3
Kilɛ ɲɛ ɲɔmɛɛ fɔɔ
Ayiwa ni li wa mu, ma na ɲɛ Yawutu lee kuduun wa lekɛ wɛ? Kelee kuduun wekɛ wu ɲɛ cekɔɔnrɔ ni wɛ? Ayiwa, li kuduun wʼa pɛlɛ kabaya yi bɛɛri na. Li nizhiinɛ Yawutuu mu Kilɛ ya fɛnhɛ wu jomɔ pu kan.
Ali pii ɲɛhɛ da pu ni, pu ɲɛ ɲɔmɛhɛɛ fɛɛ Kilɛ mu wɛ, ta lee na já Kilɛ wo ɲɔmɛɛ fɛɛrɛ ti kyɛɛgi? Lee da já bye bada wɛ! Ali sipyii pu bɛɛri ɲɛhɛ bye kafinɛjuu, Kilɛ kunni ɲɛ can fɔɔ ma na jo ba lʼa ka kagana lemu na Kilɛ Kafila wu ni wɛ na:
 
«Mu Kilɛ ba yu,
pu bɛɛri na li cɛ na mu ya tii.
Pu da ga já jaagi
wa shishiin ta ma na wɛ.»*
Ayiwa, pii na jo na: «Wèe wo tiibaara ti ɲɛ kakuunɔ wɛ, bani tee ni Kilɛ wo tiimɛ pʼa zhɛɛ na fiinŋɛ.» Wèe di da ba yekɛ jo yee ni wɛ? Kilɛ bu wu loyire li shan wèe wa ɲuŋɔ ni, ta wèe da jo na wʼa nahana? (Sipyii pii wo fungɔngɔ jomɔ nɛ yu mɛ.) Kilɛ wu shɛ nahana? Bada! Can ɲɛ yee ni wɛ. Kilɛ da bye wu ya tii wɛ, dii wu bi da já kiiri kɔn koŋɔ sipyii na wɛ? Pii bɛ na ba jo sanha na: «Wèe wo kafinɛjuu bu da lee na Kilɛ wo can wu shɛɛ, fo na nɔɔrɔ bɛ tɛri Kilɛ mɛgɛ na, ɲaha di da ba kiiri pye wu kɔn wèe na pʼi wèe jaagi, na jurumupyii wèe ɲɛ wɛ?» Ayiwa li bi ɲɛ mu, ta wèe ya yaa na kakuuŋɔɔ pyi, kɔnhɔ kasaaŋaa di da foro ki ni wɛ? Bada! Pii wa wèe mɛgɛ kyɛɛgi na xɔ, na wee kalaa we wèe ya gaan sipyii pu mu. Pee sipyii pii kunni ya sii yaa ni gyɛɛgi ni.
Sipya wa shishiin ya tii wɛ
Ayiwa, yi ɲaha di wa dii nimɛ wɛ? Ta wèe Yawutuu pʼa ye sipyii pusamaa na? Bada! Nɛ li shɛ xɔ jo Yawutuu yoo, shi wusama yoo, pee bɛɛri ya ɲaari jurumu wu wo fanha ki nɔhɔ ni. 10 Ma na jo ba lʼa ka Kilɛ Kafila wu ni kagana lemu na wɛ na:
 
«Sipya wa wemu wʼa tii wɛ,
ali shɛn nigin bɛ wɛ.
11 Wa shishiin ɲɛ fungɔngɔ fɔɔ wɛ;
wa shishiin ya Kilɛ shaa wɛ.
12 Pu bɛɛri pʼa kadugo le Kilɛ ni;
pu bɛɛri pʼa pinnɛ pye kaɲɔɔ baa.
Kasaana pyevɔɔ wa shishiin ɲɛ pu ni wɛ,
ali shɛn nigin bɛ wɛ.»*
13 «Mujuu le lʼa fòro pu geŋmaya ni ge,
lee ɲɛ ba faŋa ɲɔmugi-yahaŋa ɲɛ wɛ.
Pʼa pu ɲilee taga na sipyii piinŋɛ.
Pu ɲɔ jomɔ di ɲɛ ba matɔn sɔɔnrɔ ɲɛ wɛ.»*
14 «Laŋi ni kayekyɛɛgɛyɛ
yʼa foro pu ɲɔ ni.»*
15 «Pu tɔɔyɔ dʼa wɛri sipyigbuu na.
16 Xuu bɛɛri ni pʼa toro ge,
gyɛɛgi ni bɔɔngɔ na daha pu fɛni.
