8
Ɲaarigazaana lemu nʼa daa fɛɛ ya daa Kilɛ Munaa gbɔɔrɔ ni ge
Ayiwa nimɛ kunni, piimu pu ɲɛ Yesu Kirisa wuu ge, jaagi xuu wa yafiin ɲɛ nige pee na wɛ. Bani Kilɛ Munaa li lʼa ɲiifɛɛrɛ see wuuro ti kaan Yesu Kirisa wo kariɲɛɛgɛ ki funŋɔ ni ge, lee wo fanha kʼa nɛ shɔ jurumu ni xu wo fanha ki na. Kilɛ tudunmɔɔ Musa wo saliya wu bi da ga já lee pye wɛ, bani fanhaxhɔɔrɔ ti ɲɛ wèe Adama nagoo wuuro. Lee na saliya wu bi da já lemu pye-e ge, lee Kilɛ ya pye. Kilɛ ya wu Ja wu tun na pa, wʼa pa bye sipya ba wèe jurumupyii ɲɛ wɛ. Jurumu wemu wo fanha nɔhɔ ni wèe di bi bye ge, wʼa wuyɛ kan na pye saraga, na wee wo fanha ki kyɛɛgi. Kilɛ ya lee pye kɔnhɔ saliya wʼa tiimɛ pemu bɛɛri kaa yu ge, wù já wʼà pee bɛɛri ɲɔ fani, wèe piimu ya ɲaari na sahaŋi ni wùyɛ pyaa ɲidaan ni wɛ, fo Kilɛ Munaa li wo ɲidaan ge. Bani piimu pʼa ɲaari na sahaŋi ni puyɛ pyaa ɲidaan ni ge, pee ya pu funyɔ shaa ni puyɛ pyaa ɲidaan keree ni. Ga piimu pʼa ɲaari na sahaŋi ni Kilɛ Munaa ɲidaan ni ge, pee ya pu funyɔ shaa ni Kilɛ Munaa ɲidaan keree ni. Na taha ceepuuro ɲidaan fɛni, lee wʼa ma ni xu ni. Ga na taha Kilɛ Munaa ɲidaan fɛni, lee wʼa ɲìi sicuumɔ see wo ni ɲaɲiŋɛ kaan sipya mu. Piimu pʼa pu funyɔ shaa ni puyɛ pyaa ɲidaan ni ge, pee ɲɛ Kilɛ wo pɛɛn. Bani pu ya sɔɔ pʼa Kilɛ wo saliya wu ɲɔmɛɛ coni wɛ, pu yɛrɛ di wa da já bɛ lee na wɛ. Lee wuu na piimu pʼa ɲaari na sahaŋi ni puyɛ pyaa ɲidaan ni ge, pee keree da ga já daan Kilɛ mu wɛ.
Yee kunni ya ɲaari na sahaŋi ni yiyɛ pyaa ɲidaan ni wɛ, ga Kilɛ Munaa ɲidaan ni yee ya ɲaari na sahaŋi, bani Kilɛ Munaa li wa yee funyɔ ni. Kirisa wo Munaa li ɲɛ sipya wemu funŋɔ ni wɛ, weefɔɔ ɲɛ Kirisa wo wɛ. 10 Kirisa bu bye yee funyɔ ni, yee ceepuuro ti na ba xhu jurumu wu wuu na, ga Kilɛ Munaa li na ɲìi sicuumɔ kan yi mu, bani Kilɛ ya yee jate sipyitiimɛɛ. 11 Kilɛ wemu wʼa Yesu Kirisa ɲɛ na yeege xu ni ge, wee wo Munaa li bu bye yee funyɔ ni can na, wu na ba yee bɛ wo ceepuuro ti ɲɛ na yeege xu ni. Wu na ba lee pye wu Munaa li gbɔɔrɔ ni, lee lemu li wa yee zɔlɔɔ pu ni ge.
