeŋɛ, saama, ɲɔmɛɛ fɛrɛ, 23 lotaan, ni na já mayɛ na. Saliya wa shishiin da já kii keree kii kaala wɛ. 24 Bani piimu bɛɛri pu ɲɛ Yesu Kirisa wuu ge, pee bɛɛri ya pu wo ceepuuro lakuuŋɔ ni ti ɲidaan keree ki bɛɛri pinnɛ kori ni Yesu ni korikoritige ki na.
25 Kilɛ Munaa lʼa ɲìi sicuumɔ nivomɔ kaan wèe mu. Lee wuu na, wèe bɛ ya yaa na Kilɛ Munaa li yaha lʼi wù ɲaha co. 26 Wù ganha ba wùyɛ pɛlɛ wɛ! Wù ganha ba ɲɔyegere keree pyi wùyɛ na wɛ! Wù ganha ba ɲɛpɛnkeree pyi wùyɛ na wɛ!
* 5:14 Levitike 19:18; Marika 12:31