Ala Aburi O Tesalonika Menda Enake Dirup Endak Mbanggigi Wene
1
Ai wa, nowa-nasin. Hit Ala aburi, Nenasin Ala Nenowa Inis Ombok Yesus Keretus Ala en denogo lakba wagagi ako, hinim hunik dugwit o Tesalonika homarisagwi ako, an Paulus ogo, Silas ogo, Timotius ogo, niren wene ambi yukherasogom o.
Ala henabwa en okbugugu, henendawi ugun seyalek adenggen dogovovok yiluk, okhinipu, ogagya dogopwak o.
It o Tesalonika menda avyarat umbutugwa wene
Nit hit henake samban ogagu dugwit, hit ovok agipik andi vaga ninggi-nanggi Ala, “Wa,” yugisagwi. Hit Yesus ovaga vanggabaluk avyarat ombakluk ogarit lagwi; ap akwa henendawi hunik en sek okbigik lagwi; eke, Nenasin Inis Ombok Yesus Keretus Ala en denogo lakba wagagi ako vaga vonggabaluk wenggelek werekma, anggin henovaga agya hegek henendawi mbuk dugwit wugwi; ogasagwi ako andi, o ndugerek-ndagarek nenendawi wenggelek dugwit, Nenasin Ala yugisagwi o.
4-5 Ai, nowa-nasin wa, Ala henabwa ombasiga. Niren Yesus ninim hunik dugwit, niniluk mondok dogop sek wene yukhera wagagup ako andi, we un nit nenane menda yukheregetek. Ata, Averiniki anye okbininggu hegek, yukhurugu ninigik, henendawima en, “Wene yi, mondok avyarat yukneralagwi o,” umbutu dugwit wogogup. Anderogo wugu lagagupmu, Ala mikhinipigi andi, ninelup aro.
Nit henanggelekma dugwit, hit henake nggarogo ogarit lagu lagagup ako andi, henelup aro. Avakwa en mondok anggin-mbanggin okbugugu-sigik, Averiniki en henendawi adenggen okhinipu hegek, wene Yesus ninim hunik dugwit, niniluk mondok dogop sek wene yukhera wagagup ako, wugu lagagupik, nit Nenasin Inis Ombok Yesus ogasiga inim, nit ogasagwi inim, hit ndatak at ogagu lagagup.
Anderogo ogagu lagagupmu, it ap akwa avyarat ombasagwi ako o Makedoniya inim, o Akaya inim, ovok erogo hit Tesalonika menda ogasagwi vaga il wakhegek ogasagwi. Hit ogasagwi vaga Nenasin ane ako o Makedoniya inim, o Akaya inim, andoma adigat mbigalit lagetek. Ata, yi awi ndi awi ovok erogo hit Ala avyarat umbutugup ako mbigalit lagagima, nit wene ambi yugurugu dogop dek at higyo o. It avyarat umbutugwa menda akoma en yugu dugwit, “Paulus melen it Tesalonika menda enadema wagu lagagumu, wokhinipwis, huvuwak ogagu lagagwa ako mbo baluk, Ala iluk agarik avyarat ako At ake denek dugwit eyavup ogagu dogoguluk mikedugwi, ogagagwa o,” yiluk, yugu-selagwi. 10 Eke, Ala en At abut Yesus hambuluk lendagwima en iluk erogo mondok okbagya lagagimu, hivis aninis en nit weyak okbininggu hao en, nenagap wendasiga Yesus mbogot vaga en wambu warup yiluk, it sokhelagwi o,” yiluk, hit ogasagwi ako ovok erogo nit yugu-selagwi.