1 Joãu
1
Wãn³txa² a²ka³te̱n³yau³sxu²
Wãn³txa² a²ka³te̱n³ti³hi¹tẽ³jau³xa² ũ³wha²li¹lhxã³ ũ³hũ¹nx2ti³sĩ¹na¹wa². Nxe³sĩ¹na¹jau³xa²sa¹, A²wãn³txi³khaix3su² jah¹la² a²ĩ³lxa² ã̱³xa² Je³su²jah³la² a²wi¹lhĩn¹khai¹xu¹tai²nãn²tu̱³ txa²wã¹ha³lo²a² yũ²nxa³hĩ¹nu¹tai²nãn¹ju³tu̱³ yxau³te²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Kwẽn¹tai²na² yxau³nũn³te²la¹wa². A²nxe³te²a² ain³kxi², txa²wã¹ye³nai²na² ĩ²i², wi¹wi¹nxe² ĩ²sxã³ txa²wã¹hxi²kai²na² wxa²wxai², nxe³sĩ¹na¹hẽ³la². Je³su²jah³la² ã³yũ¹nẽ³lha³kxai³ ĩ²sĩ¹na¹hẽ³la². Sĩ¹na¹ha²kxai³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ĩ³tih³nxe³nx2ti³sĩ¹na¹wa². Ka³te̱³na² wi¹tãu³kxai³lu² A²wĩ³na² yxau³ye²kxe³kxai³ ã³yũt1sa²sĩn¹kxe³kxai³ ĩ³tih³nxe³nx2ti³sĩ¹na¹wa². Ĩ²sĩ¹na¹te²an¹jau³xa² so¹lxi³ ain³kxi²sĩ¹na¹te²an¹jau³xa² so¹lxi³ ĩ³tih³nxe³nx2ti³sĩ¹na¹wa². Nxe³nx2ti³sĩ¹nha²kxai³, wxa²nũ̱³ka̱³txi³xa² sa²kxai³lu² ĩ³wet1sah¹lxi³nhĩn¹tu¹wa². Nxe³jut3su² A²wĩ³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³we¹ki̱³sa²kxai³, A²ta²ha² Je³su²jah³la² A²wĩ³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³kxah³lo²su² Jah¹la² ĩ³we¹ki̱³sa²kxai³ nxe³sĩ¹ki̱³tã³la². Nxe³sĩ¹ki̱³sa²kxai³ wi¹lĩ³we¹yhu¹sĩn¹ki̱³tu¹wa². Nxe³sĩn¹ki̱³jau³nũ³su² nxe² e³kxi¹nx2ti³sĩ¹na¹wa². Jã¹nxe³sĩn¹ki̱³te³lhxã³ wãn³txai²na² ĩ³tih³nxe³nx2ti³sĩ¹na¹wa². Ĩ³ka³li³sxã³ ĩ³wi¹lxon³kxi²ta³lun²ki̱³te³lhxã³ ũ³wha²li¹lhxã³ ĩ³tih³nxe³nx2ti³sĩ¹na¹wa².
Sũ̱³na² ha²te¹ti³hũ̱³jah¹lo²su²
Nxe³sĩ¹na¹jau³xa²sa¹, Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ain³kxi²sĩ¹na¹jau³xa²sa¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ha²te¹ju³ta² so¹lxi³ te²hũ̱³jah¹lai²la¹i¹.
Hai³txi³ ka³nxah³ti²hũ̱³ju³ta³la³ yũ³ti³hex1jah¹lo²sxa³wi¹. Nxe³kxe³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³we¹jah¹lo²sa¹i¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ hau³hau³kon³sxã³ ka³nxah³ti³hũ̱³ju³ta³la³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ki³ha³nhĩ̱³ki̱³tã³la². Hai³txi³ wain³txi³ wãx3txi³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³sxa³wa². Yxãn¹ta¹ Sũ̱³na² sa²ha²te¹kxi²nẽ³ju³ta² yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² a²ha²tet1sxã³ yxau²xai³kxa² yã¹nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² wi¹we¹yhu¹sxã³ yxau³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² A²ta²ha² Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²ti³ha²yau³xa² ha³li³hxan³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ha³kxa¹ wxa²han³kxi²ti³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la².
Jã¹nxe³jau³kxai³lu¹:
— Txa²ẽ¹nãu³a¹ ko̱³nxe³thin¹ju³ta³la³ yũ³te²txã³wi¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ki³ha¹kxi²nha²hĩ̱³ki̱³tã³la². Hai³txi³ a²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ yũ³hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Yxãn¹ta¹ txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ũ³ho¹ki̱³sxa³kxe³tu̱³, e³lẽ³na² Sũ̱³na² ĩ³yau¹ũ³nha²ye²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wi¹lhin¹khai¹nxe³sxã³ wain³txi³ kãi³jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² wxa²wa²su¹tẽ³lha²kxai³ txa²wã¹ĩ³lxi³thin¹ki̱³sxa³ju³ta² whãi²na¹ wxa²ha³kxi²ti³nẽ³lha²kxai³ Sũ̱³na² hxi²ka² nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la².
10 Yxãn¹ta¹:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² yũ³sa²nxa³i¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² ki³han³jah¹lo²lo³thĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²lẽ¹. Sũ̱³na² wãn³txa² hai³txi³ txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ yxau³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa².