15
Wù pye Kirisa taannivɛɛ
Wèe piimu wo niyɛ yʼa curi nʼa daa ni ge, wèe ya yaa na pusamaa wo keree xu, pee piimu wo fanha kʼa cɛ̀rɛ nʼa daa ni ge. Wu ganha ba wùyɛ pyaa wo ɲidaan keree pyi wɛ. Wèe bɛɛri nigin nigin wʼa yaa na wù sipyiɲii wo ɲidaan keree pyi, puyɛ pyaa ki wo ɲɔ kaa na, kɔnhɔ pu niyɛ di juri nʼa daa wu ni. Bani Kirisa bi ta na wuyɛ pyaa wo ɲidaan keree shaa na byi wɛ. Ga lʼa pye ma na jo ba lʼa ka Kilɛ Kafila wu ni wɛ na: «Piimu pʼa mu fanha ge, nɛ ɲuŋɔ ni pee wo fanhara tʼa to.»* Keree kiimu bɛɛri kʼa ka Kilɛ Kafila wu ni fo taashiinɛ li ni ge, kee bɛɛri ya ka kɔnhɔ kʼi wèe kalaa loxulo ni, wù logoo di ɲiŋɛ kɔnhɔ wù tadaŋa ta. Kilɛ wemu wʼa loxulo kaan wèe mu ge, Kilɛ wemu wʼa se kaan wèe mu lowaa funŋɔ ni ge, wee wu bɛ yaha wu bye wù tɛ ni, ma na jo ba Yesu Kirisa funŋɔ wa li pye pyegana lemu na wɛ. Kɔnhɔ wù bɛɛri di binnɛ wù mujoŋɔɔ ki pye nigin, wù To Kilɛ sɔ, wee wemu wu ɲɛ wù Kafɔɔ Yesu Kirisa To wu ge.
Sipyii pu bɛɛri wuu na Kirisa ya pa
Kirisa ya yee co cogana lemu na ge, yi bɛ pu yiyɛ co mu lee cogana li na! Lee lʼa pɛɛŋɛ tɛri Kilɛ mɛgɛ na. Nɛ kunni wa da yi jo can na jo Kirisa ya pa na ba bye Kilɛ wo kapyebye Yawutuu pu mu. Keree kiimu wo ɲɔmɛhɛɛ Kilɛ bi lɔ pu sefɛlɛɛ pu mu ge, a wu ba kee keree kii pye, na li shɛ lee funŋɔ ni na ɲɔmɛɛ fɔɔ wu ɲɛ Kilɛ. Ba wʼa pa wɛ, a shi wusama bɛ di Kilɛ sɔ lee wuu na, wu saama pu wuu na, ma na jo ba lʼa ka Kilɛ Kafila wu ni wɛ na:
 
«Lee wuu na nʼa da ba ma sɔ
shi wusama tɛ ni,
nʼa da ba yogo cee ma mu,
di ma mɛgɛ ki pɛlɛ.»*
 
10 Lʼa ka sanha Kilɛ Kafila wu ni na:
«Yee shi wusama sipyii pu bɛɛri,
yi pinnɛ funŋɔ taan ni Kilɛ wo sipyii pu ni!»*
 
11 Lʼa nɔhɔ ka sanha Kilɛ Kafila wu ni na:
«Yee shi wusama sipyii bɛɛri,
yʼa Kafɔɔ sɔni.
Sipyii pu bɛɛri pʼa wu sɔni!»*
 
12 A Kilɛ tudunmɔɔ Ezayi bɛ di jo:
«Sipya wa na ba foro
Zheze* wo kadugo nagoo pu ni,
wee na ba bye shi wu bɛɛri bɛ ɲuŋɔ ni.
Wu na ba bye shi wu bɛɛri wo tadaŋa.»*
 
