23
Pilato tʉjʉ Jesure ĩna ãmi ejare gaye
(Mt 27.1-2,11-14; Mr 15.1-5; Jn 18.28-38)
Ito yija Pilato riojo Jesure ãmi wa jediyijarã ĩna. Ʉjʉ riojo ãmi ejacõri, “Ãni ñami seti cʉtigʉ”, yirona bʉsisʉoyijarã ĩna:
—Ãni ñami gʉa masa ricati riti tʉoĩaroca yigʉ. Ito bajiri ado bajiro yiquĩ ĩ gʉa masare. “Roma gagʉ ʉjʉre ĩ rotiro bajiro niyeru ĩsibitirʉja mʉare”, yiquĩ ãni. Ito yicõri, “Yʉti ña Cristo Dios ĩ cõarʉ mʉa ʉjʉ”, yiquĩ ĩ, yiyijarã ĩna Pilatore gotirã.
Ĩna ito yijare ado bajiro seniĩayijʉ Pilato Jesure:
—¿Judio masa ʉjʉ ñati mʉ? yiyijʉ ĩ Jesure.
—Aʉ ĩti ña yʉ. Mʉ yiro bajiroti bajia, yiyijʉ Jesús.
Ito ĩ yija tʉocõri, paia ʉjarã, masare cʉni ado bajiro yiyijʉ Pilato.
—Yʉ tija ñejʉa seti ma ãnire, yiyijʉ Pilato ĩnare.
Ito ĩ yibojarocati ĩre seti ñasameti, yi bʉsiyijarã ĩna:
—Ĩ riasorise tʉocõri, sĩgʉ̃ bajiro meje tʉoĩama Judea sita gãna ĩja. Galileajʉ cajero riasosʉoñi ĩ. Ito bajiro riaso wadicõri adojʉ ejami ĩ, yiyijarã ĩna.
Herodes tʉjʉ Jesure ĩna ãmi ejare gaye
Ĩna ito yija tʉocõri:
—¿Galilea gagʉ ñati ãni? yi seniĩayijʉ Pilato ĩnare. —Galilea gagʉti ñami ĩ, yiyijarã ĩna.
Ĩna ito yija tʉocõri:
—Adi rʉmʉriti ejami Galilea gagʉ ʉjʉ Herodes wame cʉtigʉ. Ito bajiri ĩ tʉ ãmi wasa mʉa, yiyijʉ Pilato ĩnare. Jesús rãca ĩna ejaja ticõri, bʉto wanʉyijʉ Herodes. Yoari ĩ oca tʉocõri ruje ĩre ti ãmoyijʉ Herodes. Tiyamani Jesús ĩ yija ti ãmoyijʉ Herodes. Jesure ticõri jaje ĩre seniĩabojayijʉ ĩ. Ito bajibojarocati Jesús coji cʉdibisijʉ ĩre. 10 Paia ʉjarã, judio masa rotirise riasori masa cʉni ito ñayijarã. “Seti ñasacõa ĩre”, yiyijarã ĩna. 11 Ito yija bero, Herodes ĩ ya surara rãca Jesure aja tudiyijarã ĩna. Ĩre tudisarã ñarã ʉjarã mesa ĩna sãñarise ĩre sãyijarã ĩna, ĩre aja tudirã. Ito bajiro ĩna yija bero mʉcana tʉdi Jesure Pilato tʉjʉ cõayijʉ Herodes. 12 Ito bajiro ĩna yira rʉmʉti Herodes Pilato rãca queno gãmeri baba cʉtiyijarã ĩna ĩja. Ito bajiro ĩna bajiroto riojʉa bʉto gãmeri ti tudirã ñayijarã ĩna maji.
