15
Mɛlɛkɛɛ gbarashuun we ni kanhama pusama keree
Lee kadugo na a nɛ kakanhana nigbɔɔ la bɛ ɲa fugba we ni, lee bye ɲawɔɔrɔ kaa gbangban. Tuun wusama kanhama kagbɔhɔɔ gbarashuun wu ɲɛ mɛlɛkɛɛ gbarashuun wemu keŋɛ ni ge, pee ya Kilɛ wo loyire li keree ki ɲɔ fani.
Lee kadugo na a nɛ xuu wa ɲa, wee ɲɛ ba logbɔhɔ ɲɛ wɛ, na ɲɛ ba vɛɛri ɲɛ wɛ, na dʼa suri wu ni. Piimu pʼa se ta yacoŋɔ ke ni ki jaa we, ni ki nimɔri wu na ge, pee niyereye yi bye wee xuu wu ni; Kilɛ ya konɔyɔ yemu kan pu mu ge, yee di ɲɛ pu keye ni. Pʼa bi Kilɛ wo kapyebye Musa ni Dubyapige ki wo yoceege ki cee na:
 
«Kafɔɔ Kilɛ, Se Bɛɛri Fɔɔ,
ma kapyegee kʼa pɛlɛ.
Kakanhaŋaa ki ɲɛ kii!
Shi wu bɛɛri wo saan we,
ma korogoo ki bɛɛri ya tii.
Lee ɲɛ can.
Kafɔɔ, jɔgɔ wu dʼa jo na wee ya fyagi mu na-ɛ wɛ,
na wee da mu pɛlɛ-ɛ wɛ?
Mu yɛ nigin wu ɲɛ fɛɛfɛɛ.
Shi wu bɛɛri ya ma na mu pɛlɛ,
bani pʼa li ɲa na fiinŋɛ na ma kapyegee kʼa tii.»
Lee kadugo na a nɛ Kilɛ wo sɛɛri fàŋa puga fɛfɛɛrɛ wogo ki ɲa ni Kilɛ-pɛɛŋɛ pugbɔhɔ ki ni, yi ɲɔ na mugi fugba we ni. Kanhama kagbɔhɔɔ gbarashuun wu ɲɛ mɛlɛkɛɛ gbarashuun wemu keŋɛ ni ge, pee ya foro Kilɛ-pɛɛŋɛ pugbɔhɔ ki ni. Faviire temu ti ɲɛ fɛɛfɛɛ na ɲí ge, tee bye pu na. Sanni kirimɛhɛɛ di ɲɛ pu fushiiye na. A ɲìi yaŋmuyɔ shishɛɛrɛ wu wa nigin di sanni cɛɛgbuugoo gbarashuun kan mɛlɛkɛɛ gbarashuun wu mu. Kilɛ wemu wu da gori yaha ɲìi na gbee ge, a wee wo loyire di ki ɲi. A Kilɛ-pɛɛŋɛ pugbɔhɔ kʼi ɲi wurege na, kee wurege ke bi foro Kilɛ wo nɔɔrɔ we ni wu sefɛɛrɛ ti ni. Sipya wa shishiin ya já jé Kilɛ-pɛɛŋɛ pugbɔhɔ ki ni, yani kanhama kagbɔhɔɔ gbarashuun wu ɲɔ ki fa wɛ, kee kiimu ki bye mɛlɛkɛɛ gbarashuun wu keŋɛ ni ge.