La carta de
San Judas
1
Dios ĩ beseanare San Judas ĩ papera cõare gaye
Ñati yʉ ñarã mʉa. Yʉ ña Judas Jesucristore moa ĩsiri masʉ. Santiago ocabaji ña yʉ. Dios ĩ beseana ña mʉa. Ito bajiri adi mʉare papera cõa yʉ. Mani Jacʉ Dios bʉto maiami manire. Ito bajiri Jesucristo ñarã mani ñatĩñatoni, manire codeami Dios. Mʉare yiari ado bajiro Diore senia yʉ: “Ĩnare ti maicõri ĩnare queno ejabʉaya. Ĩna ya ʉsijʉ queno sajari oca cʉti quenaroca yiya. Ito yicõri ĩna gãmeri ti mairoca yiya”, ya yʉ Diore, mʉare yiari seni ĩsigʉ̃.
Ado bajiro riasoama rʉore masa, yire gaye
(2 Pe 2.1-7)
3-4 Yʉ ñarã Dios ĩ masoana ña mani. Manire ĩ masore gaye oca mʉare riaso remorocʉ mʉare papera cõa ãmoboja yʉ. Ito bajiro ãmobojagʉti gaje oca tʉocõri, gaje gaye oca ucarʉjagʉja yʉ mʉare. Mʉa masibitibojarocati rʉore oca riasori masa ñarãji mʉa wato. “Riojo Dios oca riasoa gʉa”, yi rʉorãji ĩna. Diore rʉ̃cʉbʉobiticõri ado bajiro rʉore oca gotirãji ĩna: “Manire ti maicõri jeyaro mani ñeñaro yirisere ãcabojañi Dios. Ito bajiri mani ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti yiana mani. Manire waja senibiquĩji Dios”, yi rʉorãji ĩna. “Jesucristore mani cʉdibeja, no yibea. Ĩ sĩgʉ̃ meje ñami mani ʉjʉ”, yi rʉorãji ĩna. Ĩnare tʉoĩa yugʉ ado bajiro yiyijʉ Dios: “Rʉori masare ruyuriocʉja yʉ”, yiyijʉ Dios, jane mejejʉ. Ito bajiri ĩnare tʉobesa, yʉ ñarã mʉa. Jane mejejʉ ĩ ocare cũyijʉ Dios, Jesucristore mʉa tʉorʉ̃nʉtoni. Ito bajiri ĩre tʉorʉ̃nʉcõri, Dios ñarã ña mʉa ĩja. Ĩre tʉorʉ̃nʉ jidicãbiticõri bʉto bʉsa Jesure tʉorʉ̃nʉrʉja mʉare. “Ito bajiro yirʉja manire”, mʉa yi tʉoĩa oca sẽotoni adi mʉare papera cõa yʉ.
Jane mejejʉ Israel sita gãnare Dios ĩ ejabʉarise gaye oca tʉogoana ña mʉa. Ito bajibojarocati mʉcana itire mʉa tʉdi tʉoĩatoni goti ãmoa yʉ. Tʉote mʉa. Jane mejejʉ Egipto sitajʉ ĩna ñaroca Israel sita gãnare masoyijʉ Dios. Ĩna rudi masitoni ĩnare tʉ̃ayijʉ Dios. Queno ĩnare ĩ masobojarocati, coriarã ĩre tʉorʉ̃nʉbisijarã ĩna. Ito bajiri ĩre tʉorʉ̃nʉbitianare ruyurioyijʉ Dios. Ángel mesa bajigore gaye mʉare gotigʉ ya yʉ. Tʉoĩate mʉa. Jane mejejʉ Diore moa ĩsiri masa ñabojarãti jãjarã ĩre cʉdi ãmobisijarã ángel mesa. Dios rẽtoro masi ãmobojayijarã ĩna. Ito bajirã ĩna ña ãmojare rãitĩarojʉ ĩnare cũyijʉ Dios. Ito bajiri ĩna ñeñaro yirise waja, waja ĩ seniroti rʉmʉ riojʉa itojʉ riti ñarã yirãji ĩna maji. Ĩ waja seniri rʉmʉ ejaroca bʉto bʉsa tõbʉjarã yirãji ĩna. Ĩna robo ñeñaro yiyijarã Sodoma gãna, Gomorra gãna cʉni. Ĩna bajigore gaye mʉare gotigʉ ya yʉ. Ĩnamasiti ĩna ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti ñeñaro yi ʉyayijarã ĩna. Romia rãca ĩna yibojare jidicãcõri, ĩna ʉ̃mʉa comasiti yi ʉyayijarã ĩna. Ĩna ya cʉtori tʉ gãna cʉni ito bajiroti ñeñaro yi ʉyayijarã. Ito bajiro ĩna yija ticõri, ĩnare ruyuriorocʉ jea queoyijʉ Dios. Iti oca tʉocõri, “Jeame ʉ̃jʉrojʉ ʉatĩñarã yirãji ñeñaro yi ʉyari masa”, yi tʉoĩarãji masa jeyaro.