13 Kilɛ wemu wu ɲɛ tadaŋa kanvɔɔ sipya mu ge, wee wu yi bɛɛri ɲi fundanga ni ɲaɲiŋɛ na nʼa daa funŋɔ ni, kɔnhɔ yʼi tadaŋa ta fo xuuni Fɛfɛɛrɛ Munaa li gbɔɔrɔ ni.
Pɔli wo labye wu pyegana
14 Na cebooloo, nɛyɛ pyaa ya li cɛ na fiinŋɛ jo yee fungeree ki ɲɛ na kasaaŋaa pyi. Lajɛ tuugo bɛɛri ki ɲɛ yee mu. Yee na zii já da lowagaa kaan bɛ yiyɛ mu nʼa daa wu shizhaa na. 15 Ga lowaa funŋɔ ni nɛ bɛ ya keree kii ka yee mu tɛyɛ ya ni na wo sɛmɛ wu ni, di yi funŋɔ to kee na. Nɛ lee pye bani Kilɛ ya niimɛ kan nɛ mu, 16 kɔnhɔ nɛ bye Yesu Kirisa wo kapyebye shi wusama niŋɛ ni, shi wemu ɲɛ Yawutuu shi wɛ. Labye wemu Kilɛ ya kan nɛ mu ge, nɛ wee labye we pyi ba saraya ɲaha shɔɔnrivɔɔ ɲɛ wɛ, na Kilɛ wo Jozaama pu yu, kɔnhɔ yee piimu pu ɲɛ shi wusama ge, yee kaa di daan Kilɛ ni, yʼi bye Kilɛ wuu, yʼi bye fɛɛfɛɛ Fɛfɛɛrɛ Munaa li gbɔɔrɔ ni!
17 Lee wuu na, labye we nɛ byi Kilɛ mu ge, nɛ na já nayɛ pɛlɛ wee labye we wuu na Yesu Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni. 18 Nɛ da ga lowaa ta di jo kaa la shishiin shizhaa na ni Kirisa ya lemu pye nɛ keŋɛ kurogo wɛ, kɔnhɔ shi wusama bɛ di Kilɛ ɲɔmɛɛ co. Wʼa nɛ tɛgɛ na ɲɔ jomɔ, ni na kapyegee ni, 19 Kilɛ Munaa li baraga ni, lee lemu wo sefɛɛrɛ tʼa ɲaha shɛshɛɛrɛ ni kakanhaŋaa pye ge. Mu nɛ Kirisa wo Jozaama pu yɛrɛ li pye xuu wu bɛɛri ni, na li ɲɔ kɔn Zheruzalɛmu ni wu tàan kulogoo ki bɛɛri na, fo na shɛ nɔ Iliri fiige ki na. 20 Xuu wemu wu ɲɛ Kirisa mɛgɛ sanha yiri ɲa wà-ɛ ge, nɛ funŋɔ bye nɛ wʼa Jozaama pu yu xuu watii ni ni wee xuu we bɛ wɛ, kɔnhɔ watii ganha bu shɛ da wʼa wu wo labye nɔhɔ teŋɛ xɔ wà, a nɛ shɛ na wo wu pye wee ɲuŋɔ ni wɛ. 21 Ma na jo ba lʼa ka Kilɛ Kafila wu ni kagana lemu na wɛ na:
 
«Piimu bi sanha wu mɛgɛ logo ɲa bada wɛ,
pee na ba wu ɲa.
Piimu bi sanha wu kaa logo ɲa bada wɛ,
pee na ba yi ɲaha cɛ.»*
Pɔli funŋɔ wa wu shɛ Oromɛ ni
22 Ayiwa, kee keree kii kʼa nɛ ɲaha kɔn tɛɛgɛɛ niɲɛhɛŋɛɛ ni, nɛ da zhɛ foro yee yíri wɛ. 23 Ga nimɛ nɛ wo labye wʼa xɔ yee fiiye yi ni. Ma na jo li yee wa ɲɛhɛ, nɛ bi giin na shɛ yee yíri tɛɛgɛɛ kii ni. 24 Wee tuun wu ni, nɛ giin di ba doro yi yíri na nigariwo Ɛsipaɲi fiige ki ni. Di bu shɛ yi la xɔ jɛri, yi na na tɛgɛ, na na yaha nɔ na tashɛyɛ ni. 25 Ga nimɛ, Zheruzalɛmu ni di wa se di zhɛ ma yara la kan nʼa daa fɛɛ pu mu. 26 Bani Masedɔni fiige ke ni Akayi fiige ki nʼa daa fɛɛ pʼa li kɔn puyɛ funŋɔ ni, na pu keye wá yiyɛ na na tun Zheruzalɛmu wo nʼa daa fɛɛ la baa fɛɛ pu mu. 27 Lee lʼa bi sii taan pu mu, ga na nɔhɔ pye bɛ sanha pu nibyii. Bani ni shi wusama bɛ dʼa taa ta Yawutuu pu wo Kilɛ wu keree ki ni, pu bɛ ya yaa na Yawutuu pu tɛgɛ ni pu keŋɛ yaŋmuyɔ ni. 28 Nɛ bu shɛ kee keree kii shɔɔnri xɔ, na wee wari we kan pu mu, na nigariwo Ɛsipaɲi ni nʼa da doro yi yíri wà. 29 Nɛ li cɛ jo nɛ ba se yee yíri jo Kirisa wo niimɛ wu nigbɔ ni nʼa da zhɛ.
30 Ayiwa na cebooloo, na yi ɲɛɛri Kafɔɔ Yesu Kirisa wuu na, ni Kilɛ Munaa li wo taanɲɛɛgɛ ki wuu na, jo zhaanra temu nʼa leni ge, yi na tɛgɛ tee na ni Kilɛ-ɲɛrɛgɛ ni, 31 kɔnhɔ piimu ɲɛ Kiricɛɛn Zhude fiige ki ni wɛ, di shɔ pee na. Wari we bɛ nʼa gaaŋi di zhɛ gan Zheruzalɛmu nʼa daa fɛɛ pu mu ge, pu bɛ di shɛ wee shɔ ni fundanga ni. 32 Lee funŋɔ ni, Kilɛ bu sɔɔ nɛ na ba shɛ nɔ yi yíri ni fundanga ni, nɛ na ba taaŋmɔnɔ bɛ ta, na ŋmɔ jɛri yi yíri wà.
33 Ɲaɲiŋɛ fɔɔ Kilɛ wu fara yi bɛɛri na. Amiina.
* 15:3 Zaburuu 69:10 * 15:9 Zaburuu 18:50 * 15:10 Dutɛrɛnɔmɛ 32:43 * 15:11 Zaburuu 117:1 * 15:12 Zheze: Wee ninumɔ pʼa byi Izayi. * 15:12 Ezayi 11:1,10 * 15:21 Ezayi 52:15