Jesure sĩarʉja mani, ĩna yire gaye
(Mt 27.15-26; Mr 15.6-15; Jn 18.39–19.16)
13 Mʉcana Jesure ĩna ãmi ejaja ticõri, paia ʉjarã ñasarã ʉjarã, ito yicõri masare cʉni miojuyijʉ Pilato. 14 Ado bajiro yiyijʉ ĩ:
—“Gʉa masare sĩgʉ̃re bajiro gʉa tʉoĩaroca yibeami ãni”, yirona yʉre ãmi ejacʉ mʉa. Ãnire, “¿Riti mʉre seti ñati?” yirocʉ seniĩabojacʉ yʉ, mʉa tiro riojo. Ito bajibojarocati, “Ĩre seti ña”, mʉa yibojarocati disejʉa seti ma ĩre yʉ tija. 15 Ito yicõri, Herodes cʉni, “Iti seti ña ĩre”, yi masibisĩ ĩ cʉni. Ito bajiri, “Iti seti ña ĩre”, yi masibiti wacʉ gʉajʉare jʉdacõañi ĩ. “Ito bajiro seti cʉtiami ãni”, yi masibea mani. Ito bajiri ĩre sĩado ma mani. 16 Ĩre baje rotigʉ ya yʉ. Ito yicõri ĩre bucõacʉja yʉ, yiyijʉ Pilato.
17 Pascua basa ñaroca, “Ãnire mʉ bucõare ãmoa gʉa”, masa ĩna yigʉreti bucõasotiyijʉ Pilato. Ito bajiri ado bajiro ĩnare seniĩayijʉ ĩ: 18 “¿Ñimʉjʉare yʉ bucõare ãmoati mʉa?” ĩ yiroca masajʉa ado bajiro awasã bʉsiyijarã:
—Sĩacõña ãni ʉ̃mʉgʉ̃re. Ito yicõri, Barrabás wame cʉtigʉre jidicãña, yi awasãyijarã ĩna.
19 Cʉto gãnare oca menicõri sĩari masʉ ĩ ñajare ĩna tubiarʉ ñayijʉ Barrabás. 20 Jesujʉare jidicã ãmobojayijʉ Pilato. Ito bajiri mʉcana masare bʉsibojayijʉ. 21 Ito bajiro ĩ bʉsibojarocati bʉto bʉsa awasãyijarã ĩna:
—Sĩacõrʉja ĩre. Sĩacõrʉja ĩre, yiyijarã ĩna.
22 Mʉcana tʉdi ʉdiaji bʉsigʉ ado bajiro yiyijʉ Pilato ĩnare:
—¿Ñeoni ñeñaro yicati ãni? Yʉ tija, “Itina godarʉjami ĩ”, yi masibea yʉ ĩre. Ito bajiri ĩre bajecõri jidicãcʉja yʉ, yibojayijʉ ĩ masare.
23 Bʉto awasã bʉsirã, “Yucʉtẽojʉ ĩre jaju sĩaña”, yiyijarã ĩna. Bʉto masa ĩna awasãja, paia ʉjarã ĩna awasãja tʉocõri, “Ĩna ãmoro bajiroti yijaro no cʉni”, yi tʉoĩayijʉ Pilato. 24 Ito bajiri, “Ĩna ãmoro bajiroti yicʉja no cʉni”, yi tʉoĩayijʉ Pilato ĩja. 25 Ito bajiro tʉoĩacõri, masare oca menicõri sĩari masʉre bucõayijʉ Pilato. Ito yicõri Jesure ĩnare ĩsiyijʉ Pilato, ĩna ãmoro bajiro ĩna yitoni.
Yucʉtẽojʉ Jesure ĩna jaju sĩare gaye
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Jn 19.17-27)
26 Ito bajiri Jesure yucʉtẽojʉ jaju sĩarona ĩre ãmi wayijarã ĩna. Ito bajiro ĩna waroca Cirene gagʉ Simón wame cʉtigʉ joajʉ wadicõri ejayijʉ. Ĩre ti bʉjacõri yucʉtẽo ĩre gaja rotiyijarã surara. Ito bajiri Jesús bero yucʉtẽo gaja sʉyayijʉ ĩ.
