3
Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su²
Txa²wã¹wĩ³na² kãin² a³lxi²khaix1nẽ³na³la². Nxe³nẽ³ju³ta² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Kãin² a³lxi²khaix1nẽ³lha²kxai³ Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³lo³tẽ³na³la². Nẽ³lha²kxai³ Sũ̱³na² a²wẽ³ha³lxi³su² ki̱³tã³la², kwẽn¹tai²nah¹lxa². Nxe³ki̱³sa²kxai³ ko̱³nxe³thin¹ko̱³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²li² wi¹lĩ²nẽ³lai¹nx3tho³la², Txa²wã¹wĩ³na² wi¹lĩ²ai¹nxa³ha²kxai³la². Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. A³lxi¹nx2ta¹tũ̱³ka̱³txãi³. A²ha¹ kwẽn¹tai²na² Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹ yxan¹nãu³a¹ ĩh¹nxe³nxũ²xi³khai¹nxe³sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³te³ji¹ku². Nxe³ki̱³nha²wa². Nxe³ki̱³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ yxan¹nãu³a² Je³su²jah³la² ã³yu̱¹nẽ³te³nãu³a¹ Je³su²jah³la² nẽ³te²hũ̱³kxa² yã¹nxe³ki̱³tu¹wa², a²ya³la³tu̱³ Sũ̱³nu²khai³xa² txa²wã¹ye³na² waun³ta³ki²la² ĩ²ki̱³sa²kxai³la². Nxe³nẽ³jau³nũ³su² wi¹ko̱³nha²ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ jau¹xai²na² ain³kxi²sxã³ yxau²xai³ki̱³tũ̱³ka̱³txi³ ki̱³na¹xai²na² hãi¹nxe³ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta² ã³na¹sxã³ ã³waix3kxi²so¹nha²hxĩ³ki̱³tã³la², Je³su²jah³la² Wain³txa² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³la².
Jã¹nxe³jut3su² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² sa²yxo²ã³i² yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³tain²txi³ Sũ̱³na² sa²yxo²ã³ki̱³ju³tain²txi³ te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² wxa²hxan³kxi²nẽ³te³lhxã³ Je³su²jah³la² wxã³kxi²nẽ³na²hẽ³la². A²nxe³jah¹la² hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta³la³ yũ³ti³hex1jah¹lo²sxa³wa². Jau¹xai²na² wi¹ko̱³nhyah¹lxi¹lxa². Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau²xai³nha²ye²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta³la³ yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Je³su²jah³lo²la³ wi¹lĩ²ki̱³sxa³ha²kxai³, hai³txi³ txa²wã¹ẽ¹nãu³la³ Je³su²jah³lo²la³ a³la³kxi²ki̱³sxa³ha²kxai³ nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la².
Txa²wẽ³ha³lxãi³. A²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2ti³sxã³ ã³ke³tũ¹nx2ti³ha³ta²wa². A²nxe³jah¹la² yxo²ĩ²yah³lxi³txa³hẽ¹la². A²nũ²a² wain³txi³ kãi³sxã³ yxau²xai³kxai²nãn²tu̱³ si³ka³ka³kxi² wain³jah¹lo²su² te²ju²hẽ³la². Je³su²jah³lo²kxai³lu² Wain³ta² Si³yxau³jah¹lo²su² te²ju²hẽ³la². Nxe³kxa² yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ wain³txi³ kãi³sxã³ yxau²xai³kxai²nãn²tu̱³ Je³su²jah³la² yã¹nxe² wain³jah¹lo²su² nũn³te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³te²nãn²tu̱³ a²ta³a² sa³wi³sa² te²ju²hẽ³la², a²wi¹lhĩn¹khai¹xu¹tai²na² a²ta³a² ko̱³nxe³ti³ kãi³sa²tẽ³jah¹lo²su² ha²kxai³la². Ain¹sxã³ a²yen³kxa² a²ta³a² hxi²ka² kãi³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³khaix1te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha² Je³su²jah³la² wxã³na²hẽ³la². Ain¹sxã³ a²ta³a² kãi³kxe³su² te²yen³kxa² ha³kxa² wxa²hxa³te³lhxã³ Je³su²jah³la² wxã³na²hẽ³la².
