2 Korĩntios
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² ũ³wha²li¹le¹nx2ta¹wa². A²kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹sa³na²hẽ³la². Sa³ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txai³tã² ĩ³hen³txi³jah¹lo²sa¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² ha²kxai³ hxi²kan¹txi³lot3sa³na²hẽ³la². Wxa²nũ̱³ka̱³txa² Ko³rĩn²to²thĩ³na² yxau²xai³lyah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³nha¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³nha¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Kre²sa²ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Ti³mo²jah³lai²na² txa²wã¹lon³yah³lo²su² yxau³ya³sain¹nũn³na³la².
Nxa¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² Txa²wã¹wĩ³nu²su² Jah¹lai²nãn²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² Jah¹lai²nãn²tu̱³ nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹ha¹jau³su² ten³sa³nha²wa².
Pau²lah³lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²jau³su²
Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³wxa². A²nxe³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³te²a² A²wĩ³nai²la¹wa². Wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³kot3si¹nhẽ³jah¹lo²su² ha²kxai³ sa²ye³kwẽ²kxi²nẽ³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹lai²la¹wa². Nxe³sxã³ ĩ²li³tãu³a¹ khãuh³lxa³thin¹ki̱³ju³ta² sa²ye³kwẽ²kxi²nẽ³na³la². Nxe³na¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³kxai³la¹ a²nũ²a² ã̱³xai²na² khãuh³lxa³thi¹nain¹ju³ta² sa²ye³kwẽ²kxain¹nũn³ki̱³tu¹wa². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ki̱³sa²kxai³ khãuh³lxa³txi³nẽ³ju³ta² kãin² yũ³nẽ³na³la². Nxe³kxan²ti³ Kris²tu³jah¹la² sa²ye³kwẽ²kxi²nẽ³ju³ta² kãin² ũ³hũ¹nẽ³nũn³na³la². 6-7 Txa²wã¹sũ̱³na² sa²ye³kwẽ²kxi¹nx2ti³jau³xa² ĩ³hen³txi² ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³wa²su¹ti³hi¹txa²lxi³jau³xa² ĩ³hen³txi² nxe³nx2ta¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ta¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² kxã³nxai³tã² khãuh³lxa³ti³sain¹sĩn¹na²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ khãuh³lxa³ti³sain¹sĩn¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² sa²ye³kwẽ²kxi²sa²sĩn¹na²hẽ³la². Nxe³sa²sĩn¹ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ti¹ ã³non²ta³kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wa². Khãuh³lxa³ti³sain¹sĩn¹ju³tai³tã² Txa²wã¹sũ̱³nai²na² sa²ye³kwẽ²kxi²sa²sĩn¹na²hẽ³la². Jã¹nxe³sxã³ khãuh³lxa³ti³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²ye³kwẽ²kxi²sa²sĩn¹kxai³ jã¹nxe³sxã³ sa²ye³kwẽ²kxi¹nx2ti³nũn³tu¹wa².
Jã¹nxa¹jut3su² A²si³a³ko³xa² yxau²xai³la¹hĩ¹nai³tã¹ju³tai³tã² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Ye³khãuh³lxa³ti³sain¹ju³tai³tã² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Ya³lo³txi³ti³hex1sa²nxa³hẽ¹la². Ya³lu²sa²te³lxa²nãn³khih³ na¹hẽ¹la². Su²lhã³sain¹ju³ta³nũ³a² ã²la² ĩ³yĩ¹li²sain¹na²hẽ³la². Ai³lã²nũ²:
— Wã²nxũ̱h¹ ã³nhxi²kat1sa²ju³ta³nũ³la³ yũ³sa²nxa³lho³na¹. Nha¹jau³su² nxa¹hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² so¹lxi³ a²nũ²a² ya³lu²te²a² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³ti³hit1jah¹la² so¹lxi³ yxo²ĩ²a¹hẽ³la². 10 A²nxe³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² ya³lu²sa²ju³ta³nũ³a² ã³non²ta³kxi²sxã³ so¹xi²sa³hẽ¹la². Sa²ju³taix3 jãx1sa²ju³ta³nũ³a² yxo²ĩ²sxã³ wah³nxe³na¹wa². 11 Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²nũ¹sah²lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ã³non²ta³kxi²nũ¹sah¹lxi³nhi¹lxa². Nxe³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² ain³kxi²nẽ³tu¹wa². Nxe² ain³kxi²nẽ³kxai²nãn²tu̱³ ã³non²ta³kxi²sa²ju³ta² e³lxah²lxi³tu¹wa². E³lxah²lxi³ha²kxai³ a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² sa²nẽn¹kxain¹tu¹wa².