12 Lee wuu na na cebooloo, wèe ya yaa na wùyɛ ɲidaan pyi nige wɛ, bani jurumu foo ɲɛ nige wèe na wɛ. 13 Bani yi ba ɲaari na sahaŋi ni yiyɛ pyaa ɲidaan ni yʼa da ba xhu. Ga yee bu yi kapyegee niguuŋɔɔ ki ɲa na ki yaha fɛɛfɛɛ Kilɛ Munaa gbɔɔrɔ ni, yee na ba ɲìi sicuumɔ ta. 14 Bani Kilɛ Munaa lʼa piimu ɲaha co ge, pee bɛɛri ɲɛ Kilɛ nagoo. 15 Bani Kilɛ Munaa lemu yee ya ta ge, lee da ga yee pye buloo wɛ, lʼi wa da ga ba fyaara leŋɛ yi ni bɛ wɛ. Ga lee Munaa li lʼa wèe pye Kilɛ nagoo. Lee gbɔɔrɔ ni wèe ya Kilɛ pyi: «Wù To.» 16 Lee Kilɛ Munaa le lʼa yi fiinŋɛ na yu wèe mu can na wù zɔlɔɔ pu na, na Kilɛ nagoo wèe ɲɛ. 17 Ayiwa, ma na jo wèe ɲɛ Kilɛ nagoo, cɛn wemu ɲɔmɛɛ wʼa lɔ wèe mu ge, wu na ba wee kan wù mu. Wèe ni Kirisa wʼa da ba wee ta shiizhan, bani wù bu da wʼà pinnɛ na gana ni wu ni, wù na ba pɛɛŋɛ bɛ ta ni wu ni shiizhan.
Nʼa daa fɛɛ tadaŋa
18 Nɛ kunni ya dà li na jo kanhama pemu ni wèe wa nimɛ ge, pee da ga já daanna ni ɲiga wo pɛɛŋɛ ke ni bada wɛ, kee kemu ki da ba bye wèe wogo ge. 19 Kilɛ na ba wu nagoo pu pɛɛŋɛ ki shɛ caŋa kemu ge, Kilɛ wo yaŋmuyaaya yi bɛɛri yʼa kee caŋa ki sige kanha kʼi nɔ. 20 Kilɛ wo yaŋmuyaaya yi bɛɛri yʼa pye kaɲuŋɔ baa wo fanha ki nɔhɔ ni. Li ya ta taan yi ni yi pye mu wɛ, ga Kilɛ yɛ pyaa kʼa yi pye mu. Ga lee bɛ na tadaŋa wa sanha. 21 Bani caŋa ka wa ma, Kilɛ na ba wu yaŋmuyaaya yi bɛɛri yeege xu bulooro ni. Kilɛ nagoo pʼa ɲuwuuro temu ta, na bye puyɛ wuu, na pɛɛŋɛ kemu ta ge, yee yaŋmuyɔ ye bɛ na da kee ni. 22 Wèe ya li cɛ, fo na pa gbara niɲaa na jo Kilɛ wo yaŋmuyaaya yi bɛɛri yʼa zhiin kanhama keŋɛ ni, ba layama ɲɛ wɛ. 23 Yee yaŋmuyɔ ye yɛ bɛ wɛ, ga Kilɛ Munaa lʼa kan wèe piimu mu, na pye ba Kilɛ wo niimɛ wu nizhiimɛ ɲɛ-ɛ ge, wèe bɛ pu wa zhiin wù funyɔ ni. Caŋa kemu Kilɛ da ba wèe pye wu nagoo, wu wù ceepuuro ti yeege bulooro ti ni fɛɛfɛɛ ge, wèe bɛ pu wa kee caŋa ki sigee. 24 Bani wèe ya shɔ, ga tee ɲuwuuro te di ɲɛ tadaŋa. Ga tadaŋa kemu bɛɛri sipya ya ɲaa ge, kee ɲɛ nige tadaŋa wɛ. Yaaga bɛɛri mʼa ɲaa na xɔ ge, tadaŋa yɛ nigin kee ɲɛ sanha ya? 25 Ga, yaaga kemu ki ɲɛ wèe ya ki ɲaa-i ge, kee bu bye wèe tadaŋa, wù na já luu gbo na kee sige.
26 Wèe fanha bu jɛrɛ tuun wemu ni, mu Kilɛ Munaa bɛ ya wèe tɛri. Wèe ya yaa na Kilɛ ɲɛɛri keree kiimu na ge, wèeyɛ pyaa ya kee cɛ wɛ. Ga Kilɛ Munaa lʼa ɲɛrɛgɛ pyi wèe mu ni shiinnɛ ni, shiinnɛ lemu li ɲɛ wèe da já li ɲaha jo xhɔ-ɛ ge. 27 Kilɛ wemu wʼa sipyii funyɔ keree bɛɛri cɛ ge, wee ya Kilɛ Munaa fungɔngɔ cɛ, bani Kilɛ ya sipyii piimu pye fɛɛfɛɛ ge, Kilɛ Munaa ya ɲɛrɛgɛ pyi pee mu, na bɛ ni Kilɛ ɲidaan ni.
