Filipẽnses
1
Pau²lah³lo²na¹xai²na² Ti³mo²jah³la² nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² a²sa³wi³ha³lxi³su² sĩ¹na¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ ai³sĩ¹na¹ha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² a²wa³ka³li³lot3sĩ¹na¹wa². Nxe³sĩ¹na¹ha²kxai³ txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² wãn³txa² ũ³wha²li¹lhxã³ ũ³hũ²xai³nx2ti³sĩ¹na¹wa². Fi³li³po²thĩ³na² yxau²xai³yah³lxin¹te² ĩ³nxa², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tũ̱³ka̱³txi³su² te² ĩ³nxa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxa² nxe³yah³lxin¹te² ĩ³nxa² ain³kxi¹sah¹lxi³hẽ¹la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹te²nãu³xa² ain³kxi² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ĩ²ũ³te²nãu³xa² ain³kxi² nxe³sah¹lxi³hẽ¹la².
Nxe³nha¹ha²kxai³ Txa²wã¹wĩ³na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lai²na² nxe³ya³sxã³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³si¹hi² wxa²nxũ²kwa̱i³nãu³a² ã³nhãu²no³txa²lxi³si¹hi² nxe³nx2ti³si¹jau³su² ten³ya³sa³nha²wa².
Pau²lah³lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²jau³su²
Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ĩ²xi¹nx2ti³to³ha¹kxai²nãn²tu̱³ hãi¹nxe³to³ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²to³ha¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²na¹tãu³a² wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² hãi¹nxe³ti³ ĩ³nxai²na² e³kxi²to³ha¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²na¹tãu³a² ka³lih³kxi²la²nha²sxã³ e²kxi³to³ha¹wa². A²wi¹lhĩ¹nai³tã² kwẽn¹ta² wxã³sxã³ ĩ³hen³txi³nx2ta¹hĩ¹nai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi³nx2ta¹hĩ¹nai³tã² ã³non²ta³kxi²sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ te²yã¹nxe³sah³lxi¹nhẽ¹la². A²nxe³ju³tai²li² ka²li¹sah¹lxin¹nha²wa². Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² wxa²ẽ¹na² sa²hau³ko³tũ¹nhẽ³jah¹lai²la¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ ã³non²ta³kxi²xai³sxã³ sa²hau³ko³ta³lun²nxa²lxi³tu¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²tãu³a¹ sa²hau³ko³ta³lun²nxa²lxi³tu¹wa². Ju¹tai²li² ya²la³lai²la¹wa². Ĩ²te²sa¹wa². Txa²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ²xi¹nx2ti³to³ha¹wa². Kxã³nhxĩ¹nai³tã³ yãn³ta² tĩ¹kxi¹sai¹nxa³hĩ¹nai³tã² wa²su¹wa²su¹yxau³na¹hĩ¹nai³tã² ã³non²ta³kxi²sah¹lxi¹nha²kxai³, hã²wxãn³txa³ sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²sai¹nha²kxai³ yxau²xai³la¹hĩ¹nai³tã² ã³non²ta³kxi²sah¹lxi¹nha²kxai³, sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ya²la³lyau³xa² wxi²kan¹txi³ ĩ³tih³nxe³ai¹na¹hĩ¹nai³tã² ã³non²ta³kxi²sah¹lxi¹nha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ĩ²ai¹nxa³te²na² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹si¹ha¹jau³su² ĩ³ye³kxai¹na¹hĩ¹nai³tã² ã³non²ta³kxi²sah¹lxi¹nha²kxai³ nxe³sah¹lxi¹nhẽ¹la². Jã¹nxe³sah³lxi¹lxa². Nxe³sah¹lxi¹nha²kxai³ a³lxi²nx2ta¹ju³ta² wain³na³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² a³lxi²sa²na³la². Txa²ẽ¹nãu³ai²na² whãi²na¹ a̱u³txi³ a³lxi²sa²tẽ³sa²na³la². A³lxi²sa²kxa² yã¹nxe² a³lxi¹nx2ta¹wa². Ya²la³tu̱³ a³lxi²khaix1nxe³nx2ta¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² e³kxi¹nx2ta¹wa².
Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²na¹tãu³a² nxe² e³kxi²na¹te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³na² nxe³txi¹. Fi³li³po²thĩ³na² yxo²ĩ²nxain¹tũ̱³ka̱³txa² a³lxi²nxain¹na³li¹. Nxe³ju³ta² ã²la² kãi²non³sxã³ kãi³ũh¹txai¹nhẽ³li¹. Nxe³ai¹nĩn¹ka³tu̱³ wxa²wãn³txa² ã³ne³wxe³nũh¹nxain¹ju³ta² ã²la² kãi²no³nha²kxai³ wxa²wãn³txa² a²si³yxau³jau³xa² wxi²kan¹txi³ a³la³kxi²nũ¹nha²kxai³ nxe³nxa²si¹hai¹na¹jau³su² e³kxi¹nxa²ha¹wi¹. Nxa¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²to³ha¹wa². 10 Jã¹nxe³sxã³ Fi³li³po²thĩ³na² yxau²xai³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² ã²la² wi¹ju³ta² ĩ²sxã³ sa²so¹yah³lxin¹tu¹wa². Hã²wxãn³txa³ Kris²tu³jah¹la² a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²tãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² yũ³nx2ti³xa³ha²kxai³ ha³lo²a² ĩ³ãu²lxin¹nx2ti³ju³ta² yũ³nx2ti³xa³ha²kxai³ nxe³nx2ti³tu¹wa². 11 Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² hi²sen³kxai³lu² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² sa²kxai³lu² yen³kxa² wi¹te²a² ã²la² kãi²non³sxã³ ũ³hũ¹nx2ti³tu¹wa². Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²yah³lxin¹tu¹wa².
