La carta de San Pablo a los
Gálatas
1
Galacia sita gãnare Pablo ĩ papera cõare gaye
1-2 Ñati Galacia gãna mʉa. Jesucristore tʉorʉ̃nʉ sʉyarã ñari, ĩ ocare riasotirona minijuasotirã yirãji mʉa. Yʉ ña Pablo adi papera mʉare cõagʉ̃. Ĩ oca yʉ goti ucutoni yʉre cũñi Jesucristo. Masa ĩna cũrʉ meje ña yʉ. Dios oca yʉ goti ucutoni yʉre cũbiticã masa. Dios, Jesucristo Jacʉjʉa yʉre cũñi. Ĩti ñami Jesús ĩ tʉdi catiroca yirʉ. Yʉ sĩgʉ̃ meje adi papera mʉare cõa yʉ. Yʉ rãca gãna, adojʉ Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã cʉni, “Quenajaro”, yi ñucama ĩna mʉare. Queno mʉare yijaro mani Jacʉ Dios. Mani Ʉjʉ Jesucristo cʉni queno mʉare yijaro ĩ. Ito yicõri mʉa ya ʉsi queno wanʉ quenaroca yijaro ĩna. Ito bajiro mʉare yijaro yirocʉ Diore seni ĩsia yʉ. Mani Jacʉ Dios ĩ ãmoro bajiro yigʉ ñari, mani ñeñaro yirise waja, waja yirocʉ manire goda ĩsiñi Jesucristo. Ito bajiri adi rʉmʉri cʉni ñeñaro yirã robo bajiro mani bajibe yirocʉ, manire ejabʉa masiguĩji Jesús. “Ito bajiro yami ĩ”, yi masicõri, Diore rʉ̃cʉbʉotĩñarʉja manire. “Rẽtoro quenagʉ̃ ñami Dios”, yi tʉoĩarʉja manire. Ito bajiroti tʉoĩatĩñarʉja manire.
Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉrena sʉoriti manire masogʉ̃ yiguĩji Dios, yire oca
Manire ti maicõri manire beseñi Dios. Cristore mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, manire masoñi ĩ. Ito bajiro manire ĩ yire ñabojarocati, yoari mejeti ĩre jidicã ãmoa mʉa. Ito yicõri gaje ocajʉare tʉorʉ̃nʉa mʉa. “Ito bajiro bajicã Galacia gãna”, masa ĩna yija tʉocõri, ʉcacʉ yʉ jabeto. Dios oca riti ña riojo gotire gaye. Ñe gaje oca bʉto bʉsa quenasarise manoja. Jesucristore mani tʉorʉ̃nʉrena sʉoriti manire masogʉ̃ yiguĩji Dios. Ñejʉana gaje manire maso masibiquĩji Dios. Ito bajibojarocati mʉa tʉ gãna ricati mʉare oca riasorã yirãji ĩna. Ito yicõri ĩna robo bajiro mʉa tʉoĩajaro yirona, mʉare ʉsirio coderã yirãji ĩna. Mʉa tʉjʉ yʉ ñaja, quenarise Dios ocare, ñaro bajiroti mʉare riasocʉ yʉ. Ricati rʉore oca mʉare yʉ riasoja, jeame ʉ̃jʉrojʉ yʉre cõa masiguĩji Dios. No adi tuti gagʉ, ito yicõri ũmacʉ̃jʉ Dios ñaro gagʉ cʉni ricati rʉore oca ĩna riasoja, jeame ʉ̃jʉrojʉ ĩnare cõaguĩji Dios. Yʉ gotisʉoro bajiroti mʉcana jʉaji goti quenogʉ̃ ya yʉ. No Dios oca quenarisere jidicãcõri gaje oca ĩna riasoja, jeame ʉ̃jʉrojʉ ĩnare cõa masiguĩji Dios.
10 Ito bajiro yʉ riasoja, masa yʉre ĩna wanʉtoni meje riasoa yʉ. Yʉre Dios wanʉjaro yirocʉ, ito bajiro riasoa yʉ. Iti rʉmʉjʉ masa yʉre ĩna wanʉtoni gaje oca riasocʉ yʉ maji. Iti rʉmʉjʉ masa ĩna wanʉtoni yʉ goticato bajiro yʉ gotibojaja, Cristo ĩ ãmoro bajiro meje yigʉ ñabogʉja yʉ. Ito yicõri ĩre moa ĩsiri masʉ meje ñabogʉja yʉ.