Itire tʉo masibojarãti, jane mejejʉ gãna ñeñaro ĩna yigoado bajiroti yama ĩnaõna, rʉore oca riasori masa. Bʉto ñeñarise ĩna cãija bero, ĩnamasiti ĩna ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti ñeñaro yama ĩna. Ʉjarãre cʉdibeama ĩna. Ito yicõri ũmacʉ̃jʉ ʉjarã ñasarãre rʉ̃cʉbʉobiticõri, ĩna rotirisere aja tudiama ĩna. Miguel wame cʉtigʉ ĩ bajigore gaye mʉare gotigʉ ya yʉ. Gãjerã ángel mesa rẽtoro ñasagʉ ñayijʉ ĩ. Ñasagʉ ñabojagʉti rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanásre aja tudibisijʉ ĩ. Tʉote mʉa. Ado bajiro bajia iti oca. Jane mejejʉ Moisés ñayorʉ ĩ godaja ticõri, ĩ ya rujʉre ãmi ãmoyijʉ Satanás. Ito bajiro ĩre ãmocõri Miguel rãca gãmeri bʉsibojayijʉ ĩ. Ito bajiro ĩ senija tʉocõri, “Ñeñaro yi jaigʉ ña mʉ. Jaje seti ña mʉre”, yibisijʉ Miguel Satanásre. Ñeñaro bʉsi ãmobisijʉ Miguel. Ado bajiro riti yiyijʉ ĩ: “Diomasiti mʉre waja senigʉ̃ yiguĩji”, yiyijʉ Miguel rʉ̃mʉ́a ʉjʉre. Miguel robo bajiro bajibeama rʉore oca riasori masa. 10 Ĩnama Dios gayere tʉo masimena ñari itire aja tudiama ĩna. Waibʉcʉrã robo tʉo masibeama ĩna. “Ija ado bajiro rẽtaro yiroja yʉre”, yi tʉoĩa masibiticõri, cojisiti ĩna ãmoro bajiro riti yama ĩna. Ito bajiro ĩna yija ticõri, rʉore oca riasori masare ruyuriogʉ yiguĩji Dios.