Kris²tu³jah¹la² sa²yxo²we¹ki̱³jau³su²
12 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ã²la² kãi²non³sxã³ ha³ta̱³nxe³na³la². Khãuh³lxa³tot3sain¹kxan²ti³ wãn³txai²li² wi¹la³ ha³ta̱³nxe³nha³la². 13 So³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² ĩ²yxau³nũ¹sain¹tũ̱³ka̱³txa² a³la³kxi²nũh¹sain¹na³la². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹ta¹ha²kxai³ kxã³kxai³ ũ³tĩ¹kxi²sain¹ju³ta² a³la³kxi²nũh¹sain¹na³la². Nxe³sain¹kxe³su² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ĩ²sain¹na³la². 14 Nxe³ha²kxai³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ĩ²sai¹nha²kxai³ tĩ¹kxi²nha²sxã³ yxau³na¹ju³ta²kxai³ ĩ²sai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²kxai³lu² ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nyhain¹na²hẽ³la². Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² kãin² ĩ³hen³txain¹na²hẽ³la². Hai³txi³ ko̱n³ton³tai¹nxa³hẽ³la². 15 Ha³tih³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ²sai¹nha²kxai³ a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³ai¹na¹tũ¹xã¹. Wxi²kan¹khai¹nxe³sxã³ Pau²lah³la² ã³sen³sai¹a¹tũ¹xã¹. Ain¹jau³su² nxe³nyhai¹nhxai²na²hẽ³la². Nxe³kxa²yu³su² ĩ³ye³ĩ³yi²yi²lhon¹ta³kxi²nyhai¹nhxai²na²hẽ³la². Nxe³nyhain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txain¹na³la². Nxe³yãn¹ta¹ nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xai²na² sa²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³lit3ju³ta² so¹lxi³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Ain¹jau³su² nxe² Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹lhin¹sxã³ ĩ³hen³txain¹na³la². 16 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² a³lxi²sai¹nha²kxai³ nxe² kãi³ũ¹hain¹na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹sa²ju³tai³tã² ĩ²sain¹na³la². Ĩ²sxã³ ĩ³kaix1so¹sa³ha²kxai³ sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²sxã³ wxe³sain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ya²la³lyau³sa²kxe³su² wxi²kan¹txi³ ĩ³tih³nxe³na¹ju³ta² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³na³si¹sa²jau³su² ĩ²sain¹na³la². 17 Nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³nũ̱³ka̱³txin³na² e³kxi¹nx2ta¹tũ̱³ka̱³txin³na² hi²sen³su² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ko̱³txi³ ĩ³hen³txain¹na³la², ã³sen³sai¹ain¹te³lha³ka². Nxe² kãi³ain¹kxe³su¹:
— Pau²lah³lai²li² tĩ¹kxa² wxe³ain¹tãu³a² khãuhx3nha²ju³ta² kãi²not3ti³hi¹ta¹tũ¹xã¹. A²nũ²a²nãu³xa² txa²wãn³txa² so¹lxi³ ain³kxi²sain¹sĩn¹kxai²nãn²tu̱³ Pau²lah³la²kxai³ ĩ³ãin²ta³kxain¹tũ¹xã¹. A²ẽ¹nãn¹jau³la² ain¹na³la².