17 Lemu li ɲɛ ɲaɲiŋɛ koo li ge,
pu ya lee cɛ wɛ.»*
18 «Kilɛ ɲìi fyaara ɲɛ
pu zɔlɔɔ ni bada wɛ.»*
19 Ayiwa, wèe ya li cɛ jo yemu bɛɛri Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wʼa yu ge, saliya wʼa kan piimu mu ge, pee mu wʼa yi yu. Ga, pee di ya ta já wu koo ɲaari wɛ. Lee wuu na jomɔ da ba da sipya wa shishiin mu wɛ, lee na koŋɔ sipyii pu bɛɛri na ba jaagi ta Kilɛ mu. 20 Yi li cɛ na saliya wu bɛɛri koo ɲaari, lee da ga já Kilɛ pye wu sipya jate sipyitiimɛ wɛ. Lee funŋɔ ni saliya wʼa li shɛɛ yɛ wèe na na jurumupyii wèe ɲɛ.
Nʼa daa gbɔɔrɔ ni Kilɛ ya sipya shuu
21 Ayiwa nimɛ, cogo wemu na Kilɛ ya wèe wii sipyitiimɛɛ ge, wuyɛ pyaa ya wee cogo we shɛ wèe na. Pee tiimɛ pe ya daa saliya wu koo ɲaari funŋɔ ni wɛ. Ga, tagana lekɛ na pee ya daa ge, Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo Kitabuu pee ni Kilɛ tudunmɔɔ pusamaa wuu pʼa yee ɲaha jo na fiinŋɛ. 22 Wa bɛɛri wʼa dà Yesu Kirisa na ge, Kilɛ kunni na weefɔɔ jate sipyitiimɛ. Zhɔnrɔgɔ wa lee ni wɛ. 23 Bani sipyii pu bɛɛri pʼa jurumu pye. Lee lʼa li pye wa shishiin da ga Kilɛ wo nɔɔrɔ wu ɲa wɛ. 24 Wu wo niimɛ wu gbɔɔrɔ ni Kilɛ ya pu wii sipyitiimɛɛ mafuu, bani Yesu Kirisa ya pu ɲuŋɔ wolo pu jurumu wu ni. 25 Kilɛ ya wu pye saraga, kɔnhɔ wu bye wèe jurumu wu footɔnɔ. Piimu pʼa dà Yesu na ge, Kilɛ ya wu koo li ɲɔ mugi pee sipyii pu mu Yesu wo shishan pu gbɔɔrɔ ni. Lee ya Kilɛ wo tiimɛ pu shɛɛ, bani taashiinɛ li ni sipyii bi jurumu wemu pyi ge, wʼa luu gbo pu tàan, wu ya ta wee wo footɔnɔ kan pu mu wee tuun wu ni wɛ. 26 Ga nimɛ, lemu funŋɔ ni wʼa sipya wii sipyitiimɛ ge, wʼa lee shɛ: Piimu pʼa dà Yesu na ge, Kilɛ ya tiin wu tiimɛ pu ni, na pee jate sipyitiimɛɛ.
27 Ayiwa, na mayɛ durogo, lee kaɲuŋɔ di ɲɛ mii wɛ? Lee kaɲuŋɔ ɲɛ wɛ! Ɲaha na wɛ? Ta kapyegee nizaaŋaa kʼa lee pye? Bada! Ga, nʼa daa wʼa lee pye. 28 Lee na wèe na já jo nʼa daa yɛ nigin gbɔɔrɔ ni Kilɛ ya sipya wii sipyitiimɛ, Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu koo li wo ɲaari bɛ wɛ. 29 Dii wɛ? Ta Yawutuu yɛ wo wu ɲɛ Kilɛ? Ta shi wusama bɛ wo Kilɛ bɛ wu ɲɛ wii wɛ? Nakaara baa shi wusama bɛ wo Kilɛ wu ɲɛ wii! 30 Bani Kilɛ nigin pe yɛ wu ɲɛ. Wee wʼa Yawutuu pu wii sipyitiimɛɛ nʼa daa gbɔɔrɔ ni, na shi wusama bɛ wii sipyitiimɛɛ nʼa daa gbɔɔrɔ ni. 31 Ayiwa, ta lee wʼa li shɛɛ na wèe ya Musa wo saliya wu ɲɛri ɲuŋɔ baa saliya nʼa daa wu gbɔɔrɔ ni ya? Ahayi dɛ! Wèe yɛrɛ ya baraga tɛri wu na xuuni.
* 3:4 Zaburuu 51:6 * 3:12 Zaburuu 14:1-3 * 3:13 Zaburuu 5:10; Zaburuu 140:4 * 3:14 Zaburuu 10:7 * 3:17 Ezayi 59:7-8 * 3:18 Zaburuu 36:2