Kilɛ wo taanɲɛɛgɛ nigbɔhɔ ke
28 Wèe ya li cɛ jo Kilɛ kaa ya dan sipyii piimu ni ge, keree bɛɛri kʼa nɔni pee na ge, Kilɛ ma ba kee bɛɛri wo taxɔgɔ pye nizaana pee mu. Wʼa pee yiri na bɛ ni wu keree ki teŋɛgana li ni. 29 Kilɛ ya fɛnhɛ piimu ɲaha bulo na pye wu sipyii ge, wʼa pee keree teŋɛ xɔ, na pee pye ba wu Ja wu ɲɛ wɛ, kɔnhɔ wee Ja wu bye nizhiimɛ wu cebooloo niɲɛhɛmɛɛ niŋɛ ni. 30 Sipyii piimu wo keree wʼa teŋɛ ge, wʼa pee yiri. Ba wʼa pu yiri wɛ, na pu jate bɛ sipyitiimɛɛ. Ba wʼa pu jate sipyitiimɛɛ wɛ, na nɔɔrɔ taha bɛ pu na.
31 Ayiwa ni li wa mu, yekɛ wʼà da jo sanha wɛ? Kilɛ bi ɲɛ ni wèe ni, jɔgɔ na já sanha wèe na wɛ? 32 Kilɛ ya ta ɲuŋɔ ɲaari wu Ja wu na wɛ, ga na wu pye saraga wèe bɛɛri wuu na. Ayiwa nakaara baa, Kilɛ na ba yaŋmuyɔ yi bɛɛri kan wèe mu ma ni wu Ja wu gbɔɔrɔ ni. 33 Kilɛ ya piimu ɲaha bulo ge, jɔgɔ wu dʼa já pee jaagi wɛ? Wa shishiin bɛ wɛ, bani Kilɛ wʼa pu pye sipyitiimɛɛ. 34 Lee wuu na wa shishiin da ba já pu jaagi wɛ, bani Yesu Kirisa ya xu, lee yɛ bɛ wɛ, wʼa ɲɛ na foro xu ni. Wu nidɛɛngɛ ki wa saanra tatɛɛngɛ ki ni Kilɛ kanige cɛ na Kilɛ ɲɛɛri wèe mu. 35 Lekɛ li da já wèe waa laha Kirisa wo taanɲɛɛgɛ ke na wɛ? Ɲakpaan gɛ, kelee fyaara, kelee kanhama, kelee xuugbɔhɔ, kelee funmɔ fɛɛrɛ, kelee farati, kelee gbuuro gɛ? Le la shishiin wa da já wèe laha Kirisa na wɛ. 36 Ma na jo ba lʼa ka Kilɛ Kafila wu ni wɛ na:
«Kilɛ, mu wuu na
pʼa wèe shaa tuun bɛɛri ni di gbo;
pʼa wèe wii ba dubyaa ɲɛ wɛ,
piimu ya yaha gbo kaa na ge.»*
37 Ga, pee kanhama pu bɛɛri funŋɔ ni, wèe pu ɲɛ can can na se tavɛɛ pee, wù taanrafɔɔ Kilɛ gbɔɔrɔ ni. 38 Nɛ dà li na jo wèe ya xu yoo, wèe ya pye ɲìi na yoo, yafiin da ga já wèe waa laha Kilɛ wo taanɲɛɛgɛ ki na wɛ: Mɛlɛkɛɛ yoo, jinaa yoo, sefɛɛrɛ tatii bɛ yoo, nimɛ wo yaŋmuyɔ ye yoo, cabaya woyo ye yoo, 39 fugba yaŋmuyɔ fanha woyo ye yoo, ɲiŋɛ yaŋmuyɔ fanha woyo ye yoo, Kilɛ wo yayaaga ka shishiin wa da já wèe waa laha Kilɛ wo taanɲɛɛgɛ ki na wɛ. Wù Kafɔɔ Yesu Kirisa keŋɛ kurogo Kilɛ ya kee taanɲɛɛgɛ ke shɛ wèe na.
* 8:36 Zaburuu 44:22