11 Bʉjato bajiro yiroja ĩnare ija. Caín ñayorʉ, Diore ĩ cʉdibitiado robo bajiro Diore cʉdibeama ĩna cʉni. Ito yicõri Balaam ñayorʉ niyerure bʉja ãmosacõri, ĩ ñeñaro yiado robo bajiro ñeñaro yama ĩna cʉni. Ito yicõri Coré ñayorʉ ʉjarãre ĩ cʉdibitiado robo bajiro cʉdibeama ĩna cʉni. Coré ñayorʉ ĩ cʉdibejare ĩre ruyurioyijʉ Dios. Ito bajiroti mʉa tʉ rʉore oca riasorãre ruyuriogʉ yiguĩji Dios. 12 Diore rʉ̃cʉbʉorona mʉa minijuaja mʉa rãca cocati minijuabojama ĩna cʉni. “Diore cʉdirã ña gʉa”, yibojarãti ĩna ãmoro bajiro riti yama ĩna. Mʉa rãca sĩgʉ̃ robo bajiro ʉsi cʉtirã meje ñama ĩna. Ricati tʉoĩacõri ñeñarisere tʉoĩama ĩnaõna. Ñe waja mana ñama ĩnaõna. Tʉote mʉa. Ĩnare tʉoĩagʉ̃ ado bajiro goti masiore ocana mʉare gotigʉ ya yʉ. Bʉto asiri rʉmʉ ide buerire ti ãmarã yirãji mani, ide ãmorã. Ito bajiro mani ti ãma rʉ̃gõroca ide buerire mino iti wẽa rẽtoja, bojori bʉjarã yirãji mani, ide ãmobojarã. Ito bajiroti manire rʉore oca ĩna riasoja ñe manire ejabʉabetoja iti. Rʉore oca riasori masare tʉoĩagʉ̃ mʉcana goti masiore ocana mʉare gotigʉ ya yʉ. Yucʉ rica cʉtirijʉ ba ãmorã ãmarã yirãji mani. Yucʉ tʉ ejacõri rica manigʉ̃ iti ñaja bojori bʉjarã yirãji mani. “Ñe waja ma adigʉ”, yicõri quẽarã yirãji mani. Ito bajiri jʉaji rica cʉtibetoja itigʉ ĩja. Ito bajiroti ñe waja mana ñama ĩna rʉore oca riasori masa. Riojo Dios oca gotibeama ĩna. Ito bajiri ĩnare ruyuriogʉ yiguĩji Dios. 13 Ide bʉto jacũja ʉeri somo ñaro yiroja tʉnimajʉ. Iti robo bajiroti ñama rʉore oca riasori masa. Ñeñarisere bʉto tʉoĩacõri, ñeñarise yama ĩna. Jane mejejʉ ũmacʉ̃jʉ ñocõare cũyijʉ Dios. Ito bajiro ĩ cũana ñabojarãti ĩ cũrajʉ ĩna jidicãja rãitĩarojʉ quedirã yirãji ĩna. Ito bajiroti bajiama rʉore oca riasori masa. Dios oca quenarisere jidicãcõri, rʉore oca riasoama ĩna. Ito bajiri bʉto rãitĩarojʉ cõagʉ̃ yiguĩji Dios ĩnare. Ĩnare tʉoĩagʉ̃ ado bajiro yiyijʉ Dios: “Ñeñaro yiri masare rãitĩarojʉ ĩna ñatĩñatoni ĩnare cõagʉ̃ yigʉja yʉ”, yiyijʉ Dios, jane mejejʉ.
14-15 Queno tʉoya yʉ ñarã mʉa. Enoc ñayorʉ ĩ bajigore gaye mʉare gotigʉ ya yʉ. Adán janerãbatia co ãmojeno ñarã bero gagʉ ñayijʉ Enoc. “Ado bajiro rẽtaro yiroja, rʉore oca riasori masare”, yirocʉ ado bajiro gotiyijʉ Enoc ñayorʉ: “Co rʉmʉ mani Ʉjʉ tʉdi ejagʉ yiguĩji jãjarã ángel mesa rãca. Tʉdi ejacõri masa jeyarore ĩna ñeñaro yirise waja, waja senigʉ̃ yiguĩji ĩ. Diore cʉdibitigoanare ruyuriogʉ yiguĩji, ĩna ñeñaro yirise waja, waja yigʉ. Ito yicõri, ĩre rʉ̃cʉbʉobiticõri ĩna ñeñaro aja tudire waja bʉto tõbʉjarã yirãji ĩna”, yi goti yuyijʉ Enoc ñayorʉ. 16 “Quenabeto”, yisotiama ĩnaõna rʉore oca riasori masa. Mani ʉjarã rotirisere ti tujabeama ĩna. Ĩna ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti yama ĩna. Coji meje “Rẽtoro masigʉ̃ ña yʉ”, yisotiama ĩna. Ito yicõri, ĩna ãmoro robo bajiro yirona gãjerãreama queno goti rʉoama ĩna.
