19
Jesure Zaqueo ĩ ti ãmore gaye
Ito yija bero Jericójʉ ejayijʉ Jesús ĩja. Ito yicõri iti cʉtojʉ wa ucuyijʉ Jesús. Iti cʉto gagʉ sĩgʉ̃ niyeru jaigʉ ñayijʉ, Zaqueo wame cʉtigʉ. Ʉjarãre yiari waja seni ĩsiri masa ʉjʉ ñayijʉ ĩ. Ĩ Zaqueo Jesure bʉto ti ãmoyijʉ. Ito bajibojarocati ũmabicʉ ñari, masa ĩna jãjarã ñajare Jesure ti bʉjabisijʉ ĩ. Ito bajiri masa riojʉa ũmaquedi wacõri, ma tʉ rʉ̃gõricʉre Sicómoro wame cʉtiricʉre mʉja jeayijʉ Zaqueo Jesús ĩ rẽtaja tirocʉ. Ito rẽta wacʉ ti mʉocõri ado bajiro yiyijʉ Jesús Zaqueore:
—Zaqueo coji ruji waya mʉ. Jane mʉ ya wi tuja ãmoa yʉ, yiyijʉ Jesús ĩre.
Jesús ito bajiro ĩ yija tʉocõri, ejoriti ruji wayijʉ ĩ. Ito yicõri wanʉre rãca Jesure boca ãmicõri, ĩ ya wijʉ ãmi wayijʉ. Zaqueo rãca Jesús ĩ waja ticõri, ĩre bʉsituyijarã masa. “Ñeñaro yi jaigʉ ya wi tujagʉ wami”, yirona bʉsiyijarã ĩna. Ĩ ya wijʉ Jesús ĩ ñaroca, ado bajiro yiyijʉ Zaqueo Jesure:
—Yʉ Ʉjʉ, tite mʉ. Bojoro bʉjarãre gʉdarecona yʉ rʉcorisere ĩnare ĩsi batogʉ yigʉja yʉ. Yʉ rʉo ãmigoanare jʉariajiricõ ĩnare jʉdacõagʉ̃ yigʉja yʉ, yiyijʉ ĩ Jesure.
Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ Jesús:
—Mʉ ñeñaro yirise mʉ jidicãja ticõri, mʉ ñarãre, mʉre cʉni masogʉ̃ yiguĩji Dios, ya yʉ mʉre. Ñeñaro yigʉ ñari mʉ ñicʉ Abraham ñayorʉ Diore ĩ rʉ̃cʉbʉoado bajiro yibiticʉ mʉ maji. 10 Mʉre bajiro jeame ʉ̃jʉrojʉ waboanare masori masʉ wadia yʉ. Yʉ ña Masa Rĩjorʉ, yiyijʉ Jesús ĩre.
Moa ĩsiri masa gaye Jesús ĩ goti masiore oca
(Mt 25.14-30)
11 Ito bajiro Jesús ĩ yi ñaroca ĩ bʉsirise tʉo ñayijarã masa. “Yoari mejeti Jerusalénjʉ mani ejaja beroti, ĩre tʉorʉ̃nʉrãre ĩ rotirojʉ miojusʉogʉ yiguĩji Dios”, yi ĩna tʉoĩabojarisere masicõyijʉ Jesús. 12 Ito bajiri goti masiore ocana ado bajiro yiyijʉ Jesús ĩnare:
—Sĩgʉ̃ ñasari masa rãca gagʉ ñayijʉ. Sõjʉ gaje sitajʉ wayijʉ ĩ, “Mʉ ya sita ʉjʉ ñama mʉ”, gãji ĩre yitoni. 13 Ĩ waroto riojʉa jʉa dʉjamocõ ĩre moa ĩsiri masare jiyijʉ ĩ. Sĩgʉ̃ rʉyabeto ĩnare niyeru tiri bʉto waja cʉtirise ĩsiyijʉ ĩ. Ito yicõri ado bajiro rotiyijʉ ĩ ĩnare: “Ito yʉ waroca riti adi niyeruna moacõri jai bʉsaro niyeru bʉja ĩsiña mʉa yʉre”, yiyijʉ ĩ ĩnare. 