A²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² tah²lxi³ we¹kxe³su² te²an²tu̱³ hai³txi³ ko̱³nxe³ju³ta³la³ kãi³sxã³ yxau²xai³te²sxa³yu²hẽ³la², Txa²wã¹sũ̱³na² Wi¹lhin¹te² Si³yxau³tãu³a¹ nxũ²kwa̱i³yxau³ye²ha²kxai³la². A²nxe³te²su² hxi²kan¹txi³ ko̱³nxe³ju³ta³la³ kãi³sxã³ yxau²xai³yu³te²sxa³yu²hẽ³la², Txa²wã¹sũ̱³na² tah²lxi³ we¹kxe³su² ha²kxai³la². 10 Sũ̱³na² wẽ³ha³lxa² ha³na³ka³lxi³ wi¹ko̱³nha²ha²kxai³, a²ta³a² wẽ³ha³lxa² ha³na³ka³lxi³ wi¹ko̱³nha²nũ³nha²kxai³, nxe³te²ju²hẽ³la². Wi¹ko̱³nha²ki̱³te³nah¹lxi¹, a²nũ²a² ĩ³lxi²te²su² te²an²tu̱³ wain³txi³ kãi³ai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³sain¹te²sxa³yu²hẽ³la². Te²yã¹nxũn³sxã³:
— Txa²wã³tã̱³xa² a³lxi²sa²nxã³nhã¹. Nain¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su²nũn³te²sxa³yu²hẽ³la². Jau¹xai²na² wi¹ko̱³nha²hĩ̱³ki̱³tã³la².
A³lxi²waun¹nyhu¹ki̱³jau³su²
11-12 Wãn³txa² txa²wã¹si³kxã³nãu³u¹tai²nãn¹jau³xa²sa¹, ain³kxi²sa²tẽ³yah³lxin¹jau³xa²sa¹:
— A³lxi²waun¹yha¹sah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Hai³txi³ Ka³ĩ²ah³lo²nu¹tai²na² yxau²xai³kxu¹jã¹nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Sa³ta³na²jah¹la² a²sa³wit3su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² a²lo³na² ĩ³su²lhã³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ nũ̱h¹ a²lo³na² ĩ³su²lhã³ta¹hxai²te²sẽ¹na²? Nxe³ju³ta² a²lo³na² wain³txi³ kãi³ha²kxai³ a²ka³na³na² sa²kxai³lu² Ka³ĩ²ah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³ha²kxai³ nxe³ye²yhu¹kxan²ta¹, a²lo³na² ĩ³su²lhã³yha¹ta¹hxai²ti³ai¹tu³wa². Jã¹nxe³yhah¹lxi³txa³hẽ¹la².
13 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹la². Ko̱³nxe³thin¹sxã³ kãi³sxã³ yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txa² ten³nx2txai¹nxa³jut3su² ĩ³wã̱³wã̱³txi³yhah¹lxi³txa³hẽ¹la².
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ten³nẽ³lain¹to²hxa³ye²sin²ta²ku² ain¹ki̱³nhai¹. Nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². 14 Kxãn³nxai³kxai³ ya³lu²te²hũ̱³nxe² yxau²xai³ki̱³tai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ki̱³sĩ¹na² ka³te̱n³nhũ̱³nxe² a²ha³ti³sai¹ki̱³tai¹ti²tu³wa². Ju¹tai²na² wi¹ko̱³nha²ki̱³tã³la². Txa²wã³tã̱³nãu³xa² a³lxi²waun¹nyhu¹ki̱³sa²kxai³ wi¹ko̱³nha²ki̱³tã³la². Nxe³yãn¹ki̱³ta¹ txa²wã³tã̱³xa² a³lxi²waun¹nyhu¹ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²te²hũ̱³sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². 15 Jã¹nxe³sxã³:
— Txa²wã³tã̱³xa² ten³nxa³nhã¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, su²lhã³nha¹kxa² yã¹jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la². Nxe³jut3su² hai³txi³ su²lhã³jah¹lo²la³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³ti³hex1jah¹lo²su² hĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³jau³xai²na² wi¹ko̱³nhyah¹lxi¹lxa². 16 Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³na²hẽ³la². Ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ũ³hũ¹nẽ³te³lhxã³ ã³na¹nẽ³na²hẽ³la². Nxe³sãn²sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³na²hẽ³la². Nxe²kãi³kxi²nẽ³lhxã³ tah²yu³ta³lxi³ a³lxi²waun¹yhu¹ki̱³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³na²hẽ³la². Jã¹nxe³sxã³ a³lxi²waun¹yha¹sah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³ki̱³sa²kxai³ txa²wã¹ka³te̱n³yu³ta² nxũ²kwa̱i³yũ³nẽ³kxe³su² te²a² ã³na¹sxã³, txa²wã¹wã³tã̱³nãu³xa² ya³lu²kxi²nũh¹ki̱³si¹nhẽ³jau³nũ³su², Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²nẽ³kxai²nãn²tu̱³, sa²yxo²we¹ja³sah¹lxi³hẽ¹la². 17 Jã¹nxe³jau³su² a²nũ²a² yen³kxa² yũ³te²su² te²an²tu̱³:
— Txa²wã³tã̱³xa² toh³la³kxi²nha² yxau³ain¹nhã¹. Yxãn¹tah¹lxi³na¹ sa²hau³ko³tai¹na¹ju³ta² ten³sa²nxa³nhã¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ a²yen³kxi³jah¹lai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Sũ̱³na² a³lxi²nẽ³kxa² yã¹nxe³sxã³ kãi³jah¹lo²su² ti³he¹nx2nxa³wa². 18 Txa²wẽ³ha³lxi³nãu³xãi³. Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹la². Kwa² txa²wã¹yxo²a² so¹lxi³ a³lxi²waun¹yhu¹jau³la³ ĩ³ye³ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². A²ya³la³lyau³tu̱³ a³lxi²waun¹yhu¹ki̱³jau³xa² txa²wã¹hxi²ka² whãi²na¹ wi¹ hxi²kãi³yha¹sah¹lxi³hẽ¹la².
Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nẽ³jau³su²
19 Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Sũ̱³na² wain³khai³nxe³jah¹la² a²wẽ³ha³lxi³syu¹ki̱³tã³na¹. Nxe³jau³xai²na² wi¹ko̱³nha²hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ ã³wxe³nũ¹nhẽ³lhxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la². 20 Yxãn¹ta¹ txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³thin¹si¹nhẽ³jau³su² ĩ³ye³sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nhẽ³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, Txa²wã¹sũ̱³na² ã²la² kãin²khai¹nxe³sxã³ a²yen³kxa² ha³kxa¹ a³la³kxi²khaix1jah¹lai²la¹wa². Txa²wã¹ẽ¹na² ten³sa²wa²tot1sai¹nẽ³lhxã³ a³la³kxi²khaix1jah¹lai²la¹wa². 21-22 A³lxi¹nx2ta¹tũ̱³ka̱³txãi³. Ne³ka²ki²sah¹lxi³wxa². Txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ ko̱³nxe³thin¹si¹nhẽ³jau³su² ĩ³ye³kxi²nha²ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³, hxi²ka¹ka¹nha²la² Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a¹ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ a²yen³kxa² ĩ²li³ki³kxa² ĩ³wã̱³txi³sain³ki̱³kxa² yxo²ha³kxa² ũ³yhen³kxi²nẽ³lxai¹nhĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² sa²wai³wait3sxã³ sa²yxo²we¹ki̱³si², hãi¹nxe³sxã³ ĩ³wi¹lxon³kxi²ki̱³si¹jau³su² kãi³ki̱³si², nxe³ki̱³sa²kxai³la². 23 Ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa²sa¹. Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³kxah³lo²su² te²a² yxo²ĩ²i², txa²wã¹wã³tã̱³nãu³xai²na² a³lxi²waun¹yhu¹i² nxe³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³ki̱³jau³su² nxe³nẽ³lain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
24 — Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² sa²yxo²we¹ta¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² yxau²xai³lye²ki̱³sa²kxai³ yxau²xai³lye²nẽ³nũ³nha²kxai³ nxe³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ũ³hũ¹nẽ³lhxã³ nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³ju³tan¹te²ka³ya̱³lhu² Sũ̱³na² yxau²xai³lye²nẽ³ju³ta² wi¹ko̱³nha²ki̱³tã³la².