Pau²lah³lai²li² a²ten³ju³ta³nũ³a² ĩ³ã̱³lxa³tot3jau³su²
12 Jã¹nxa¹jut3su² wxa²ha³tih³xan¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² e³yah³lxin¹jau³kxai³lu¹:
— Pau²lah³lai²li² Sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹jah¹lai²kxai³ wain³txi³ kãi³xa³xã¹. Nxe³yah³lxin¹jau³su² ha²kxai³ kxã³nxa² kãi³a¹ju³tai³tã² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². E³lxah²lxi³sxã³ o²la³kxi²na¹tai¹ti²tu³wa². A²nũ²a²nãu³xa² ã̱³xa² o²la³kxi²nũ¹hai¹na¹ju³tain²ti³ wxa²yen³nãu³a² o²la³kxi²nũh¹nx2ta¹ju³tain²ti³ nxe² kãi³a¹tai¹ti²tu³wa². òla² kãi²non³sxã³ o²la³kxi²nũh¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Wã²nxũ̱h¹ txa²hoh³lxi³sa²ju³khai³lxa³ ti³he¹nx2nxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² thãi³ti³la² a³lxi²sa³ha²kxai³ wain³txi³ kãi³i² txa²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹le³kxi²nha²sxã³ kãi³i² nxe³nũh¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³na¹ju³tai²li² ĩ³ka³li³kxi²nha¹nha²wa². 13-14 Nxe³sxã³ wãn³txa² ũ³wha²li¹lhã³ũ¹nx2ta¹jau³xai³tã² a²yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹txi³ e³lai²na¹ ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ a²si³yxau³tãu³khai³xa² ã³ne³wxe³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi¹lxa². Kxã³nxai³tã² ha³lo²a² o²la³kxi²nũh¹nx2ta¹ju³tai²na² jũ¹nxe² ã³ne³wxe³nũ¹sah¹lxi¹lxa². Nxe³sah³lxi¹nha²kxai³ kxã³nãu³a¹ Je³su²jah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² wa̱³li²sxã³ a³ka³nxi²tãu³a¹ e³lxah²lxi³ju³ta²khai³xa² kãin² ã³ne³wxe³nũ¹sah¹lxin¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²nũ¹yhah³lxin¹kxa² yã¹nxe² sa²nẽn¹kxi²nũ³na¹tu¹wa².
15 Nxe³sxã³:
— Jau¹xai²na² ya²la³lhu²ji¹xã¹. Nxe³nx2ta¹jau³su² a²wi¹lhĩ¹na² wxã³sxã³ ĩ²nx2ta¹ju³ta² ten³sa³hẽ¹la². 16 Nxe³na¹ha²kxai³:
— Ma³se³to²na²ko³xa² ai³na¹tãu³a² ã³nĩ²xai³ai¹na¹tũ¹xã¹. ówa̱³li²na¹tãu³a² ã³yit1sxã³ ĩ²ai¹na¹tũ¹xã¹. Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ ye³ha¹li¹tãu³su² ĩ³ka³lih³ti³hi¹tain¹to³ha¹tũ¹xã¹. Nxe³na¹kxai²nãn²tu̱³ Ju³te²a²ko³xa² ai³na¹ju³ta³nũ³a² ã³non²ta³kxi²sain¹tũ¹xã¹. Nxa¹hẽ¹la². Na¹ta¹ wxã³sĩ²nx2ti³nxa³tai¹ti²tu³wa². 17 Nxe³to³ta¹ wãn³txa² u²lxan¹jau³su² ha³ta̱³nxe³sa²sxã³ ã³nhxi²kat1sa²nxa³ha²kxai³ wãn³txai²li² e³kxi¹nx2ta¹jau³xai³tã² ĩ³ya¹tũ²la² hãi¹sxã³ yxau³sxã³ wah³nxe³na¹hẽ³la². Jã¹nxa¹ju³ta² kwa²e³sxã³ ã³a¹jut3su² hĩ̱³na¹te²la¹xã³? Yuh³xai²nãn¹jah¹la² yã¹nxe² a̱in³nha²hĩ̱³na¹te²la¹xã³? Jã¹nxe³sxã³:
— Nxe²kãi³a¹tũ¹xã¹. Na¹jau³su² na¹ta¹ ĩ³ya¹ta¹ka³tu̱³ ka³nxa³ha²ta³a²sa¹:
— Nxẽ²nxa³lho³na¹. Na¹jau³su² nxe²kãi³a¹jah¹lo²su² hĩ̱³na¹te²la¹xã³? 18 Hai³txi³ nxe³te²txã³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sa²ha²kxai³ wãn³txi³khai³xa² so¹lxi³ e³a¹wa². Yxo²ĩ²ki̱³jau³xai²la¹wa². 19 Jã¹nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²su² ha²kxai³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³nha¹tai¹ti²tu³wa². Txai²na² Si²lah³la² Ti³mo²jah³la² nxe³sĩn¹sxã³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³nha¹tai¹ti²tu³wa². A²nxe³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²nãn²tu̱³ ĩ³wã̱³wã̱³txi³ki̱³jah¹lo²sxa³wa². Yxo²ĩ²ki̱³jah¹lai²la¹wa². 20 Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³nu¹tai²na² hi²sen³su² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ha³lo²a² wxã³ju³ta²nũ³a² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Hã²wxãn³txa³ jau³jau¹xu¹tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ Je³su²jah¹la² hxi²ka² we¹ta³lun²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ hĩ¹nai²na² Je³su²jah³la² we¹ju³tai³tã² a²nũ²a²nãu³xa² ĩ³hen³txi³sĩ¹na¹wa². Nxe³sĩ¹na¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²ya³sain¹na³la². 21 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³nha²wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²sa²tẽ³ti³hi¹tẽ³ju³ta² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³nha²wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ²sxã³ ĩ³so¹nẽ³jah¹lo²su² na³la². Jã¹nxe³jut3su² txa²wã¹ẽ¹nãu³a² ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nẽ³nha²wa². 22 Txa²yen³kxa² yen³kxi³ha¹kxa² tẽ³sxã³ txa²ĩ³lxa² ũ³wha²li¹lhẽ¹te²sa¹wa². Nxe³na¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²na² ĩ²kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Jah¹lai²na² a²yen³kxi³sin²tã¹. A²ĩ³lxa² sa²hẽ¹tin²tã¹. Nxe³hĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² A²yãu³ka³txi³khai³xa² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³na²hẽ³la². Nxe³nẽ³lha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xai²na² ĩ²nẽ³lhxã³ a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² sa³wi³ha³lxi³yhen²tã¹. Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxaun³tã¹. Nxe³nẽ³nha²ha²kxai³ yen³kxa² ũ³hũ¹nhẽ³kxi³nũ³a² ya²la³tu̱³ a³la³kxi²ki̱³tã³la².
23 Jã¹nxa¹jau³su² wãn³txi³khai³xa² e³a¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sa²na³la². Txa²ẽ¹na² ĩ²sa²jah¹lai²la¹wa². Wxã³sxã³ ĩ²nx2ta¹ju³ta² ten³khaix1sa³nha²wa². Nxe³yãn¹ta¹ wxã³na¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ³kwa̱i²kxi¹nx2ti³hĩ̱³na¹wa². Nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ãin²ta³lxi²nx2ti³hĩ̱³na¹wa². Nxe³ju³tai²na² ten³sa²nxa³hẽ¹la². Jã¹nxe³nx2ta¹kxa²ya̱n³ti³su² Ko³rĩn²to²thĩ³na² ai³na¹ju³ta³nũ³a² ã³na¹la³kxi²nha¹hẽ³la². 24 Yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta² kwa³na³nx2ti³nxa³lho³la². Nũ³kxũn³txi³ yxo²ĩ²yah³lxi¹nhẽ³la². Yxah³lxi¹nha²kxai³ ĩ³ka³li³yhah³lxin¹ju³ta³nũ³a² kãi³ũh¹nx2ta¹wa².