14 Ĩ ya sita gãna ti teyijarã ĩre. Ito bajiri ĩ beroti masa cõayijarã ĩna. “Ãni gʉa ʉjʉ ñare ãmobea gʉa”, ĩna yi gotitoni ĩnare cõayijarã ĩna. 15 Ito bajiro ĩna yibojarocati gaje sita gagʉ ʉjʉ ĩre wame yiyijʉ. “Mʉ ya sita ʉjʉ ñama”, ĩ yija bero, ĩ ya sitajʉ tʉdi wayijʉ ĩ mʉcana. Itojʉ tʉdi ejacõri, ĩ ya moari masare jiyijʉ ĩ. “¿Yʉ niyeru cũ warena, nocõ jairo niyeru bʉja remoyijari ĩna?” yirocʉ, ĩnare jiyijʉ ĩ. 16 Ĩna ejaja ticõri, cajero gagʉre seniĩasʉoyijʉ ĩ: “¿Nocõ jairo niyeru bʉja remori mʉ?” yiyijʉ ĩ ĩre. Ito ĩ yija tʉocõri: “Yʉ ʉjʉ mʉ ya niyeruna jʉa dʉjamocõti mʉcana tʉdi bʉja remomʉ yʉ”, yiyijʉ ĩ. 17 Ito yija tʉocõri, ado bajiro cʉdiyijʉ ĩ ʉjʉ ĩre: “Queno yiyija mʉ. Queno yʉre moa ĩsigʉ̃ ña mʉ. Jabetacã yʉ mʉre rotija, ñaro bajiroti yʉre cʉdiyija mʉ. Ito bajiri jʉa dʉjamocõ cʉtori tirʉ̃nʉrocʉre cũa yʉ mʉre”, yiyijʉ ĩ ĩre. 18 Ĩ bero gãji ado bajiro yiyijʉ ĩ ʉjʉre: “Yʉ ʉjʉ, mʉ ya niyeruna co dʉjamocõti bʉja remomʉ yʉ”, yiyijʉ ĩ ĩre. 19 Ito ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ ĩ ʉjʉ: “Mʉ yʉre queno cʉdire waja co dʉjamocõ cʉtori tirʉ̃nʉgʉ̃ ya mʉ”, yiyijʉ ĩ ĩre. 20 Ĩ bero gãji mʉcana ĩ tʉ ejayijʉ. “Yʉ ʉjʉ, ado ña mʉ ya niyeru. Resurona gũmacõri seocʉ yʉ itire. 21 Mʉre tʉo güicʉ yʉ. Oca sẽogʉ̃ ña mʉ. Gãjerã ĩna otebojareti ẽmagʉ̃ ña mʉ. Ito yicõri gãjerã ĩna bʉjaboreti ẽmagʉ̃ ña mʉ. Ito bajiri mʉre masicõri mʉre tʉo güicʉ yʉ”, yiyijʉ ĩ, ĩ ʉjʉre. 22 Ito bajiro ĩ yija tʉocõri, ado bajiro yiyijʉ ĩ ʉjʉ: “Yʉre queno moa ĩsigʉ̃ meje ña mʉ. Janeti yʉre mʉ bʉsigorisenati, mʉre sẽoro yigʉ ya yʉ. ‘Sẽoro yigʉ ña mʉ. Ito yicõri gãjerã ya otere ẽmagʉ̃ ña mʉ. Ito yicõri gãjerã ye ñaboreti ẽmagʉ̃ ña mʉ’, yiyija mʉgo yʉre. 23 Ito bajiro yi masibojagʉti, ¿no yija yʉ ya niyerure jai bʉsaro bʉja remora wijʉ cũbiticati mʉ? Mʉcana yʉ ya wijʉ tʉdi ejacõri jai bʉsaro niyeru ti tʉdi eja ãmobojacʉ yʉ”, yiyijʉ ĩ ʉjʉ ĩre. 24 Ito yicõri gãjerã itijʉ ñanare ado bajiro rotiyijʉ ĩ: “Ĩ rʉcoriti niyerutire ẽmaña mʉa. Ito yicõri jʉa dʉjamocõ rʉcogʉre ĩsiña mʉa”, yiyijʉ ĩ ĩnare. 25 Ĩ ito yija tʉocõri: “Tite gʉa ʉjʉ. Jʉa dʉjamocõ niyeru ñacã ĩre”, yiyijarã ĩna ĩre. 26 Ito yija ĩna ʉjʉ ado bajiro cʉdiyijʉ: “Tite. Ado bajiro mʉare gotia yʉ. No yʉre queno moa ĩsigʉ̃re jai bʉsaro ĩre ĩsi remogʉ̃ yigʉja yʉ. Ito bajibojarocati no queno yʉre moa ĩsibicʉreama ĩ rʉcoriseacãti ẽma jeocõcʉja yʉ. Ĩre ẽmacõri gãji yʉre queno moa ĩsigʉ̃re ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ. 27 Ito yicõri ʉjʉ yʉ ñare ãmobitianare, adojʉa ãmi waya ĩnare. Ito yicõri, yʉ tiro riojo ĩnare sĩaña”, yiyijʉ ʉjʉ ĩ ya moari masare. Ito bajiri iti oca tʉocõri Diore mani queno moa ĩsija quena, yi oca goti masioyijʉ Jesús masare.