Ado bajiro apóstol ñasʉocʉ yʉ, Pablo ĩ yire gaye
11 Queno tʉoya yʉ ñarã mʉa. Riti mʉare gotia yʉ. Jesucristo oca yʉ riasorise masa ĩna tʉoĩa rujeore meje ña. 12 Iti oca quenarise yʉ masiroca yibiticã masa. Ito yicõri iti oca yʉre riasobiticã masa. Jesucristoama ĩmasiti yʉ masiroca yiquĩ ĩ.
13 Iti rʉmʉjʉ gʉa judio masa tʉoĩare gaye riti rʉ̃cʉbʉocʉ yʉ maji. Ito yʉ bajigore tʉogoana ña mʉa. Iti rʉmʉjʉ Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ñeñaro ĩna tõbʉjaroca yicʉ yʉ. Ito bajiri ĩnare ti maicõri meje, ĩnare sʉyacʉ yʉ. Ito yicõri ĩnare ruyurio ãmogʉ̃ yibojacʉ yʉ. 14 Yʉ mamʉ ñagʉ̃, gʉa judio masa tʉoĩare gaye queno rʉ̃cʉbʉocʉ yʉ. Gʉa masa bʉcʉrã ĩna rotire gayere yʉ rãca corocõ tʉjarã rẽto bʉsaro queno cʉdicʉ yʉ. 15 Ito bajiro yʉ bajibojarocati, yʉre ãmogʉ̃ beseñi Dios. Iti rʉmʉjʉ yʉ rujearoto riojʉajʉ yʉre beseñi Dios. Yʉre ti maicõri, “Ãni Pablo ĩ bʉcʉaja, yʉ yagʉ ñagʉ̃ yiguĩji ĩ”, yi tʉoĩacõri yʉre beseñi Dios. 16 Ito bajiroti Dios ĩ ãmori rʉmʉ, ĩ Macʉ Cristore yʉ masiroca yiñi ĩ ĩja. Ito bajiri adocãta, “Dios Macʉti ñami Cristo”, yi tʉoĩa masia yʉ ĩja. Ito bajiro yʉ masiroca yiñi Dios, judio masa mejere cʉni ĩ oca yʉ goti ucutoni. Iti tʉo masicõri, “¿No bajiro yigʉ yigʉjada yʉ?” yi seniĩabiticʉ yʉ gãjerãre. 17 Ito yicõri yʉ riojʉa Jesucristo ĩ cũanare cʉni seniĩarocʉ, Jerusalénjʉ wabiticʉ yʉ. Ado bajirojʉa yicʉ yʉ. Yoari mejeti Arabia wame cʉtiri sitajʉ masa manojʉ tʉoĩarocʉ wacʉ yʉ. Ito bero Damasco cʉtojʉ tʉdi ejacʉ yʉ.
18 Itojʉ ʉdia rodo ñacõri, Pedro rãca bʉsirocʉ Jerusalénjʉ wacʉ yʉ ĩja. Itojʉ ejacõri quince rʉmʉri ĩ rãca ñacʉ yʉ. 19 Itojʉ ñagʉ̃ gãjerã Jesús ĩ cũanare tibiticʉ yʉ. Pedro, mani Ʉjʉ ocabaji Santiagore cʉni, ĩna jʉ̃arãti ticʉ yʉ. 20 Dios ĩ tiro riojo adire uca yʉ. Rʉobea yʉ mʉare. Ado yʉ ucarise riti ña.
21 Jerusalénjʉ yʉ ñaja bero Siria wame cʉtiri sitajʉ wa ucucʉ yʉ. Ito yicõri Cilicia wame cʉtiri sitajʉ cʉni wa ucucʉ yʉ. 22 Yoari mejeti Judea sitajʉ yʉ ñajare, yʉre queno masi jedibiticã ito gãna maji. Ito bajiri ito gãna Jesure tʉorʉ̃nʉrã, yʉre queno masibiticã ĩna maji. 23 Gãjerã ĩna bʉsire riti tʉori seyoñi ĩna. “Manire ñeñaro ĩ yi ãmorise jidicãcõri gaje mame tʉoĩare ña ĩre ĩja. Iti rʉmʉjʉ Jesure mani tʉorʉ̃nʉja ticõri, manire sĩa ãmoñi ĩ maji. Adi rʉmʉriama manire bajiroti Jesucristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ yiguĩji ĩ cʉni”, masa ĩna yija, tʉori seyoñi Judea sita gãna. 24 “Jesucristore tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ñami Pablo ĩja”, masa ĩna yija tʉocõri, Diore queno rʉ̃cʉbʉore ocana bʉsiñi ĩna.