27 Masa jãjarã ĩ bero sʉya wayijarã. Ito yicõri romia jãjarã awasã otiyijarã ĩre tʉo mairã. 28 Ito bajiro ĩna otiroca ĩnare jʉda ticõri ado bajiro yiyijʉ Jesús:
—Jerusalén gãna romia yʉre otibesa mʉa. Mʉamasiti, ito yicõri mʉa rĩare rẽtarotire tʉoĩa otiya mʉa. 29 Ado bajiro yirã yirãji masa bʉto ĩna tõbʉjari rʉmʉ: “Romia rĩa mana queno wanʉ quenama ĩna. Ito yicõri rĩa rʉcomena, ũjumena cʉni wanʉama ĩna”, yirã yirãji masa. 30 Gʉare Dios tibe yirona ado bajiro yirã yirãji masa: “Gʉa joe juja biaya”, yirã yirãji gʉ̃ta yucʉrire. Ito yicõri, “Gʉare õjea biaya”, yirã yirãji tʉriare. 31 Yʉjʉare tõbʉjaroca ĩna yija, yʉ rẽto bʉsaro mʉa tõbʉjaroca yirã yirãji ĩna, yiyijʉ Jesús romiare jʉda ticõri.
32 Ñeñaro yi jairã jʉ̃arãre ãmi wayijarã Jesús rãcati ĩnare jaju sĩarona. 33 Calavera wame cʉtirijʉ ejacõri Jesure jajuyijarã ĩna. Ito yicõri ĩ rãca gãna jʉ̃arãre cʉni, sĩgʉ̃ Jesús ya riojocadʉja, ito yicõri gãji ĩ ya gãcodʉjare jajuyijarã ĩna cõtoni. 34 Ĩre ĩna jajuroca ado bajiro yiyijʉ Jesús Diore:
—Cʉna, yʉre ĩna ñeñaro yirisere ĩnare ãcabojoya, “Bʉto ñeñaro ya mani”, yi masibeama surara, yiyijʉ Jesús Diore.
“¿Jesús ĩ sãñagorere ñimʉjʉa bʉjagʉ yiguĩjida?” yirona gʉ̃ta ajeri rea ajeyijarã surara. 35 Ito bajiro yi ajecõri ĩ ya yutabujuri gãmeri batoyijarã ĩna ĩja. Ĩ godaroca jãjarã masa ti ñayijarã ĩre. Ito ñarã ʉjarã Jesure aja tudiyijarã. Ado bajiro aja tudiyijarã ĩna:
—Gãjerãreama masoñi ĩ. Riti Cristo Dios cõarʉ ĩ ñaja ĩmasiti masogʉ̃ yiguĩji, yi aja tudiyijarã ĩna.
36 Surara cʉni ito ñarã, ito bajiroti ĩre aja tudiyijarã. Ĩ tʉ eja rʉ̃gʉ̃cõri ʉyé ide sʉ̃erise ĩre iobojayijarã ĩna. 37 Ito yicõri ado bajiro yiyijarã ĩna:
—Riti judio masa ʉjʉ mʉ ñaja, mʉmasiti masogʉ̃ yigʉja mʉ, yiyijarã ĩna.
38 Jesús ya rijoga weca ʉdiaji gaye oca ucare wãñayijʉ. Griego, Latín, Hebreo ocana cʉni ucare ado bajiro ñayijʉ: “Ãni ñami judio masa ʉjʉ”, yi bʉsiyijʉ iti ĩna ucare.
39 Sĩgʉ̃ ñeñaro yi jaigʉ ĩ rãca godarocʉ ado bajiro yiyijʉ:
—Riti Cristo mʉ ñaja mʉmasiti masoña. Ito yicõri gʉare cʉni masoña mʉ, yi aja tudiyijʉ ĩre.
40 Gãji gaje dʉja gagʉ Jesús rãca godarocʉ, ado bajiro yiyijʉ Jesure aja tudigʉjʉare:
—¿Diore güire mati mʉre? Mani ñeñaro yirise waja godarã ya mani. 41 Ñeñaro yicʉ mani. Ito bajiri iti waja quenabeto tõbʉjarã ya mani. Mani ñeñaro yiado bajiroti itire waja yirã ya mani. Ito bajibojarocati ãniama ñeñaro yibicʉ ñabojagʉti mani rãca godagʉ yiguĩji, yiyijʉ ĩ Jesure aja tudigʉre.