Jerusalénjʉ Jesús ĩ ejare gaye
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Jn 12.12-19)
28 Ito ĩ yija bero, Jerusalénjʉ wayijʉ Jesús mʉcana. 29 Ĩ waro riojo Olivos wame cʉtiri tʉria ñayijʉ. Iti tʉria jʉdo jʉa cʉto ñayijʉ. Betfagé, ito yicõri Betania wame cʉtiri cʉtori ñayijʉ iti. Ĩ ejaroto riojʉa jʉ̃arã ĩ rãca riasotirãre cõayijʉ ĩ. 30 Ado bajiro yiyijʉ ĩ ĩnare:
—I cʉtojʉ wasa. Ito ejacõri burro, ĩna sia rʉ̃gõgʉ̃re bʉjarã yirãji mʉa. Sĩgʉ̃ masʉ mʉja jeaĩaña macʉ ñaguĩji maji. Ĩre õjacõri ãmi wadiba. 31 Sĩgʉ̃ mʉare ĩ seniĩaja: “¿No yirã ĩre õjati mʉa?” ĩ yija, ado bajiro gotiba ĩre: “Mani Ʉjʉ ĩre ãmoami”, yiba ĩre, yiyijʉ Jesús ĩ rãca riasotirãre.
32 Ito ĩ yija tʉocõri, wayijarã ĩna. Ito ejacõri Jesús ĩ gotiado bajiroti bʉjayijarã ĩna ĩja. 33 Burrore ti bʉjacõri õjayijarã ĩna. Ĩre ĩna õjaroca ado bajiro seniĩayijarã ĩ ʉjarã:
—¿No yija ĩre õjati mʉa? yiyijarã ĩna.
34 Ĩna ito yija tʉocõri:
—Mani Ʉjʉ ĩre ãmoami. Ito bajiri ĩre õja gʉa, yiyijarã ĩna.
35 Ito yicõri Jesús tʉjʉ ĩre ãmi wayijarã ĩna ĩja. Jesús tʉ ejacõri ĩna ya yutabuju ruacõri burro joe jidi jeoyijarã ĩna. Ito yicõri Jesús ĩ mʉja jeatoni ĩre ejabʉayijarã ĩna. 36 Ĩ joe jesa wayijʉ Jesús ĩja. Ito bajiro ĩ jesa waroca jãjarã ĩna ya yutabujuri ruacõri ĩ waro riojo eyocũ yuyijarã ĩna. “Gʉa Ʉjʉ ña mʉ”, yirona ito bajiro yiyijarã masa, ĩre rʉ̃cʉbʉorã. 37 Ito bajiro wacʉjʉ tʉria jʉdo ejayijʉ, Jerusalén roja wara majʉ. Ito ĩ ejaroca ĩre rʉ̃cʉbʉorã ado bajiro yi awasã wanʉyijarã masa: “Rẽtoro quenagʉ̃ ñami Dios. Jaje tiyamani manire ĩoami”, yi awasã wanʉyijarã ĩna, Diore rʉ̃cʉbʉorã:
38 —Quenarise ñajaro mani Ʉjʉre. Ĩ ñami Dios ĩ cũrʉ. Ũmacʉ̃jʉ gãna cʉni wanʉ quenare rãca ñajaro ĩna. Masa jeyaro Diore queno rʉ̃cʉbʉojaro, yiyijarã ĩna Jesure wanʉrã.
39 Jesure sʉyarã ĩna rãca ñabojayijarã fariseo gaye tʉoĩarã cʉni. Masa ĩna ito bajiro wanʉ bʉsija tʉocõri, Jesure ado bajiro yiyijarã ĩna:
—Gʉare riasogʉ, ito bajiro mʉre bʉsi sʉyarãre, “Bʉsibesa mʉa”, yiya, yiyijarã fariseo gaye tʉoĩarã Jesure.
40 Ito bajiro ĩna yibojarocati:
—Riti ado bajiro mʉare gotia yʉ. Yʉre ĩna awasã wanʉbeja, masa ĩna awasã wanʉro bajiro gʉ̃ta cʉni awasã wanʉro yiroja, yiyijʉ Jesús ĩnare.
41 Ito bajiro wacʉti Jerusalénjʉ ticõyijʉ ĩ. Iti cʉto gãnare tʉoĩacõri otiyijʉ Jesús. 42 Tʉoĩa oticõri ado bajiro yiyijʉ Jesús:
—Wanʉ quenatĩñare bʉja masibojarãti ãmobisijarã ĩna. Ito bajiri adocãta bʉja masiña ma ĩnare. 43 Quenabiti rʉmʉri ejaro yiroja ĩnare. Ito bajiri ĩna wajana rujabedo ĩnare camotarã yirãji. Ito yicõri cojʉ rʉyabeto camotarã yirãji ĩnare sĩarona. 44 Ito bajiro yicõri ĩnare ruyurio jeorã yirãji. Ito yicõri ĩnare sĩarã yirãji. Ĩnare sĩacõri ĩna cʉto Jerusalénre dara baterã yirãji ĩna. Ito bajiri ĩna camotabojare gʉ̃ta ñarocõti quedicoaro yiroja. Ito bajiro rẽtaro yiroja, ĩnare Dios boca ãmi ãmobojarocati ĩna ãmobitire waja, yiyijʉ Jesús.
Dios ya wijʉ niyeru wasoari masare Jesús ĩ bucõare gaye
(Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22)
45 Ito bajiro Jerusalénjʉ ejacõayijʉ Jesús ĩja. Ito bajiro ejacõri Dios ya wijʉ sãjayijʉ ĩ. Ito sãjacõri waja gãmeri masare ti bʉjayijʉ Jesús. Ĩnare ti bʉjacõri ĩnare bucõayijʉ ĩ. 46 Ito yicõri ado bajiro yiyijʉ ĩ:
—Dios oca tuti ado bajiro gotia: “Yʉre rʉ̃cʉbʉorona yʉ ya wi sãjarã yirãji masa”, yi gotia Dios oca tuti. Mʉa ito bajiro niyeru gãmeri waja yija, riniri masa ĩna rudirijʉ robo bajiro ya mʉa, yi tudiyijʉ Jesús waja gãmeri masare.
47 Jerusalén ñagʉ̃ co rʉmʉ rʉyabeto Dios ya wijʉ masare riasosotiyijʉ Jesús. Ito bajibojarocati paia ʉjarã, judio masa rotirise riasori masa, ito yicõri cʉto ʉjarã cʉni ti tujabisijarã ĩna. Ito bajiri ado bajiro yi tʉoĩayijarã ĩna: “ ‘Ĩre seti ña’, mani yija, ĩre sĩarã yirãji mani”, yi tʉoĩayijarã ĩna. 48 Ito bajibojarocati masama Jesure wanʉcõri bʉto bʉsa ĩre tʉorʉ̃nʉyijarã ĩnama. Ito bajiri, “Seti ña ĩre”, yi masibisijarã ʉjarã mesa.