Cristore masirãre goti quenore gaye
17 Yʉ ñarã mani Ʉjʉ Jesucristo oca goti ucutoni ĩ cũana ĩna gotirisere ãcabojabesa mʉa. 18 Ado bajiro gotiyijarã ĩna: “Adi macãrʉcʉ̃ro jediroto riojʉa Dios ocare aja tudiri masa ñarã yirãji. Diore rʉ̃cʉbʉobiticõri, ĩna ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiroti ñeñaro yi ʉyarã yirãji ĩna”, yiyijarã Jesucristo oca goti ucuri masa. 19 Adi sita ñeñaro yire yi ʉyarã ñama ĩnaõna, rʉore oca riasori masa. Espíritu Santo quedi sãjagoana meje ñama ĩnaõna. Ito bajiro bajirã ñari Jesure tʉorʉ̃nʉrãre sĩgʉ̃re bajiro ĩna ya ʉsi tʉoĩabitiroca yi codeama ĩna.
20 Yʉ ñarã ĩna robo bajiro yibitirʉja manireama. Dios oca quenarisere tʉorʉ̃nʉrã ñari adi sita ñeñaro yirã robo yibitirʉja manire. Maniama Jesucristore bʉto bʉsa tʉorʉ̃nʉ oca sẽorʉja manire. Ito yicõri Espíritu Santo ĩ ejabʉarisena Diore bʉsisotirʉja manire. 21 Dios rãca sĩgʉ̃ robo bajiro ʉsi cʉticõri ĩ ãmoro bajiroti yirʉja manire. Ito bajiro mani yija, “Yʉre bʉto maiami Dios”, yi tʉoĩasotirã yirãji mani. “Manire ti maicõri, ĩ rãca mani catitĩñaroca yigʉ yiguĩji mani Ʉjʉ Jesucristo”, yi tʉoĩa yucõri güibea mani. “Ĩ yicãdo bajiroti, ĩ rãca catitĩñagʉ̃ yigʉja yʉ”, yi tʉoĩacõri wanʉa mani.
22 Jesure tʉorʉ̃nʉ sẽomenare Dios oca goti masiorʉja mani ĩnare. Ito bajiro mani gotija tʉocõri, “Aʉ, ito bajiroti ña”, yicõri, bʉto bʉsa Jesure tʉorʉ̃nʉ oca sẽorã yirãji ĩna. 23 Jesure masimenare Dios oca gotirʉja manire. Dios oca tʉocõri ĩna tʉorʉ̃nʉja jeame ʉ̃jʉrojʉ wamenaji ĩna, jeame ʉ̃jʉrojʉ waboana ñabojarãti. Gãjerã ĩna ya rujʉ ñeñaro iti tʉoĩaro bajiro yirãre ti mairʉja manire. Ĩnare ti maibojarãti queno tʉoĩarʉja manire, ĩna robo mani ñeñaro yibe yirona.
Judas Diore ĩ rʉ̃cʉbʉore gaye
24-25 Itire tʉoĩacõri Diore rʉ̃cʉbʉorã ado bajiro bʉsirʉja manire: “Dios mʉ sĩgʉ̃ti ña rẽtoro masi rẽtocũgʉ̃. Ñimʉ gãji mʉ robo bajiro masigʉ̃ mami. Gʉa Ʉjʉ Jesucristo ĩ goda ĩsirajʉna sʉoriti gʉare masoyija mʉ. Ito yicõri gʉa ñeñaro yibititoni gʉare ejabʉa masigʉ̃ja mʉ. Mʉ rotirojʉ gʉa ejaroca, ‘Mʉa ñeñaro yirise waja, waja ruyuriobea mʉa’, yi ti gotigʉ yigʉja mʉ gʉare. Ito bajiri mʉ ñarojʉ ejacõri mʉ rãca queno wanʉ quenarã yirãji mani. Rẽtoro quenagʉ̃ ña mʉ. Ito yicõri Ʉjʉ ñasagʉ ña mʉ. Ñe mʉ masibitigore ma mʉre. Ito yicõri ñe mʉ roti masibitigore ma mʉre. Ito bajiro bajiyija mʉ adi macãrʉcʉ̃rore mʉ rujeoroto riojʉa. Adi rʉmʉri cʉni ito bajiro bajigʉti ña mʉ. Ito bajicõri ito bajigʉti ñatĩñagʉ̃ yigʉja mʉ”, yirʉja mani, Diore rʉ̃cʉbʉorã. Itocõ ña.