42 Ito yija Jesure ado bajiro yiyijʉ ĩ:
—Mʉ rotirojʉ ejacõri mʉre tʉorʉ̃nʉrãre mʉ miojusʉoja yʉre ãcabojabeja, yiyijʉ ĩ Jesure.
43 Ito bajiro ĩ yija tʉocõri:
—Jane adi rʉmʉti ñe ñeñarise manojʉ yʉ rãca ñagʉ̃ yigʉja mʉ, ado yʉ yirise riti mʉre gotia yʉ, yiyijʉ Jesús ĩre.
Jesús ĩ ʉsi jedire gaye
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Jn 19.28-30)
44 Ito bajiro iti baji ñaroca ʉ̃mʉa gʉdarecocõ tʉjayijʉ. Ito yija bero macãrʉcʉ̃ro ñarocõti rãiocoayijʉ. Yucʉ weca ũmacañi tʉjarocacõ rãitĩayijʉ. 45 Ũmacañi ʉ̃mʉa gagʉ cʉni busubisijʉ. Ito yicõri minijuara wi yobiado saya webʉtiro gʉdarecona ñigãyijʉ. 46 Ito bajiroca Jesús ado bajiro awasãyijʉ:
—Cʉna, yʉ ya Ʉsi ãmiña mʉ ĩja, yiyijʉ Jesús Diore.
Ito yi tĩogʉ̃ti ʉsi jedicoayijʉ.
47 Surara ʉjʉ Roma gagʉ ito bajiro iti rẽtaja ticõri, Diore rʉ̃cʉbʉo bʉsiyijʉ:
—Riti seti manibojañi ãni, yiyijʉ surara ʉjʉ.
48 Masa ito ti ñana ito bajiro iti rẽtaja ticõri, bojori bʉjarã ĩna ya ʉsi riojo jatu wayijarã. 49 Jesús rãca baba cʉtigoana Galilea gãna romia ĩre sʉya wana cʉni sõ bʉsajʉ ti rʉ̃gõyijarã ĩna, ito iti bajijare.
Jesure ĩna yujere gaye
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Jn 19.38-42)
50 Sĩgʉ̃ ñayijʉ ĩ yiro bajiroti queno yigʉ. José wame cʉtigʉ ñayijʉ ĩ. Judea sitajʉ Arimatea wame cʉtiri cʉtojʉ gagʉ ñayijʉ ĩ. Judio masa ʉjarã ñasari masa rãca gagʉ ñayijʉ ĩ. 51 “Ĩre tʉorʉ̃nʉrãre ĩ rotirojʉ miojugʉ yiguĩji Dios”, yi tʉoĩa yugʉ ñayijʉ ĩ. Ito bajiri ʉjarã ñasarã ĩna yirisere queno ĩna robo tʉoĩabisijʉ ĩ. 52 Ito bajiri Pilatore bʉsirocʉ wayijʉ ĩ. Itojʉ ejacõri Jesús ya rujʉre seniyijʉ ĩ. 53 “Baʉ”, ĩ yija tʉocõri, Jesús ya rujʉre yucʉtẽojʉ ñagʉ̃re rujiogʉ wayijʉ ĩ. Ĩre rujiocõri saya botirona ĩre gũmayijʉ. Ito yicõri gʉ̃ta tʉriajʉ ĩna goje meniadojʉ Jesús ya rujʉre cũyijʉ ĩ. Yujeĩaña mani goje ñayijʉ iti goje. 54 Tujacãra rʉmʉ riojʉa ĩna queno yuri rʉmʉ ñayijʉ José Jesure ĩ yujera rʉmʉ. Ito bajiri jabetoti rʉyayijʉ tujacãra rʉmʉ iti busuroto.
55 Cajero Galilea gãna romia Jesure sʉya wadiana gʉ̃ta gojejʉ ĩre ĩna cũja, “¿Ado bajiro cũati ĩna?” yi tiyijarã ĩna. 56 Ĩna cũja bero wijʉ tʉdi wayijarã ĩna. Wijʉ tʉdi ejacõri queno sʉtirise, ito yicõri rujʉ ture gaye quenoyijarã ĩna. Ito yija judio masa ĩna rotiado bajiroti tujacãra rʉmʉ ñacõayijarã ĩna.