18 Nxe³sain¹kxan²ti³ ĩ³ãin²ta³kxi²nhã²nxa³wa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ã²la² kãi²non³sxã³ ha³ta̱³nxe³ju³ta² ten³sa³nha²wa². Ko̱³te³ain¹ta̱³nxa² wain³txi³ e³ain¹ta̱³nxa² nxe³kxan²ti³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ha³ta̱³nxe³na³la². Ju³tai²li² ka³li³sa³nha²wa². Ka³li³sxã³ yxau²xai³la¹tu¹wa². 19 Jã¹nxe³na¹ju³ta² kan²txi³ tĩ̱¹kxi²sain¹ju³tai²li² ye³jen¹na² ã³wa²su¹kxi²sa³tu¹wa². Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² ĩ³ye³kxi²yxo²nũh¹sah³lxi¹nha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² A²yãu³ka³jxah¹la² ã³non²ta³kxi²sa³ha²kxai³ nxe³sa²kxe³su² ã³wa²su¹kxi²sxã³ yxau³na¹tu¹wa². Tĩ̱¹kxi²sain¹thĩ³na² a³li³a¹tu¹wa². 20 Txa²ẽ¹na² a̱u³txi³ ten³sa²kxe³su², Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³sa²nẽn¹kxi²ti³ten³sa³nha²wa². Ka³te̱n³su² yxau³na¹jut3su² ta̱³nxa² ya³lu²na¹jut3su² ta̱³nxa² nxe³na¹kxan²ti³ txa²nũ²nãu³xai²na² whãi²na¹ ĩ³ya³lo³txi³khaix1nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³sa²nẽn¹kxi²ti³ten³sa³nha²wa². Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹txi³hxai²na¹kxai³ jã¹nxa¹ju³ta² ten³sa³nha²wa². Hxi²tha²on³sxã³ ã³na¹nxa³lho³la². Ju¹ta² ten³sa³nha²wa². 21 Nxe³sxã³ txai²na² sa²kxai³lu² hin¹sxã³ yxau³na¹tãu³a² Kris²tu³jah¹la² sa²yxo²we¹ta¹ju³ta² so¹lxi³ ten³sa³nha²wa². Yxãn¹ta¹ ya³lu²na¹kxai²nãn²tu̱³ ã²la² wi¹la³ yxau³hĩ̱³na¹wa². 22 Nxe³yãn¹ta¹ ka³te̱n³su² hin¹sxã³ yxau³na¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹kãi³a¹ju³ta³nũ³a² yũ³tu¹wa². Nxe³na¹ha²kxai³ ĩh¹nxe³nah¹lxon³ku². Ka³te̱n³su² yxau³na¹ta̱³nxa² ya³lu²na¹ta̱³nxa² nxe³hĩ̱³na¹te²la¹ku². Nxa¹nha²wa². 23 Ju³tha¹li¹ ĩ²sxã³ sa²so¹na¹ju³ta² yũ²na³la². Txa²hi¹nxai³la¹ju³ta² ã³na¹sxã³ Kris²tu³jah¹la² yxau³ju³ta² ã³wi¹hũ³ha¹ju³ta² ten³khaix1sa³nha²wa². Wi¹kãi²no³nhĩ̱³nx2na³la². 24 Nxe³yãn¹ta¹ ã³non²ta³kxi¹nx2ta¹ju³ta³nũ³a² yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² ãh¹ hi¹nxai³la¹tu¹wa². 25 Nxe³na¹ju³ta² a³la³kxi²na¹jau³su² ãh¹yxau³ya³nx2ta¹tu¹wa². Yxau³ya³nx2ta¹kxe³su² kãi²non³ yxo²ĩ²si¹nx2ta¹jau³su² ha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a̱u³txi³ kãi²non³ ka³lih³si¹nx2ta¹jau³su² ha²kxai³ yxau³ya³nx2ta¹tu¹wa². 26 Nxe³sxã³ wa̱³li²sxã³ ĩ²xi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³yah³lxi¹nha²kxai³ kãin² ka³lih³yah³lxin¹tu¹wa². Sxi²ha² kan²thĩ³na² a³li³sxã³ ĩ³xi²na¹ju³ta³nũ³a² ĩ²sah¹lxi¹nha²kxai³ ka³lih³nxa²lxi³tu¹wa². 27 Nxa²ha¹te¹ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txai²na² wain³txi³ sa²yxo²wet1sxã³ kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxã³sĩ²nx3ti³ta̱³nxa² wxã³sĩ²nx2ti³nxa³ta̱³nxa² nxa¹kxan²ti³ wxa²ha³ta̱³nxa² ain³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². óten³nxa²lxi³ju³ta³nũ³a² a²nũ²a² ka³na³ka³na³te²hũ̱³nxe² ain³kxi²nha² hin¹yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ain³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Nxe³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wain³txi³ ã³non²ta³kxi²nyhu¹sxã³ o²la³kxi², Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³nyhu¹i² nxe³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ain³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². 28 Wxa²ko̱¹ko̱¹nũ̱³ka̱³txa² Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³tũ̱³ka̱³txa² yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹la². Yu̱h³lxah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ tũ̱¹ka̱³txai²li² Sũ̱³na² wãn³txai²na² sa²yxo²ã³ain¹kxe³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³nha²ju³ta³nũ³a² ĩ³yĩ¹li²jau³nũ³a² so¹lxi³ e³lxah¹ a³la³kxain¹tu¹wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ wxãi²na² sa²kxai³lu² ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ yũ³yah³lxin¹kxe³su² e³lxah¹ a³la³kxain¹nũn³tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wa². 29 Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta² ĩ³hxi²ka¹txa²lxi³na³la². Yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² te³nai¹nxa³te²nãu³xa² kwĩ²ti³ti³hi¹txa²lxain¹kxe³su² yũ³yah³lxin¹tu¹wa². Ju¹tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ten³ju³ta² ã³kãi³te²ju²hẽ³la². 30 Jã¹nxe³sxã³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² te³nai¹nxa³te²nãu³xa²kxai³lu² khãuh³lxa³ti³sain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³sain¹to³nha³la². Nxe³sain¹kxa² yã¹nxe³sxã³ khãuh³lxa³ti³nx2tain¹nũn³tu¹wa², Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹yhah¹lxi¹nha²kxai³la².